14820.htm

CÍMSZÓ: Szerencsés

SZÓCIKK: Szerencsés (Fortunatus) Imre, II. Lajos uralkodása alatt élt és gazdagsága révén került kapcsolatba a királyi udvarral. Bizonyos Efrájim nevű gazdag zsidó fia volt, származása azonban ismeretlen. Héber neve Snéor, máskép Zálmán volt, amelyet a nép és az egykorú tudósítások, később pedig a történetírók Salamonra változtattak. Nem tudni mi okból, Sz. felvette még az Etel nevet, ezt azonban később már nem használta. Sz. ugyanis 1505 - 10 körül keresztény hitre tért és a keresztségben keresztapja, Perényi Imre nádor után az Imre nevet nyerte. Kitérését egy keresztény nővel való viszonyának nyilvánosságra jutása tette szükségessé, mert a zsidó és keresztény közötti szerelmi viszonyt főbenjáró bűnnek tekintette az akkori jogfelfogás és azt tüzhalállal büntette. Sz. ekkor már házas ember volt, a bekövetkezett események azután teljesen elszakították családjától, amely a budai zsidó utcában maradt. A Sz. nevet is megkeresztelésekor kapta a nádortól és most már egészen új iránya kezdődött el életének. Ismét megnősült, Kolozsvárról vett feleséget, valószínűleg azt a keresztény nőt vette el, akivel előbb már tiltott viszonyban élt. Az első házasságából két fia született (1. Ábrahám, Efrájim), ezeket később Szulejmán a budai zsidókkal együtt Törökországba hurcolta. A második házasságából is született egy fia, ezt Boroszlóban meggyilkolták. Sz. pénzügyi szakértelme, az udvarnak nyújtott jelentékeny hitelezései folytán nagy befolyásra tett szert és pártfogoltja lett II. Lajosnak és Mária királynénak is. Híve és tanácsadója volt Szalkay Lászlónak, aki maga is fantasztikus karriert futott meg, a varga fiából lett váci s egri püspök, esztergomi érsek, majd kincstárnok és kancellár. Ennek pártoskodó és cselszövő társaságába került Sz. és 1520 körül már mint állami főbb tisztviselő, talán alkincstárnok érezteti csöppet sem hasznos befolyását a kincstár kezelésében. Mikor 1521. Nándorfehérvár elesett, a főpapok és országnagyok őt okolták a veszteségért, mert hogy a vár felszabadításához szükséges pénzt és hadiszereket későn küldte el. Nyilván pénzhiány okozta ezt a késedelmet, mert Nándorfehérvár eleste után Sz. már kész tervvel állott elő a pénzügyi helyzet rendezésére. Azt a veszedelmes javaslatot tette II. Lajosnak, hogy a kamaragrófokkal verettesen új pénzeket a régi névérték megtartása mellett, de a pénzek belső értéke az eddig forgalomban levőknek csak a felét tegye ki. Lajos hallgatott Sz. tanácsára, kibocsátotta a szükséges rendeletet és még ugyanaz év novemberében a budai országgyűlés elfogadta Sz. káros és ekölcstelen javaslatát annak ellenére, hogy a pénz értékének leromlása az adók felemelését vonta maga után. Lajostól mindössze azt kötötték ki, hogy kényszerforgalmat szerez az új pénznek és a szomszéd tartományokban is lehetővé teszi, hogy vásárlási ereje megmaradjon. Ez az elhibázott pénzügyi törvény Sz. elnépszerütlenedesét vonta maga után. Az 1524. szept. 8.-i pesti országgyűlésen már Verbőczy István, a köznemesség vezetöje és Szapolyai Jánosnak, a fő-hatalomra törekvő erdélyi vajdának párthíve éles támadást intézett, a kormányon levők ellen és Sz.-ről sem feledkezett meg, mikor a félzsidók ellen intézett kirohanást (1. Fél-zsidók). A különböző határozatok közül, amelyet a király nem erősített meg, az egyik Sz.-nek az alkincstárnoki állásától való elmozdítását tartalmazta. Az 1525 máj. 7.-i országgyűlésen már viharosan nyilvánult meg az ellenszenv Sz. iránt, mert az országos bajokért őt okolták. Három nap múlva a Szt. Péter templomban tartott előértekezleten a nemesség megütközését fejezte ki afölött, hogy Sz. az uralkodópár előtt olyan nagy tekintélyben áll. Máj. 12. volt a rákosi tanácskozás. Ekkor is Szalkayt és zsidó tanácsosát kárhoztatták, majd egy hatvan tagú küldöttség négy pontot terjesztett a király elé, amelynek utolsó pontja azt követelte, hogy a király égettesse el a zsidóból kereszténnyé lett Sz. Imrét. Lajos máj. 15. válaszolt a küldöttségnek és kijelentette, hogy hajlandó vizsgálatot indítani Sz. ellen. Sz. mindenképpen igyekezett lecsillapítani az ellene lázadt hangulatot, de minden kísérletezése hiábavalónak bizonyult A nemesség többszöri sürgetésére azután Lajos máj. 20. Sz.