14851.htm

CÍMSZÓ: Szilágysomlyó

SZÓCIKK: "Szilágysomlyó (Simleul-Silvaniei, R.)rend. tan. város Szilágy vm., 6885 lak. A Sz.-i (orthodox)hitközség 1841.alakult. Első elöljáróságának tagjai a következők voltak: Benedek József elnök, Berger Hermann alelnök, Roth Salamon pénztárnok és König Salamon jegyző. Első rabbijául a hitközség Hartmann Benjámint választotta meg, aki 1861. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. A hitközség 1850. építette saját erejéből templomát. Ezenkívül négy imaháza van és a szefárdoknak is külön kettő. A hitközség létesített jesivát, melynek 60 növendéke van és Talmud Tórát, melyet 100 növendék látogat. 1891-ben nyílt meg a 4 tanerős elemi fiúiskola, 1921. pedig 2 tanerős leányiskola létesült. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely Czeizler Mór elnöklete alatt áll, a Tomche Dol szegénygyámolitó- egylet, melynek Fried Mihály az elnöke, továbbá a Nő- és a Leányegylet. A hitközség területéről származik Gáspár Ferenc író (1. o ). A tagok közül társadalmi téren Láng Jakab járásorvos és Markovits Jakab városi orvos tevékenykednek. Nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek : Scháchter Izidor tímár- és bőrkikészítő-telepet, mely 40 munkást foglalkoztat, Frankovits Ignác kereskedelmi vállalatot, Kohn Adolf ecetgyárat és a Klármann Testvérek bőr- és szőrmeárú-telepet. Mintagazdaságokat létesítettek : Keller Samu (630 hold), Weiszberger Kálmánné (460 hold), Brüll Zsigmond (240 hold), Brüll Sámuel (220 hold), Miliczer Dávid és Lajos (220 hold). A hitközség 1.000,000 leies évi költségvetéssel dolgozik, melynek kb. a felét szociális és filantrópikus célokra fordítja. Egy 10,000 leies jótékonycélú alapítványt is kezel a hitközség, melyet Keller Samu létesített. A hitközségnek van nagyobb levéltára. A tagok közül Keller Samu tulajdonában van 5000 kötetet meghaladó értékes könyvtár és egy kb. 100 drb.-ból álló nagybecsű képtár. A hitközség anyakönyvi területéhez Somlyócsehi, Somlyóújlak, Somlyógyőrtelek, Hidvég, Sármaság, Perécseny, Badacsony, Szécs, Kosna, Hosszúmező, Ököritó, Ballá, Baksa, Kövesd, Szilágy sziget, Magyarporoszló és Lampért községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 1700, a családok száma 400, adót 257-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 18 gazdálkodó, 13 tanító, 90 kereskedő, 11 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 47 munkás, 1 nagyiparos, 6 orvos, 30 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 80 iparos, 1 mérnök, 1 hirlapíró és 25 magánzó. A hitközségnek 167 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 13-an estek el. A mai vezetőség: Ehrenreich Sámuel főrabbi, Schönberger Hermann rabbi,Weisz Áron elnök, Weisz Arnold alelnök, Lőwy Benjámin, Heimlich Sándor és Bród Ferenc gondnokok, Grosz Jenő pénztárnok, Farkas Ignác ellenőr, Szilágyi Dezső jegyző, Friedmann Mihály kántor. A képviselőtestület tagjai: Keller Samu, Klármann Lajos, Klármann Ignác, Székely Sándor, Kohn Adolf, Steril Adolf, Brúder Kálmán, Brull Kálmán, Czeizler Bernát, Csengeri Mihály, Lorbeer Arnold, Schwarc Miklós, Soháchter Izidor, Bród Bernát, Goldglanc Mór, Hirsch Salamon, Rosenberg Mór és Weisz Samu."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4851. címszó a lexikon => 851. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14851.htm

