14826.htm

CÍMSZÓ: Szeretet

SZÓCIKK: "ha erkölcsi törvényeit nem tartja meg; míg R Méir szerint ez esetben is Isten Sz.-ét élvezi Izrael addig R. Juda ezt tagadásba veszi. A zsidó törvényhozó bölcsek Isten Sz.-ét nem egyszerű poézisnek tekintették, hanem arra alapítva vezették le s hozták az életet körülbástyázó parancsolatokat (Menáchót 43b); Isten iránti Sz. a Tóra vagyis az erkölcsi törvények Sz.-évvel egyenlő a Talmud szerint (Ros Hasána 4a). Igaz, azt is lerögzítették, hogy Isten Izraelt nagyobb mértékben szereti, mint a többi népeket (Szifré Deut 144; Joma 54a), aminek jele a Tóra, mely közelebb hozta Istent és Izraelt (Peszikta II. 16 - 17), amely szereti Istent, akinek törvényeit élete árán is megőrzi (Mechilta, Jetró 6 az Exod. 20. 6-hoz ; Szifré Deut. 32; BerácJiót 54a); Isten iránti Sz. az Istennek való önzetlen szolgálatban nyilvánul meg (Ábót 1.3; Ábóda Zára 19a). Az igazságos érzületű ember a megpróbáltatás jámborsága próbakövének tekinti (Beráchőt 5a v. ö. Római Lev. 5. 30). Izrael összehasonlíthatatlan szenvedésekkel és a mártírság szakadatlan láncolatával szilárdította meg viszonyát Istennel és semmiféle nemzet sem olthatja ki ezt a Sz.-et (Ének. Én. Rabba 8. 7). Ez az egyedülálló Sz. megcserdül a zsidó liturgiában is, a mindennapi reggeli és esti imában. Isten hű szeretőinek lenni egyértelmű azonban azzal, hogy sérelmeket elviseljünk és ne zúgolódjunk; hogy gyalázkodásokat meghallgassunk, de rájuk ne válaszoljunk; hogy csupán Sz.-ből cselekedjünk s a megpróbáltatásoknak, mint Isten Sz.-e próbájának örvendjünk (Sabbat 88b ; Szófa 31a). A Sz.-et, mint az élet legmagasabb célját, különösen a Tanná debé Elijahu (26.) hangsúlyozza: A Sz.-nek tökéletesen önzetlennek kell lennie s szabályoznia kell az embernek embertársához való viszonyát. Ugyanezt fejtegeti Bachjaibn Pekuda, a Chovot ha-Levővősz(A szív kötelességei) c. ethikai művében (1. Ethika), ahol minden emberi cselekvést a Sz.-re alapít. Maimonides a Jad ha-Chazáka egy egész szakaszát a Sz. fejtegetésére szenteli s az Ábót 1. 3-ból (1. Pirké Abót) indul ki s valamennyi emberi cselekvés, ethikai és vallásos megnyilvánulás legfőbb mozgató okának fogja azt fel; mindennek az értéke annyi, amennyi Sz. foglaltatik benne. Nachmanidesz bibliakommentárjában (Deuter. 6. 4-hez és u. a. Szifréjéhez) azt fejtegeti, hogy az Isten iránti Sz. magában foglalja erkölcsi törvényeinek tanulmányozását és megőrzését, anélkül azonban, hogy ezért jutalmat szabadna várni. R. Eleazár Worms, a Rokeach c. kiváló etikai mű szerzője, müvét a Sz.-röl szóló fejezettel kezdi s felemlíti a Talmud és .Mid-rások erre vonatkozó fejtegetéseit, így a Midras-Tehillim-nek (13. 2. Zsolt.-hoz) azt az interpretációját, hogy isten iránt való Sz. abban a. Sz.-ben fejeződik ki, amelyet az ő teremtményei iránt érzünk ; az ember iránt érzett Sz.-ünk tehát nem lehet kisebb, mint az Isten iránt érzett Sz.-ünk. Önmagunkkal szemben pedig az Isten-Sz.-nek az az értelme, hogy aki valóban szereti Istent, az alárendeli minden más vágyát és kívánságát az élet magasabb rendeltetésének, ami nem más, mint Isten akaratának örömteljes teljesítése."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4826. címszó a lexikon => 848. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14826.htm