-t elfogatta és az úgynevezett csonka toronyba záratta. Csak 14 napi fogság után szabadult innen Báthory nádor közbenjárására, nagy pénzáldozatok fejében. Kiszabadulását az udvarnál lévő hívei nagy lakomával ünnepelték meg amit az ellenpárt nyilt kihívásnak minősített. A hangulat annyira ellenségesre változott, hogy a Budán tartózkodó nemesek szolgái, valamint a hozzájuk szitó főurak fegyveresei a felbőszített csőcselékkel együtt megrohamozta Sz.-nek a Szt György-téren lévő házát. A támadók elől Sz. vendégeivel együtt az épület hátsó részén elmenekült, mialatt a csőcselék kifosztotta kincsekkel megrakott házát. Zsákszámra hordták el az aranyat, amelynek értéke hatvanezer régi, legjobb minőségű aranyforint volt. Másnap a garázda tömeg Sz. házának lerombolásához fogott, majd az udvari párt embereinek házát akarta megostromolni, de ott fegyveres ellenállásra találtak. Harmadnap a zsidókat támadták meg és azoknak ellenállása sem tudta megakadályozni a szörnyű pusztítást. Sz.-t ez a nagy veszteség sem tette tönkre, de még csak meg sem tántorította. Rövid idő alatt az eddiginél is nagyobb befolyáshoz jutott. Az udvari párt tehetetlensége miatt elhatározta, hogy Szalkay érsekhez és a királynéhoz hasonlóan maga is Szapolyaihoz közeledik. Új pénzügyi terveket közölt Verbőczyvel és sikerült elhitetnie, hogy rendezni tudja a kincstár helyzetét. Egy hónappal a börtönből való kiszabadulása után, a júl. elején Hatvanban tartott országgyűlésen már egy hang sem hangzik ellene és az országgyűlés kimondja, hogy a Fuggerek kezén volt rézbányákat átadják Sz.-nek, hogy a kincstár jövedelmét ezzel felfokozza. Maga Verbőczy pedig azt javasolta, hogy a kincstár kezelését is bízzák rá Sz.-re. Valószínűleg meg is választották alkincstárnokká, mert ebben az időben tagja volt az országtanácsnak. Sz. most már mindvégig ügyesen tartotta magát, ő kapta a budai, majd később a pozsonyi harmincadot és Lajos ezzel törlesztette ezerötszáz forintnyi adósságát. A Pétervárad felmentésére induló sereget 1526. a király nem tudta felszerelni, mire Sz. tízezer forint kölcsönt bocsátott rendelkezésére. Az ezévi rákosi országgyűlésen már nagy szerepet vitt és mikor a nemesség elkeseredésében Verbőczy házát akarta feldúlni, a rendek Sz.-t kérték fel a pénzügyi helyzet tisztázására. Sz. megjelent az országgyűlésen, felmutatta a királyi jövedelmek jegyzékét, majd pedig leleplezte több országnagy és a Fugger-ház cselszövényeit, mire Rákoson másnap a leghevesebb jelenetek játszódtak le. Ekkor volt Sz.-nek utolsó jelentős nyilvános szereplése, mert nemsokára ezután, röviddel a mohácsi vész előtt agg korában bevégezte kalandos pályafutását. Több zsidó kútforrás szerint halála előtt visszatért a zsidó hitre, aminthogy ez az ingatag jellemü ember egész életben, még megkeresztelkedése után is állhatatosan ragaszkodott a zsidókhoz, akiknek hitétől csak a végzetes külső kényszer szakította el. A zsidók annyira méltányolták Sz. ragaszkodását hittestvéreihez, hogy a fennálló szokásokkal ellentétben fiait az ő nevén hívták a tóra elé (1. Naftáli ). Halála után második felesége Bécsben újból férjhez ment, de férjét a nászlakoma alatt elfogták, bebörtönözték, majd Pozsonyban megölték. Sz. felesége ekkor vissza költözött Budára, ahol eleinte nagy gazdagságban élt, de életét mégis nyomorúságban és vizkórságban fejezte be Bécsben. (V. ö. Kohn S. A magyar zsidók története .)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4820. címszó a lexikon => 845. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14820.htm