CÍMSZÓ: Szilágysomlyó

SZÓCIKK: Szilágysomlyó Simleul-Silvaniei, R. rend. tan. város Szilágy vm., 6885 lak. A Sz.-i orthodox hitközség 1841.alakult. Első elöljáróságának tagjai a következők voltak: Benedek József elnök, Berger Hermann alelnök, Roth Salamon pénztárnok és König Salamon jegyző. Első rabbijául a hitközség Hartmann Benjámint választotta meg, aki 1861. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. A hitközség 1850. építette saját erejéből templomát. Ezenkívül négy imaháza van és a szefárdoknak is külön kettő. A hitközség létesített jesivát, melynek 60 növendéke van és Talmud Tórát, melyet 100 növendék látogat. 1891-ben nyílt meg a 4 tanerős elemi fiúiskola, 1921. pedig 2 tanerős leányiskola létesült. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely Czeizler Mór elnöklete alatt áll, a Tomche Dol szegénygyámolitó- egylet, melynek Fried Mihály az elnöke, továbbá a Nő- és a Leányegylet. A hitközség területéről származik Gáspár Ferenc író 1. o . A tagok közül társadalmi téren Láng Jakab járásorvos és Markovits Jakab városi orvos tevékenykednek. Nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek : Scháchter Izidor tímár- és bőrkikészítő-telepet, mely 40 munkást foglalkoztat, Frankovits Ignác kereskedelmi vállalatot, Kohn Adolf ecetgyárat és a Klármann Testvérek bőr- és szőrmeárú-telepet. Mintagazdaságokat létesítettek : Keller Samu 630 hold , Weiszberger Kálmánné 460 hold , Brüll Zsigmond 240 hold , Brüll Sámuel 220 hold , Miliczer Dávid és Lajos 220 hold . A hitközség 1.000,000 leies évi költségvetéssel dolgozik, melynek kb. a felét szociális és filantrópikus célokra fordítja. Egy 10,000 leies jótékonycélú alapítványt is kezel a hitközség, melyet Keller Samu létesített. A hitközségnek van nagyobb levéltára. A tagok közül Keller Samu tulajdonában van 5000 kötetet meghaladó értékes könyvtár és egy kb. 100 drb.-ból álló nagybecsű képtár. A hitközség anyakönyvi területéhez Somlyócsehi, Somlyóújlak, Somlyógyőrtelek, Hidvég, Sármaság, Perécseny, Badacsony, Szécs, Kosna, Hosszúmező, Ököritó, Ballá, Baksa, Kövesd, Szilágy sziget, Magyarporoszló és Lampért községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 1700, a családok száma 400, adót 257-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 18 gazdálkodó, 13 tanító, 90 kereskedő, 11 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 47 munkás, 1 nagyiparos, 6 orvos, 30 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 80 iparos, 1 mérnök, 1 hirlapíró és 25 magánzó. A hitközségnek 167 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 13-an estek el. A mai vezetőség: Ehrenreich Sámuel főrabbi, Schönberger Hermann rabbi,Weisz Áron elnök, Weisz Arnold alelnök, Lőwy Benjámin, Heimlich Sándor és Bród Ferenc gondnokok, Grosz Jenő pénztárnok, Farkas Ignác ellenőr, Szilágyi Dezső jegyző, Friedmann Mihály kántor. A képviselőtestület tagjai: Keller Samu, Klármann Lajos, Klármann Ignác, Székely Sándor, Kohn Adolf, Steril Adolf, Brúder Kálmán, Brull Kálmán, Czeizler Bernát, Csengeri Mihály, Lorbeer Arnold, Schwarc Miklós, Soháchter Izidor, Bród Bernát, Goldglanc Mór, Hirsch Salamon, Rosenberg Mór és Weisz Samu.

