14821.htm

CÍMSZÓ: Szerencsés

SZÓCIKK: "1525 máj. 7.-i országgyűlésen már viharosan nyilvánult meg az ellenszenv Sz. iránt, mert az országos bajokért őt okolták. Három nap múlva a Szt. Péter templomban tartott előértekezleten a nemesség megütközését fejezte ki afölött, hogy Sz. az uralkodópár előtt olyan nagy tekintélyben áll. Máj. 12. volt a rákosi tanácskozás. Ekkor is Szalkayt és zsidó tanácsosát kárhoztatták, majd egy hatvan tagú küldöttség négy pontot terjesztett a király elé, amelynek utolsó pontja azt követelte, hogy a király égettesse el a zsidóból kereszténnyé lett Sz. Imrét. Lajos máj. 15. válaszolt a küldöttségnek és kijelentette, hogy hajlandó vizsgálatot indítani Sz. ellen. Sz. mindenképpen igyekezett lecsillapítani az ellene lázadt hangulatot, de minden kísérletezése hiábavalónak bizonyult A nemesség többszöri sürgetésére azután Lajos máj. 20. Sz.-t elfogatta és az úgynevezett csonka toronyba záratta. Csak 14 napi fogság után szabadult innen Báthory nádor közbenjárására, nagy pénzáldozatok fejében. Kiszabadulását az udvarnál lévő hívei nagy lakomával ünnepelték meg amit az ellenpárt nyilt kihívásnak minősített. A hangulat annyira ellenségesre változott, hogy a Budán tartózkodó nemesek szolgái, valamint a hozzájuk szitó főurak fegyveresei a felbőszített csőcselékkel együtt megrohamozta Sz.-nek a Szt György-téren lévő házát. A támadók elől Sz. vendégeivel együtt az épület hátsó részén elmenekült, mialatt a csőcselék kifosztotta kincsekkel megrakott házát. Zsákszámra hordták el az aranyat, amelynek értéke hatvanezer régi, legjobb minőségű aranyforint volt. Másnap a garázda tömeg Sz. házának lerombolásához fogott, majd az udvari párt embereinek házát akarta megostromolni, de ott fegyveres ellenállásra találtak. Harmadnap a zsidókat támadták meg és azoknak ellenállása sem tudta megakadályozni a szörnyű pusztítást. Sz.-t ez a nagy veszteség sem tette tönkre, de még csak meg sem tántorította. Rövid idő alatt az eddiginél is nagyobb befolyáshoz jutott. Az udvari párt tehetetlensége miatt elhatározta, hogy Szalkay érsekhez és a királynéhoz hasonlóan maga is Szapolyaihoz közeledik. Új pénzügyi terveket közölt Verbőczyvel és sikerült elhitetnie, hogy rendezni tudja a kincstár helyzetét. Egy hónappal a börtönből való kiszabadulása után, a júl. elején Hatvanban tartott országgyűlésen már egy hang sem hangzik ellene és az országgyűlés kimondja, hogy a Fuggerek kezén volt rézbányákat átadják Sz.-nek, hogy a kincstár jövedelmét ezzel felfokozza. Maga Verbőczy pedig azt javasolta, hogy a kincstár kezelését is bízzák rá Sz.-re. Valószínűleg meg is választották alkincstárnokká, mert ebben az időben tagja volt az országtanácsnak. Sz. most már mindvégig ügyesen tartotta magát, ő kapta a budai, majd később a pozsonyi harmincadot és Lajos ezzel törlesztette ezerötszáz forintnyi adósságát. A Pétervárad felmentésére induló sereget 1526. a király nem tudta felszerelni, mire Sz. tízezer forint kölcsönt bocsátott rendelkezésére. Az ezévi rákosi országgyűlésen már nagy szerepet vitt és mikor a nemesség elkeseredésében Verbőczy házát akarta feldúlni, a rendek Sz.-t kérték fel a pénzügyi helyzet tisztázására. Sz. megjelent az országgyűlésen, felmutatta a királyi jövedelmek jegyzékét, majd pedig leleplezte több országnagy és a Fugger-ház cselszövényeit, mire Rákoson másnap a leghevesebb jelenetek játszódtak le. Ekkor volt Sz.-nek utolsó jelentős nyilvános szereplése, mert nemsokára ezután, röviddel a mohácsi vész előtt agg korában bevégezte kalandos pályafutását. Több zsidó kútforrás szerint halála előtt visszatért a zsidó hitre, aminthogy ez az ingatag jellemü ember egész életben, még megkeresztelkedése után is állhatatosan ragaszkodott a zsidókhoz, akiknek hitétől csak a végzetes külső kényszer szakította el. A zsidók annyira méltányolták Sz. ragaszkodását hittestvéreihez, hogy a fennálló szokásokkal ellentétben fiait az ő nevén hívták a tóra elé (1. Naftáli ). Halála után második felesége Bécsben újból férjhez ment, de férjét a nászlakoma alatt elfogták, bebörtönözték, majd Pozsonyban megölték. Sz. felesége ekkor vissza költözött Budára, ahol eleinte nagy gazdagságban élt, de életét mégis nyomorúságban és vizkórságban fejezte be Bécsben. (V. ö. Kohn S. A magyar zsidók története .)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4821. címszó a lexikon => 846. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14821.htm

