14846.htm

CÍMSZÓ: Szikszó

SZÓCIKK: Szikszó, nagyk. Abaúj-Torna vm. 4861 lak. A zsidó hitközség 1791. alakult. Ugyanakkor létesült a Chevra Kadisa és temetőhelyet vettek. Sz.-n a zsidók és a keresztények állandóan a legszebb harmóniában éltek. 1852-ben nagy tűzvész pusztította el a várost. A miskolci hitközség 140 forintot küldött a zsidók segélyezésére, amelynek egyrészét keresztények között osztották széjjel. 1873-ban a kolerajárvány szedte áldozatait s a hitközség által az árvák és özvegyek részére összegyűjtött 376 forintból, 197 forintot keresztény árvák és özvegyek támogatására fordítottak. 1900-ban, Hartmann József elnöksége idejében vezették be a hitközségben hivatalos nyelvként a magyar nyelvet. Két temploma van a hitközségnek. A nagytemplomot 1914. építették, míg a kisebb imaház építésének ideje ismeretlen. A Chevra Kadisán kívül a következő intézmények létesültek : Elemi iskola, Talmud-Tóra, Jesiva, Nőegylet és Szegényeket Gyámo-lító Egyesület. Az iskolának 80 tanítványa van a tantestület tagjai: Weinberger Vilmos, Schwartz Mór és Fried Hedvig. A hitközség az orthodoxiához tartozik. Lélekszáma 1000, családszám 200, adófizető tag 175. Évi költségvetése 1000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak : Aszaló, Halmaj, Encs, Onga, Alsókázs-márk, Felsőkázsmárk, Rásony, Detek, Beret, Alsóerdész, Felsőerdész, Torna, Saap és Kupa. A háborúban 48-an vettek részt, akik közül 10-en hősi halált haltak. A hitközség mai vezetősége : Schück Manó főrabbi, Hartmann Gyula elnök, Reichmann József és Türk Zsigmond ülnökök, Fried Lajos és Zeisler Leopold alelnökök, Spitz Emil pénztárnok, Metzner Adolf ellenőr, Weisz Sámuel gondnok és Keller Izidor jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4846. címszó a lexikon => 850. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14846.htm

CÍMSZÓ: Szikszó

SZÓCIKK: Szikszó, nagyk. Abaúj-Torna vm. 4861 lak. A zsidó hitközség 1791. alakult. Ugyanakkor létesült a Chevra Kadisa és temetőhelyet vettek. Sz.-n a zsidók és a keresztények állandóan a legszebb harmóniában éltek. 1852-ben nagy tűzvész pusztította el a várost. A miskolci hitközség 140 forintot küldött a zsidók segélyezésére, amelynek egyrészét keresztények között osztották széjjel. 1873-ban a kolerajárvány szedte áldozatait s a hitközség által az árvák és özvegyek részére összegyűjtött 376 forintból, 197 forintot keresztény árvák és özvegyek támogatására fordítottak. 1900-ban, Hartmann József elnöksége idejében vezették be a hitközségben hivatalos nyelvként a magyar nyelvet. Két temploma van a hitközségnek. A nagytemplomot 1914. építették, míg a kisebb imaház építésének ideje ismeretlen. A Chevra Kadisán kívül a következő intézmények létesültek : Elemi iskola, Talmud-Tóra, Jesiva, Nőegylet és Szegényeket Gyámo-lító Egyesület. Az iskolának 80 tanítványa van a tantestület tagjai: Weinberger Vilmos, Schwartz Mór és Fried Hedvig. A hitközség az orthodoxiához tartozik. Lélekszáma 1000, családszám 200, adófizető tag 175. Évi költségvetése 1000 pengő. Anyakönyvi területéhez tartoznak : Aszaló, Halmaj, Encs, Onga, Alsókázs-márk, Felsőkázsmárk, Rásony, Detek, Beret, Alsóerdész, Felsőerdész, Torna, Saap és Kupa. A háborúban 48-an vettek részt, akik közül 10-en hősi halált haltak. A hitközség mai vezetősége : Schück Manó főrabbi, Hartmann Gyula elnök, Reichmann József és Türk Zsigmond ülnökök, Fried Lajos és Zeisler Leopold alelnökök, Spitz Emil pénztárnok, Metzner Adolf ellenőr, Weisz Sámuel gondnok és Keller Izidor jegyző.