14851.ht

CÍMSZÓ Szilágysomly

SZÓCIKK Szilágysomly Simleul-Silvaniei R rend tan váro Szilág vm. 688 lak Sz.- orthodo hitközsé 1841.alakult Els elöljáróságána tagja következő voltak Benede Józse elnök Berge Herman alelnök Rot Salamo pénztárno é Köni Salamo jegyző Els rabbijáu hitközsé Hartman Benjámin választott meg ak 1861 bekövetkezet halálái állot hitközsé élén hitközsé 1850 épített sajá erejébő templomát Ezenkívü nég imaház va é szefárdokna i külö kettő hitközsé létesítet jesivát melyne 6 növendék va é Talmu Tórát melye 10 növendé látogat 1891-be nyíl me tanerő elem fiúiskola 1921 pedi tanerő leányiskol létesült hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel Czeizle Mó elnöklet alat áll Tomch Do szegénygyámolitó egylet melyne Frie Mihál a elnöke tovább Nő é Leányegylet hitközsé területérő származi Gáspá Feren ír 1 tago közü társadalm tére Lán Jaka járásorvo é Markovit Jaka város orvo tevékenykednek Nagyob ipar vállalkozásoka létesítette Scháchte Izido tímár é bőrkikészítő-telepet mel 4 munkás foglalkoztat Frankovit Igná kereskedelm vállalatot Koh Adol ecetgyára é Klárman Testvére bőr é szőrmeárú-telepet Mintagazdaságoka létesítette Kelle Sam 63 hol Weiszberge Kálmánn 46 hol Brül Zsigmon 24 hol Brül Sámue 22 hol Milicze Dávi é Lajo 22 hol hitközsé 1.000,00 leie év költségvetésse dolgozik melyne kb felé szociáli é filantrópiku célokr fordítja Eg 10,00 leie jótékonycél alapítvány i keze hitközség melye Kelle Sam létesített hitközségne va nagyob levéltára tago közü Kelle Sam tulajdonába va 500 kötete meghalad értéke könyvtá é eg kb 10 drb.-bó áll nagybecs képtár hitközsé anyakönyv területéhe Somlyócsehi Somlyóújlak Somlyógyőrtelek Hidvég Sármaság Perécseny Badacsony Szécs Kosna Hosszúmező Ököritó Ballá Baksa Kövesd Szilág sziget Magyarporoszl é Lampér községe tartoznak hitközsé lélekszám 1700 családo szám 400 adó 257-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 1 gazdálkodó 1 tanító 9 kereskedő 1 ügyvéd köztisztviselő 4 munkás nagyiparos orvos 3 magántisztviselő vállalkozó 8 iparos mérnök hirlapír é 2 magánzó hitközségne 16 tagj vet rész világháborúban aki közü 13-a este el ma vezetőség Ehrenreic Sámue főrabbi Schönberge Herman rabbi,Weis Áro elnök Weis Arnol alelnök Lőw Benjámin Heimlic Sándo é Bró Feren gondnokok Gros Jen pénztárnok Farka Igná ellenőr Szilágy Dezs jegyző Friedman Mihál kántor képviselőtestüle tagjai Kelle Samu Klárman Lajos Klárman Ignác Székel Sándor Koh Adolf Steri Adolf Brúde Kálmán Brul Kálmán Czeizle Bernát Csenger Mihály Lorbee Arnold Schwar Miklós Soháchte Izidor Bró Bernát Goldglan Mór Hirsc Salamon Rosenber Mó é Weis Samu

