14863.htm

CÍMSZÓ: Szirach

SZÓCIKK: Szirach. Jézus, Sz. fiának bölcsességei. Az alexandriai korból származó nem kanonizált zsidó irat. Héberül: Chochmasz ben Szira ; latinul : Ecclesiasticus; görögül: Szófia Jészou hüiou Sz. A Talmud Széfer ben Szira (Ben Szira könyve) néven ismeri (Jerus. Szanhedrin 28a, Chaggiga 13a, Nidda 16b, Beráchot llb, T-szefosz, Jad Hachazaka II. 13). Héber példányát Jeromos egyházatya Maslim (Parabolae) néven említi. A kanonizált és az apokrif iratok szerzői között Sz. az egyetlen, aki teljes névvel művének szerzőjéül és a munka végén Jeruzsálemből származónak vallja magát. A görög szöveg szerint Sz. sokat utazott és sokszor volt halálos veszedelemben. (34. 11-12.) Bizonyossággal azonban csak annyit tudnak róla, hogy nagy tudós volt, igen járatos a Szentírásban és Alexandriában élt 247-222 között a rendes időszámítás előtt. Valószínű, hogy a könyv tulajdonképpeni szerzője Sz. nagyatyja volt, aki azt héber nyelven írta és a szerzőként szereplő unokája csak görögre fordította le. A könyv különböző korszakokból származó aforizmákat és maximákat tartalmaz. Hogy a gyűjtemény több korszaknak a produktuma, a gyakori ismétlések és előforduló ellentmondások bizonyítják. A szöveg időbeli keletkezésének megállapítását megnehezíti az a körülmény, hogy Sz. Simon néven említi a jeruzsálemi főpapot, ilyen nevű főpap azonban több volt az utolsó két században. Ha hinni lehet Josephusnak, aki Sz.-ban I. Simont, az Igazságost sejti, akkor a könyv ép egy századdal idősebb. Sz. könyve nagyon hasonlít a Példa-beszédek-hez kivéve azt a körülményt, hogy az egy szerző keze jobban meglátszik rajta, mint a különböző fordításokból összeállított Példabeszédeken, amelyek aforizmák antológiájának tekinthetők. Sz. könyve morális tanácsokat és aforizmákat tartalmaz, amelyek gyakran utilitáriusak s az élet minden körülményeire alkalmazhatók. Egyaránt szólnak szülőknek, gyermekeknek, férjnek, feleségnek, tanítványnak, tanítónak, fiatalnak, öregnek, barátnak, szegénynek, gazdagnak. Számos mondása az udvariasságról és csiszoltságról, az embernek saját maga és mások iránt való kötelességéről, a szegényekkel, a társadalommal és az állammal, de leginkább Istennel szemben való viselkedéséről szól. Nem annyira tartalmuk, mint külső formájuk, versszerkezetük szerint csoportosítja őket. A különböző fejezeteket bevezető elmélkedés előzi meg. A bölcsesség Sz. mondása szerint azonos az istenfélelemmel. A miszticizmust elveti, ellenben a mózesi törvényt a legmagasabbra értékeli; ismeri az emberi szív minden megnyilatkozását és az élet csalódásait; szíve a szegénnyel és elnyomottal is együtt érez, de a nők iránt legteljesebb bizalmatlansággal viseltetik. Gondolatai mindig tiszták, emelkedettek s mai szóval elve szabadelvűek, Sz. müvének egyik alapja a régi idők erkölcseinek története és a hithűség, másik alapja pedig a saját korának epikureus filozófiája. Egyéni önállóságát is érvényesíti s a neki nem tetsző és nézeteivel ellenkező teóriákat megtámadja, pl. azt, hogy az isteni kegy minden bűnt megbocsájt, hogy az embernek nincs szabad akarata, hogy Isten közömbös az emberiséggel szemben s nem jutalmazza az erényt. Sz. védelmébe veszi az áldozást és a papságot, - jóllehet ő maga nem volt kohanita - ellenben megveti a képmutatást s a vallás külső gyakorlatainak összekapcsolását