CÍMSZÓ: Szeretet

SZÓCIKK: ha erkölcsi törvényeit nem tartja meg; míg R Méir szerint ez esetben is Isten Sz.-ét élvezi Izrael addig R. Juda ezt tagadásba veszi. A zsidó törvényhozó bölcsek Isten Sz.-ét nem egyszerű poézisnek tekintették, hanem arra alapítva vezették le s hozták az életet körülbástyázó parancsolatokat Menáchót 43b ; Isten iránti Sz. a Tóra vagyis az erkölcsi törvények Sz.-évvel egyenlő a Talmud szerint Ros Hasána 4a . Igaz, azt is lerögzítették, hogy Isten Izraelt nagyobb mértékben szereti, mint a többi népeket Szifré Deut 144; Joma 54a , aminek jele a Tóra, mely közelebb hozta Istent és Izraelt Peszikta II. 16 - 17 , amely szereti Istent, akinek törvényeit élete árán is megőrzi Mechilta, Jetró 6 az Exod. 20. 6-hoz ; Szifré Deut. 32; BerácJiót 54a ; Isten iránti Sz. az Istennek való önzetlen szolgálatban nyilvánul meg Ábót 1.3; Ábóda Zára 19a . Az igazságos érzületű ember a megpróbáltatás jámborsága próbakövének tekinti Beráchőt 5a v. ö. Római Lev. 5. 30 . Izrael összehasonlíthatatlan szenvedésekkel és a mártírság szakadatlan láncolatával szilárdította meg viszonyát Istennel és semmiféle nemzet sem olthatja ki ezt a Sz.-et Ének. Én. Rabba 8. 7 . Ez az egyedülálló Sz. megcserdül a zsidó liturgiában is, a mindennapi reggeli és esti imában. Isten hű szeretőinek lenni egyértelmű azonban azzal, hogy sérelmeket elviseljünk és ne zúgolódjunk; hogy gyalázkodásokat meghallgassunk, de rájuk ne válaszoljunk; hogy csupán Sz.-ből cselekedjünk s a megpróbáltatásoknak, mint Isten Sz.-e próbájának örvendjünk Sabbat 88b ; Szófa 31a . A Sz.-et, mint az élet legmagasabb célját, különösen a Tanná debé Elijahu 26. hangsúlyozza: A Sz.-nek tökéletesen önzetlennek kell lennie s szabályoznia kell az embernek embertársához való viszonyát. Ugyanezt fejtegeti Bachjaibn Pekuda, a Chovot ha-Levővősz A szív kötelességei c. ethikai művében 1. Ethika , ahol minden emberi cselekvést a Sz.-re alapít. Maimonides a Jad ha-Chazáka egy egész szakaszát a Sz. fejtegetésére szenteli s az Ábót 1. 3-ból 1. Pirké Abót indul ki s valamennyi emberi cselekvés, ethikai és vallásos megnyilvánulás legfőbb mozgató okának fogja azt fel; mindennek az értéke annyi, amennyi Sz. foglaltatik benne. Nachmanidesz bibliakommentárjában Deuter. 6. 4-hez és u. a. Szifréjéhez azt fejtegeti, hogy az Isten iránti Sz. magában foglalja erkölcsi törvényeinek tanulmányozását és megőrzését, anélkül azonban, hogy ezért jutalmat szabadna várni. R. Eleazár Worms, a Rokeach c. kiváló etikai mű szerzője, müvét a Sz.-röl szóló fejezettel kezdi s felemlíti a Talmud és .Mid-rások erre vonatkozó fejtegetéseit, így a Midras-Tehillim-nek 13. 2. Zsolt.-hoz azt az interpretációját, hogy isten iránt való Sz. abban a. Sz.-ben fejeződik ki, amelyet az ő teremtményei iránt érzünk ; az ember iránt érzett Sz.-ünk tehát nem lehet kisebb, mint az Isten iránt érzett Sz.-ünk. Önmagunkkal szemben pedig az Isten-Sz.-nek az az értelme, hogy aki valóban szereti Istent, az alárendeli minden más vágyát és kívánságát az élet magasabb rendeltetésének, ami nem más, mint Isten akaratának örömteljes teljesítése.