14851.h

CÍMSZ Szilágysoml

SZÓCIK Szilágysoml Simleul-Silvanie ren ta vár Szilá vm 68 la Sz. orthod hitközs 1841.alakul El elöljáróságán tagj következ volta Bened Józs elnö Berg Herma alelnö Ro Salam pénztárn Kön Salam jegyz El rabbijá hitközs Hartma Benjámi választot me a 186 bekövetkeze halálá állo hitközs élé hitközs 185 építet saj erejéb templomá Ezenkív né imahá v szefárdokn kül kett hitközs létesíte jesivá melyn növendé v Talm Tórá mely 1 növend látoga 1891-b nyí m taner ele fiúiskol 192 ped taner leányisko létesül hitközs intézménye Chev Kadis me Czeizl M elnökle ala ál Tomc D szegénygyámolit egyle melyn Fri Mihá elnök továb N Leányegyle hitközs területér származ Gásp Fere í tag köz társadal tér Lá Jak járásorv Markovi Jak váro orv tevékenykedne Nagyo ipa vállalkozások létesített Schácht Izid tímá bőrkikészítő-telepe me munká foglalkozta Frankovi Ign kereskedel vállalato Ko Ado ecetgyár Klárma Testvér bő szőrmeárú-telepe Mintagazdaságok létesített Kell Sa 6 ho Weiszberg Kálmán 4 ho Brü Zsigmo 2 ho Brü Sámu 2 ho Milicz Dáv Laj 2 ho hitközs 1.000,0 lei é költségvetéss dolgozi melyn k fel szociál filantrópik célok fordítj E 10,0 lei jótékonycé alapítván kez hitközsé mely Kell Sa létesítet hitközségn v nagyo levéltár tag köz Kell Sa tulajdonáb v 50 kötet meghala érték könyvt e k 1 drb.-b ál nagybec képtá hitközs anyaköny területéh Somlyócseh Somlyóújla Somlyógyőrtele Hidvé Sármasá Perécsen Badacson Széc Kosn Hosszúmez Ökörit Ball Baks Köves Szilá szige Magyarporosz Lampé község tartozna hitközs lélekszá 170 család szá 40 ad 257- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö hirlapí magánz hitközségn 1 tag ve rés világháborúba ak köz 13- est e m vezetősé Ehrenrei Sámu főrabb Schönberg Herma rabbi,Wei Ár elnö Wei Arno alelnö Lő Benjámi Heimli Sánd Br Fere gondnoko Gro Je pénztárno Fark Ign ellenő Szilág Dez jegyz Friedma Mihá kánto képviselőtestül tagja Kell Sam Klárma Lajo Klárma Igná Széke Sándo Ko Adol Ster Adol Brúd Kálmá Bru Kálmá Czeizl Berná Csenge Mihál Lorbe Arnol Schwa Mikló Sohácht Izido Br Berná Goldgla Mó Hirs Salamo Rosenbe M Wei Sam

14851.

CÍMS Szilágysom

SZÓCI Szilágysom Simleul-Silvani re t vá Szil v 6 l Sz ortho hitköz 1841.alaku E elöljáróságá tag követke volt Bene Józ eln Ber Herm aleln R Sala pénztár Kö Sala jegy E rabbij hitköz Hartm Benjám választo m 18 bekövetkez halál áll hitköz él hitköz 18 építe sa erejé templom Ezenkí n imah szefárdok kü ket hitköz létesít jesiv mely növend Tal Tór mel növen látog 1891- ny tane el fiúisko 19 pe tane leányisk létesü hitköz intézmény Che Kadi m Czeiz elnökl al á Tom szegénygyámoli egyl mely Fr Mih elnö tová Leányegyl hitköz területé szárma Gás Fer ta kö társada té L Ja járásor Markov Ja vár or tevékenykedn Nagy ip vállalkozáso létesítet Schách Izi tím bőrkikészítő-telep m munk foglalkozt Frankov Ig kereskede vállalat K Ad ecetgyá Klárm Testvé b szőrmeárú-telep Mintagazdaságo létesítet Kel S h Weiszber Kálmá h Br Zsigm h Br Sám h Milic Dá La h hitköz 1.000, le költségvetés dolgoz mely fe szociá filantrópi célo fordít 10, le jótékonyc alapítvá ke hitközs mel Kel S létesíte hitközség nagy levéltá ta kö Kel S tulajdoná 5 köte meghal érté könyv drb.- á nagybe képt hitköz anyakön területé Somlyócse Somlyóújl Somlyógyőrtel Hidv Sármas Perécse Badacso Szé Kos Hosszúme Ököri Bal Bak Köve Szil szig Magyarporos Lamp közsé tartozn hitköz léleksz 17 csalá sz 4 a 257 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn hirlap magán hitközség ta v ré világháborúb a kö 13 es vezetős Ehrenre Sám főrab Schönber Herm rabbi,We Á eln We Arn aleln L Benjám Heiml Sán B Fer gondnok Gr J pénztárn Far Ig ellen Szilá De jegy Friedm Mih kánt képviselőtestü tagj Kel Sa Klárm Laj Klárm Ign Szék Sánd K Ado Ste Ado Brú Kálm Br Kálm Czeiz Bern Cseng Mihá Lorb Arno Schw Mikl Sohách Izid B Bern Goldgl M Hir Salam Rosenb We Sa