sürgeti a tiszta lelkiismerettel és jótékonysággal , míg a messiási kor eljövetelét és az örök békességet vágyakozza s azért Izrael összegyűjtéséért imádkozik, addig a személyes Messiást, aki Dávid törzséből születik, egyáltalán nem említi, arra célzást sem tesz, sőt Dávid Házát arra méltatlannak tartja, miután Juda királyai közül csupán hárman maradtak hívek Istenükhöz. Sz. seholsem beszél a feltámadásról, sem a lélek halhatatlanságáról, ellenben kívánatosnak tartja a földi javak józan kiélvezeset mint az élet fenntartásának szükségességét. Ez utóbbi gondolat a görög filozófia hatása, bármily régi eredetű is Sz. könyve. Sz. valószínűen sokat utazott s nem hasztalanul említi a nagyhírű görög költőket és moralistákat. Az általa leírt szokások is inkább görög, mint korabeli zsidó szokások, ilyen pl. a szibariták szokása, a fatalisták filozófiája, amely a stoanak felel meg. Kriticizmusa és szkepticizmusa egyenesen a görög filozófia nagy ismeretére vall, némely gondolata pedig Euripidesével azonos ; a barátságról, a szerencse bizonytalanságáról, főkép pedig a nők csalárdságáról szóló nézete teljesen a görög tragikusokéra és moralistákéra emlékeztet, nemkevésbbé azonban csiszolt formaérzéke is, amely fogalmazásában megnyilvánul. Ugyanilyennek tudható be könyve végén a névaláírás is, amely addig ismeretlen volt zsidó iratok szerzőinél. Idegennek ható szokásai s véleményei miatt nem kanonizálták R. Akiba (Jerus. Szanhedrim 28a) elítéli Sz.-ot, a jövő életben való hitetlensége miatt. A Toszefta a nem kanonizált iratok közé sorolja, s egyenrangúvá teszi a minim (gnosztikus és eretnek szekták) irataival. Ecclesiastes Rabba(12. 11) kitiltja a zsidó házakból, R. Joseph IV. sz.-i talmudszerző eltiltja Sz. olvasását is (Szanhedrin 100a), ami azonban csupán a tanintézetben való nyilvános felolvasásra vonatkozik. A megokolást is közlik s ebből látjuk, hogy misantropiája, nőgyülölete is epikurianizmusa miatt tiltottak meg Sz. olvasását. A tilalom dacára Sz. könyve rendkívül népszerű olvasmány volt a zsidóknál az ókorban, ami abból látható, hogy a többi apokrifa így Tobit, Enoch, a Salamon-Zsoltárok sűrűn idézik; de a Talmud, a Midrások, a Derech Erec R. is magukon viselik Sz. nyomait. A Szanhedrin névszerint idézi (100b és Jebámot 63c), de azonkívül még a Talmud számos helyén fordul elő idézőt Sz.-ból. A talmudi korszakban ép úg y ismerték, mintagáóni korszakban sfőképen Szaádja gáón (IX. sz.) foglalkozott vele a Széfer Jecira kommentárjában, ahol egy másik szerző nevével említi. Név nélkül más szerzők is számos esetben citálják,főleg arameus fordításában, A keresztény szerzők előtt szintén igen nagy becse volt s így idéznek belőle Jakab levele, (4. 5.) Barnabás levele (19. 9), nagyobb mértékben alexandriai Kelemen, Origenes, Gyprian, Ambrosius, a 393-iki hippoi és 397-iki kartágói zsinatok, Au-gustinus pedig a kánonba tartozónak minősíti. Ugyanezt tette a tridenti zsinat is s így a XVI. sz. óta Sz. végérvényesen besoroztatott a kereszténység szent könyvei közé. 1896-ig csupán a görög és szír szövegek voltak ismeretesek a régiek közül. Ekkor egy pergament tartalmazó ládát hozott két angol nő a Keletről és S. Schechter cambridgei egyetemi tanár abban Sz. könyvének héber szövegét találta meg. Ugyanekkor Neubauer (1. o.) és Covf ey, oxfordi orientalisták szintén kairói Genisa-kéziratok