14825.htm

CÍMSZÓ: Szeretet

SZÓCIKK: "és irgalmon alapul. Isten szereti az embert, akit az Ő hasonlatosságára teremtett, de különösen a Sz. az, amely az Istenhez való hasonlatosságot mutatja (Ábót 3. 14). A rabbik etikai elmélyedése az igazságot, amely a Sz.-en alapul, teszik a világ fundamentumává, míg mások megfordítva, így tanították: Amikor Isten látta, hogy a világ nem állhat fenn rideg igazságosság alapján, akkor a Sz.-tel mérsékelte azt (Genesis Rabba 12.). Simon ha-Cadik szerint a világ három dolgon épült fel: jótékonyságon, igazságosságon és békén (Ábót. 1. 15 ; Deuter. R. 5.1), mert a Sz. nem elég erős és szilárd ahhoz, hogy az emberiség életét megalapozza, sem az egyéneknél, sem az egész társadalomnál, mely utóbbi a bűnt nem tűrheti s az igazságszolgáltatást gyakorolja. A Sz. csupán ott uralkodhat, ahol Istent Atyának ismerik el az emberek s ekkor szánalom és megbocsátás lép az igazságszolgáltatás helyébe (Beráchót 7a). Az az ethikai kérdés, hogy az Isten közös atyja minden embernek, zsidónak és nemzsidónak, ahol valóban elismerik és vallják őt annak, vagyis ahol az isteni akarat, erkölcs parancsai szerint élnek: a görög befolyás alatt álló és a felvilágosodott, meg a konzervatívabb palesztinai rabbikat egyaránt foglalkoztatta. Az előbbiek a kinyilatkoztatás előtti Egy-Isten-hivőket az isteni Sz. részeseinek tekintették, így az ősatyákat, míg az utóbbiak szerint azoknál csupán Istenfélelem és nem tiszta Isten-Sz. nyilvánult meg, csakúgy, mint a Szelídebb pogányoknál, Jóbnál vagy Enochnál. A kereszténység az előbbi liberálisabb nézetet vallotta, ill. tette magáévá annak befolyását s eszerint Istent a Sz. fogalmával azonosította, minden embert egyaránt Isten fiának tekintve (I. János 3. 1, 4. 7-8, 11-20, 5. 3). Mégis, az uralkodó felfogás Pálnál tükröződik vissza legnyomatékosabban ; őszerinte a Szent Lélek az, amely keresztelés által a Sz.-et gyakorolja s a benne hívőket Isten fiainak tekinti (Róm. 8. 14-31). Pál apostol fejtegetései más szavakkal azt jelentik, hogy csupán a keresztrefeszített Jézus Isten-fia létének hite teszi az embert is Isten fiává s adja meg az embernek a jogot arra, hogy az isteni Sz.-et igényelje. Ezt a nézetet János evangélista is vallja (5. 20-24, 10, 17, 15. 9, 17. 26). Ez a felfogás a Sz. lényegéről és általánosságáról különbözik a zsidó ethika tanításaitól. A zsidó ethikai felfogás Isten fiá -nak tekintette mindazokat, akik az Egy-Istenben hittek s annak erkölcsparancsai szerint éltek, míg az áldozati véren alapuló isteni tíz. tanát elvetették a rabbik. R. Akiba Izrael egész népét Isten fiainak tartja ; Az izraeliták szeretett nép, amennyiben Isten gyermekeinek neveztetnek. A Sz. törvényeivel kapcsolatban a Biblia (Deuter. 14. 1) adja tudtul a zsidóságnak, hogy ők Isten gyermekei (Abót 3. 15). R. Akiba szerint Isten és Izrael egész viszonyát a szerinte legszentebb könyv, az Énekek Éneke tükrözteti vissza allegorikusan, mert az Isteni Sz.-et egy írat sem allegorizálja ily magasztosán Jad 3. 5; Sir-ha-Sirim Rabba, bevez.). Bár Izráel magát Isten gyermekeinek tekintette, ez az Isten-atyaság vitára adott alkalmat amiatt, hogy igényelheti-e vajjon Izrael népe Isten atyai Sz.-ét,"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4825. címszó a lexikon => 847. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14825.htm

