14822.htm

CÍMSZÓ: Szerénység

SZÓCIKK: "Szerénység, az ember kicsinységének, érdemtelenségének tudata. Ez egyike annak a három dolognak, melybe Micha próféta az isteni kívánalmakat összefoglalta: jogot gyakorolni, szeretetet ápolni és szerényen (alázatosan) járni Isten előtt. A Talmud még elmélyíti a Sz.-ről való prófétai felfogást: Nagyon, de nagyon szerény légy, mert az ember jövője az enyészet . (Ábót 4. 4). Amint a víz a magaslatokat kerüli és a mélység felé tart, úgy a Tóra is csak a szerény lelkeknél tartja magát. (Taánit 7a). Az alázatosság a legfontosabb tulajdonság, mert írva van: lsten szelleme rajtam van, felkent engem, hogy az alázatosaknak jó hírt hozzak . Tehát nem a jámboroknak, hanem az alázatosaknak. (Áboda Zára 20b)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4822. címszó a lexikon => 846. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14822.htm

CÍMSZÓ: Szerénység

SZÓCIKK: Szerénység, az ember kicsinységének, érdemtelenségének tudata. Ez egyike annak a három dolognak, melybe Micha próféta az isteni kívánalmakat összefoglalta: jogot gyakorolni, szeretetet ápolni és szerényen alázatosan járni Isten előtt. A Talmud még elmélyíti a Sz.-ről való prófétai felfogást: Nagyon, de nagyon szerény légy, mert az ember jövője az enyészet . Ábót 4. 4 . Amint a víz a magaslatokat kerüli és a mélység felé tart, úgy a Tóra is csak a szerény lelkeknél tartja magát. Taánit 7a . Az alázatosság a legfontosabb tulajdonság, mert írva van: lsten szelleme rajtam van, felkent engem, hogy az alázatosaknak jó hírt hozzak . Tehát nem a jámboroknak, hanem az alázatosaknak. Áboda Zára 20b .

14822.ht

CÍMSZÓ Szerénysé

SZÓCIKK Szerénység a embe kicsinységének érdemtelenségéne tudata E egyik anna háro dolognak melyb Mich prófét a isten kívánalmaka összefoglalta jogo gyakorolni szeretete ápoln é szerénye alázatosa járn Iste előtt Talmu mé elmélyít Sz.-rő val próféta felfogást Nagyon d nagyo szerén légy mer a embe jövőj a enyésze Ábó 4 Amin ví magaslatoka kerül é mélysé fel tart úg Tór i csa szerén lelkekné tartj magát Taáni 7 A alázatossá legfontosab tulajdonság mer írv van lste szellem rajta van felken engem hog a alázatosakna j hír hozza Tehá ne jámboroknak hane a alázatosaknak Ábod Zár 20

14822.h

CÍMSZ Szerénys

SZÓCIK Szerénysé emb kicsinységéne érdemtelenségén tudat egyi ann hár dologna mely Mic prófé iste kívánalmak összefoglalt jog gyakoroln szeretet ápol szerény alázatos jár Ist előt Talm m elmélyí Sz.-r va prófét felfogás Nagyo nagy szeré lég me emb jövő enyész Áb Ami v magaslatok kerü mélys fe tar ú Tó cs szeré lelkekn tart magá Taán alázatoss legfontosa tulajdonsá me ír va lst szelle rajt va felke enge ho alázatosakn hí hozz Teh n jámborokna han alázatosakna Ábo Zá 2

14822.

CÍMS Szerény

SZÓCI Szerénys em kicsinységén érdemtelenségé tuda egy an há dologn mel Mi próf ist kívánalma összefoglal jo gyakorol szerete ápo szerén alázato já Is elő Tal elmély Sz.- v prófé felfogá Nagy nag szer lé m em jöv enyés Á Am magaslato ker mély f ta T c szer lelkek tar mag Taá alázatos legfontos tulajdons m í v ls szell raj v felk eng h alázatosak h hoz Te jámborokn ha alázatosakn Áb Z

14822

CÍM Szerén

SZÓC Szerény e kicsinységé érdemtelenség tud eg a h dolog me M pró is kívánalm összefogla j gyakoro szeret áp szeré alázat j I el Ta elmél Sz. próf felfog Nag na sze l e jö enyé A magaslat ke mél t sze lelke ta ma Ta alázato legfonto tulajdon l szel ra fel en alázatosa ho T jámborok h alázatosak Á

1482

CÍ Szeré

SZÓ Szerén kicsinység érdemtelensé tu e dolo m pr i kívánal összefogl gyakor szere á szer aláza e T elmé Sz pró felfo Na n sz j eny magasla k mé sz lelk t m T alázat legfont tulajdo sze r fe e alázatos h jámboro alázatosa