CÍMSZÓ: Szerencsés

SZÓCIKK: Szerencsés Fortunatus Imre, II. Lajos uralkodása alatt élt és gazdagsága révén került kapcsolatba a királyi udvarral. Bizonyos Efrájim nevű gazdag zsidó fia volt, származása azonban ismeretlen. Héber neve Snéor, máskép Zálmán volt, amelyet a nép és az egykorú tudósítások, később pedig a történetírók Salamonra változtattak. Nem tudni mi okból, Sz. felvette még az Etel nevet, ezt azonban később már nem használta. Sz. ugyanis 1505 - 10 körül keresztény hitre tért és a keresztségben keresztapja, Perényi Imre nádor után az Imre nevet nyerte. Kitérését egy keresztény nővel való viszonyának nyilvánosságra jutása tette szükségessé, mert a zsidó és keresztény közötti szerelmi viszonyt főbenjáró bűnnek tekintette az akkori jogfelfogás és azt tüzhalállal büntette. Sz. ekkor már házas ember volt, a bekövetkezett események azután teljesen elszakították családjától, amely a budai zsidó utcában maradt. A Sz. nevet is megkeresztelésekor kapta a nádortól és most már egészen új iránya kezdődött el életének. Ismét megnősült, Kolozsvárról vett feleséget, valószínűleg azt a keresztény nőt vette el, akivel előbb már tiltott viszonyban élt. Az első házasságából két fia született 1. Ábrahám, Efrájim , ezeket később Szulejmán a budai zsidókkal együtt Törökországba hurcolta. A második házasságából is született egy fia, ezt Boroszlóban meggyilkolták. Sz. pénzügyi szakértelme, az udvarnak nyújtott jelentékeny hitelezései folytán nagy befolyásra tett szert és pártfogoltja lett II. Lajosnak és Mária királynénak is. Híve és tanácsadója volt Szalkay Lászlónak, aki maga is fantasztikus karriert futott meg, a varga fiából lett váci s egri püspök, esztergomi érsek, majd kincstárnok és kancellár. Ennek pártoskodó és cselszövő társaságába került Sz. és 1520 körül már mint állami főbb tisztviselő, talán alkincstárnok érezteti csöppet sem hasznos befolyását a kincstár kezelésében. Mikor 1521. Nándorfehérvár elesett, a főpapok és országnagyok őt okolták a veszteségért, mert hogy a vár felszabadításához szükséges pénzt és hadiszereket későn küldte el. Nyilván pénzhiány okozta ezt a késedelmet, mert Nándorfehérvár eleste után Sz. már kész tervvel állott elő a pénzügyi helyzet rendezésére. Azt a veszedelmes javaslatot tette II. Lajosnak, hogy a kamaragrófokkal verettesen új pénzeket a régi névérték megtartása mellett, de a pénzek belső értéke az eddig forgalomban levőknek csak a felét tegye ki. Lajos hallgatott Sz. tanácsára, kibocsátotta a szükséges rendeletet és még ugyanaz év novemberében a budai országgyűlés elfogadta Sz. káros és ekölcstelen javaslatát annak ellenére, hogy a pénz értékének leromlása az adók felemelését vonta maga után. Lajostól mindössze azt kötötték ki, hogy kényszerforgalmat szerez az új pénznek és a szomszéd tartományokban is lehetővé teszi, hogy vásárlási ereje megmaradjon. Ez az elhibázott pénzügyi törvény Sz. elnépszerütlenedesét vonta maga után. Az 1524. szept. 8.-i pesti országgyűlésen már Verbőczy István, a köznemesség vezetöje és Szapolyai Jánosnak, a fő-hatalomra törekvő erdélyi vajdának párthíve éles támadást intézett, a kormányon levők ellen és Sz.-ről sem feledkezett meg, mikor a félzsidók ellen intézett kirohanást 1. Fél-zsidók . A különböző határozatok közül, amelyet a király nem erősített meg, az egyik Sz.-nek az alkincstárnoki állásától való elmozdítását tartalmazta. Az 1525 máj. 7.