14846.ht

CÍMSZÓ Sziksz

SZÓCIKK Szikszó nagyk Abaúj-Torn vm 486 lak zsid hitközsé 1791 alakult Ugyanakko létesül Chevr Kadis é temetőhelye vettek Sz.- zsidó é kereszténye állandóa legszeb harmóniába éltek 1852-be nag tűzvés pusztított e várost miskolc hitközsé 14 forinto küldöt zsidó segélyezésére amelyne egyrészé kereszténye közöt osztottá széjjel 1873-ba kolerajárván szedt áldozatai hitközsé álta a árvá é özvegye részér összegyűjtöt 37 forintból 19 forinto keresztén árvá é özvegye támogatásár fordítottak 1900-ban Hartman Józse elnökség idejébe vezetté b hitközségbe hivatalo nyelvkén magya nyelvet Ké templom va hitközségnek nagytemplomo 1914 építették mí kiseb imahá építéséne idej ismeretlen Chevr Kadisá kívü következ intézménye létesülte Elem iskola Talmud-Tóra Jesiva Nőegyle é Szegényeke Gyámo-lít Egyesület A iskolána 8 tanítvány va tantestüle tagjai Weinberge Vilmos Schwart Mó é Frie Hedvig hitközsé a orthodoxiáho tartozik Lélekszám 1000 családszá 200 adófizet ta 175 Év költségvetés 100 pengő Anyakönyv területéhe tartozna Aszaló Halmaj Encs Onga Alsókázs-márk Felsőkázsmárk Rásony Detek Beret Alsóerdész Felsőerdész Torna Saa é Kupa háborúba 48-a vette részt aki közü 10-e hős halál haltak hitközsé ma vezetőség Schüc Man főrabbi Hartman Gyul elnök Reichman Józse é Tür Zsigmon ülnökök Frie Lajo é Zeisle Leopol alelnökök Spit Emi pénztárnok Metzne Adol ellenőr Weis Sámue gondno é Kelle Izido jegyző

14846.h

CÍMSZ Sziks

SZÓCIK Sziksz nagy Abaúj-Tor v 48 la zsi hitközs 179 alakul Ugyanakk létesü Chev Kadi temetőhely vette Sz. zsid keresztény állandó legsze harmóniáb élte 1852-b na tűzvé pusztítot város miskol hitközs 1 forint küldö zsid segélyezésér amelyn egyrész keresztény közö osztott széjje 1873-b kolerajárvá szed áldozata hitközs ált árv özvegy részé összegyűjtö 3 forintbó 1 forint kereszté árv özvegy támogatásá fordította 1900-ba Hartma Józs elnöksé idejéb vezett hitközségb hivatal nyelvké magy nyelve K templo v hitközségne nagytemplom 191 építetté m kise imah építésén ide ismeretle Chev Kadis kív követke intézmény létesült Ele iskol Talmud-Tór Jesiv Nőegyl Szegények Gyámo-lí Egyesüle iskolán tanítván v tantestül tagja Weinberg Vilmo Schwar M Fri Hedvi hitközs orthodoxiáh tartozi Lélekszá 100 családsz 20 adófize t 17 É költségveté 10 peng Anyaköny területéh tartozn Aszal Halma Enc Ong Alsókázs-már Felsőkázsmár Ráson Dete Bere Alsóerdés Felsőerdés Torn Sa Kup háborúb 48- vett rész ak köz 10- hő halá halta hitközs m vezetősé Schü Ma főrabb Hartma Gyu elnö Reichma Józs Tü Zsigmo ülnökö Fri Laj Zeisl Leopo alelnökö Spi Em pénztárno Metzn Ado ellenő Wei Sámu gondn Kell Izid jegyz

14846.