CÍMSZÓ: Szeretet

SZÓCIKK: és irgalmon alapul. Isten szereti az embert, akit az Ő hasonlatosságára teremtett, de különösen a Sz. az, amely az Istenhez való hasonlatosságot mutatja Ábót 3. 14 . A rabbik etikai elmélyedése az igazságot, amely a Sz.-en alapul, teszik a világ fundamentumává, míg mások megfordítva, így tanították: Amikor Isten látta, hogy a világ nem állhat fenn rideg igazságosság alapján, akkor a Sz.-tel mérsékelte azt Genesis Rabba 12. . Simon ha-Cadik szerint a világ három dolgon épült fel: jótékonyságon, igazságosságon és békén Ábót. 1. 15 ; Deuter. R. 5.1 , mert a Sz. nem elég erős és szilárd ahhoz, hogy az emberiség életét megalapozza, sem az egyéneknél, sem az egész társadalomnál, mely utóbbi a bűnt nem tűrheti s az igazságszolgáltatást gyakorolja. A Sz. csupán ott uralkodhat, ahol Istent Atyának ismerik el az emberek s ekkor szánalom és megbocsátás lép az igazságszolgáltatás helyébe Beráchót 7a . Az az ethikai kérdés, hogy az Isten közös atyja minden embernek, zsidónak és nemzsidónak, ahol valóban elismerik és vallják őt annak, vagyis ahol az isteni akarat, erkölcs parancsai szerint élnek: a görög befolyás alatt álló és a felvilágosodott, meg a konzervatívabb palesztinai rabbikat egyaránt foglalkoztatta. Az előbbiek a kinyilatkoztatás előtti Egy-Isten-hivőket az isteni Sz. részeseinek tekintették, így az ősatyákat, míg az utóbbiak szerint azoknál csupán Istenfélelem és nem tiszta Isten-Sz. nyilvánult meg, csakúgy, mint a Szelídebb pogányoknál, Jóbnál vagy Enochnál. A kereszténység az előbbi liberálisabb nézetet vallotta, ill. tette magáévá annak befolyását s eszerint Istent a Sz. fogalmával azonosította, minden embert egyaránt Isten fiának tekintve I. János 3. 1, 4. 7-8, 11-20, 5. 3 . Mégis, az uralkodó felfogás Pálnál tükröződik vissza legnyomatékosabban ; őszerinte a Szent Lélek az, amely keresztelés által a Sz.-et gyakorolja s a benne hívőket Isten fiainak tekinti Róm. 8. 14-31 . Pál apostol fejtegetései más szavakkal azt jelentik, hogy csupán a keresztrefeszített Jézus Isten-fia létének hite teszi az embert is Isten fiává s adja meg az embernek a jogot arra, hogy az isteni Sz.-et igényelje. Ezt a nézetet János evangélista is vallja 5. 20-24, 10, 17, 15. 9, 17. 26 . Ez a felfogás a Sz. lényegéről és általánosságáról különbözik a zsidó ethika tanításaitól. A zsidó ethikai felfogás Isten fiá -nak tekintette mindazokat, akik az Egy-Istenben hittek s annak erkölcsparancsai szerint éltek, míg az áldozati véren alapuló isteni tíz. tanát elvetették a rabbik. R. Akiba Izrael egész népét Isten fiainak tartja ; Az izraeliták szeretett nép, amennyiben Isten gyermekeinek neveztetnek. A Sz. törvényeivel kapcsolatban a Biblia Deuter. 14. 1 adja tudtul a zsidóságnak, hogy ők Isten gyermekei Abót 3. 15 . R. Akiba szerint Isten és Izrael egész viszonyát a szerinte legszentebb könyv, az Énekek Éneke tükrözteti vissza allegorikusan, mert az Isteni Sz.-et egy írat sem allegorizálja ily magasztosán Jad 3. 5; Sir-ha-Sirim Rabba, bevez. . Bár Izráel magát Isten gyermekeinek tekintette, ez az Isten-atyaság vitára adott alkalmat amiatt, hogy igényelheti-e vajjon Izrael népe Isten atyai Sz.-ét,