-i országgyűlésen már viharosan nyilvánult meg az ellenszenv Sz. iránt, mert az országos bajokért őt okolták. Három nap múlva a Szt. Péter templomban tartott előértekezleten a nemesség megütközését fejezte ki afölött, hogy Sz. az uralkodópár előtt olyan nagy tekintélyben áll. Máj. 12. volt a rákosi tanácskozás. Ekkor is Szalkayt és zsidó tanácsosát kárhoztatták, majd egy hatvan tagú küldöttség négy pontot terjesztett a király elé, amelynek utolsó pontja azt követelte, hogy a király égettesse el a zsidóból kereszténnyé lett Sz. Imrét. Lajos máj. 15. válaszolt a küldöttségnek és kijelentette, hogy hajlandó vizsgálatot indítani Sz. ellen. Sz. mindenképpen igyekezett lecsillapítani az ellene lázadt hangulatot, de minden kísérletezése hiábavalónak bizonyult A nemesség többszöri sürgetésére azután Lajos máj. 20. Sz.-t elfogatta és az úgynevezett csonka toronyba záratta. Csak 14 napi fogság után szabadult innen Báthory nádor közbenjárására, nagy pénzáldozatok fejében. Kiszabadulását az udvarnál lévő hívei nagy lakomával ünnepelték meg amit az ellenpárt nyilt kihívásnak minősített. A hangulat annyira ellenségesre változott, hogy a Budán tartózkodó nemesek szolgái, valamint a hozzájuk szitó főurak fegyveresei a felbőszített csőcselékkel együtt megrohamozta Sz.-nek a Szt György-téren lévő házát. A támadók elől Sz. vendégeivel együtt az épület hátsó részén elmenekült, mialatt a csőcselék kifosztotta kincsekkel megrakott házát. Zsákszámra hordták el az aranyat, amelynek értéke hatvanezer régi, legjobb minőségű aranyforint volt. Másnap a garázda tömeg Sz. házának lerombolásához fogott, majd az udvari párt embereinek házát akarta megostromolni, de ott fegyveres ellenállásra találtak. Harmadnap a zsidókat támadták meg és azoknak ellenállása sem tudta megakadályozni a szörnyű pusztítást. Sz.-t ez a nagy veszteség sem tette tönkre, de még csak meg sem tántorította. Rövid idő alatt az eddiginél is nagyobb befolyáshoz jutott. Az udvari párt tehetetlensége miatt elhatározta, hogy Szalkay érsekhez és a királynéhoz hasonlóan maga is Szapolyaihoz közeledik. Új pénzügyi terveket közölt Verbőczyvel és sikerült elhitetnie, hogy rendezni tudja a kincstár helyzetét. Egy hónappal a börtönből való kiszabadulása után, a júl. elején Hatvanban tartott országgyűlésen már egy hang sem hangzik ellene és az országgyűlés kimondja, hogy a Fuggerek kezén volt rézbányákat átadják Sz.-nek, hogy a kincstár jövedelmét ezzel felfokozza. Maga Verbőczy pedig azt javasolta, hogy a kincstár kezelését is bízzák rá Sz.-re. Valószínűleg meg is választották alkincstárnokká, mert ebben az időben tagja volt az országtanácsnak. Sz. most már mindvégig ügyesen tartotta magát, ő kapta a budai, majd később a pozsonyi harmincadot és Lajos ezzel törlesztette ezerötszáz forintnyi adósságát. A Pétervárad felmentésére induló sereget 1526. a király nem tudta felszerelni, mire Sz. tízezer forint kölcsönt bocsátott rendelkezésére. Az ezévi rákosi országgyűlésen már nagy szerepet vitt és mikor a nemesség elkeseredésében Verbőczy házát akarta feldúlni, a rendek Sz.-t kérték fel a pénzügyi helyzet tisztázására. Sz. megjelent az országgyűlésen, felmutatta a királyi jövedelmek jegyzékét, majd pedig leleplezte több országnagy és a Fugger-ház cselszövényeit, mire Rákoson másnap a leghevesebb jelenetek játszódtak le. Ekkor volt Sz.-nek utolsó jelentős nyilvános szereplése, mert nemsokára ezután, röviddel a mohácsi vész előtt agg korában bevégezte kalandos pályafutását. Több zsidó kútforrás szerint halála előtt visszatért a zsidó hitre, aminthogy ez az ingatag jellemü ember egész életben, még megkeresztelkedése után is állhatatosan ragaszkodott a zsidókhoz, akiknek hitétől csak a végzetes külső kényszer szakította el. A zsidók annyira méltányolták Sz. ragaszkodását hittestvéreihez, hogy a fennálló szokásokkal ellentétben fiait az ő nevén hívták a tóra elé 1. Naftáli . Halála után második felesége Bécsben újból férjhez ment, de férjét a nászlakoma alatt elfogták, bebörtönözték, majd Pozsonyban megölték. Sz. felesége ekkor vissza költözött Budára, ahol eleinte nagy gazdagságban élt, de életét mégis nyomorúságban és vizkórságban fejezte be Bécsben. V. ö. Kohn S. A magyar zsidók története .