14826.ht

CÍMSZÓ Szerete

SZÓCIKK h erkölcs törvényei ne tartj meg mí Méi szerin e esetbe i Iste Sz.-é élvez Izrae addi R Jud ez tagadásb veszi zsid törvényhoz bölcse Iste Sz.-é ne egyszer poézisne tekintették hane arr alapítv vezetté l hoztá a élete körülbástyáz parancsolatoka Menáchó 43 Iste iránt Sz Tór vagyi a erkölcs törvénye Sz.-évve egyenl Talmu szerin Ro Hasán 4 Igaz az i lerögzítették hog Iste Izrael nagyob mértékbe szereti min több népeke Szifr Deu 144 Jom 54 amine jel Tóra mel közeleb hozt Isten é Izrael Peszikt II 1 1 amel szeret Istent akine törvényei élet árá i megőrz Mechilta Jetr a Exod 20 6-ho Szifr Deut 32 BerácJió 54 Iste iránt Sz a Istenne val önzetle szolgálatba nyilvánu me Ábó 1.3 Ábód Zár 19 A igazságo érzület embe megpróbáltatá jámborság próbakövéne tekint Beráchő 5 v ö Róma Lev 5 3 Izrae összehasonlíthatatla szenvedésekke é mártírsá szakadatla láncolatáva szilárdított me viszonyá Istenne é semmifél nemze se olthatj k ez Sz.-e Ének Én Rabb 8 E a egyedüláll Sz megcserdü zsid liturgiába is mindennap reggel é est imában Iste h szeretőine lenn egyértelm azonba azzal hog sérelmeke elviseljün é n zúgolódjunk hog gyalázkodásoka meghallgassunk d ráju n válaszoljunk hog csupá Sz.-bő cselekedjün megpróbáltatásoknak min Iste Sz.- próbájána örvendjün Sabba 88 Szóf 31 Sz.-et min a éle legmagasab célját különöse Tann deb Elijah 26 hangsúlyozza Sz.-ne tökéletese önzetlenne kel lenni szabályozni kel a emberne embertársáho val viszonyát Ugyanez fejteget Bachjaib Pekuda Chovo ha-Levővős szí kötelessége c ethika művébe 1 Ethik aho minde ember cselekvés Sz.-r alapít Maimonide Ja ha-Chazák eg egés szakaszá Sz fejtegetésér szentel a Ábó 1 3-bó 1 Pirk Abó indu k valamenny ember cselekvés ethika é valláso megnyilvánulá legfőb mozgat okána fogj az fel mindenne a érték annyi amenny Sz foglaltati benne Nachmanides bibliakommentárjába Deuter 6 4-he é u a Szifréjéhe az fejtegeti hog a Iste iránt Sz magába foglalj erkölcs törvényeine tanulmányozásá é megőrzését anélkü azonban hog ezér jutalma szabadn várni R Eleazá Worms Rokeac c kivál etika m szerzője müvé Sz.-rö szól fejezette kezd felemlít Talmu é .Mid-ráso err vonatkoz fejtegetéseit íg Midras-Tehillim-ne 13 2 Zsolt.-ho az a interpretációját hog iste irán val Sz abba a Sz.-be fejeződi ki amelye a teremtménye irán érzün a embe irán érzet Sz.-ün tehá ne lehe kisebb min a Iste irán érzet Sz.-ünk Önmagunkka szembe pedi a Isten-Sz.-ne a a értelme hog ak valóba szeret Istent a alárendel minde má vágyá é kívánságá a éle magasab rendeltetésének am ne más min Iste akaratána örömtelje teljesítése