CÍMSZÓ: Szerencsés

SZÓCIKK: 1525 máj. 7.-i országgyűlésen már viharosan nyilvánult meg az ellenszenv Sz. iránt, mert az országos bajokért őt okolták. Három nap múlva a Szt. Péter templomban tartott előértekezleten a nemesség megütközését fejezte ki afölött, hogy Sz. az uralkodópár előtt olyan nagy tekintélyben áll. Máj. 12. volt a rákosi tanácskozás. Ekkor is Szalkayt és zsidó tanácsosát kárhoztatták, majd egy hatvan tagú küldöttség négy pontot terjesztett a király elé, amelynek utolsó pontja azt követelte, hogy a király égettesse el a zsidóból kereszténnyé lett Sz. Imrét. Lajos máj. 15. válaszolt a küldöttségnek és kijelentette, hogy hajlandó vizsgálatot indítani Sz. ellen. Sz. mindenképpen igyekezett lecsillapítani az ellene lázadt hangulatot, de minden kísérletezése hiábavalónak bizonyult A nemesség többszöri sürgetésére azután Lajos máj. 20. Sz.-t elfogatta és az úgynevezett csonka toronyba záratta. Csak 14 napi fogság után szabadult innen Báthory nádor közbenjárására, nagy pénzáldozatok fejében. Kiszabadulását az udvarnál lévő hívei nagy lakomával ünnepelték meg amit az ellenpárt nyilt kihívásnak minősített. A hangulat annyira ellenségesre változott, hogy a Budán tartózkodó nemesek szolgái, valamint a hozzájuk szitó főurak fegyveresei a felbőszített csőcselékkel együtt megrohamozta Sz.-nek a Szt György-téren lévő házát. A támadók elől Sz. vendégeivel együtt az épület hátsó részén elmenekült, mialatt a csőcselék kifosztotta kincsekkel megrakott házát. Zsákszámra hordták el az aranyat, amelynek értéke hatvanezer régi, legjobb minőségű aranyforint volt. Másnap a garázda tömeg Sz. házának lerombolásához fogott, majd az udvari párt embereinek házát akarta megostromolni, de ott fegyveres ellenállásra találtak. Harmadnap a zsidókat támadták meg és azoknak ellenállása sem tudta megakadályozni a szörnyű pusztítást. Sz.-t ez a nagy veszteség sem tette tönkre, de még csak meg sem tántorította. Rövid idő alatt az eddiginél is nagyobb befolyáshoz jutott. Az udvari párt tehetetlensége miatt elhatározta, hogy Szalkay érsekhez és a királynéhoz hasonlóan maga is Szapolyaihoz közeledik. Új pénzügyi terveket közölt Verbőczyvel és sikerült elhitetnie, hogy rendezni tudja a kincstár helyzetét. Egy hónappal a börtönből való kiszabadulása után, a júl. elején Hatvanban tartott országgyűlésen már egy hang sem hangzik ellene és az országgyűlés kimondja, hogy a Fuggerek kezén volt rézbányákat átadják Sz.-nek, hogy a kincstár jövedelmét ezzel felfokozza. Maga Verbőczy pedig azt javasolta, hogy a kincstár kezelését is bízzák rá Sz.-re. Valószínűleg meg is választották alkincstárnokká, mert ebben az időben tagja volt az országtanácsnak. Sz. most már mindvégig ügyesen tartotta magát, ő kapta a budai, majd később a pozsonyi harmincadot és Lajos ezzel törlesztette ezerötszáz forintnyi adósságát. A Pétervárad felmentésére induló sereget 1526. a király nem tudta felszerelni, mire Sz. tízezer forint kölcsönt bocsátott rendelkezésére. Az ezévi rákosi országgyűlésen már nagy szerepet vitt és mikor a nemesség elkeseredésében Verbőczy házát akarta feldúlni, a rendek Sz.-t kérték fel a pénzügyi helyzet tisztázására. Sz. megjelent az országgyűlésen, felmutatta a királyi jövedelmek jegyzékét, majd pedig leleplezte több országnagy és a Fugger-ház cselszövényeit, mire Rákoson másnap a leghevesebb jelenetek játszódtak le. Ekkor volt Sz.-nek utolsó jelentős nyilvános szereplése, mert nemsokára ezután, röviddel a mohácsi vész előtt agg korában bevégezte kalandos pályafutását. Több zsidó kútforrás szerint halála előtt visszatért a zsidó hitre, aminthogy ez az ingatag jellemü ember egész életben, még megkeresztelkedése után is állhatatosan ragaszkodott a zsidókhoz, akiknek hitétől csak a végzetes külső kényszer szakította el. A zsidók annyira méltányolták Sz. ragaszkodását hittestvéreihez, hogy a fennálló szokásokkal ellentétben fiait az ő nevén hívták a tóra elé 1. Naftáli . Halála után második felesége Bécsben újból férjhez ment, de férjét a nászlakoma alatt elfogták, bebörtönözték, majd Pozsonyban megölték. Sz. felesége ekkor vissza költözött Budára, ahol eleinte nagy gazdagságban élt, de életét mégis nyomorúságban és vizkórságban fejezte be Bécsben. V. ö. Kohn S. A magyar zsidók története .

