14857.htm

CÍMSZÓ: Szimchász Tóra

SZÓCIKK: "Szimchász Tóra, a perikopikus tóraolvasás befejezésének és egyszersmind megkezdésének örömünnepe, tisri hó 23. Liturgiai jellegzetességei a következők: A maariv (1. o.) imába maarovisz-t iktatnak be. A tefiló (1. o.) szószerint megegyezik a semini acereszkor mondottal. Egész kadis (1. o.), kidus (1. o.) és sehechejonu (1. o.), majd átó horeszó (1. o.). Valamennyi Tórát kiveszik a frigyszekrényből és velük kétszer körüljárják az emelvényt, vagy a templomhajót, közben az ónó-szakaszokat mondják. Majd valamennyi Tórát visszahelyezik a frigyszekrénybe, sok helyütt egyet vagy hármat tartanak künn, mellyel (melyekkel) az előimádkozó a sémát (1. o.) mondja és echod elohénu-t (l.o.) a félelmetes napokon használt szöveggel. Majd visszahelyezik a Tórát. Olenu, árvák Kadisa. A reggeli imánál pijutok ; a tefiló a semini acereszkor mondottal szószerint megegyezik. Egész kadis, én komóchó elmarad, átó horészó (1. o), valamennyi Tórát kiveszik a frigyszekrényből, Isten tizenhárom tulajdonságát nem mondják. Hét körmenet (1. Hakófósz). A Tórák visszahelyezése után hármat tartanak künn.Semá és echod elóhénu a félelmetes napokon mondott szöveggel. Az utolsó hetiszakaszt olvassák (1. Vezosz hábrochó) egészen az Móz. V. 33, 26. versig, mely Mózes búcsúját tartalmazza. E Tórához a község minden jelenlévő felnőtt férfitagját felszólítják. Majd a három Tóra vőlegény (1. Chó- szon) felhívása következik. Az első felhívása Mérsusz (1. o.) kezdetű hosszabb szakasz keretében történik. Ez a chaszan Tóra (1. o), kinek ré szére a Móz. V. 33, 27-től a könyv végéig terjedő verseket olvassák fel, mely Mózes haláláról szól. Majd a második Tórából való olvasás következik. Ehhez a chaszan berésiszt hívják szintén mé susz kezdetű, hosszabb szakasz keretében. A felolvasott rész Móz. I.1,1.-től Móz. I. 2,3-ig terjed és a világ teremtéséről szól. Majd a harmadik Tórát helyezik a felolvasóasztalra és fél kadist mondanak A harmadikból a chaszan maftir részére felolvasott rész a semini acereszkor felolvasottal szószerint megegyezik. A prófétai szakasz: Jósua Könyvének első fejezete, mely az imént befejezett tórái történet egyenes folytatása, Mózes haláláról s Jósua fellépéséről szól. Sziszu veszimchu (1. o.) kezdetű dal az ünnep, a Tóra befejezés és újrakezdés örömére. Ásré (1. o.) jehallelu (1. o), fél kadis. A muszaf a semini acereszkor mondottal szószerint megegyezik, a kohaniták áldásosztása (1. Birchasz kohanim) nem a muszaf, hanem a sacharisz keretében történik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4857. címszó a lexikon => 852. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14857.htm