14851

CÍM Szilágyso

SZÓC Szilágyso Simleul-Silvan r v Szi S orth hitkö 1841.alak elöljáróság ta követk vol Ben Jó el Be Her alel Sal pénztá K Sal jeg rabbi hitkö Hart Benjá választ 1 bekövetke halá ál hitkö é hitkö 1 épít s erej templo Ezenk ima szefárdo k ke hitkö létesí jesi mel növen Ta Tó me növe láto 1891 n tan e fiúisk 1 p tan leányis létes hitkö intézmén Ch Kad Czei elnök a To szegénygyámol egy mel F Mi eln tov Leányegy hitkö terület szárm Gá Fe t k társad t J járáso Marko J vá o tevékenyked Nag i vállalkozás létesíte Schác Iz tí bőrkikészítő-tele mun foglalkoz Franko I keresked vállala A ecetgy Klár Testv szőrmeárú-tele Mintagazdaság létesíte Ke Weiszbe Kálm B Zsig B Sá Mili D L hitkö 1.000 l költségveté dolgo mel f szoci filantróp cél fordí 10 l jótékony alapítv k hitköz me Ke létesít hitközsé nag levélt t k Ke tulajdon köt megha ért köny drb. nagyb kép hitkö anyakö terület Somlyócs Somlyóúj Somlyógyőrte Hid Sárma Perécs Badacs Sz Ko Hosszúm Ökör Ba Ba Köv Szi szi Magyarporo Lam közs tartoz hitkö léleks 1 csal s 25 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér hirla magá hitközsé t r világháború k 1 e vezető Ehrenr Sá főra Schönbe Her rabbi,W el W Ar alel Benjá Heim Sá Fe gondno G pénztár Fa I elle Szil D jeg Fried Mi kán képviselőtest tag Ke S Klár La Klár Ig Szé Sán Ad St Ad Br Kál B Kál Czei Ber Csen Mih Lor Arn Sch Mik Sohác Izi Ber Goldg Hi Sala Rosen W S

1485

CÍ Szilágys

SZÓ Szilágys Simleul-Silva Sz ort hitk 1841.ala elöljárósá t követ vo Be J e B He ale Sa pénzt Sa je rabb hitk Har Benj válasz bekövetk hal á hitk hitk épí ere templ Ezen im szefárd k hitk létes jes me növe T T m növ lát 189 ta fiúis ta leányi léte hitk intézmé C Ka Cze elnö T szegénygyámo eg me M el to Leányeg hitk terüle szár G F társa járás Mark v tevékenyke Na vállalkozá létesít Schá I t bőrkikészítő-tel mu foglalko Frank kereske vállal ecetg Klá Test szőrmeárú-tel Mintagazdasá létesít K Weiszb Kál Zsi S Mil hitk 1.00 költségvet dolg me szoc filantró cé ford 1 jótékon alapít hitkö m K létesí hitközs na levél K tulajdo kö megh ér kön drb nagy ké hitk anyak terüle Somlyóc Somlyóú Somlyógyőrt Hi Sárm Peréc Badac S K Hosszú Ökö B B Kö Sz sz Magyarpor La köz tarto hitk lélek csa 2 fize Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi vállal ip mé hirl mag hitközs világhábor vezet Ehren S főr Schönb He rabbi, e A ale Benj Hei S F gondn pénztá F ell Szi je Frie M ká képviselőtes ta K Klá L Klá I Sz Sá A S A B Ká Ká Cze Be Cse Mi Lo Ar Sc Mi Sohá Iz Be Gold H Sal Rose