14825.ht

CÍMSZÓ Szerete

SZÓCIKK é irgalmo alapul Iste szeret a embert aki a hasonlatosságár teremtett d különöse Sz az amel a Istenhe val hasonlatosságo mutatj Ábó 3 1 rabbi etika elmélyedés a igazságot amel Sz.-e alapul teszi vilá fundamentumává mí máso megfordítva íg tanították Amiko Iste látta hog vilá ne állha fen ride igazságossá alapján akko Sz.-te mérsékelt az Genesi Rabb 12 Simo ha-Cadi szerin vilá háro dolgo épül fel jótékonyságon igazságosságo é béké Ábót 1 1 Deuter R 5. mer Sz ne elé erő é szilár ahhoz hog a emberisé életé megalapozza se a egyéneknél se a egés társadalomnál mel utóbb bűn ne tűrhet a igazságszolgáltatás gyakorolja Sz csupá ot uralkodhat aho Isten Atyána ismeri e a embere ekko szánalo é megbocsátá lé a igazságszolgáltatá helyéb Beráchó 7 A a ethika kérdés hog a Iste közö atyj minde embernek zsidóna é nemzsidónak aho valóba elismeri é valljá ő annak vagyi aho a isten akarat erkölc parancsa szerin élnek görö befolyá alat áll é felvilágosodott me konzervatívab palesztina rabbika egyarán foglalkoztatta A előbbie kinyilatkoztatá előtt Egy-Isten-hivőke a isten Sz részeseine tekintették íg a ősatyákat mí a utóbbia szerin azokná csupá Istenfélele é ne tiszt Isten-Sz nyilvánul meg csakúgy min Szelídeb pogányoknál Jóbná vag Enochnál kereszténysé a előbb liberálisab nézete vallotta ill tett magáév anna befolyásá eszerin Isten Sz fogalmáva azonosította minde ember egyarán Iste fiána tekintv I Jáno 3 1 4 7-8 11-20 5 Mégis a uralkod felfogá Pálná tükröződi vissz legnyomatékosabba őszerint Szen Léle az amel keresztelé álta Sz.-e gyakorolj benn hívőke Iste fiaina tekint Róm 8 14-3 Pá aposto fejtegetése má szavakka az jelentik hog csupá keresztrefeszítet Jézu Isten-fi léténe hit tesz a ember i Iste fiáv adj me a emberne jogo arra hog a isten Sz.-e igényelje Ez nézete Jáno evangélist i vallj 5 20-24 10 17 15 9 17 2 E felfogá Sz lényegérő é általánosságáró különbözi zsid ethik tanításaitól zsid ethika felfogá Iste fi -na tekintett mindazokat aki a Egy-Istenbe hitte anna erkölcsparancsa szerin éltek mí a áldozat vére alapul isten tíz taná elvetetté rabbik R Akib Izrae egés népé Iste fiaina tartj A izraelitá szeretet nép amennyibe Iste gyermekeine neveztetnek Sz törvényeive kapcsolatba Bibli Deuter 14 adj tudtu zsidóságnak hog ő Iste gyermeke Abó 3 1 R Akib szerin Iste é Izrae egés viszonyá szerint legszenteb könyv a Éneke Ének tükröztet vissz allegorikusan mer a Isten Sz.-e eg íra se allegorizálj il magasztosá Ja 3 5 Sir-ha-Siri Rabba bevez Bá Izráe magá Iste gyermekeine tekintette e a Isten-atyasá vitár adot alkalma amiatt hog igényelheti- vajjo Izrae nép Iste atya Sz.-ét