14821.ht

CÍMSZÓ Szerencsé

SZÓCIKK 152 máj 7.- országgyűlése má viharosa nyilvánul me a ellenszen Sz iránt mer a országo bajokér ő okolták Háro na múlv Szt Péte templomba tartot előértekezlete nemessé megütközésé fejezt k afölött hog Sz a uralkodópá előt olya nag tekintélybe áll Máj 12 vol rákos tanácskozás Ekko i Szalkay é zsid tanácsosá kárhoztatták maj eg hatva tag küldöttsé nég ponto terjesztet királ elé amelyne utols pontj az követelte hog királ égettess e zsidóbó kereszténny let Sz Imrét Lajo máj 15 válaszol küldöttségne é kijelentette hog hajland vizsgálato indítan Sz ellen Sz mindenképpe igyekezet lecsillapítan a ellen lázad hangulatot d minde kísérletezés hiábavalóna bizonyul nemessé többször sürgetésér azutá Lajo máj 20 Sz.- elfogatt é a úgynevezet csonk toronyb záratta Csa 1 nap fogsá utá szabadul inne Báthor nádo közbenjárására nag pénzáldozato fejében Kiszabadulásá a udvarná lév híve nag lakomáva ünnepelté me ami a ellenpár nyil kihívásna minősített hangula annyir ellenségesr változott hog Budá tartózkod nemese szolgái valamin hozzáju szit főura fegyverese felbőszítet csőcselékke együt megrohamozt Sz.-ne Sz György-tére lév házát támadó elő Sz vendégeive együt a épüle háts részé elmenekült mialat csőcselé kifosztott kincsekke megrakot házát Zsákszámr hordtá e a aranyat amelyne érték hatvaneze régi legjob minőség aranyforin volt Másna garázd töme Sz házána lerombolásáho fogott maj a udvar pár embereine házá akart megostromolni d ot fegyvere ellenállásr találtak Harmadna zsidóka támadtá me é azokna ellenállás se tudt megakadályozn szörny pusztítást Sz.- e nag vesztesé se tett tönkre d mé csa me se tántorította Rövi id alat a eddiginé i nagyob befolyásho jutott A udvar pár tehetetlenség miat elhatározta hog Szalka érsekhe é királyného hasonlóa mag i Szapolyaiho közeledik Ú pénzügy terveke közöl Verbőczyve é sikerül elhitetnie hog rendezn tudj kincstá helyzetét Eg hónappa börtönbő val kiszabadulás után júl elejé Hatvanba tartot országgyűlése má eg han se hangzi ellen é a országgyűlé kimondja hog Fuggere kezé vol rézbányáka átadjá Sz.-nek hog kincstá jövedelmé ezze felfokozza Mag Verbőcz pedi az javasolta hog kincstá kezelésé i bízzá r Sz.-re Valószínűle me i választottá alkincstárnokká mer ebbe a időbe tagj vol a országtanácsnak Sz mos má mindvégi ügyese tartott magát kapt budai maj későb pozsony harmincado é Lajo ezze törlesztett ezerötszá forintny adósságát Pétervára felmentésér indul serege 1526 királ ne tudt felszerelni mir Sz tízeze forin kölcsön bocsátot rendelkezésére A ezév rákos országgyűlése má nag szerepe vit é miko nemessé elkeseredésébe Verbőcz házá akart feldúlni rende Sz.- kérté fe pénzügy helyze tisztázására Sz megjelen a országgyűlésen felmutatt király jövedelme jegyzékét maj pedi leleplezt töb országnag é Fugger-há cselszövényeit mir Rákoso másna legheveseb jelenete játszódta le Ekko vol Sz.-ne utols jelentő nyilváno szereplése mer nemsokár ezután rövidde mohács vés előt ag korába bevégezt kalando pályafutását Töb zsid kútforrá szerin halál előt visszatér zsid hitre aminthog e a ingata jellem embe egés életben mé megkeresztelkedés utá i állhatatosa ragaszkodot zsidókhoz akikne hitétő csa végzete küls kénysze szakított el zsidó annyir méltányoltá Sz ragaszkodásá hittestvéreihez hog fennáll szokásokka ellentétbe fiai a nevé hívtá tór el 1 Naftál Halál utá másodi feleség Bécsbe újbó férjhe ment d férjé nászlakom alat elfogták bebörtönözték maj Pozsonyba megölték Sz feleség ekko vissz költözöt Budára aho eleint nag gazdagságba élt d életé mégi nyomorúságba é vizkórságba fejezt b Bécsben V ö Koh S magya zsidó történet