birtokába jutottak, mire Schechter személyesen ment Kairóban a talált szövegek átvizsgálására. Ezek nagyobbrésze a British Múzeumban van. Ehhez járultak az Izrael Levi francia nagyrabbi és Gaster londoni portugál chacham által felfedezett fragmentumok, amelyek tartalmazzák Sz. könyve ókori héber szövegének nagyobbrészét, négy különböző kéziratban, Margoliouth oxfordi tanár azonban nem tartja eredetinek ezt a héber szöveget, hanem a görög és szir szöveg nyomán készült visszafordításnak csupán. Van azonban olyan rész is, amely csupán a talált héber szövegben fordul elő, így a végső himnusz. A tudomány vitái Sz. eredeti szövegét illetőleg még nincsenek lezárva.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4863. címszó a lexikon => 853. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14863.htm

CÍMSZÓ: Szirach

SZÓCIKK: Szirach. Jézus, Sz. fiának bölcsességei. Az alexandriai korból származó nem kanonizált zsidó irat. Héberül: Chochmasz ben Szira ; latinul : Ecclesiasticus; görögül: Szófia Jészou hüiou Sz. A Talmud Széfer ben Szira Ben Szira könyve néven ismeri Jerus. Szanhedrin 28a, Chaggiga 13a, Nidda 16b, Beráchot llb, T-szefosz, Jad Hachazaka II. 13 . Héber példányát Jeromos egyházatya Maslim Parabolae néven említi. A kanonizált és az apokrif iratok szerzői között Sz. az egyetlen, aki teljes névvel művének szerzőjéül és a munka végén Jeruzsálemből származónak vallja magát. A görög szöveg szerint Sz. sokat utazott és sokszor volt halálos veszedelemben. 34. 11-12. Bizonyossággal azonban csak annyit tudnak róla, hogy nagy tudós volt, igen járatos a Szentírásban és Alexandriában élt 247-222 között a rendes időszámítás előtt. Valószínű, hogy a könyv tulajdonképpeni szerzője Sz. nagyatyja volt, aki azt héber nyelven írta és a szerzőként szereplő unokája csak görögre fordította le. A könyv különböző korszakokból származó aforizmákat és maximákat tartalmaz. Hogy a gyűjtemény több korszaknak a produktuma, a gyakori ismétlések és előforduló ellentmondások bizonyítják. A szöveg időbeli keletkezésének megállapítását megnehezíti az a körülmény, hogy Sz. Simon néven említi a jeruzsálemi főpapot, ilyen nevű főpap azonban több volt az utolsó két században. Ha hinni lehet Josephusnak, aki Sz.-ban I. Simont, az Igazságost sejti, akkor a könyv ép egy századdal idősebb. Sz. könyve nagyon hasonlít a Példa-beszédek-hez kivéve azt a körülményt, hogy az egy szerző keze jobban meglátszik rajta, mint a különböző fordításokból összeállított Példabeszédeken, amelyek aforizmák antológiájának tekinthetők. Sz. könyve morális tanácsokat és aforizmákat tartalmaz, amelyek gyakran utilitáriusak s az élet minden körülményeire alkalmazhatók. Egyaránt szólnak szülőknek, gyermekeknek, férjnek, feleségnek, tanítványnak, tanítónak, fiatalnak, öregnek, barátnak, szegénynek, gazdagnak. Számos mondása az udvariasságról és csiszoltságról, az embernek saját maga és mások iránt való kötelességéről, a szegényekkel, a társadalommal és az állammal, de leginkább Istennel szemben való viselkedéséről szól. Nem annyira tartalmuk, mint külső formájuk, versszerkezetük szerint csoportosítja őket. A különböző fejezeteket bevezető elmélkedés előzi meg. A bölcsesség Sz. mondása szerint azonos az istenfélelemmel. A miszticizmust elveti, ellenben a mózesi törvényt a legmagasabbra értékeli; ismeri az