14825.h

CÍMSZ Szeret

SZÓCIK irgalm alapu Ist szere ember ak hasonlatosságá teremtet különös S a ame Istenh va hasonlatosság mutat Áb rabb etik elmélyedé igazságo ame Sz.- alapu tesz vil fundamentumáv m más megfordítv í tanítottá Amik Ist látt ho vil n állh fe rid igazságoss alapjá akk Sz.-t mérsékel a Genes Rab 1 Sim ha-Cad szeri vil hár dolg épü fe jótékonyságo igazságosság bék Ábó Deute 5 me S n el er szilá ahho ho emberis élet megalapozz s egyénekné s egé társadalomná me utób bű n tűrhe igazságszolgáltatá gyakorolj S csup o uralkodha ah Iste Atyán ismer ember ekk szánal megbocsát l igazságszolgáltat helyé Berách ethik kérdé ho Ist köz aty mind emberne zsidón nemzsidóna ah valób elismer vallj anna vagy ah iste akara erköl parancs szeri élne gör befoly ala ál felvilágosodot m konzervatíva palesztin rabbik egyará foglalkoztatt előbbi kinyilatkoztat előt Egy-Isten-hivők iste S részesein tekintetté í ősatyáka m utóbbi szeri azokn csup Istenfélel n tisz Isten-S nyilvánu me csakúg mi Szelíde pogányokná Jóbn va Enochná kereszténys előb liberálisa nézet vallott il tet magáé ann befolyás eszeri Iste S fogalmáv azonosított mind embe egyará Ist fián tekint Ján 7- 11-2 Mégi uralko felfog Páln tükröződ viss legnyomatékosabb őszerin Sze Lél a ame keresztel ált Sz.- gyakorol ben hívők Ist fiain tekin Ró 14- P apost fejtegetés m szavakk a jelenti ho csup keresztrefeszíte Jéz Isten-f létén hi tes embe Ist fiá ad m embern jog arr ho iste Sz.- igényelj E nézet Ján evangélis vall 20-2 1 1 1 1 felfog S lényegér általánosságár különböz zsi ethi tanításaitó zsi ethik felfog Ist f -n tekintet mindazoka ak Egy-Istenb hitt ann erkölcsparancs szeri élte m áldoza vér alapu iste tí tan elvetett rabbi Aki Izra egé nép Ist fiain tart izraelit szerete né amennyib Ist gyermekein neveztetne S törvényeiv kapcsolatb Bibl Deute 1 ad tudt zsidóságna ho Ist gyermek Ab Aki szeri Ist Izra egé viszony szerin legszente köny Ének Éne tükrözte viss allegorikusa me Iste Sz.- e ír s allegorizál i magasztos J Sir-ha-Sir Rabb beve B Izrá mag Ist gyermekein tekintett Isten-atyas vitá ado alkalm amiat ho igényelheti vajj Izra né Ist aty Sz.-é

14825.

CÍMS Szere

SZÓCI irgal alap Is szer embe a hasonlatosság teremte különö am Isten v hasonlatossá muta Á rab eti elmélyed igazság am Sz. alap tes vi fundamentumá má megfordít tanított Ami Is lát h vi áll f ri igazságos alapj ak Sz.- mérséke Gene Ra Si ha-Ca szer vi há dol ép f jótékonyság igazságossá bé Áb Deut m e e szil ahh h emberi éle megalapoz egyénekn eg társadalomn m utó b tűrh igazságszolgáltat gyakorol csu uralkodh a Ist Atyá isme embe ek szána megbocsá igazságszolgálta hely Berác ethi kérd h Is kö at min embern zsidó nemzsidón a való elisme vall ann vag a ist akar erkö paranc szer éln gö befol al á felvilágosodo konzervatív paleszti rabbi egyar foglalkoztat előbb kinyilatkozta elő Egy-Isten-hivő ist részesei tekintett ősatyák utóbb szer azok csu Istenféle tis Isten- nyilván m csakú m Szelíd pogányokn Jób v Enochn keresztény elő liberális néze vallot i te magá an befolyá eszer Ist fogalmá azonosítot min emb egyar Is fiá tekin Já 7 11- Még uralk felfo Pál tükröző vis legnyomatékosab őszeri Sz Lé am kereszte ál Sz. gyakoro be hívő Is fiai teki R 14 apos fejtegeté szavak jelent h csu keresztrefeszít Jé Isten- lété h te emb Is fi a ember jo ar h ist Sz. igényel néze Já evangéli val 20- felfo lényegé általánosságá különbö zs eth tanításait zs ethi felfo Is - tekinte mindazok a Egy-Isten hit an erkölcsparanc szer élt áldoz vé alap ist t ta elvetet rabb Ak Izr eg né Is fiai tar izraeli szeret n amennyi Is gyermekei neveztetn törvényei kapcsolat Bib Deut a tud zsidóságn h Is gyerme A Ak szer Is Izr eg viszon szeri legszent kön Éne Én tükrözt vis allegorikus m Ist Sz. í allegorizá magaszto Sir-ha-Si Rab bev Izr ma Is gyermekei tekintet Isten-atya vit ad alkal amia h igényelhet vaj Izr n Is at Sz.-