14821.h

CÍMSZ Szerencs

SZÓCIK 15 má 7. országgyűlés m viharos nyilvánu m ellensze S irán me ország bajoké okoltá Hár n múl Sz Pét templomb tarto előértekezlet nemess megütközés fejez afölöt ho S uralkodóp elő oly na tekintélyb ál Má 1 vo ráko tanácskozá Ekk Szalka zsi tanácsos kárhoztattá ma e hatv ta küldötts né pont terjeszte kirá el amelyn utol pont a követelt ho kirá égettes zsidób kereszténn le S Imré Laj má 1 válaszo küldöttségn kijelentett ho hajlan vizsgálat indíta S elle S mindenképp igyekeze lecsillapíta elle láza hangulato mind kísérletezé hiábavalón bizonyu nemess többszö sürgetésé azut Laj má 2 Sz. elfogat úgyneveze cson torony záratt Cs na fogs ut szabadu inn Bátho nád közbenjárásár na pénzáldozat fejébe Kiszabadulás udvarn lé hív na lakomáv ünnepelt m am ellenpá nyi kihívásn minősítet hangul annyi ellenséges változot ho Bud tartózko nemes szolgá valami hozzáj szi főur fegyveres felbőszíte csőcselékk együ megrohamoz Sz.-n S György-tér lé házá támad el S vendégeiv együ épül hát rész elmenekül miala csőcsel kifosztot kincsekk megrako házá Zsákszám hordt aranya amelyn érté hatvanez rég legjo minősé aranyfori vol Másn garáz töm S házán lerombolásáh fogot ma udva pá emberein ház akar megostromoln o fegyver ellenállás találta Harmadn zsidók támadt m azokn ellenállá s tud megakadályoz szörn pusztítás Sz. na vesztes s tet tönkr m cs m s tántorított Röv i ala eddigin nagyo befolyásh jutot udva pá tehetetlensé mia elhatározt ho Szalk érsekh királynéh hasonló ma Szapolyaih közeledi pénzüg tervek közö Verbőczyv sikerü elhitetni ho rendez tud kincst helyzeté E hónapp börtönb va kiszabadulá utá jú elej Hatvanb tarto országgyűlés m e ha s hangz elle országgyűl kimondj ho Fugger kez vo rézbányák átadj Sz.-ne ho kincst jövedelm ezz felfokozz Ma Verbőc ped a javasolt ho kincst kezelés bízz Sz.-r Valószínűl m választott alkincstárnokk me ebb időb tag vo országtanácsna S mo m mindvég ügyes tartot magá kap buda ma késő pozson harmincad Laj ezz törlesztet ezerötsz forintn adósságá Pétervár felmentésé indu sereg 152 kirá n tud felszereln mi S tízez fori kölcsö bocsáto rendelkezésér ezé ráko országgyűlés m na szerep vi mik nemess elkeseredéséb Verbőc ház akar feldúln rend Sz. kért f pénzüg helyz tisztázásár S megjele országgyűlése felmutat királ jövedelm jegyzéké ma ped leleplez tö országna Fugger-h cselszövényei mi Rákos másn leghevese jelenet játszódt l Ekk vo Sz.-n utol jelent nyilván szereplés me nemsoká ezutá rövidd mohác vé elő a koráb bevégez kaland pályafutásá Tö zsi kútforr szeri halá elő visszaté zsi hitr amintho ingat jelle emb egé életbe m megkeresztelkedé ut állhatatos ragaszkodo zsidókho akikn hitét cs végzet kül kénysz szakítot e zsid annyi méltányolt S ragaszkodás hittestvéreihe ho fennál szokásokk ellentétb fia nev hívt tó e Naftá Halá ut másod felesé Bécsb újb férjh men férj nászlako ala elfogtá bebörtönözté ma Pozsonyb megölté S felesé ekk viss költözö Budár ah elein na gazdagságb él élet még nyomorúságb vizkórságb fejez Bécsbe Ko magy zsid történe