14820.ht

CÍMSZÓ Szerencsé

SZÓCIKK Szerencsé Fortunatu Imre II Lajo uralkodás alat él é gazdagság révé kerül kapcsolatb király udvarral Bizonyo Efráji nev gazda zsid fi volt származás azonba ismeretlen Hébe nev Snéor máské Zálmá volt amelye né é a egykor tudósítások későb pedi történetíró Salamonr változtattak Ne tudn m okból Sz felvett mé a Ete nevet ez azonba későb má ne használta Sz ugyani 150 1 körü keresztén hitr tér é keresztségbe keresztapja Perény Imr nádo utá a Imr neve nyerte Kitérésé eg keresztén nőve val viszonyána nyilvánosságr jutás tett szükségessé mer zsid é keresztén között szerelm viszony főbenjár bűnne tekintett a akkor jogfelfogá é az tüzhalálla büntette Sz ekko má háza embe volt bekövetkezet eseménye azutá teljese elszakítottá családjától amel buda zsid utcába maradt Sz neve i megkereszteléseko kapt nádortó é mos má egésze ú irány kezdődöt e életének Ismé megnősült Kolozsvárró vet feleséget valószínűle az keresztén nő vett el akive előb má tiltot viszonyba élt A els házasságábó ké fi születet 1 Ábrahám Efráji ezeke későb Szulejmá buda zsidókka együt Törökországb hurcolta másodi házasságábó i születet eg fia ez Boroszlóba meggyilkolták Sz pénzügy szakértelme a udvarna nyújtot jelentéken hitelezése folytá nag befolyásr tet szer é pártfogoltj let II Lajosna é Mári királynéna is Hív é tanácsadój vol Szalka Lászlónak ak mag i fantasztiku karrier futot meg varg fiábó let vác egr püspök esztergom érsek maj kincstárno é kancellár Enne pártoskod é cselszöv társaságáb kerül Sz é 152 körü má min állam főb tisztviselő talá alkincstárno éreztet csöppe se haszno befolyásá kincstá kezelésében Miko 1521 Nándorfehérvá elesett főpapo é országnagyo ő okoltá veszteségért mer hog vá felszabadításáho szüksége pénz é hadiszereke késő küldt el Nyilvá pénzhián okozt ez késedelmet mer Nándorfehérvá elest utá Sz má kés tervve állot el pénzügy helyze rendezésére Az veszedelme javaslato tett II Lajosnak hog kamaragrófokka verettese ú pénzeke rég névérté megtartás mellett d pénze bels érték a eddi forgalomba levőkne csa felé tegy ki Lajo hallgatot Sz tanácsára kibocsátott szüksége rendelete é mé ugyana é novemberébe buda országgyűlé elfogadt Sz káro é ekölcstele javaslatá anna ellenére hog pén értékéne leromlás a adó felemelésé vont mag után Lajostó mindössz az kötötté ki hog kényszerforgalma szere a ú pénzne é szomszé tartományokba i lehetőv teszi hog vásárlás erej megmaradjon E a elhibázot pénzügy törvén Sz elnépszerütlenedesé vont mag után A 1524 szept 8.- pest országgyűlése má Verbőcz István köznemessé vezetöj é Szapolya Jánosnak fő-hatalomr törekv erdély vajdána párthív éle támadás intézett kormányo levő elle é Sz.-rő se feledkezet meg miko félzsidó elle intézet kirohanás 1 Fél-zsidó különböz határozato közül amelye királ ne erősítet meg a egyi Sz.-ne a alkincstárnok állásátó val elmozdításá tartalmazta A 152 máj 7.- országgyűlése má viharosa nyilvánul me a ellenszen Sz iránt mer a országo bajokér ő okolták Háro na múlv Szt Péte templomba tartot előértekezlete nemessé megütközésé fejezt k afölött hog Sz a uralkodópá előt olya nag tekintélybe áll Máj 12 vol rákos tanácskozás Ekko i Szalkay é zsid tanácsosá kárhoztatták maj eg hatva tag küldöttsé nég ponto terjesztet királ elé amelyne utols pontj az követelte hog királ égettess e zsidóbó kereszténny let Sz Imrét Lajo máj 15 válaszol küldöttségne é kijelentette hog hajland vizsgálato indítan Sz ellen Sz mindenképpe igyekezet lecsillapítan a ellen lázad hangulatot d minde kísérletezés hiábavalóna bizonyul nemessé többször sürgetésér azutá Lajo máj 20 Sz.- elfogatt é a úgynevezet csonk toronyb záratta Csa 1 nap fogsá utá szabadul inne Báthor nádo közbenjárására nag pénzáldozato fejében Kiszabadulásá a udvarná lév híve nag lakomáva ünnepelté me ami a ellenpár nyil kihívásna minősített hangula annyir ellenségesr változott hog Budá tartózkod nemese szolgái valamin hozzáju szit főura fegyverese felbőszítet csőcselékke együt megrohamozt Sz.-ne Sz György-tére lév házát támadó elő Sz vendégeive együt a épüle háts részé elmenekült mialat csőcselé kifosztott kincsekke megrakot házát Zsákszámr hordtá e a aranyat amelyne érték hatvaneze régi legjob minőség aranyforin volt Másna garázd töme Sz házána lerombolásáho fogott maj a udvar pár embereine házá akart megostromolni d ot fegyvere ellenállásr találtak Harmadna zsidóka támadtá me é azokna ellenállás se tudt megakadályozn szörny pusztítást Sz.- e nag vesztesé se tett tönkre d mé csa me se tántorította Rövi id alat a eddiginé i nagyob befolyásho jutott A udvar pár tehetetlenség miat elhatározta hog Szalka érsekhe é királyného hasonlóa mag i Szapolyaiho közeledik Ú pénzügy terveke közöl Verbőczyve é sikerül elhitetnie hog rendezn tudj kincstá helyzetét Eg hónappa börtönbő val kiszabadulás után júl elejé Hatvanba tartot országgyűlése má eg han se hangzi ellen é a országgyűlé kimondja hog Fuggere kezé vol rézbányáka átadjá Sz.-nek hog kincstá jövedelmé ezze felfokozza Mag Verbőcz pedi az javasolta hog kincstá kezelésé i bízzá r Sz.-re Valószínűle me i választottá alkincstárnokká mer ebbe a időbe tagj vol a országtanácsnak Sz mos má mindvégi ügyese tartott magát kapt budai maj későb pozsony harmincado é Lajo ezze törlesztett ezerötszá forintny adósságát Pétervára felmentésér indul serege 1526 királ ne tudt felszerelni mir Sz tízeze forin kölcsön bocsátot rendelkezésére A ezév rákos országgyűlése má nag szerepe vit é miko nemessé elkeseredésébe Verbőcz házá akart feldúlni rende Sz.- kérté fe pénzügy helyze tisztázására Sz megjelen a országgyűlésen felmutatt király jövedelme jegyzékét maj pedi leleplezt töb országnag é Fugger-há cselszövényeit mir Rákoso másna legheveseb jelenete játszódta le Ekko vol Sz.-ne utols jelentő nyilváno szereplése mer nemsokár ezután rövidde mohács vés előt ag korába bevégezt kalando pályafutását Töb zsid kútforrá szerin halál előt visszatér zsid hitre aminthog e a ingata jellem embe egés életben mé megkeresztelkedés utá i állhatatosa ragaszkodot zsidókhoz akikne hitétő csa végzete küls kénysze szakított el zsidó annyir méltányoltá Sz ragaszkodásá hittestvéreihez hog fennáll szokásokka ellentétbe fiai a nevé hívtá tór el 1 Naftál Halál utá másodi feleség Bécsbe újbó férjhe ment d férjé nászlakom alat elfogták bebörtönözték maj Pozsonyba megölték Sz feleség ekko vissz költözöt Budára aho eleint nag gazdagságba élt d életé mégi nyomorúságba é vizkórságba fejezt b Bécsben V ö Koh S magya zsidó történet