emberi szív minden megnyilatkozását és az élet csalódásait; szíve a szegénnyel és elnyomottal is együtt érez, de a nők iránt legteljesebb bizalmatlansággal viseltetik. Gondolatai mindig tiszták, emelkedettek s mai szóval elve szabadelvűek, Sz. müvének egyik alapja a régi idők erkölcseinek története és a hithűség, másik alapja pedig a saját korának epikureus filozófiája. Egyéni önállóságát is érvényesíti s a neki nem tetsző és nézeteivel ellenkező teóriákat megtámadja, pl. azt, hogy az isteni kegy minden bűnt megbocsájt, hogy az embernek nincs szabad akarata, hogy Isten közömbös az emberiséggel szemben s nem jutalmazza az erényt. Sz. védelmébe veszi az áldozást és a papságot, - jóllehet ő maga nem volt kohanita - ellenben megveti a képmutatást s a vallás külső gyakorlatainak összekapcsolását sürgeti a tiszta lelkiismerettel és jótékonysággal , míg a messiási kor eljövetelét és az örök békességet vágyakozza s azért Izrael összegyűjtéséért imádkozik, addig a személyes Messiást, aki Dávid törzséből születik, egyáltalán nem említi, arra célzást sem tesz, sőt Dávid Házát arra méltatlannak tartja, miután Juda királyai közül csupán hárman maradtak hívek Istenükhöz. Sz. seholsem beszél a feltámadásról, sem a lélek halhatatlanságáról, ellenben kívánatosnak tartja a földi javak józan kiélvezeset mint az élet fenntartásának szükségességét. Ez utóbbi gondolat a görög filozófia hatása, bármily régi eredetű is Sz. könyve. Sz. valószínűen sokat utazott s nem hasztalanul említi a nagyhírű görög költőket és moralistákat. Az általa leírt szokások is inkább görög, mint korabeli zsidó szokások, ilyen pl. a szibariták szokása, a fatalisták filozófiája, amely a stoanak felel meg. Kriticizmusa és szkepticizmusa egyenesen a görög filozófia nagy ismeretére vall, némely gondolata pedig Euripidesével azonos ; a barátságról, a szerencse bizonytalanságáról, főkép pedig a nők csalárdságáról szóló nézete teljesen a görög tragikusokéra és moralistákéra emlékeztet, nemkevésbbé azonban csiszolt formaérzéke is, amely fogalmazásában megnyilvánul. Ugyanilyennek tudható be könyve végén a névaláírás is, amely addig ismeretlen volt zsidó iratok szerzőinél. Idegennek ható szokásai s véleményei miatt nem kanonizálták R. Akiba Jerus. Szanhedrim 28a elítéli Sz.-ot, a jövő életben való hitetlensége miatt. A Toszefta a nem kanonizált iratok közé sorolja, s egyenrangúvá teszi a minim gnosztikus és eretnek szekták irataival. Ecclesiastes Rabba 12. 11 kitiltja a zsidó házakból, R. Joseph IV. sz.-i talmudszerző eltiltja Sz. olvasását is Szanhedrin 100a , ami azonban csupán a tanintézetben való nyilvános felolvasásra vonatkozik. A megokolást is közlik s ebből látjuk, hogy misantropiája, nőgyülölete is epikurianizmusa miatt tiltottak meg Sz. olvasását. A tilalom dacára Sz. könyve rendkívül népszerű olvasmány volt a zsidóknál az ókorban, ami abból látható, hogy a többi apokrifa így Tobit, Enoch, a Salamon-Zsoltárok sűrűn idézik; de a Talmud, a Midrások, a Derech Erec R. is magukon viselik Sz. nyomait. A Szanhedrin névszerint idézi 100b és Jebámot 63c , de azonkívül még a Talmud számos helyén fordul elő idézőt Sz.-ból. A talmudi korszakban ép úg y ismerték, mintagáóni korszakban sfőképen Szaádja gáón IX. sz. foglalkozott vele a Széfer Jecira kommentárjában, ahol egy másik szerző nevével említi. Név nélkül más szerzők is számos esetben citálják,főleg arameus fordításában, A keresztény szerzők előtt szintén igen nagy becse volt s így idéznek belőle Jakab levele, 4. 