14855.htm

CÍMSZÓ: Szily

SZEMÉLYNÉV: Szily Aurél

SZÓCIKK: "Szily Aurél*, német egyetemi tanár, szemész, szül. Budapesten 1880. Az egyetemet Budapesten és Freiburgban végezte, majd az orvosdoktori diplomájának elnyerése után a budapesti egyetemen Lenhossék tanár asszistense volt, aztán a freiburgi egyetemen volt adjunktus, majd Frankfurtban a R. Koch-féle Intézetben kísérleti terápiával foglalkozott. 1910-ben a freiburgi egyetem magántanára, 1914. ny. rk. tanára, majd nyilv. rendes egyetemi tanára lett. Számos művei közül fontosabbak: Az állatok szeméről (1899); A csillagingás tüneményének optikai magyarázata (1900, németül is); Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der hintern Irisschichten (1901); Beitrag zur Kenntnis der Anatomie und Entwicklungsgeschichte der hintern Irisschichten (1902); Zur Glaskörperfrage (1904); Über Amnioneinstülpung ins Linzenblaschen der Vögel (1906); Über die hintern Grensschichten der Iris (1908); Über atypische Sehnevenfasern (1907); Histogenetische Untersuchungen (1907); Entiwicklungsgeschichte des Auges der Wirbeltiere (1909); Über den Einfluss der Osmiumsaure auf das Ambozeptorbindungsvermögen der roten Blutzellen (1909); Entstehung des melanotischen Fragmentes im Auge der Wirbellierembryonen (1910); Die Entwicklungs geschchtüchen Grundlagen f. die Erklarung d. congenitalen Cataracte (1910); Physiologische degeneration in der Embryonanlage (1911); Zur Zellpathologie der Horphant (1911); Über die primare Ursache d. Mussbildung des Auges (1912); Experimentelle Tumoren (1912); Über die specifischen Eigenschaften d. Augengewebe (1912); Über die Bedeutung der Anaphylaxis (1913); Über recidivierente Epithelerosion (1913)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4855. címszó a lexikon => 852. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14855.htm

CÍMSZÓ: Szily

SZEMÉLYNÉV: Szily Aurél

SZÓCIKK: Szily Aurél*, német egyetemi tanár, szemész, szül. Budapesten 1880. Az egyetemet Budapesten és Freiburgban végezte, majd az orvosdoktori diplomájának elnyerése után a budapesti egyetemen Lenhossék tanár asszistense volt, aztán a freiburgi egyetemen volt adjunktus, majd Frankfurtban a R. Koch-féle Intézetben kísérleti terápiával foglalkozott. 1910-ben a freiburgi egyetem magántanára, 1914. ny. rk. tanára, majd nyilv. rendes egyetemi tanára lett. Számos művei közül fontosabbak: Az állatok szeméről 1899 ; A csillagingás tüneményének optikai magyarázata 1900, németül is ; Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der hintern Irisschichten 1901 ; Beitrag zur Kenntnis der Anatomie und Entwicklungsgeschichte der hintern Irisschichten 1902 ; Zur Glaskörperfrage 1904 ; Über Amnioneinstülpung ins Linzenblaschen der Vögel 1906 ; Über die hintern Grensschichten der Iris 1908 ; Über atypische Sehnevenfasern 1907 ; Histogenetische Untersuchungen 1907 ; Entiwicklungsgeschichte des Auges der Wirbeltiere 1909 ; Über den Einfluss der Osmiumsaure auf das Ambozeptorbindungsvermögen der roten Blutzellen 1909 ; Entstehung des melanotischen Fragmentes im Auge der Wirbellierembryonen 1910 ; Die Entwicklungs geschchtüchen Grundlagen f. die Erklarung d. congenitalen Cataracte 1910 ; Physiologische degeneration in der Embryonanlage 1911 ; Zur Zellpathologie der Horphant 1911 ; Über die primare Ursache d. Mussbildung des Auges 1912 ; Experimentelle Tumoren 1912 ; Über die specifischen Eigenschaften d. Augengewebe 1912 ; Über die Bedeutung der Anaphylaxis 1913 ; Über recidivierente Epithelerosion 1913 .

14855.ht

CÍMSZÓ Szil

SZEMÉLYNÉV Szil Auré

SZÓCIKK Szil Aurél* néme egyetem tanár szemész szül Budapeste 1880 A egyeteme Budapeste é Freiburgba végezte maj a orvosdoktor diplomájána elnyerés utá budapest egyeteme Lenhossé taná asszistens volt aztá freiburg egyeteme vol adjunktus maj Frankfurtba R Koch-fél Intézetbe kísérlet terápiáva foglalkozott 1910-be freiburg egyete magántanára 1914 ny rk tanára maj nyilv rende egyetem tanár lett Számo műve közü fontosabbak A állato szemérő 189 csillagingá tüneményéne optika magyarázat 1900 németü i Zu Anatomi un Entwicklungsgeschicht de hinter Irisschichte 190 Beitra zu Kenntni de Anatomi un Entwicklungsgeschicht de hinter Irisschichte 190 Zu Glaskörperfrag 190 Übe Amnioneinstülpun in Linzenblasche de Vöge 190 Übe di hinter Grensschichte de Iri 190 Übe atypisch Sehnevenfaser 190 Histogenetisch Untersuchunge 190 Entiwicklungsgeschicht de Auge de Wirbeltier 190 Übe de Einflus de Osmiumsaur au da Ambozeptorbindungsvermöge de rote Blutzelle 190 Entstehun de melanotische Fragmente i Aug de Wirbellierembryone 191 Di Entwicklung geschchtüche Grundlage f di Erklarun d congenitale Cataract 191 Physiologisch degeneratio i de Embryonanlag 191 Zu Zellpathologi de Horphan 191 Übe di primar Ursach d Mussbildun de Auge 191 Experimentell Tumore 191 Übe di specifische Eigenschafte d Augengeweb 191 Übe di Bedeutun de Anaphylaxi 191 Übe recidivierent Epithelerosio 191