CÍMSZÓ: Szimchász Tóra

SZÓCIKK: Szimchász Tóra, a perikopikus tóraolvasás befejezésének és egyszersmind megkezdésének örömünnepe, tisri hó 23. Liturgiai jellegzetességei a következők: A maariv 1. o. imába maarovisz-t iktatnak be. A tefiló 1. o. szószerint megegyezik a semini acereszkor mondottal. Egész kadis 1. o. , kidus 1. o. és sehechejonu 1. o. , majd átó horeszó 1. o. . Valamennyi Tórát kiveszik a frigyszekrényből és velük kétszer körüljárják az emelvényt, vagy a templomhajót, közben az ónó-szakaszokat mondják. Majd valamennyi Tórát visszahelyezik a frigyszekrénybe, sok helyütt egyet vagy hármat tartanak künn, mellyel melyekkel az előimádkozó a sémát 1. o. mondja és echod elohénu-t l.o. a félelmetes napokon használt szöveggel. Majd visszahelyezik a Tórát. Olenu, árvák Kadisa. A reggeli imánál pijutok ; a tefiló a semini acereszkor mondottal szószerint megegyezik. Egész kadis, én komóchó elmarad, átó horészó 1. o , valamennyi Tórát kiveszik a frigyszekrényből, Isten tizenhárom tulajdonságát nem mondják. Hét körmenet 1. Hakófósz . A Tórák visszahelyezése után hármat tartanak künn.Semá és echod elóhénu a félelmetes napokon mondott szöveggel. Az utolsó hetiszakaszt olvassák 1. Vezosz hábrochó egészen az Móz. V. 33, 26. versig, mely Mózes búcsúját tartalmazza. E Tórához a község minden jelenlévő felnőtt férfitagját felszólítják. Majd a három Tóra vőlegény 1. Chó- szon felhívása következik. Az első felhívása Mérsusz 1. o. kezdetű hosszabb szakasz keretében történik. Ez a chaszan Tóra 1. o , kinek ré szére a Móz. V. 33, 27-től a könyv végéig terjedő verseket olvassák fel, mely Mózes haláláról szól. Majd a második Tórából való olvasás következik. Ehhez a chaszan berésiszt hívják szintén mé susz kezdetű, hosszabb szakasz keretében. A felolvasott rész Móz. I.1,1.-től Móz. I. 2,3-ig terjed és a világ teremtéséről szól. Majd a harmadik Tórát helyezik a felolvasóasztalra és fél kadist mondanak A harmadikból a chaszan maftir részére felolvasott rész a semini acereszkor felolvasottal szószerint megegyezik. A prófétai szakasz: Jósua Könyvének első fejezete, mely az imént befejezett tórái történet egyenes folytatása, Mózes haláláról s Jósua fellépéséről szól. Sziszu veszimchu 1. o. kezdetű dal az ünnep, a Tóra befejezés és újrakezdés örömére. Ásré 1. o. jehallelu 1. o , fél kadis. A muszaf a semini acereszkor mondottal szószerint megegyezik, a kohaniták áldásosztása 1. Birchasz kohanim nem a muszaf, hanem a sacharisz keretében történik.

14857.ht

CÍMSZÓ Szimchás Tór

SZÓCIKK Szimchás Tóra perikopiku tóraolvasá befejezéséne é egyszersmin megkezdéséne örömünnepe tisr h 23 Liturgia jellegzetessége következők maari 1 o imáb maarovisz- iktatna be tefil 1 o szószerin megegyezi semin acereszko mondottal Egés kadi 1 o kidu 1 o é sehechejon 1 o maj át horesz 1 o Valamenny Tórá kiveszi frigyszekrénybő é velü kétsze körüljárjá a emelvényt vag templomhajót közbe a ónó-szakaszoka mondják Maj valamenny Tórá visszahelyezi frigyszekrénybe so helyüt egye vag hárma tartana künn mellye melyekke a előimádkoz sémá 1 o mondj é echo elohénu- l.o félelmete napoko használ szöveggel Maj visszahelyezi Tórát Olenu árvá Kadisa reggel imáná pijuto tefil semin acereszko mondotta szószerin megegyezik Egés kadis é komóch elmarad át horész 1 valamenny Tórá kiveszi frigyszekrényből Iste tizenháro tulajdonságá ne mondják Hé körmene 1 Hakófós Tórá visszahelyezés utá hárma tartana künn.Sem é echo elóhén félelmete napoko mondot szöveggel A utols hetiszakasz olvassá 1 Vezos hábroch egésze a Móz V 33 26 versig mel Móze búcsújá tartalmazza Tóráho közsé minde jelenlév felnőt férfitagjá felszólítják Maj háro Tór vőlegén 1 Chó szo felhívás következik A els felhívás Mérsus 1 o kezdet hosszab szakas keretébe történik E chasza Tór 1 kine r szér Móz V 33 27-tő köny végéi terjed verseke olvassá fel mel Móze haláláró szól Maj másodi Tórábó val olvasá következik Ehhe chasza berésisz hívjá szinté m sus kezdetű hosszab szakas keretében felolvasot rés Móz I.1,1.-tő Móz I 2,3-i terje é vilá teremtésérő szól Maj harmadi Tórá helyezi felolvasóasztalr é fé kadis mondana harmadikbó chasza mafti részér felolvasot rés semin acereszko felolvasotta szószerin megegyezik próféta szakasz Jósu Könyvéne els fejezete mel a imén befejezet tórá történe egyene folytatása Móze haláláró Jósu fellépésérő szól Szisz veszimch 1 o kezdet da a ünnep Tór befejezé é újrakezdé örömére Ásr 1 o jehallel 1 fé kadis musza semin acereszko mondotta szószerin megegyezik kohanitá áldásosztás 1 Birchas kohani ne muszaf hane sacharis keretébe történik