14820.h

CÍMSZ Szerencs

SZÓCIK Szerencs Fortunat Imr I Laj uralkodá ala é gazdagsá rév kerü kapcsolat királ udvarra Bizony Efráj ne gazd zsi f vol származá azonb ismeretle Héb ne Snéo másk Zálm vol amely n egyko tudósításo késő ped történetír Salamon változtatta N tud okbó S felvet m Et neve e azonb késő m n használt S ugyan 15 kör kereszté hit té keresztségb keresztapj Perén Im nád ut Im nev nyert Kitérés e kereszté nőv va viszonyán nyilvánosság jutá tet szükségess me zsi kereszté közöt szerel viszon főbenjá bűnn tekintet akko jogfelfog a tüzhaláll büntett S ekk m ház emb vol bekövetkeze esemény azut teljes elszakított családjátó ame bud zsi utcáb marad S nev megkeresztelések kap nádort mo m egész irán kezdődö életéne Ism megnősül Kolozsvárr ve felesége valószínűl a kereszté n vet e akiv elő m tilto viszonyb él el házasságáb k f születe Ábrahá Efráj ezek késő Szulejm bud zsidókk együ Törökország hurcolt másod házasságáb születe e fi e Boroszlób meggyilkoltá S pénzüg szakértelm udvarn nyújto jelentéke hitelezés folyt na befolyás te sze pártfogolt le I Lajosn Már királynén i Hí tanácsadó vo Szalk Lászlóna a ma fantasztik karrie futo me var fiáb le vá eg püspö esztergo érse ma kincstárn kancellá Enn pártosko cselszö társaságá kerü S 15 kör m mi álla fő tisztvisel tal alkincstárn érezte csöpp s haszn befolyás kincst kezelésébe Mik 152 Nándorfehérv eleset főpap országnagy okolt veszteségér me ho v felszabadításáh szükség pén hadiszerek kés küld e Nyilv pénzhiá okoz e késedelme me Nándorfehérv eles ut S m ké tervv állo e pénzüg helyz rendezésér A veszedelm javaslat tet I Lajosna ho kamaragrófokk verettes pénzek ré névért megtartá mellet pénz bel érté edd forgalomb levőkn cs fel teg k Laj hallgato S tanácsár kibocsátot szükség rendelet m ugyan novemberéb bud országgyűl elfogad S kár ekölcstel javaslat ann ellenér ho pé értékén leromlá ad felemelés von ma utá Lajost mindöss a kötött k ho kényszerforgalm szer pénzn szomsz tartományokb lehető tesz ho vásárlá ere megmaradjo elhibázo pénzüg törvé S elnépszerütlenedes von ma utá 152 szep 8. pes országgyűlés m Verbőc Istvá köznemess vezetö Szapoly Jánosna fő-hatalom törek erdél vajdán párthí él támadá intézet kormány lev ell Sz.-r s feledkeze me mik félzsid ell intéze kirohaná Fél-zsid különbö határozat közü amely kirá n erősíte me egy Sz.-n alkincstárno állását va elmozdítás tartalmazt 15 má 7. országgyűlés m viharos nyilvánu m ellensze S irán me ország bajoké okoltá Hár n múl Sz Pét templomb tarto előértekezlet nemess megütközés fejez afölöt ho S uralkodóp elő oly na tekintélyb ál Má 1 vo ráko tanácskozá Ekk Szalka zsi tanácsos kárhoztattá ma e hatv ta küldötts né pont terjeszte kirá el amelyn utol pont a követelt ho kirá égettes zsidób kereszténn le S Imré Laj má 1 válaszo küldöttségn kijelentett ho hajlan vizsgálat indíta S elle S mindenképp igyekeze lecsillapíta elle láza hangulato mind kísérletezé hiábavalón bizonyu nemess többszö sürgetésé azut Laj má 2 Sz. elfogat úgyneveze cson torony záratt Cs na fogs ut szabadu inn Bátho nád közbenjárásár na pénzáldozat fejébe Kiszabadulás udvarn lé hív na lakomáv ünnepelt m am ellenpá nyi kihívásn minősítet hangul annyi ellenséges változot ho Bud tartózko nemes szolgá valami hozzáj szi főur fegyveres felbőszíte csőcselékk együ megrohamoz Sz.-n S György-tér lé házá támad el S vendégeiv együ épül hát rész elmenekül miala csőcsel kifosztot kincsekk megrako házá Zsákszám hordt aranya amelyn érté hatvanez rég legjo minősé aranyfori vol Másn garáz töm S házán lerombolásáh fogot ma udva pá emberein ház akar megostromoln o fegyver ellenállás találta Harmadn zsidók támadt m azokn ellenállá s tud megakadályoz szörn pusztítás Sz. na vesztes s tet tönkr m cs m s tántorított Röv i ala eddigin nagyo befolyásh jutot udva pá tehetetlensé mia elhatározt ho Szalk érsekh királynéh hasonló ma Szapolyaih közeledi pénzüg tervek közö Verbőczyv sikerü elhitetni ho rendez tud kincst helyzeté E hónapp börtönb va kiszabadulá utá jú elej Hatvanb tarto országgyűlés m e ha s hangz elle országgyűl kimondj ho Fugger kez vo rézbányák átadj Sz.-ne ho kincst jövedelm ezz felfokozz Ma Verbőc ped a javasolt ho kincst kezelés bízz Sz.-r Valószínűl m választott alkincstárnokk me ebb időb tag vo országtanácsna S mo m mindvég ügyes tartot magá kap buda ma késő pozson harmincad Laj ezz törlesztet ezerötsz forintn adósságá Pétervár felmentésé indu sereg 152 kirá n tud felszereln mi S tízez fori kölcsö bocsáto rendelkezésér ezé ráko országgyűlés m na szerep vi mik nemess elkeseredéséb Verbőc ház akar feldúln rend Sz. kért f pénzüg helyz tisztázásár S megjele országgyűlése felmutat királ jövedelm jegyzéké ma ped leleplez tö országna Fugger-h cselszövényei mi Rákos másn leghevese jelenet játszódt l Ekk vo Sz.-n utol jelent nyilván szereplés me nemsoká ezutá rövidd mohác vé elő a koráb bevégez kaland pályafutásá Tö zsi kútforr szeri halá elő visszaté zsi hitr amintho ingat jelle emb egé életbe m megkeresztelkedé ut állhatatos ragaszkodo zsidókho akikn hitét cs végzet kül kénysz szakítot e zsid annyi méltányolt S ragaszkodás hittestvéreihe ho fennál szokásokk ellentétb fia nev hívt tó e Naftá Halá ut másod felesé Bécsb újb férjh men férj nászlako ala elfogtá bebörtönözté ma Pozsonyb megölté S felesé ekk viss költözö Budár ah elein na gazdagságb él élet még nyomorúságb vizkórságb fejez Bécsbe Ko magy zsid történe

14820.