14855.h

CÍMSZ Szi

SZEMÉLYNÉ Szi Aur

SZÓCIK Szi Aurél ném egyete taná szemés szü Budapest 188 egyetem Budapest Freiburgb végezt ma orvosdokto diplomáján elnyeré ut budapes egyetem Lenhoss tan asszisten vol azt freibur egyetem vo adjunktu ma Frankfurtb Koch-fé Intézetb kísérle terápiáv foglalkozot 1910-b freibur egyet magántanár 191 n r tanár ma nyil rend egyete taná let Szám műv köz fontosabba állat szemér 18 csillaging tüneményén optik magyaráza 190 német Z Anatom u Entwicklungsgeschich d hinte Irisschicht 19 Beitr z Kenntn d Anatom u Entwicklungsgeschich d hinte Irisschicht 19 Z Glaskörperfra 19 Üb Amnioneinstülpu i Linzenblasch d Vög 19 Üb d hinte Grensschicht d Ir 19 Üb atypisc Sehnevenfase 19 Histogenetisc Untersuchung 19 Entiwicklungsgeschich d Aug d Wirbeltie 19 Üb d Einflu d Osmiumsau a d Ambozeptorbindungsvermög d rot Blutzell 19 Entstehu d melanotisch Fragment Au d Wirbellierembryon 19 D Entwicklun geschchtüch Grundlag d Erklaru congenital Catarac 19 Physiologisc degenerati d Embryonanla 19 Z Zellpatholog d Horpha 19 Üb d prima Ursac Mussbildu d Aug 19 Experimentel Tumor 19 Üb d specifisch Eigenschaft Augengewe 19 Üb d Bedeutu d Anaphylax 19 Üb recidivieren Epithelerosi 19

14855.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Au

SZÓCI Sz Auré né egyet tan szemé sz Budapes 18 egyete Budapes Freiburg végez m orvosdokt diplomájá elnyer u budape egyete Lenhos ta assziste vo az freibu egyete v adjunkt m Frankfurt Koch-f Intézet kísérl terápiá foglalkozo 1910- freibu egye magántaná 19 taná m nyi ren egyet tan le Szá mű kö fontosabb álla szemé 1 csillagin tüneményé opti magyaráz 19 néme Anato Entwicklungsgeschic hint Irisschich 1 Beit Kennt Anato Entwicklungsgeschic hint Irisschich 1 Glaskörperfr 1 Ü Amnioneinstülp Linzenblasc Vö 1 Ü hint Grensschich I 1 Ü atypis Sehnevenfas 1 Histogenetis Untersuchun 1 Entiwicklungsgeschic Au Wirbelti 1 Ü Einfl Osmiumsa Ambozeptorbindungsvermö ro Blutzel 1 Entsteh melanotisc Fragmen A Wirbellierembryo 1 Entwicklu geschchtüc Grundla Erklar congenita Catara 1 Physiologis degenerat Embryonanl 1 Zellpatholo Horph 1 Ü prim Ursa Mussbild Au 1 Experimente Tumo 1 Ü specifisc Eigenschaf Augengew 1 Ü Bedeut Anaphyla 1 Ü recidiviere Epitheleros 1

14855

CÍM S

SZEMÉLY S A

SZÓC S Aur n egye ta szem s Budape 1 egyet Budape Freibur vége orvosdok diplomáj elnye budap egyet Lenho t asszist v a freib egyet adjunk Frankfur Koch- Intéze kísér terápi foglalkoz 1910 freib egy magántan 1 tan ny re egye ta l Sz m k fontosab áll szem csillagi tünemény opt magyará 1 ném Anat Entwicklungsgeschi hin Irisschic Bei Kenn Anat Entwicklungsgeschi hin Irisschic Glaskörperf Amnioneinstül Linzenblas V hin Grensschic atypi Sehnevenfa Histogeneti Untersuchu Entiwicklungsgeschi A Wirbelt Einf Osmiums Ambozeptorbindungsverm r Blutze Entste melanotis Fragme Wirbellierembry Entwickl geschchtü Grundl Erkla congenit Catar Physiologi degenera Embryonan Zellpathol Horp pri Urs Mussbil A Experiment Tum specifis Eigenscha Augenge Bedeu Anaphyl recidivier Epithelero

1485SZEMÉL

SZÓ Au egy t sze Budap egye Budap Freibu vég orvosdo diplomá elny buda egye Lenh asszis frei egye adjun Frankfu Koch Intéz kísé teráp foglalko 191 frei eg magánta ta n r egy t S fontosa ál sze csillag tünemén op magyar né Ana Entwicklungsgesch hi Irisschi Be Ken Ana Entwicklungsgesch hi Irisschi Glaskörper Amnioneinstü Linzenbla hi Grensschi atyp Sehnevenf Histogenet Untersuch Entiwicklungsgesch Wirbel Ein Osmium Ambozeptorbindungsver Blutz Entst melanoti Fragm Wirbellierembr Entwick geschcht Grund Erkl congeni Cata Physiolog degener Embryona Zellpatho Hor pr Ur Mussbi Experimen Tu specifi Eigensch Augeng Bede Anaphy recidivie Epitheler