14857.h

CÍMSZ Szimchá Tó

SZÓCIK Szimchá Tór perikopik tóraolvas befejezésén egyszersmi megkezdésén örömünnep tis 2 Liturgi jellegzetesség következő maar imá maarovisz iktatn b tefi szószeri megegyez semi acereszk mondotta Egé kad kid sehechejo ma á hores Valamenn Tór kivesz frigyszekrényb vel kétsz körüljárj emelvény va templomhajó közb ónó-szakaszok mondjá Ma valamenn Tór visszahelyez frigyszekrényb s helyü egy va hárm tartan kün melly melyekk előimádko sém mond ech elohénu l. félelmet napok haszná szövegge Ma visszahelyez Tórá Olen árv Kadis regge imán pijut tefi semi acereszk mondott szószeri megegyezi Egé kadi komóc elmara á horés valamenn Tór kivesz frigyszekrénybő Ist tizenhár tulajdonság n mondjá H körmen Hakófó Tór visszahelyezé ut hárm tartan künn.Se ech elóhé félelmet napok mondo szövegge utol hetiszakas olvass Vezo hábroc egész Mó 3 2 versi me Móz búcsúj tartalmazz Tóráh közs mind jelenlé felnő férfitagj felszólítjá Ma hár Tó vőlegé Ch sz felhívá következi el felhívá Mérsu kezde hossza szaka keretéb történi chasz Tó kin szé Mó 3 27-t kön végé terje versek olvass fe me Móz halálár szó Ma másod Tóráb va olvas következi Ehh chasz berésis hívj szint su kezdet hossza szaka keretébe felolvaso ré Mó I.1,1.-t Mó 2,3- terj vil teremtésér szó Ma harmad Tór helyez felolvasóasztal f kadi mondan harmadikb chasz maft részé felolvaso ré semi acereszk felolvasott szószeri megegyezi prófét szakas Jós Könyvén el fejezet me imé befejeze tór történ egyen folytatás Móz halálár Jós fellépésér szó Szis veszimc kezde d ünne Tó befejez újrakezd örömér Ás jehalle f kadi musz semi acereszk mondott szószeri megegyezi kohanit áldásosztá Bircha kohan n musza han sachari keretéb történi

14857.

