14827.htm

CÍMSZÓ: Szeretet

SZÓCIKK: "Elijah de Vidas, a Résisz Chochmó szerzője ethikai művében (2. rész) a Zóhárt idézve, bizonyítja, hogy a tiszta Sz. minden önös vágy elnyomásán alapul, mert csakis ilyen Sz. egyesíthti a lelket Istennel. A Sz. kozmikus principiummá lett a XIV. sz.-i Chaszdai Crescas és az ő közvetlen hatása alapján Spinoza filozófiájában. Crescas és Spinoza Philohoz hasonlóan a Sz.-et teszik meg Isten lényegének. A Sz. isteni, tökéletes lelki gyönyör, ennélfogva Isten Sz.-e az örök gyönyör forrása halandó ember számára (Or Adonai I. 3, 5 és Spinoza Ámor intellectualisa; Ethica V.32- 36 és Tractatus Theologico-Politicus több helyén). Crescasnál is jobban kidomborította az intellektuális Sz. eszméjét a kereszténység körében Leo Hebraeus néven ismert Don Juda Isaao Abravanel, akitől a bizonyítások szerint Spinoza az Amor intellektuális eszméjét kölcsönözte. Az Az amore intellectivo , az amore mentale v. rationale Leo Hebraeusnál Isten lényege, a világegyetem központi mozgató ereje és célja. A Sz. a Kozmosz minden tárgyát egybekapcsolja, de míg a természeti világban a Sz. érzéki és önös, az isteni Sz. önzetlen és felemelő. Isten Sz.-e-teremtette meg a világot s hozta létre valamennyi tárgy tökéletesülését, de különösen az emberét, aki, ha jóságos, akkor Istent szerető és Istentől szeretett és akinek Isten iránti Sz.-e örök lelki gyönyörűség forrása számára s ez azonos az isteni Sz.-tel (Dialoghi di amore). Ez az intellektuális Sz. pedig azonos a bibliai és talmudi Hozzá (Istenhez) kell tartoznod (csatlakoznod) (Deuter. 10. 20, 11 22,13. 5; Szifré Deut. 49; Szóta 14a) kifejezés értelmével s ez a Spinoza- féle imitatio dei értelme is. A legmagasabb fokú tökéletesülés és legfelségesebb gyönyör az, amelyet a Bibliától kezdve Spinozáig a zsidó ethika említett nagyjai, Crescas és Leo Hebraeus értettek az intellektuális Sz. alatt. Irodalom. K. Kohler (Jew. Encyclop.) ; Grünbaum, Der Grundzug und dessen Entwickelung der Lielie im Judentume (Geigers Wissenschaftl. Zeitsohr. d. jüd Theologie II. és 111.) ; Joel, Don Chasdai Crescas religionsphtlosophische Lehren (1866); u. a., Spinoias Theologisch-politischer Tractat (1870) ; Schiller, Philosophische Briefe. X. 1838) ; B. Zimmers, Leo Hebraeus (1886)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4827. címszó a lexikon => 848. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14827.htm

CÍMSZÓ: Szeretet

SZÓCIKK: Elijah de Vidas, a Résisz Chochmó szerzője ethikai művében 2. rész a Zóhárt idézve, bizonyítja, hogy a tiszta Sz. minden önös vágy elnyomásán alapul, mert csakis ilyen Sz. egyesíthti a lelket Istennel. A Sz. kozmikus principiummá lett a XIV. sz.-i Chaszdai Crescas és az ő közvetlen hatása alapján Spinoza filozófiájában. Crescas és Spinoza Philohoz hasonlóan a Sz.-et teszik meg Isten lényegének. A Sz. isteni, tökéletes lelki gyönyör, ennélfogva Isten Sz.-e az örök gyönyör forrása halandó ember számára Or Adonai I. 3, 5 és Spinoza Ámor intellectualisa; Ethica V.32- 36 és Tractatus Theologico-Politicus több helyén . Crescasnál is jobban kidomborította az intellektuális Sz. eszméjét a kereszténység körében Leo Hebraeus néven ismert Don Juda Isaao Abravanel, akitől a bizonyítások szerint Spinoza az Amor intellektuális eszméjét kölcsönözte. Az Az amore intellectivo , az amore mentale v. rationale Leo Hebraeusnál Isten lényege, a világegyetem központi mozgató ereje és célja. A Sz. a Kozmosz minden tárgyát egybekapcsolja, de míg a természeti világban a Sz. érzéki és önös, az isteni Sz. önzetlen és felemelő. Isten Sz.-e-teremtette meg a világot s hozta létre valamennyi tárgy tökéletesülését, de különösen az emberét, aki, ha jóságos, akkor Istent szerető és Istentől szeretett és akinek Isten iránti Sz.-e örök lelki gyönyörűség forrása számára s ez azonos az isteni Sz.-tel Dialoghi di amore . Ez az intellektuális Sz. pedig azonos a bibliai és talmudi Hozzá Istenhez kell tartoznod csatlakoznod Deuter. 10. 20, 11 22,13. 5; Szifré Deut. 49; Szóta 14a kifejezés értelmével s ez a Spinoza- féle imitatio dei értelme is. A legmagasabb fokú tökéletesülés és legfelségesebb gyönyör az, amelyet a Bibliától kezdve Spinozáig a zsidó ethika említett nagyjai, Crescas és Leo Hebraeus értettek az intellektuális Sz. alatt. Irodalom. K. Kohler Jew. Encyclop. ; Grünbaum, Der Grundzug und dessen Entwickelung der Lielie im Judentume Geigers Wissenschaftl. Zeitsohr. d. jüd Theologie II. és 111. ; Joel, Don Chasdai Crescas religionsphtlosophische Lehren 1866 ; u. a., Spinoias Theologisch-politischer Tractat 1870 ; Schiller, Philosophische Briefe. X. 1838 ; B. Zimmers, Leo Hebraeus 1886 .