5. Barnabás levele 19. 9 , nagyobb mértékben alexandriai Kelemen, Origenes, Gyprian, Ambrosius, a 393-iki hippoi és 397-iki kartágói zsinatok, Au-gustinus pedig a kánonba tartozónak minősíti. Ugyanezt tette a tridenti zsinat is s így a XVI. sz. óta Sz. végérvényesen besoroztatott a kereszténység szent könyvei közé. 1896-ig csupán a görög és szír szövegek voltak ismeretesek a régiek közül. Ekkor egy pergament tartalmazó ládát hozott két angol nő a Keletről és S. Schechter cambridgei egyetemi tanár abban Sz. könyvének héber szövegét találta meg. Ugyanekkor Neubauer 1. o. és Covf ey, oxfordi orientalisták szintén kairói Genisa-kéziratok birtokába jutottak, mire Schechter személyesen ment Kairóban a talált szövegek átvizsgálására. Ezek nagyobbrésze a British Múzeumban van. Ehhez járultak az Izrael Levi francia nagyrabbi és Gaster londoni portugál chacham által felfedezett fragmentumok, amelyek tartalmazzák Sz. könyve ókori héber szövegének nagyobbrészét, négy különböző kéziratban, Margoliouth oxfordi tanár azonban nem tartja eredetinek ezt a héber szöveget, hanem a görög és szir szöveg nyomán készült visszafordításnak csupán. Van azonban olyan rész is, amely csupán a talált héber szövegben fordul elő, így a végső himnusz. A tudomány vitái Sz. eredeti szövegét illetőleg még nincsenek lezárva.

14863.ht

CÍMSZÓ Szirac

SZÓCIKK Szirach Jézus Sz fiána bölcsességei A alexandria korbó származ ne kanonizál zsid irat Héberül Chochmas be Szir latinu Ecclesiasticus görögül Szófi Jészo hüio Sz Talmu Széfe be Szir Be Szir könyv néve ismer Jerus Szanhedri 28a Chaggig 13a Nidd 16b Berácho llb T-szefosz Ja Hachazak II 1 Hébe példányá Jeromo egyházaty Masli Parabola néve említi kanonizál é a apokri irato szerző közöt Sz a egyetlen ak telje névve művéne szerzőjéü é munk végé Jeruzsálembő származóna vallj magát görö szöve szerin Sz soka utazot é sokszo vol halálo veszedelemben 34 11-12 Bizonyosságga azonba csa annyi tudna róla hog nag tudó volt ige járato Szentírásba é Alexandriába él 247-22 közöt rende időszámítá előtt Valószínű hog köny tulajdonképpen szerzőj Sz nagyatyj volt ak az hébe nyelve írt é szerzőkén szerepl unokáj csa görögr fordított le köny különböz korszakokbó származ aforizmáka é maximáka tartalmaz Hog gyűjtemén töb korszakna produktuma gyakor ismétlése é előfordul ellentmondáso bizonyítják szöve időbel keletkezéséne megállapításá megnehezít a körülmény hog Sz Simo néve említ jeruzsálem főpapot ilye nev főpa azonba töb vol a utols ké században H hinn lehe Josephusnak ak Sz.-ba I Simont a Igazságos sejti akko köny é eg századda idősebb Sz könyv nagyo hasonlí Példa-beszédek-he kivév az körülményt hog a eg szerz kez jobba meglátszi rajta min különböz fordításokbó összeállítot Példabeszédeken amelye aforizmá antológiájána tekinthetők Sz könyv moráli tanácsoka é aforizmáka tartalmaz amelye gyakra utilitáriusa a éle minde körülményeir alkalmazhatók Egyarán szólna szülőknek gyermekeknek férjnek feleségnek tanítványnak tanítónak fiatalnak öregnek barátnak szegénynek gazdagnak Számo mondás a udvariasságró é csiszoltságról a emberne sajá mag é máso irán val kötelességéről szegényekkel társadalomma é a állammal d leginkáb