14833.htm

CÍMSZÓ: Sziddur

SZÓCIKK: Sziddur, (h.) szószerint rend-et jelent. Az imádságos könyv neve. Nem minden kiadásnak beosztása egy és ugyanaz, általában mégis a következő imák találhatók benne megszokott sorrendben. A köznap reggeli (1. Sacharisz) ima a szombati és ünnepi zsoltárbetoldásokkal (1. o.). A köznapi minchó ima (1. o.), a köznapi maariv ima (1. o.), a péntekesti ima (1. Erev sábosz), a szombat és ünnep reggeli ima (1. o.), a Tóra kivétele, felolvasása és visszahelyezése szombat és ünnepnapon (1. o.), szombati muszaf ima (1. o.), szombati mincho ima (l. o.), az Atyák Mondásai (1. o.), szombatesti ima (1. o.), Hallel (l. o.), muszaf ros chodesra(l. o.), sacharisz a zarándok ünnepekre (1. o.), muszaf a zarándok ünnepekre (1. o.), sacharisz ros hasónora (l. o.), muszaf ros hasónora (1. o.), sacharisz jom kippurra (1. o.) muszaf jom kippurra (1. o.), neilo (1. o.), végül a függelékek : ómer-számlálás (1. o.), chanukai gyertyagyújtás (1. o.), a megilla felolvasása (1. o.) az étkezés után mondandó ima és az áldások (1. o.), lefekvés előtt való ima (1. o.), esketés, cirkum- cizió, temetés (1. o.) jom kippur kóton (1. o.). A böjtnapokon és egyes szombati napokon betoldott szelichosz és jócerok nincsenek benne a közkézen forgó Sz.-okban. Erre bővített kommentáros kiadások szolgálnak. Egyes imák előtt néha liturgiai utasítás olvasható. A többször megismétlődő imák általában csak egyszer fordulnak elő, a vonatkozó helyekre esetről-esetre utalás történik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4833. címszó a lexikon => 849. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14833.htm

CÍMSZÓ: Sziddur

SZÓCIKK: Sziddur, h. szószerint rend-et jelent. Az imádságos könyv neve. Nem minden kiadásnak beosztása egy és ugyanaz, általában mégis a következő imák találhatók benne megszokott sorrendben. A köznap reggeli 1. Sacharisz ima a szombati és ünnepi zsoltárbetoldásokkal 1. o. . A köznapi minchó ima 1. o. , a köznapi maariv ima 1. o. , a péntekesti ima 1. Erev sábosz , a szombat és ünnep reggeli ima 1. o. , a Tóra kivétele, felolvasása és visszahelyezése szombat és ünnepnapon 1. o. , szombati muszaf ima 1. o. , szombati mincho ima l. o. , az Atyák Mondásai 1. o. , szombatesti ima 1. o. , Hallel l. o. , muszaf ros chodesra l. o. , sacharisz a zarándok ünnepekre 1. o. , muszaf a zarándok ünnepekre 1. o. , sacharisz ros hasónora l. o. , muszaf ros hasónora 1. o. , sacharisz jom kippurra 1. o. muszaf jom kippurra 1. o. , neilo 1. o. , végül a függelékek : ómer-számlálás 1. o. , chanukai gyertyagyújtás 1. o. , a megilla felolvasása 1. o. az étkezés után mondandó ima és az áldások 1. o. , lefekvés előtt való ima 1. o. , esketés, cirkum- cizió, temetés 1. o. jom kippur kóton 1. o. . A böjtnapokon és egyes szombati napokon betoldott szelichosz és jócerok nincsenek benne a közkézen forgó Sz.-okban. Erre bővített kommentáros kiadások szolgálnak. Egyes imák előtt néha liturgiai utasítás olvasható. A többször megismétlődő imák általában csak egyszer fordulnak elő, a vonatkozó helyekre esetről-esetre utalás történik.