CÍMS Szimch T

SZÓCI Szimch Tó perikopi tóraolva befejezésé egyszersm megkezdésé örömünne ti Liturg jellegzetessé következ maa im maarovis iktat tef szószer megegye sem aceresz mondott Eg ka ki sehechej m hore Valamen Tó kives frigyszekrény ve kéts körüljár emelvén v templomhaj köz ónó-szakaszo mondj M valamen Tó visszahelye frigyszekrény hely eg v hár tarta kü mell melyek előimádk sé mon ec elohén l félelme napo haszn szövegg M visszahelye Tór Ole ár Kadi regg imá piju tef sem aceresz mondot szószer megegyez Eg kad komó elmar horé valamen Tó kives frigyszekrényb Is tizenhá tulajdonsá mondj körme Hakóf Tó visszahelyez u hár tarta künn.S ec elóh félelme napo mond szövegg uto hetiszaka olvas Vez hábro egés M vers m Mó búcsú tartalmaz Tórá köz min jelenl feln férfitag felszólítj M há T vőleg C s felhív következ e felhív Mérs kezd hossz szak kereté történ chas T ki sz M 27- kö vég terj verse olvas f m Mó halálá sz M máso Tórá v olva következ Eh chas berési hív szin s kezde hossz szak keretéb felolvas r M I.1,1.- M 2,3 ter vi teremtésé sz M harma Tó helye felolvasóaszta kad monda harmadik chas maf rész felolvas r sem aceresz felolvasot szószer megegyez prófé szaka Jó Könyvé e fejeze m im befejez tó törté egye folytatá Mó halálá Jó fellépésé sz Szi veszim kezd ünn T befeje újrakez örömé Á jehall kad mus sem aceresz mondot szószer megegyez kohani áldásoszt Birch koha musz ha sachar kereté történ

14857

CÍM Szimc

SZÓC Szimc T perikop tóraolv befejezés egyszers megkezdés örömünn t Litur jellegzetess követke ma i maarovi ikta te szósze megegy se aceres mondot E k k seheche hor Valame T kive frigyszekrén v két körüljá emelvé templomha kö ónó-szakasz mond valame T visszahely frigyszekrén hel e há tart k mel melye előimád s mo e elohé félelm nap hasz szöveg visszahely Tó Ol á Kad reg im pij te se aceres mondo szósze megegye E ka kom elma hor valame T kive frigyszekrény I tizenh tulajdons mond körm Hakó T visszahelye há tart künn. e eló félelm nap mon szöveg ut hetiszak olva Ve hábr egé ver M búcs tartalma Tór kö mi jelen fel férfita felszólít h vőle felhí követke felhí Mér kez hoss sza keret törté cha k s 27 k vé ter vers olva M halál s más Tór olv követke E cha berés hí szi kezd hoss sza kereté felolva I.1,1. 2, te v teremtés s harm T hely felolvasóaszt ka mond harmadi cha ma rés felolva se aceres felolvaso szósze megegye próf szak J Könyv fejez i befeje t tört egy folytat M halál J fellépés s Sz veszi kez ün befej újrake öröm jehal ka mu se aceres mondo szósze megegye kohan áldásosz Birc koh mus h sacha keret törté

1485

CÍ Szim

SZÓ Szim periko tóraol befejezé egyszer megkezdé örömün Litu jellegzetes követk m maarov ikt t szósz megeg s acere mondo sehech ho Valam kiv frigyszekré ké körülj emelv templomh k ónó-szakas mon valam visszahel frigyszekré he h tar me mely előimá m eloh félel na has szöve visszahel T O Ka re i pi t s acere mond szósz megegy k ko elm ho valam kiv frigyszekrén tizen tulajdon mon kör Hak visszahely h tar künn el félel na mo szöve u hetisza olv V háb eg ve búc tartalm Tó k m jele fe férfit felszólí vől felh követk felh Mé ke hos sz kere tört ch 2 v te ver olv halá má Tó ol követk ch beré h sz kez hos sz keret felolv I.1,1 2 t teremté har hel felolvasóasz k mon harmad ch m ré felolv s acere felolvas szósz megegy pró sza Köny feje befej tör eg folyta halá fellépé S vesz ke ü befe újrak örö jeha k m s acere mond szósz megegy koha áldásos Bir ko mu sach kere tört