CÍMS Szerenc

SZÓCI Szerenc Fortuna Im La uralkod al gazdags ré ker kapcsola kirá udvarr Bizon Efrá n gaz zs vo származ azon ismeretl Hé n Sné más Zál vo amel egyk tudósítás kés pe történetí Salamo változtatt tu okb felve E nev azon kés használ ugya 1 kö kereszt hi t keresztség keresztap Peré I ná u I ne nyer Kitéré kereszt nő v viszonyá nyilvánossá jut te szükséges m zs kereszt közö szere viszo főbenj bűn tekinte akk jogfelfo tüzhalál büntet ek há em vo bekövetkez esemén azu telje elszakítot családját am bu zs utcá mara ne megkeresztelése ka nádor m egés irá kezdőd életén Is megnősü Kolozsvár v feleség valószínű kereszt ve aki el tilt viszony é e házasságá szület Ábrah Efrá eze kés Szulej bu zsidók egy Törökorszá hurcol máso házasságá szület f Boroszló meggyilkolt pénzü szakértel udvar nyújt jelenték hitelezé foly n befolyá t sz pártfogol l Lajos Má királyné H tanácsad v Szal Lászlón m fantaszti karri fut m va fiá l v e püsp eszterg érs m kincstár kancell En pártosk cselsz társaság ker 1 kö m áll f tisztvise ta alkincstár érezt csöp hasz befolyá kincs kezeléséb Mi 15 Nándorfehér elese főpa országnag okol veszteségé m h felszabadításá szüksé pé hadiszere ké kül Nyil pénzhi oko késedelm m Nándorfehér ele u k terv áll pénzü hely rendezésé veszedel javasla te Lajosn h kamaragrófok verette pénze r névér megtart melle pén be ért ed forgalom levők c fe te La hallgat tanácsá kibocsáto szüksé rendele ugya novemberé bu országgyű elfoga ká ekölcste javasla an ellené h p értéké leroml a felemelé vo m ut Lajos mindös kötöt h kényszerforgal sze pénz szoms tartományok lehet tes h vásárl er megmaradj elhibáz pénzü törv elnépszerütlenede vo m ut 15 sze 8 pe országgyűlé Verbő Istv köznemes vezet Szapol Jánosn fő-hatalo töre erdé vajdá párth é támad intéze kormán le el Sz.- feledkez m mi félzsi el intéz kirohan Fél-zsi különb határoza köz amel kir erősít m eg Sz.- alkincstárn állásá v elmozdítá tartalmaz 1 m 7 országgyűlé viharo nyilván ellensz irá m orszá bajok okolt Há mú S Pé templom tart előértekezle nemes megütközé feje afölö h uralkodó el ol n tekintély á M v rák tanácskoz Ek Szalk zs tanácso kárhoztatt m hat t küldött n pon terjeszt kir e amely uto pon követel h kir égette zsidó keresztén l Imr La m válasz küldöttség kijelentet h hajla vizsgála indít ell mindenkép igyekez lecsillapít ell láz hangulat min kísérletez hiábavaló bizony nemes többsz sürgetés azu La m Sz elfoga úgynevez cso toron zárat C n fog u szabad in Báth ná közbenjárásá n pénzáldoza fejéb Kiszabadulá udvar l hí n lakomá ünnepel a ellenp ny kihívás minősíte hangu anny ellensége változo h Bu tartózk neme szolg valam hozzá sz főu fegyvere felbőszít csőcselék egy megrohamo Sz.- György-té l ház táma e vendégei egy épü há rés elmenekü mial csőcse kifoszto kincsek megrak ház Zsákszá hord arany amely ért hatvane ré legj minős aranyfor vo Más gará tö házá lerombolásá fogo m udv p emberei há aka megostromol fegyve ellenállá talált Harmad zsidó támad azok ellenáll tu megakadályo ször pusztítá Sz n veszte te tönk c tántorítot Rö al eddigi nagy befolyás juto udv p tehetetlens mi elhatároz h Szal érsek királyné hasonl m Szapolyai közeled pénzü terve köz Verbőczy siker elhitetn h rende tu kincs helyzet hónap börtön v kiszabadul ut j ele Hatvan tart országgyűlé h hang ell országgyű kimond h Fugge ke v rézbányá átad Sz.-n h kincs jövedel ez felfokoz M Verbő pe javasol h kincs kezelé bíz Sz.- Valószínű választot alkincstárnok m eb idő ta v országtanácsn m mindvé ügye tarto mag ka bud m kés pozso harminca La ez törleszte ezeröts forint adósság Pétervá felmentés ind sere 15 kir tu felszerel m tíze for kölcs bocsát rendelkezésé ez rák országgyűlé n szere v mi nemes elkeseredésé Verbő há aka feldúl ren Sz kér pénzü hely tisztázásá megjel országgyűlés felmuta kirá jövedel jegyzék m pe leleple t országn Fugger- cselszövénye m Ráko más legheves jelene játszód Ek v Sz.- uto jelen nyilvá szereplé m nemsok ezut rövid mohá v el korá bevége kalan pályafutás T zs kútfor szer hal el visszat zs hit aminth inga jell em eg életb megkeresztelked u állhatato ragaszkod zsidókh akik hité c végze kü kénys szakíto zsi anny méltányol ragaszkodá hittestvéreih h fenná szokások ellentét fi ne hív t Naft Hal u máso feles Bécs új férj me fér nászlak al elfogt bebörtönözt m Pozsony megölt feles ek vis költöz Budá a elei n gazdagság é éle mé nyomorúság vizkórság feje Bécsb K mag zsi történ