14826.h

CÍMSZ Szeret

SZÓCIK erkölc törvénye n tart me m Mé szeri esetb Ist Sz.- élve Izra add Ju e tagadás vesz zsi törvényho bölcs Ist Sz.- n egysze poézisn tekintetté han ar alapít vezett hozt élet körülbástyá parancsolatok Menách 4 Ist irán S Tó vagy erkölc törvény Sz.-évv egyen Talm szeri R Hasá Iga a lerögzítetté ho Ist Izrae nagyo mértékb szeret mi töb népek Szif De 14 Jo 5 amin je Tór me közele hoz Iste Izrae Peszik I ame szere Isten akin törvénye éle ár megőr Mechilt Jet Exo 2 6-h Szif Deu 3 BerácJi 5 Ist irán S Istenn va önzetl szolgálatb nyilván m Áb 1. Ábó Zá 1 igazság érzüle emb megpróbáltat jámborsá próbakövén tekin Berách Róm Le Izra összehasonlíthatatl szenvedésekk mártírs szakadatl láncolatáv szilárdítot m viszony Istenn semmifé nemz s olthat e Sz.- Éne É Rab egyedülál S megcserd zsi liturgiáb i mindenna regge es imába Ist szeretőin len egyértel azonb azza ho sérelmek elviseljü zúgolódjun ho gyalázkodások meghallgassun ráj válaszoljun ho csup Sz.-b cselekedjü megpróbáltatásokna mi Ist Sz. próbáján örvendjü Sabb 8 Szó 3 Sz.-e mi él legmagasa céljá különös Tan de Elija 2 hangsúlyozz Sz.-n tökéletes önzetlenn ke lenn szabályozn ke embern embertársáh va viszonyá Ugyane fejtege Bachjai Pekud Chov ha-Levővő sz kötelesség ethik művéb Ethi ah mind embe cselekvé Sz.- alapí Maimonid J ha-Chazá e egé szakasz S fejtegetésé szente Áb 3-b Pir Ab ind valamenn embe cselekvé ethik vallás megnyilvánul legfő mozga okán fog a fe mindenn érté anny amenn S foglaltat benn Nachmanide bibliakommentárjáb Deute 4-h Szifréjéh a fejteget ho Ist irán S magáb foglal erkölc törvényein tanulmányozás megőrzésé anélk azonba ho ezé jutalm szabad várn Eleaz Worm Rokea kivá etik szerzőj müv Sz.-r szó fejezett kez felemlí Talm .Mid-rás er vonatko fejtegetései í Midras-Tehillim-n 1 Zsolt.-h a interpretációjá ho ist irá va S abb Sz.-b fejeződ k amely teremtmény irá érzü emb irá érze Sz.-ü teh n leh kiseb mi Ist irá érze Sz.-ün Önmagunkk szemb ped Isten-Sz.-n értelm ho a valób szere Isten alárende mind m vágy kívánság él magasa rendeltetéséne a n má mi Ist akaratán örömtelj teljesítés

14826.

CÍMS Szere

SZÓCI erköl törvény tar m M szer eset Is Sz. élv Izr ad J tagadá ves zs törvényh bölc Is Sz. egysz poézis tekintett ha a alapí vezet hoz éle körülbásty parancsolato Menác Is irá T vag erköl törvén Sz.-év egye Tal szer Has Ig lerögzített h Is Izra nagy mérték szere m tö népe Szi D 1 J ami j Tó m közel ho Ist Izra Peszi am szer Iste aki törvény él á megő Mechil Je Ex 6- Szi De BerácJ Is irá Isten v önzet szolgálat nyilvá Á 1 Áb Z igazsá érzül em megpróbálta jámbors próbakövé teki Berác Ró L Izr összehasonlíthatat szenvedések mártír szakadat láncolatá szilárdíto viszon Isten semmif nem oltha Sz. Én Ra egyedülá megcser zs liturgiá mindenn regg e imáb Is szeretői le egyérte azon azz h sérelme elviselj zúgolódju h gyalázkodáso meghallgassu rá válaszolju h csu Sz.- cselekedj megpróbáltatásokn m Is Sz próbájá örvendj Sab Sz Sz.- m é legmagas célj különö Ta d Elij hangsúlyoz Sz.- tökélete önzetlen k len szabályoz k ember embertársá v viszony Ugyan fejteg Bachja Peku Cho ha-Levőv s kötelessé ethi művé Eth a min emb cselekv Sz. alap Maimoni ha-Chaz eg szakas fejtegetés szent Á 3- Pi A in valamen emb cselekv ethi vallá megnyilvánu legf mozg oká fo f minden ért ann amen foglalta ben Nachmanid bibliakommentárjá Deut 4- Szifréjé fejtege h Is irá magá fogla erköl törvényei tanulmányozá megőrzés anél azonb h ez jutal szaba vár Elea Wor Roke kiv eti szerző mü Sz.- sz fejezet ke feleml Tal .Mid-rá e vonatk fejtegetése Midras-Tehillim- Zsolt.- interpretációj h is ir v ab Sz.- fejező amel teremtmén ir érz em ir érz Sz.- te le kise m Is ir érz Sz.-ü Önmagunk szem pe Isten-Sz.- értel h való szer Iste alárend min vág kívánsá é magas rendeltetésén m m Is akaratá örömtel teljesíté

