14836.htm

CÍMSZÓ: Szidra

SZÓCIKK: "Szidra, névvel jelezzük a Tórának (pentateuchusnak) ama részeit, melyeket szombatonként olvasnak fel a zsinagógákban. Az esztendő keretében az egész Tóra kerül felolvasásra, ezért 55 hetiszakaszra osztották fel a Szentírást. Néha azonban két szakaszt összevonnak. Ennek okai :Közönséges évben kevesebb szombat van, mint szöktévben(legalább 4-gyel,néha5-tel kevesebb);Ama szombatokon, melyek ünneppel, vagy félünneppek esnek egybe, nem a hetiszakaszt, hanem a vonatkozó ünnepi részt olvassák fel. A Sz.-k olvasása mindig a szimchasz tórát követő szombaton kezdődik és szimchasz tóra napiján fejeződik be. Régebben ismerték a hároméves ciklust is, mikor egy-egy Tóra-részlet csak 3 esztendőnként került felolvasásra. A Sz.-kat a kezdő, illetőleg az első jellegzetes szó után nevezzük el. A folyó hót is a soros Sz.-tól veszi nevét, ami különösen dátum jelzéseken mutatkozik, pl. Be- salach hetének 3. napján. A hétfői, csütörtöki, szombatdélutáni Tóraolvasás anyaga a következő Sz. három részre osztott első szakaszából áll"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4836. címszó a lexikon => 849. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14836.htm

CÍMSZÓ: Szidra

SZÓCIKK: Szidra, névvel jelezzük a Tórának pentateuchusnak ama részeit, melyeket szombatonként olvasnak fel a zsinagógákban. Az esztendő keretében az egész Tóra kerül felolvasásra, ezért 55 hetiszakaszra osztották fel a Szentírást. Néha azonban két szakaszt összevonnak. Ennek okai :Közönséges évben kevesebb szombat van, mint szöktévben legalább 4-gyel,néha5-tel kevesebb ;Ama szombatokon, melyek ünneppel, vagy félünneppek esnek egybe, nem a hetiszakaszt, hanem a vonatkozó ünnepi részt olvassák fel. A Sz.-k olvasása mindig a szimchasz tórát követő szombaton kezdődik és szimchasz tóra napiján fejeződik be. Régebben ismerték a hároméves ciklust is, mikor egy-egy Tóra-részlet csak 3 esztendőnként került felolvasásra. A Sz.-kat a kezdő, illetőleg az első jellegzetes szó után nevezzük el. A folyó hót is a soros Sz.-tól veszi nevét, ami különösen dátum jelzéseken mutatkozik, pl. Be- salach hetének 3. napján. A hétfői, csütörtöki, szombatdélutáni Tóraolvasás anyaga a következő Sz. három részre osztott első szakaszából áll

14836.ht

CÍMSZÓ Szidr

SZÓCIKK Szidra névve jelezzü Tórána pentateuchusna am részeit melyeke szombatonkén olvasna fe zsinagógákban A esztend keretébe a egés Tór kerü felolvasásra ezér 5 hetiszakaszr osztottá fe Szentírást Néh azonba ké szakasz összevonnak Enne oka :Közönsége évbe keveseb szomba van min szöktévbe legaláb 4-gyel,néha5-te keveseb ;Am szombatokon melye ünneppel vag félünneppe esne egybe ne hetiszakaszt hane vonatkoz ünnep rész olvassá fel Sz.- olvasás mindi szimchas tórá követ szombato kezdődi é szimchas tór napijá fejeződi be Régebbe ismerté hároméve ciklus is miko egy-eg Tóra-részle csa esztendőnkén kerül felolvasásra Sz.-ka kezdő illetőle a els jellegzete sz utá nevezzü el foly hó i soro Sz.-tó vesz nevét am különöse dátu jelzéseke mutatkozik pl Be salac heténe 3 napján hétfői csütörtöki szombatdélután Tóraolvasá anyag következ Sz háro részr osztot els szakaszábó ál

14836.h

CÍMSZ Szid

SZÓCIK Szidr névv jelezz Tórán pentateuchusn a részei melyek szombatonké olvasn f zsinagógákba eszten keretéb egé Tó ker felolvasásr ezé hetiszakasz osztott f Szentírás Né azonb k szakas összevonna Enn ok :Közönség évb kevese szomb va mi szöktévb legalá 4-gyel,néha5-t kevese ;A szombatoko mely ünneppe va félünnepp esn egyb n hetiszakasz han vonatko ünne rés olvass fe Sz. olvasá mind szimcha tór köve szombat kezdőd szimcha tó napij fejeződ b Régebb ismert háromév ciklu i mik egy-e Tóra-részl cs esztendőnké kerü felolvasásr Sz.-k kezd illetől el jellegzet s ut nevezz e fol h sor Sz.-t ves nevé a különös dát jelzések mutatkozi p B sala hetén napjá hétfő csütörtök szombatdélutá Tóraolvas anya követke S hár rész oszto el szakaszáb á

14836.

CÍMS Szi

SZÓCI Szid név jelez Tórá pentateuchus része melye szombatonk olvas zsinagógákb eszte kereté eg T ke felolvasás ez hetiszakas osztot Szentírá N azon szaka összevonn En o :Közönsé év keves szom v m szöktév legal 4-gyel,néha5- keves ; szombatok mel ünnepp v félünnep es egy hetiszakas ha vonatk ünn ré olvas f Sz olvas min szimch tó köv szomba kezdő szimch t napi fejező Régeb ismer háromé cikl mi egy- Tóra-rész c esztendőnk ker felolvasás Sz.- kez illető e jellegze u nevez fo so Sz.- ve nev különö dá jelzése mutatkoz sal heté napj hétf csütörtö szombatdélut Tóraolva any követk há rés oszt e szakaszá

14836

CÍM Sz

SZÓC Szi né jele Tór pentateuchu rész mely szombaton olva zsinagógák eszt keret e k felolvasá e hetiszaka oszto Szentír azo szak összevon E :Közöns é keve szo szökté lega 4-gyel,néha5 keve szombato me ünnep félünne e eg hetiszaka h vonat ün r olva S olva mi szimc t kö szomb kezd szimc nap fejez Rége isme három cik m egy Tóra-rés esztendőn ke felolvasá Sz. ke illet jellegz neve f s Sz. v ne külön d jelzés mutatko sa het nap hét csütört szombatdélu Tóraolv an követ h ré osz szakasz

1483

CÍ S

SZÓ Sz n jel Tó pentateuch rés mel szombato olv zsinagógá esz kere felolvas hetiszak oszt Szentí az sza összevo :Közön kev sz szökt leg 4-gyel,néha kev szombat m ünne félünn e hetiszak vona ü olv olv m szim k szom kez szim na feje Rég ism háro ci eg Tóra-ré esztendő k felolvas Sz k ille jelleg nev Sz n külö jelzé mutatk s he na hé csütör szombatdél Tóraol a köve r os szakas