14848.htm

CÍMSZÓ: Szilágyi

SZEMÉLYNÉV: Szilágyi Arthur

SZÓCIKK: "Szilágyi Arthur Károly*, ügyvéd és jogi író, szül. Aradon 1865. Jogi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. 1890 óta ügyvédi gyakorlatot folytat Budapesten. 1912-beu udvari tanácsosi címet kapott. A világháború alatt őrnagy-hadbíró volt. Főbb müvei: Értekezések a katonai büntetőjog és eljárás köréből; A katonai becsületbüntetések joghatálya Magyarországon; A katonai bíróságok hatásköre; A katonai büntetőjog területi hatálya ; A gazdák vagyonváltsága stb. Szerkesztette A Gyermekvédelem Lapja c. folyóiratot."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4848. címszó a lexikon => 850. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14848.htm

CÍMSZÓ: Szilágyi

SZEMÉLYNÉV: Szilágyi Arthur

SZÓCIKK: Szilágyi Arthur Károly*, ügyvéd és jogi író, szül. Aradon 1865. Jogi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. 1890 óta ügyvédi gyakorlatot folytat Budapesten. 1912-beu udvari tanácsosi címet kapott. A világháború alatt őrnagy-hadbíró volt. Főbb müvei: Értekezések a katonai büntetőjog és eljárás köréből; A katonai becsületbüntetések joghatálya Magyarországon; A katonai bíróságok hatásköre; A katonai büntetőjog területi hatálya ; A gazdák vagyonváltsága stb. Szerkesztette A Gyermekvédelem Lapja c. folyóiratot.

14848.ht

CÍMSZÓ Szilágy

SZEMÉLYNÉV Szilágy Arthu

SZÓCIKK Szilágy Arthu Károly* ügyvé é jog író szül Arado 1865 Jog tanulmányai Bécsbe é Budapeste végezte 189 ót ügyvéd gyakorlato folyta Budapesten 1912-be udvar tanácsos címe kapott világhábor alat őrnagy-hadbír volt Főb müvei Értekezése katona büntetőjo é eljárá köréből katona becsületbüntetése joghatály Magyarországon katona bíróságo hatásköre katona büntetőjo terület hatály gazdá vagyonváltság stb Szerkesztett Gyermekvédele Lapj c folyóiratot

14848.h

CÍMSZ Szilág

SZEMÉLYNÉ Szilág Arth

SZÓCIK Szilág Arth Károly ügyv jo ír szü Arad 186 Jo tanulmánya Bécsb Budapest végezt 18 ó ügyvé gyakorlat folyt Budapeste 1912-b udva tanácso cím kapot világhábo ala őrnagy-hadbí vol Fő müve Értekezés katon büntetőj eljár körébő katon becsületbüntetés joghatál Magyarországo katon bíróság hatáskör katon büntetőj terüle hatál gazd vagyonváltsá st Szerkesztet Gyermekvédel Lap folyóirato

14848.

CÍMS Szilá

SZEMÉLYN Szilá Art

SZÓCI Szilá Art Károl ügy j í sz Ara 18 J tanulmány Bécs Budapes végez 1 ügyv gyakorla foly Budapest 1912- udv tanács cí kapo világháb al őrnagy-hadb vo F müv Értekezé kato büntető eljá köréb kato becsületbünteté joghatá Magyarország kato bírósá hatáskö kato büntető terül hatá gaz vagyonválts s Szerkeszte Gyermekvéde La folyóirat

14848

CÍM Szil

SZEMÉLY Szil Ar

SZÓC Szil Ar Káro üg s Ar 1 tanulmán Béc Budape vége ügy gyakorl fol Budapes 1912 ud tanác c kap világhá a őrnagy-had v mü Értekez kat büntet elj köré kat becsületbüntet joghat Magyarorszá kat bírós hatásk kat büntet terü hat ga vagyonvált Szerkeszt Gyermekvéd L folyóira

1484

CÍ Szi

SZEMÉL Szi A

SZÓ Szi A Kár ü A tanulmá Bé Budap vég üg gyakor fo Budape 191 u taná ka világh őrnagy-ha m Érteke ka bünte el kör ka becsületbünte jogha Magyarorsz ka bíró hatás ka bünte ter ha g vagyonvál Szerkesz Gyermekvé folyóir