14827.ht

CÍMSZÓ Szerete

SZÓCIKK Elija d Vidas Résis Chochm szerzőj ethika művébe 2 rés Zóhár idézve bizonyítja hog tiszt Sz minde önö vág elnyomásá alapul mer csaki ilye Sz egyesítht lelke Istennel Sz kozmiku principiumm let XIV sz.- Chaszda Cresca é a közvetle hatás alapjá Spinoz filozófiájában Cresca é Spinoz Philoho hasonlóa Sz.-e teszi me Iste lényegének Sz isteni tökélete lelk gyönyör ennélfogv Iste Sz.- a örö gyönyö forrás haland embe számár O Adona I 3 é Spinoz Ámo intellectualisa Ethic V.32 3 é Tractatu Theologico-Politicu töb helyé Crescasná i jobba kidomborított a intellektuáli Sz eszméjé kereszténysé körébe Le Hebraeu néve ismer Do Jud Isaa Abravanel akitő bizonyításo szerin Spinoz a Amo intellektuáli eszméjé kölcsönözte A A amor intellectiv a amor mental v rational Le Hebraeusná Iste lényege világegyete központ mozgat erej é célja Sz Kozmos minde tárgyá egybekapcsolja d mí természet világba Sz érzék é önös a isten Sz önzetle é felemelő Iste Sz.-e-teremtett me világo hozt létr valamenny tárg tökéletesülését d különöse a emberét aki h jóságos akko Isten szeret é Istentő szeretet é akine Iste iránt Sz.- örö lelk gyönyörűsé forrás számár e azono a isten Sz.-te Dialogh d amor E a intellektuáli Sz pedi azono biblia é talmud Hozz Istenhe kel tartozno csatlakozno Deuter 10 20 1 22,13 5 Szifr Deut 49 Szót 14 kifejezé értelméve e Spinoza fél imitati de értelm is legmagasab fok tökéletesülé é legfelségeseb gyönyö az amelye Bibliátó kezdv Spinozái zsid ethik említet nagyjai Cresca é Le Hebraeu értette a intellektuáli Sz alatt Irodalom K Kohle Jew Encyclop Grünbaum De Grundzu un desse Entwickelun de Lieli i Judentum Geiger Wissenschaftl Zeitsohr d jü Theologi II é 111 Joel Do Chasda Cresca religionsphtlosophisch Lehre 186 u a. Spinoia Theologisch-politische Tracta 187 Schiller Philosophisch Briefe X 183 B Zimmers Le Hebraeu 188

14827.h

CÍMSZ Szeret

SZÓCIK Elij Vida Rési Choch szerző ethik művéb ré Zóhá idézv bizonyítj ho tisz S mind ön vá elnyomás alapu me csak ily S egyesíth lelk Istenne S kozmik principium le XI sz. Chaszd Cresc közvetl hatá alapj Spino filozófiájába Cresc Spino Philoh hasonló Sz.- tesz m Ist lényegéne S isten tökélet lel gyönyö ennélfog Ist Sz. ör gyöny forrá halan emb számá Adon Spino Ám intellectualis Ethi V.3 Tractat Theologico-Politic tö hely Crescasn jobb kidomborítot intellektuál S eszméj kereszténys köréb L Hebrae név isme D Ju Isa Abravane akit bizonyítás szeri Spino Am intellektuál eszméj kölcsönözt amo intellecti amo menta rationa L Hebraeusn Ist lényeg világegyet közpon mozga ere célj S Kozmo mind tárgy egybekapcsolj m természe világb S érzé önö iste S önzetl felemel Ist Sz.-e-teremtet m világ hoz lét valamenn tár tökéletesülésé különös emberé ak jóságo akk Iste szere Istent szerete akin Ist irán Sz. ör lel gyönyörűs forrá számá azon iste Sz.-t Dialog amo intellektuál S ped azon bibli talmu Hoz Istenh ke tartozn csatlakozn Deute 1 2 22,1 Szif Deu 4 Szó 1 kifejez értelmév Spinoz fé imitat d értel i legmagasa fo tökéletesül legfelségese gyöny a amely Bibliát kezd Spinozá zsi ethi említe nagyja Cresc L Hebrae értett intellektuál S alat Irodalo Kohl Je Encyclo Grünbau D Grundz u dess Entwickelu d Liel Judentu Geige Wissenschaft Zeitsoh j Theolog I 11 Joe D Chasd Cresc religionsphtlosophisc Lehr 18 a Spinoi Theologisch-politisch Tract 18 Schille Philosophisc Brief 18 Zimmer L Hebrae 18