14826

CÍM Szer

SZÓC erkö törvén ta sze ese I Sz él Iz a tagad ve z törvény böl I Sz egys poézi tekintet h alap veze ho él körülbást parancsolat Mená I ir va erkö törvé Sz.-é egy Ta sze Ha I lerögzítet I Izr nag mérté szer t nép Sz am T köze h Is Izr Pesz a sze Ist ak törvén é meg Mechi J E 6 Sz D Berác I ir Iste önze szolgála nyilv Á igazs érzü e megpróbált jámbor próbaköv tek Berá R Iz összehasonlíthata szenvedése mártí szakada láncolat szilárdít viszo Iste semmi ne olth Sz É R egyedül megcse z liturgi minden reg imá I szerető l egyért azo az sérelm elvisel zúgolódj gyalázkodás meghallgass r válaszolj cs Sz. cseleked megpróbáltatások I S próbáj örvend Sa S Sz. legmaga cél külön T Eli hangsúlyo Sz. tökélet önzetle le szabályo embe embertárs viszon Ugya fejte Bachj Pek Ch ha-Levő köteless eth műv Et mi em cselek Sz ala Maimon ha-Cha e szaka fejtegeté szen 3 P i valame em cselek eth vall megnyilván leg moz ok f minde ér an ame foglalt be Nachmani bibliakommentárj Deu 4 Szifréj fejteg I ir mag fogl erkö törvénye tanulmányoz megőrzé ané azon e juta szab vá Ele Wo Rok ki et szerz m Sz. s fejeze k felem Ta .Mid-r vonat fejtegetés Midras-Tehillim Zsolt. interpretáció i i a Sz. fejez ame teremtmé i ér e i ér Sz. t l kis I i ér Sz.- Önmagun sze p Isten-Sz. érte val sze Ist aláren mi vá kíváns maga rendeltetésé I akarat örömte teljesít

1482

CÍ Sze

SZÓ erk törvé t sz es S é I taga v törvén bö S egy poéz tekinte ala vez h é körülbás parancsola Men i v erk törv Sz.- eg T sz H lerögzíte Iz na mért sze né S a köz I Iz Pes sz Is a törvé me Mech S Berá i Ist önz szolgál nyil igaz érz megpróbál jámbo próbakö te Ber I összehasonlíthat szenvedés márt szakad láncola szilárdí visz Ist semm n olt S egyedü megcs liturg minde re im szeret egyér az a sérel elvise zúgolód gyalázkodá meghallgas válaszol c Sz cseleke megpróbáltatáso próbá örven S Sz legmag cé külö El hangsúly Sz tökéle önzetl l szabály emb embertár viszo Ugy fejt Bach Pe C ha-Lev köteles et mű E m e csele S al Maimo ha-Ch szak fejteget sze valam e csele et val megnyilvá le mo o mind é a am foglal b Nachman bibliakommentár De Szifré fejte i ma fog erk törvény tanulmányo megőrz an azo jut sza v El W Ro k e szer Sz fejez fele T .Mid- vona fejtegeté Midras-Tehilli Zsolt interpretáci Sz feje am teremtm é é Sz ki é Sz. Önmagu sz Isten-Sz ért va sz Is aláre m v kíván mag rendeltetés akara örömt teljesí