14853.htm

CÍMSZÓ: Szilasi

SZEMÉLYNÉV: Szilasi Móric

SZÓCIKK: "Szilasi Móric, egyetemi tanár, nyelvész, szül. Szilasbalháson 1854 okt. 20., megh. Kolozsvárott 1905 máj. 15. Budapesten és Lipcsében tanult, majd az Eötvös-kollégium tanára lett. 1902-től kezdve a kolozsvári egyetemen volt a magyar nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának. Számos kiváló tanulmányt írt a finnugor összehasonlító nyelvészet köréből, azonkívül írt egy Vogul-szótárt és Vocabularium Cseremissicumot. Egyéb művei: A finn nép és hazája; Adalékok a finn-ugor palatális hangok történetéhez stb. a Nyelvtudományi Közleményekben, a Budapesti Szemlében és az Akadémiai Értekezésekben jelentek meg. Mint tankönyvíró és pedagógus is kiváló volt. Sokat és szépen fordított görögből, latinból, angolból és németből. Ilyenek pl. Plutarchos és Thukydides fordításai, továbbá Church, Római élet Cicero korában ; Curtius Görög története stb. Fia, Sz. Vilmos klasszikus filológus és kémikus, szintén kiváló képzettségű tudós, jelenleg, miután állá sából elbocsátották, Münchenben él."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4853. címszó a lexikon => 851. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14853.htm

CÍMSZÓ: Szilasi

SZEMÉLYNÉV: Szilasi Móric

SZÓCIKK: Szilasi Móric, egyetemi tanár, nyelvész, szül. Szilasbalháson 1854 okt. 20., megh. Kolozsvárott 1905 máj. 15. Budapesten és Lipcsében tanult, majd az Eötvös-kollégium tanára lett. 1902-től kezdve a kolozsvári egyetemen volt a magyar nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának. Számos kiváló tanulmányt írt a finnugor összehasonlító nyelvészet köréből, azonkívül írt egy Vogul-szótárt és Vocabularium Cseremissicumot. Egyéb művei: A finn nép és hazája; Adalékok a finn-ugor palatális hangok történetéhez stb. a Nyelvtudományi Közleményekben, a Budapesti Szemlében és az Akadémiai Értekezésekben jelentek meg. Mint tankönyvíró és pedagógus is kiváló volt. Sokat és szépen fordított görögből, latinból, angolból és németből. Ilyenek pl. Plutarchos és Thukydides fordításai, továbbá Church, Római élet Cicero korában ; Curtius Görög története stb. Fia, Sz. Vilmos klasszikus filológus és kémikus, szintén kiváló képzettségű tudós, jelenleg, miután állá sából elbocsátották, Münchenben él.

14853.ht

CÍMSZÓ Szilas

SZEMÉLYNÉV Szilas Móri

SZÓCIKK Szilas Móric egyetem tanár nyelvész szül Szilasbalháso 185 okt 20. megh Kolozsvárot 190 máj 15 Budapeste é Lipcsébe tanult maj a Eötvös-kollégiu tanár lett 1902-tő kezdv kolozsvár egyeteme vol magya nyel é irodalo nyilváno rende tanára Tagj vol M Tud Akadémiának Számo kivál tanulmány ír finnugo összehasonlít nyelvésze köréből azonkívü ír eg Vogul-szótár é Vocabulariu Cseremissicumot Egyé művei fin né é hazája Adaléko finn-ugo palatáli hango történetéhe stb Nyelvtudomány Közleményekben Budapest Szemlébe é a Akadémia Értekezésekbe jelente meg Min tankönyvír é pedagógu i kivál volt Soka é szépe fordítot görögből latinból angolbó é németből Ilyene pl Plutarcho é Thukydide fordításai tovább Church Róma éle Cicer korába Curtiu Görö történet stb Fia Sz Vilmo klassziku filológu é kémikus szinté kivál képzettség tudós jelenleg miutá áll sábó elbocsátották Münchenbe él

14853.h

CÍMSZ Szila

SZEMÉLYNÉ Szila Mór

SZÓCIK Szila Móri egyete taná nyelvés szü Szilasbalhás 18 ok 20 meg Kolozsváro 19 má 1 Budapest Lipcséb tanul ma Eötvös-kollégi taná let 1902-t kezd kolozsvá egyetem vo magy nye irodal nyilván rend tanár Tag vo Tu Akadémiána Szám kivá tanulmán í finnug összehasonlí nyelvész körébő azonkív í e Vogul-szótá Vocabulari Cseremissicumo Egy műve fi n hazáj Adalék finn-ug palatál hang történetéh st Nyelvtudomán Közleményekbe Budapes Szemléb Akadémi Értekezésekb jelent me Mi tankönyví pedagóg kivá vol Sok szép fordíto görögbő latinbó angolb németbő Ilyen p Plutarch Thukydid fordítása továb Churc Róm él Cice koráb Curti Gör történe st Fi S Vilm klasszik filológ kémiku szint kivá képzettsé tudó jelenle miut ál sáb elbocsátottá Münchenb é

14853.

CÍMS Szil

SZEMÉLYN Szil Mó

SZÓCI Szil Mór egyet tan nyelvé sz Szilasbalhá 1 o 2 me Kolozsvár 1 m Budapes Lipcsé tanu m Eötvös-kollég tan le 1902- kez kolozsv egyete v mag ny iroda nyilvá ren taná Ta v T Akadémián Szá kiv tanulmá finnu összehasonl nyelvés köréb azonkí Vogul-szót Vocabular Cseremissicum Eg műv f hazá Adalé finn-u palatá han történeté s Nyelvtudomá Közleményekb Budape Szemlé Akadém Értekezések jelen m M tankönyv pedagó kiv vo So szé fordít görögb latinb angol németb Ilye Plutarc Thukydi fordítás tová Chur Ró é Cic korá Curt Gö történ s F Vil klasszi filoló kémik szin kiv képzetts tud jelenl miu á sá elbocsátott München

14853

CÍM Szi

SZEMÉLY Szi M

SZÓC Szi Mó egye ta nyelv s Szilasbalh m Kolozsvá Budape Lipcs tan Eötvös-kollé ta l 1902 ke kolozs egyet ma n irod nyilv re tan T Akadémiá Sz ki tanulm finn összehason nyelvé köré azonk Vogul-szó Vocabula Cseremissicu E mű haz Adal finn- palat ha történet Nyelvtudom Közlemények Budap Szeml Akadé Értekezése jele tanköny pedag ki v S sz fordí görög latin ango német Ily Plutar Thukyd fordítá tov Chu R Ci kor Cur G törté Vi klassz filol kémi szi ki képzett tu jelen mi s elbocsátot Münche

1485

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz M egy t nyel Szilasbal Kolozsv Budap Lipc ta Eötvös-koll t 190 k koloz egye m iro nyil r ta Akadémi S k tanul fin összehaso nyelv kör azon Vogul-sz Vocabul Cseremissic m ha Ada finn pala h történe Nyelvtudo Közleménye Buda Szem Akad Értekezés jel tankön peda k s ford görö lati ang néme Il Pluta Thuky fordít to Ch C ko Cu tört V klass filo kém sz k képzet t jele m elbocsáto Münch