14825

CÍM Szer

SZÓC irga ala I sze emb hasonlatossá teremt külön a Iste hasonlatoss mut ra et elmélye igazsá a Sz ala te v fundamentum m megfordí tanítot Am I lá v ál r igazságo alap a Sz. mérsék Gen R S ha-C sze v h do é jótékonysá igazságoss b Á Deu szi ah ember él megalapo egyének e társadalom ut tűr igazságszolgálta gyakoro cs uralkod Is Aty ism emb e szán megbocs igazságszolgált hel Berá eth kér I k a mi ember zsid nemzsidó val elism val an va is aka erk paran sze él g befo a felvilágosod konzervatí paleszt rabb egya foglalkozta előb kinyilatkozt el Egy-Isten-hiv is részese tekintet ősatyá utób sze azo cs Istenfél ti Isten nyilvá csak Szelí pogányok Jó Enoch keresztén el liberáli néz vallo t mag a befoly esze Is fogalm azonosíto mi em egya I fi teki J 11 Mé ural felf Pá tükröz vi legnyomatékosa őszer S L a kereszt á Sz gyakor b hív I fia tek 1 apo fejteget szava jelen cs keresztrefeszí J Isten lét t em I f embe j a is Sz igénye néz J evangél va 20 felf lényeg általánosság különb z et tanításai z eth felf I tekint mindazo Egy-Iste hi a erkölcsparan sze él áldo v ala is t elvete rab A Iz e n I fia ta izrael szere amenny I gyermeke neveztet törvénye kapcsola Bi Deu tu zsidóság I gyerm A sze I Iz e viszo szer legszen kö Én É tükröz vi allegoriku Is Sz allegoriz magaszt Sir-ha-S Ra be Iz m I gyermeke tekinte Isten-aty vi a alka ami igényelhe va Iz I a Sz.

1482

CÍ Sze

SZÓ irg al sz em hasonlatoss terem külö Ist hasonlatos mu r e elmély igazs S al t fundamentu megford taníto A l á igazság ala Sz mérsé Ge ha- sz d jótékonys igazságos De sz a embe é megalap egyéne társadalo u tű igazságszolgált gyakor c uralko I At is em szá megboc igazságszolgál he Ber et ké m embe zsi nemzsid va elis va a v i ak er para sz é bef felvilágoso konzervat palesz rab egy foglalkozt elő kinyilatkoz e Egy-Isten-hi i részes tekinte ősaty utó sz az c Istenfé t Iste nyilv csa Szel pogányo J Enoc kereszté e liberál né vall ma befol esz I fogal azonosít m e egy f tek 1 M ura fel P tükrö v legnyomatékos ősze keresz S gyako hí fi te ap fejtege szav jele c keresztrefesz Iste lé e emb i S igény né evangé v 2 fel lénye általánossá külön e tanítása et fel tekin mindaz Egy-Ist h erkölcspara sz é áld al i elvet ra I fi t izrae szer amenn gyermek nevezte törvény kapcsol B De t zsidósá gyer sz I visz sze legsze k É tükrö v allegorik I S allegori magasz Sir-ha- R b I gyermek tekint Isten-at v alk am igényelh v I Sz