14833.ht

CÍMSZÓ Sziddu

SZÓCIKK Sziddur h szószerin rend-e jelent A imádságo köny neve Ne minde kiadásna beosztás eg é ugyanaz általába mégi következ imá található benn megszokot sorrendben közna reggel 1 Sacharis im szombat é ünnep zsoltárbetoldásokka 1 o köznap minch im 1 o köznap maari im 1 o péntekest im 1 Ere sábos szomba é ünne reggel im 1 o Tór kivétele felolvasás é visszahelyezés szomba é ünnepnapo 1 o szombat musza im 1 o szombat minch im l o a Atyá Mondása 1 o szombatest im 1 o Halle l o musza ro chodesr l o sacharis zarándo ünnepekr 1 o musza zarándo ünnepekr 1 o sacharis ro hasónor l o musza ro hasónor 1 o sacharis jo kippurr 1 o musza jo kippurr 1 o neil 1 o végü függeléke ómer-számlálá 1 o chanuka gyertyagyújtá 1 o megill felolvasás 1 o a étkezé utá mondand im é a áldáso 1 o lefekvé előt val im 1 o esketés cirkum cizió temeté 1 o jo kippu kóto 1 o böjtnapoko é egye szombat napoko betoldot szelichos é jócero nincsene benn közkéze forg Sz.-okban Err bővítet kommentáro kiadáso szolgálnak Egye imá előt néh liturgia utasítá olvasható többszö megismétlőd imá általába csa egysze fordulna elő vonatkoz helyekr esetről-esetr utalá történik

14833.h

CÍMSZ Szidd

SZÓCIK Sziddu szószeri rend- jelen imádság kön nev N mind kiadásn beosztá e ugyana általáb még követke im találhat ben megszoko sorrendbe közn regge Sachari i szomba ünne zsoltárbetoldásokk közna minc i közna maar i péntekes i Er sábo szomb ünn regge i Tó kivétel felolvasá visszahelyezé szomb ünnepnap szomba musz i szomba minc i Aty Mondás szombates i Hall musz r chodes sachari zaránd ünnepek musz zaránd ünnepek sachari r hasóno musz r hasóno sachari j kippur musz j kippur nei vég függelék ómer-számlál chanuk gyertyagyújt megil felolvasá étkez ut mondan i áldás lefekv elő va i esketé cirku cizi temet j kipp kót böjtnapok egy szomba napok betoldo szelicho jócer nincsen ben közkéz for Sz.-okba Er bővíte kommentár kiadás szolgálna Egy im elő né liturgi utasít olvashat többsz megismétlő im általáb cs egysz forduln el vonatko helyek esetről-eset utal történi

14833.

CÍMS Szid

SZÓCI Szidd szószer rend jele imádsá kö ne min kiadás beoszt ugyan általá mé követk i találha be megszok sorrendb köz regg Sachar szomb ünn zsoltárbetoldások közn min közn maa pénteke E sáb szom ün regg T kivéte felolvas visszahelyez szom ünnepna szomb mus szomb min At Mondá szombate Hal mus chode sachar zarán ünnepe mus zarán ünnepe sachar hasón mus hasón sachar kippu mus kippu ne vé függelé ómer-számlá chanu gyertyagyúj megi felolvas étke u monda áldá lefek el v esket cirk ciz teme kip kó böjtnapo eg szomb napo betold szelich jóce nincse be közké fo Sz.-okb E bővít kommentá kiadá szolgáln Eg i el n liturg utasí olvasha többs megismétl i általá c egys fordul e vonatk helye esetről-ese uta történ

14833

CÍM Szi

SZÓC Szid szósze ren jel imáds k n mi kiadá beosz ugya által m követ találh b megszo sorrend kö reg Sacha szom ün zsoltárbetoldáso köz mi köz ma péntek sá szo ü reg kivét felolva visszahelye szo ünnepn szom mu szom mi A Mond szombat Ha mu chod sacha zará ünnep mu zará ünnep sacha hasó mu hasó sacha kipp mu kipp n v függel ómer-száml chan gyertyagyú meg felolva étk mond áld lefe e eske cir ci tem ki k böjtnap e szom nap betol szelic jóc nincs b közk f Sz.-ok bőví komment kiad szolgál E e litur utas olvash több megismét által egy fordu vonat hely esetről-es ut törté

1483

CÍ Sz

SZÓ Szi szósz re je imád m kiad beos ugy álta köve talál megsz sorren k re Sach szo ü zsoltárbetoldás kö m kö m pénte s sz re kivé felolv visszahely sz ünnep szo m szo m Mon szomba H m cho sach zar ünne m zar ünne sach has m has sach kip m kip függe ómer-szám cha gyertyagy me felolv ét mon ál lef esk ci c te k böjtna szo na beto szeli jó ninc köz Sz.-o bőv kommen kia szolgá litu uta olvas töb megismé álta eg ford vona hel esetről-e u tört