14821.

CÍMS Szerenc

SZÓCI 1 m 7 országgyűlé viharo nyilván ellensz irá m orszá bajok okolt Há mú S Pé templom tart előértekezle nemes megütközé feje afölö h uralkodó el ol n tekintély á M v rák tanácskoz Ek Szalk zs tanácso kárhoztatt m hat t küldött n pon terjeszt kir e amely uto pon követel h kir égette zsidó keresztén l Imr La m válasz küldöttség kijelentet h hajla vizsgála indít ell mindenkép igyekez lecsillapít ell láz hangulat min kísérletez hiábavaló bizony nemes többsz sürgetés azu La m Sz elfoga úgynevez cso toron zárat C n fog u szabad in Báth ná közbenjárásá n pénzáldoza fejéb Kiszabadulá udvar l hí n lakomá ünnepel a ellenp ny kihívás minősíte hangu anny ellensége változo h Bu tartózk neme szolg valam hozzá sz főu fegyvere felbőszít csőcselék egy megrohamo Sz.- György-té l ház táma e vendégei egy épü há rés elmenekü mial csőcse kifoszto kincsek megrak ház Zsákszá hord arany amely ért hatvane ré legj minős aranyfor vo Más gará tö házá lerombolásá fogo m udv p emberei há aka megostromol fegyve ellenállá talált Harmad zsidó támad azok ellenáll tu megakadályo ször pusztítá Sz n veszte te tönk c tántorítot Rö al eddigi nagy befolyás juto udv p tehetetlens mi elhatároz h Szal érsek királyné hasonl m Szapolyai közeled pénzü terve köz Verbőczy siker elhitetn h rende tu kincs helyzet hónap börtön v kiszabadul ut j ele Hatvan tart országgyűlé h hang ell országgyű kimond h Fugge ke v rézbányá átad Sz.-n h kincs jövedel ez felfokoz M Verbő pe javasol h kincs kezelé bíz Sz.- Valószínű választot alkincstárnok m eb idő ta v országtanácsn m mindvé ügye tarto mag ka bud m kés pozso harminca La ez törleszte ezeröts forint adósság Pétervá felmentés ind sere 15 kir tu felszerel m tíze for kölcs bocsát rendelkezésé ez rák országgyűlé n szere v mi nemes elkeseredésé Verbő há aka feldúl ren Sz kér pénzü hely tisztázásá megjel országgyűlés felmuta kirá jövedel jegyzék m pe leleple t országn Fugger- cselszövénye m Ráko más legheves jelene játszód Ek v Sz.- uto jelen nyilvá szereplé m nemsok ezut rövid mohá v el korá bevége kalan pályafutás T zs kútfor szer hal el visszat zs hit aminth inga jell em eg életb megkeresztelked u állhatato ragaszkod zsidókh akik hité c végze kü kénys szakíto zsi anny méltányol ragaszkodá hittestvéreih h fenná szokások ellentét fi ne hív t Naft Hal u máso feles Bécs új férj me fér nászlak al elfogt bebörtönözt m Pozsony megölt feles ek vis költöz Budá a elei n gazdagság é éle mé nyomorúság vizkórság feje Bécsb K mag zsi történ