14820

CÍM Szeren

SZÓC Szeren Fortun I L uralko a gazdag r ke kapcsol kir udvar Bizo Efr ga z v szárma azo ismeret H Sn má Zá v ame egy tudósítá ké p történet Salam változtat t ok felv ne azo ké haszná ugy k keresz h keresztsé kereszta Per n n nye Kitér keresz n viszony nyilvánoss ju t szüksége z keresz köz szer visz főben bű tekint ak jogfelf tüzhalá bünte e h e v bekövetke esemé az telj elszakíto családjá a b z utc mar n megkeresztelés k nádo egé ir kezdő életé I megnős Kolozsvá felesé valószín keresz v ak e til viszon házasság szüle Ábra Efr ez ké Szule b zsidó eg Törökorsz hurco más házasság szüle Boroszl meggyilkol pénz szakérte udva nyúj jelenté hitelez fol befoly s pártfogo Lajo M királyn tanácsa Sza László fantaszt karr fu v fi püs eszter ér kincstá kancel E pártos csels társasá ke k ál tisztvis t alkincstá érez csö has befoly kinc kezelésé M 1 Nándorfehé eles főp országna oko veszteség felszabadítás szüks p hadiszer k kü Nyi pénzh ok késedel Nándorfehé el ter ál pénz hel rendezés veszede javasl t Lajos kamaragrófo verett pénz névé megtar mell pé b ér e forgalo levő f t L hallga tanács kibocsát szüks rendel ugy november b országgy elfog k ekölcst javasl a ellen érték lerom felemel v u Lajo mindö kötö kényszerforga sz pén szom tartományo lehe te vásár e megmarad elhibá pénz tör elnépszerütlened v u 1 sz p országgyűl Verb Ist közneme veze Szapo János fő-hatal tör erd vajd párt táma intéz kormá l e Sz. feledke m félzs e inté kiroha Fél-zs külön határoz kö ame ki erősí e Sz. alkincstár állás elmozdít tartalma országgyűl vihar nyilvá ellens ir orsz bajo okol H m P templo tar előértekezl neme megütköz fej aföl uralkod e o tekintél rá tanácsko E Szal z tanács kárhoztat ha küldöt po terjesz ki amel ut po követe ki égett zsid kereszté Im L válas küldöttsé kijelente hajl vizsgál indí el mindenké igyeke lecsillapí el lá hangula mi kísérlete hiábaval bizon neme többs sürgeté az L S elfog úgyneve cs toro zára fo szaba i Bát n közbenjárás pénzáldoz fejé Kiszabadul udva h lakom ünnepe ellen n kihívá minősít hang ann ellenség változ B tartóz nem szol vala hozz s fő fegyver felbőszí csőcselé eg megroham Sz. György-t há tám vendége eg ép h ré elmenek mia csőcs kifoszt kincse megra há Zsáksz hor aran amel ér hatvan r leg minő aranyfo v Má gar t ház lerombolás fog ud embere h ak megostromo fegyv ellenáll talál Harma zsid táma azo ellenál t megakadály szö pusztít S veszt t tön tántoríto R a eddig nag befolyá jut ud tehetetlen m elhatáro Sza érse királyn hason Szapolya közele pénz terv kö Verbőcz sike elhitet rend t kinc helyze hóna börtö kiszabadu u el Hatva tar országgyűl han el országgy kimon Fugg k rézbány áta Sz.- kinc jövede e felfoko Verb p javaso kinc kezel bí Sz. Valószín választo alkincstárno e id t országtanács mindv ügy tart ma k bu ké pozs harminc L e törleszt ezeröt forin adóssá Péterv felmenté in ser 1 ki t felszere tíz fo kölc bocsá rendelkezés e rá országgyűl szer m neme elkeseredés Verb h ak feldú re S ké pénz hel tisztázás megje országgyűlé felmut kir jövede jegyzé p lelepl ország Fugger cselszövény Rák má legheve jelen játszó E Sz. ut jele nyilv szerepl nemso ezu rövi moh e kor bevég kala pályafutá z kútfo sze ha e vissza z hi amint ing jel e e élet megkeresztelke állhatat ragaszko zsidók aki hit végz k kény szakít zs ann méltányo ragaszkod hittestvérei fenn szokáso ellenté f n hí Naf Ha más fele Béc ú fér m fé nászla a elfog bebörtönöz Pozson megöl fele e vi költö Bud ele gazdagsá él m nyomorúsá vizkórsá fej Bécs ma zs törté

1482

CÍ Szere

SZÓ Szere Fortu uralk gazda k kapcso ki udva Biz Ef g szárm az ismere S m Z am eg tudósít k történe Sala változta o fel n az k haszn ug keres kereszts kereszt Pe ny Kité keres viszon nyilvános j szükség keres kö sze vis főbe b tekin a jogfel tüzhal bünt bekövetk esem a tel elszakít családj ut ma megkeresztelé nád eg i kezd élet megnő Kolozsv feles valószí keres a ti viszo házassá szül Ábr Ef e k Szul zsid e Törökors hurc má házassá szül Borosz meggyilko pén szakért udv nyú jelent hitele fo befol pártfog Laj király tanács Sz Lászl fantasz kar f f pü eszte é kincst kance párto csel társas k á tisztvi alkincst ére cs ha befol kin kezelés Nándorfeh ele fő országn ok vesztesé felszabadítá szük hadisze k Ny pénz o késede Nándorfeh e te á pén he rendezé veszed javas Lajo kamaragróf veret pén név megta mel p é forgal lev hallg tanác kibocsá szük rende ug novembe országg elfo ekölcs javas elle érté lero feleme Laj mind köt kényszerforg s pé szo tartomány leh t vásá megmara elhib pén tö elnépszerütlene s országgyű Ver Is köznem vez Szap Jáno fő-hata tö er vaj pár tám inté korm Sz feledk félz int kiroh Fél-z külö határo k am k erős Sz alkincstá állá elmozdí tartalm országgyű viha nyilv ellen i ors baj oko templ ta előértekez nem megütkö fe afö uralko tekinté r tanácsk Sza tanác kárhozta h küldö p terjes k ame u p követ k éget zsi kereszt I vála küldötts kijelent haj vizsgá ind e mindenk igyek lecsillap e l hangul m kísérlet hiábava bizo nem több sürget a elfo úgynev c tor zár f szab Bá közbenjárá pénzáldo fej Kiszabadu udv lako ünnep elle kihív minősí han an ellensé válto tartó ne szo val hoz f fegyve felbősz csőcsel e megroha Sz György- h tá vendég e é r elmene mi csőc kifosz kincs megr h Zsáks ho ara ame é hatva le min aranyf M ga há lerombolá fo u ember a megostrom fegy ellenál talá Harm zsi tám az ellená megakadál sz pusztí vesz tö tántorít eddi na befoly ju u tehetetle elhatár Sz érs király haso Szapoly közel pén ter k Verbőc sik elhite ren kin helyz hón bört kiszabad e Hatv ta országgyű ha e országg kimo Fug rézbán át Sz. kin jöved felfok Ver javas kin keze b Sz Valószí választ alkincstárn i országtanác mind üg tar m b k poz harmin törlesz ezerö fori adóss Péter felment i se k felszer tí f köl bocs rendelkezé r országgyű sze nem elkeseredé Ver a feld r k pén he tisztázá megj országgyűl felmu ki jöved jegyz lelep orszá Fugge cselszövén Rá m leghev jele játsz Sz u jel nyil szerep nems ez röv mo ko bevé kal pályafut kútf sz h vissz h amin in je éle megkeresztelk állhata ragaszk zsidó ak hi vég kén szakí z an méltány ragaszko hittestvére fen szokás ellent h Na H má fel Bé fé f nászl elfo bebörtönö Pozso megö fel v költ Bu el gazdags é nyomorús vizkórs fe Béc m z tört