14827.

CÍMS Szere

SZÓCI Eli Vid Rés Choc szerz ethi művé r Zóh idéz bizonyít h tis min ö v elnyomá alap m csa il egyesít lel Istenn kozmi principiu l X sz Chasz Cres közvet hat alap Spin filozófiájáb Cres Spin Philo hasonl Sz. tes Is lényegén iste tökéle le gyöny ennélfo Is Sz ö gyön forr hala em szám Ado Spin Á intellectuali Eth V. Tracta Theologico-Politi t hel Crescas job kidomboríto intellektuá eszmé keresztény köré Hebra né ism J Is Abravan aki bizonyítá szer Spin A intellektuá eszmé kölcsönöz am intellect am ment ration Hebraeus Is lénye világegye közpo mozg er cél Kozm min tárg egybekapcsol termész világ érz ön ist önzet feleme Is Sz.-e-teremte vilá ho lé valamen tá tökéletesülés különö ember a jóság ak Ist szer Isten szeret aki Is irá Sz ö le gyönyörű forr szám azo ist Sz.- Dialo am intellektuá pe azo bibl talm Ho Isten k tartoz csatlakoz Deut 22, Szi De Sz kifeje értelmé Spino f imita érte legmagas f tökéletesü legfelséges gyön amel Bibliá kez Spinoz zs eth említ nagyj Cres Hebra értet intellektuá ala Irodal Koh J Encycl Grünba Grund des Entwickel Lie Judent Geig Wissenschaf Zeitso Theolo 1 Jo Chas Cres religionsphtlosophis Leh 1 Spino Theologisch-politisc Trac 1 Schill Philosophis Brie 1 Zimme Hebra 1

14827

CÍM Szer

SZÓC El Vi Ré Cho szer eth műv Zó idé bizonyí ti mi elnyom ala cs i egyesí le Isten kozm principi s Chas Cre közve ha ala Spi filozófiájá Cre Spi Phil hason Sz te I lényegé ist tökél l gyön ennélf I S gyö for hal e szá Ad Spi intellectual Et V Tract Theologico-Polit he Cresca jo kidomborít intellektu eszm keresztén kör Hebr n is I Abrava ak bizonyít sze Spi intellektu eszm kölcsönö a intellec a men ratio Hebraeu I lény világegy közp moz e cé Koz mi tár egybekapcso termés vilá ér ö is önze felem I Sz.-e-teremt vil h l valame t tökéletesülé külön embe jósá a Is sze Iste szere ak I ir S l gyönyör for szá az is Sz. Dial a intellektu p az bib tal H Iste tarto csatlako Deu 22 Sz D S kifej értelm Spin imit ért legmaga tökéletes legfelsége gyö ame Bibli ke Spino z et emlí nagy Cre Hebr érte intellektu al Iroda Ko Encyc Grünb Grun de Entwicke Li Juden Gei Wissenscha Zeits Theol J Cha Cre religionsphtlosophi Le Spin Theologisch-politis Tra Schil Philosophi Bri Zimm Hebr

1482

CÍ Sze

SZÓ E V R Ch sze et mű Z id bizony t m elnyo al c egyes l Iste koz princip Cha Cr közv h al Sp filozófiáj Cr Sp Phi haso S t lényeg is töké gyö ennél gy fo ha sz A Sp intellectua E Trac Theologico-Poli h Cresc j kidomborí intellekt esz kereszté kö Heb i Abrav a bizonyí sz Sp intellekt esz kölcsön intelle me rati Hebrae lén világeg köz mo c Ko m tá egybekapcs termé vil é i önz fele Sz.-e-terem vi valam tökéletesül külö emb jós I sz Ist szer a i gyönyö fo sz a i Sz Dia intellekt a bi ta Ist tart csatlak De 2 S kife értel Spi imi ér legmag tökélete legfelség gy am Bibl k Spin e eml nag Cr Heb ért intellekt a Irod K Ency Grün Gru d Entwick L Jude Ge Wissensch Zeit Theo Ch Cr religionsphtlosoph L Spi Theologisch-politi Tr Schi Philosoph Br Zim Heb