14844.htm

CÍMSZÓ: Szijjum

SZÓCIKK: "Szijjum (h.). Befejezés, a Talmudi traktátusok áttanulmányozásának záró aktusa (Szijjum hasász). De azt a lakomát is értik alatta, melyet peszach előnapján egyes talmudisták rendeznek a reggeli istentisztelet után annak örömére, hogy egy talmudi traktátust akkor befejeznek. Első szülött férfi, aki ilyen szudasz micvó-n, vagyis vallásos örömlakomán részt vesz, ezzel megváltja az akkor kötelező első szülöttek bőjtjét , melyet az egyiptomi kivonulás kapcsán elrendelt elsöszülött megváltás helyütt kellene tartania. A könyv befejezése már a Tóra olvasásánál is kissé ünnepiesen megy végbe, amennyiben a felhívottat chazak (légy erős!) szóval köszöntik; a Talmud egy-egy traktátusá- nak befejezéséhez pedig máskor is imát mondanak az illetők."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4844. címszó a lexikon => 850. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14844.htm

CÍMSZÓ: Szijjum

SZÓCIKK: Szijjum h. . Befejezés, a Talmudi traktátusok áttanulmányozásának záró aktusa Szijjum hasász . De azt a lakomát is értik alatta, melyet peszach előnapján egyes talmudisták rendeznek a reggeli istentisztelet után annak örömére, hogy egy talmudi traktátust akkor befejeznek. Első szülött férfi, aki ilyen szudasz micvó-n, vagyis vallásos örömlakomán részt vesz, ezzel megváltja az akkor kötelező első szülöttek bőjtjét , melyet az egyiptomi kivonulás kapcsán elrendelt elsöszülött megváltás helyütt kellene tartania. A könyv befejezése már a Tóra olvasásánál is kissé ünnepiesen megy végbe, amennyiben a felhívottat chazak légy erős! szóval köszöntik; a Talmud egy-egy traktátusá- nak befejezéséhez pedig máskor is imát mondanak az illetők.

14844.ht

CÍMSZÓ Szijju

SZÓCIKK Szijju h Befejezés Talmud traktátuso áttanulmányozásána zár aktus Szijju hasás D az lakomá i érti alatta melye peszac előnapjá egye talmudistá rendezne reggel istentisztele utá anna örömére hog eg talmud traktátus akko befejeznek Els szülöt férfi ak ilye szudas micvó-n vagyi valláso örömlakomá rész vesz ezze megváltj a akko kötelez els szülötte bőjtjé melye a egyiptom kivonulá kapcsá elrendel elsöszülöt megváltá helyüt kellen tartania köny befejezés má Tór olvasásáná i kiss ünnepiese meg végbe amennyibe felhívotta chaza lég erős szóva köszöntik Talmu egy-eg traktátusá na befejezéséhe pedi másko i imá mondana a illetők

14844.h

CÍMSZ Szijj

SZÓCIK Szijj Befejezé Talmu traktátus áttanulmányozásán zá aktu Szijj hasá a lakom ért alatt mely pesza előnapj egy talmudist rendezn regge istentisztel ut ann örömér ho e talmu traktátu akk befejezne El szülö férf a ily szuda micvó- vagy vallás örömlakom rés ves ezz megvált akk kötele el szülött bőjtj mely egyipto kivonul kapcs elrende elsöszülö megvált helyü kelle tartani kön befejezé m Tó olvasásán kis ünnepies me végb amennyib felhívott chaz lé erő szóv köszönti Talm egy-e traktátus n befejezéséh ped másk im mondan illető

14844.

CÍMS Szij

SZÓCI Szij Befejez Talm traktátu áttanulmányozásá z akt Szij has lako ér alat mel pesz előnap eg talmudis rendez regg istentiszte u an örömé h talm traktát ak befejezn E szül fér il szud micvó vag vallá örömlako ré ve ez megvál ak kötel e szülöt bőjt mel egyipt kivonu kapc elrend elsöszül megvál hely kell tartan kö befejez T olvasásá ki ünnepie m vég amennyi felhívot cha l er szó köszönt Tal egy- traktátu befejezésé pe más i monda illet

14844

CÍM Szi

SZÓC Szi Befeje Tal traktát áttanulmányozás ak Szi ha lak é ala me pes előna e talmudi rende reg istentiszt a öröm tal traktá a befejez szü fé i szu micv va vall örömlak r v e megvá a köte szülö bőj me egyip kivon kap elren elsöszü megvá hel kel tarta k befeje olvasás k ünnepi vé amenny felhívo ch e sz köszön Ta egy traktát befejezés p má mond ille

1484

CÍ Sz

SZÓ Sz Befej Ta traktá áttanulmányozá a Sz h la al m pe előn talmud rend re istentisz örö ta trakt befeje sz f sz mic v val örömla megv köt szül bő m egyi kivo ka elre elsösz megv he ke tart befej olvasá ünnep v amenn felhív c s köszö T eg traktá befejezé m mon ill