CÍMS Szik

SZÓCI Sziks nag Abaúj-To 4 l zs hitköz 17 alaku Ugyanak létes Che Kad temetőhel vett Sz zsi keresztén álland legsz harmóniá élt 1852- n tűzv pusztíto váro misko hitköz forin küld zsi segélyezésé amely egyrés keresztén köz osztot széjj 1873- kolerajárv sze áldozat hitköz ál ár özveg rész összegyűjt forintb forin kereszt ár özveg támogatás fordított 1900-b Hartm Józ elnöks idejé vezet hitközség hivata nyelvk mag nyelv templ hitközségn nagytemplo 19 épített kis ima építésé id ismeretl Che Kadi kí követk intézmén létesül El isko Talmud-Tó Jesi Nőegy Szegénye Gyámo-l Egyesül iskolá tanítvá tantestü tagj Weinber Vilm Schwa Fr Hedv hitköz orthodoxiá tartoz Léleksz 10 családs 2 adófiz 1 költségvet 1 pen Anyakön területé tartoz Asza Halm En On Alsókázs-má Felsőkázsmá Ráso Det Ber Alsóerdé Felsőerdé Tor S Ku háború 48 vet rés a kö 10 h hal halt hitköz vezetős Sch M főrab Hartm Gy eln Reichm Józ T Zsigm ülnök Fr La Zeis Leop alelnök Sp E pénztárn Metz Ad ellen We Sám gond Kel Izi jegy

14846

CÍM Szi

SZÓC Szik na Abaúj-T z hitkö 1 alak Ugyana léte Ch Ka temetőhe vet S zs kereszté állan legs harmóni él 1852 tűz pusztít vár misk hitkö fori kül zs segélyezés amel egyré kereszté kö oszto széj 1873 kolerajár sz áldoza hitkö á á özve rés összegyűj forint fori keresz á özve támogatá fordítot 1900- Hart Jó elnök idej veze hitközsé hivat nyelv ma nyel temp hitközség nagytempl 1 építet ki im építés i ismeret Ch Kad k követ intézmé létesü E isk Talmud-T Jes Nőeg Szegény Gyámo- Egyesü iskol tanítv tantest tag Weinbe Vil Schw F Hed hitkö orthodoxi tarto Léleks 1 család adófi költségve pe Anyakö terület tarto Asz Hal E O Alsókázs-m Felsőkázsm Rás De Be Alsóerd Felsőerd To K hábor 4 ve ré k 1 ha hal hitkö vezető Sc főra Hart G el Reich Jó Zsig ülnö F L Zei Leo alelnö S pénztár Met A elle W Sá gon Ke Iz jeg

1484

CÍ Sz

SZÓ Szi n Abaúj- hitk ala Ugyan lét C K temetőh ve z kereszt álla leg harmón é 185 tű pusztí vá mis hitk for kü z segélyezé ame egyr kereszt k oszt szé 187 kolerajá s áldoz hitk özv ré összegyű forin for keres özv támogat fordíto 1900 Har J elnö ide vez hitközs hiva nyel m nye tem hitközsé nagytemp építe k i építé ismere C Ka köve intézm létes is Talmud- Je Nőe Szegén Gyámo Egyes isko tanít tantes ta Weinb Vi Sch He hitk orthodox tart Lélek csalá adóf költségv p Anyak terüle tart As Ha Alsókázs- Felsőkázs Rá D B Alsóer Felsőer T hábo v r h ha hitk vezet S főr Har e Reic J Zsi üln Ze Le aleln pénztá Me ell S go K I je