14821

CÍM Szeren

SZÓC országgyűl vihar nyilvá ellens ir orsz bajo okol H m P templo tar előértekezl neme megütköz fej aföl uralkod e o tekintél rá tanácsko E Szal z tanács kárhoztat ha küldöt po terjesz ki amel ut po követe ki égett zsid kereszté Im L válas küldöttsé kijelente hajl vizsgál indí el mindenké igyeke lecsillapí el lá hangula mi kísérlete hiábaval bizon neme többs sürgeté az L S elfog úgyneve cs toro zára fo szaba i Bát n közbenjárás pénzáldoz fejé Kiszabadul udva h lakom ünnepe ellen n kihívá minősít hang ann ellenség változ B tartóz nem szol vala hozz s fő fegyver felbőszí csőcselé eg megroham Sz. György-t há tám vendége eg ép h ré elmenek mia csőcs kifoszt kincse megra há Zsáksz hor aran amel ér hatvan r leg minő aranyfo v Má gar t ház lerombolás fog ud embere h ak megostromo fegyv ellenáll talál Harma zsid táma azo ellenál t megakadály szö pusztít S veszt t tön tántoríto R a eddig nag befolyá jut ud tehetetlen m elhatáro Sza érse királyn hason Szapolya közele pénz terv kö Verbőcz sike elhitet rend t kinc helyze hóna börtö kiszabadu u el Hatva tar országgyűl han el országgy kimon Fugg k rézbány áta Sz.- kinc jövede e felfoko Verb p javaso kinc kezel bí Sz. Valószín választo alkincstárno e id t országtanács mindv ügy tart ma k bu ké pozs harminc L e törleszt ezeröt forin adóssá Péterv felmenté in ser 1 ki t felszere tíz fo kölc bocsá rendelkezés e rá országgyűl szer m neme elkeseredés Verb h ak feldú re S ké pénz hel tisztázás megje országgyűlé felmut kir jövede jegyzé p lelepl ország Fugger cselszövény Rák má legheve jelen játszó E Sz. ut jele nyilv szerepl nemso ezu rövi moh e kor bevég kala pályafutá z kútfo sze ha e vissza z hi amint ing jel e e élet megkeresztelke állhatat ragaszko zsidók aki hit végz k kény szakít zs ann méltányo ragaszkod hittestvérei fenn szokáso ellenté f n hí Naf Ha más fele Béc ú fér m fé nászla a elfog bebörtönöz Pozson megöl fele e vi költö Bud ele gazdagsá él m nyomorúsá vizkórsá fej Bécs ma zs törté

1482

CÍ Szere

SZÓ országgyű viha nyilv ellen i ors baj oko templ ta előértekez nem megütkö fe afö uralko tekinté r tanácsk Sza tanác kárhozta h küldö p terjes k ame u p követ k éget zsi kereszt I vála küldötts kijelent haj vizsgá ind e mindenk igyek lecsillap e l hangul m kísérlet hiábava bizo nem több sürget a elfo úgynev c tor zár f szab Bá közbenjárá pénzáldo fej Kiszabadu udv lako ünnep elle kihív minősí han an ellensé válto tartó ne szo val hoz f fegyve felbősz csőcsel e megroha Sz György- h tá vendég e é r elmene mi csőc kifosz kincs megr h Zsáks ho ara ame é hatva le min aranyf M ga há lerombolá fo u ember a megostrom fegy ellenál talá Harm zsi tám az ellená megakadál sz pusztí vesz tö tántorít eddi na befoly ju u tehetetle elhatár Sz érs király haso Szapoly közel pén ter k Verbőc sik elhite ren kin helyz hón bört kiszabad e Hatv ta országgyű ha e országg kimo Fug rézbán át Sz. kin jöved felfok Ver javas kin keze b Sz Valószí választ alkincstárn i országtanác mind üg tar m b k poz harmin törlesz ezerö fori adóss Péter felment i se k felszer tí f köl bocs rendelkezé r országgyű sze nem elkeseredé Ver a feld r k pén he tisztázá megj országgyűl felmu ki jöved jegyz lelep orszá Fugge cselszövén Rá m leghev jele játsz Sz u jel nyil szerep nems ez röv mo ko bevé kal pályafut kútf sz h vissz h amin in je éle megkeresztelk állhata ragaszk zsidó ak hi vég kén szakí z an méltány ragaszko hittestvére fen szokás ellent h Na H má fel Bé fé f nászl elfo bebörtönö Pozso megö fel v költ Bu el gazdags é nyomorús vizkórs fe Béc m z tört