Istenne szembe val viselkedésérő szól Ne annyir tartalmuk min küls formájuk versszerkezetü szerin csoportosítj őket különböz fejezeteke bevezet elmélkedé előz meg bölcsessé Sz mondás szerin azono a istenfélelemmel miszticizmus elveti ellenbe mózes törvény legmagasabbr értékeli ismer a ember szí minde megnyilatkozásá é a éle csalódásait szív szegénnye é elnyomotta i együt érez d nő irán legteljeseb bizalmatlanságga viseltetik Gondolata mindi tiszták emelkedette ma szóva elv szabadelvűek Sz müvéne egyi alapj rég idő erkölcseine történet é hithűség mási alapj pedi sajá korána epikureu filozófiája Egyén önállóságá i érvényesít nek ne tetsz é nézeteive ellenkez teóriáka megtámadja pl azt hog a isten keg minde bűn megbocsájt hog a emberne ninc szaba akarata hog Iste közömbö a emberiségge szembe ne jutalmazz a erényt Sz védelméb vesz a áldozás é papságot jóllehe mag ne vol kohanit ellenbe megvet képmutatás vallá küls gyakorlataina összekapcsolásá sürget tiszt lelkiismerette é jótékonyságga mí messiás ko eljövetelé é a örö békessége vágyakozz azér Izrae összegyűjtéséér imádkozik addi személye Messiást ak Dávi törzsébő születik egyáltalá ne említi arr célzás se tesz ső Dávi Házá arr méltatlanna tartja miutá Jud királya közü csupá hárma maradta híve Istenükhöz Sz seholse beszé feltámadásról se léle halhatatlanságáról ellenbe kívánatosna tartj föld java józa kiélvezese min a éle fenntartásána szükségességét E utóbb gondola görö filozófi hatása bármil rég eredet i Sz könyve Sz valószínűe soka utazot ne hasztalanu említ nagyhír görö költőke é moralistákat A által leír szokáso i inkáb görög min korabel zsid szokások ilye pl szibaritá szokása fatalistá filozófiája amel stoana fele meg Kriticizmus é szkepticizmus egyenese görö filozófi nag ismeretér vall némel gondolat pedi Euripideséve azono barátságról szerencs bizonytalanságáról főké pedi nő csalárdságáró szól nézet teljese görö tragikusokér é moralistákér emlékeztet nemkevésbb azonba csiszol formaérzék is amel fogalmazásába megnyilvánul Ugyanilyenne tudhat b könyv végé névaláírá is amel addi ismeretle vol zsid irato szerzőinél Idegenne hat szokása véleménye miat ne kanonizáltá R Akib Jerus Szanhedri 28 elítél Sz.-ot jöv életbe val hitetlenség miatt Toszeft ne kanonizál irato köz sorolja egyenrangúv tesz mini gnosztiku é eretne szektá irataival Ecclesiaste Rabb 12 1 kitiltj zsid házakból R Josep IV sz.- talmudszerz eltiltj Sz olvasásá i Szanhedri 100 am azonba csupá tanintézetbe val nyilváno felolvasásr vonatkozik megokolás i közli ebbő látjuk hog misantropiája nőgyülölet i epikurianizmus miat tiltotta me Sz olvasását tilalo dacár Sz könyv rendkívü népszer olvasmán vol zsidókná a ókorban am abbó látható hog több apokrif íg Tobit Enoch Salamon-Zsoltáro sűrű idézik d Talmud Midrások Derec Ere R i maguko viseli Sz nyomait Szanhedri névszerin idéz 100 é Jebámo 63 d azonkívü mé Talmu számo helyé fordu el idéző Sz.-ból talmud korszakba é ú ismerték mintagáón korszakba sfőképe Szaádj gáó IX sz foglalkozot vel Széfe Jecir kommentárjában aho eg mási szerz nevéve említi Né nélkü má szerző i számo esetbe citálják,főle arameu fordításában keresztén szerző előt szinté ige nag becs vol íg idézne belől Jaka levele 4 5 Barnabá level 19 nagyob mértékbe alexandria Kelemen Origenes Gyprian Ambrosius 393-ik hippo é 397-ik kartágó zsinatok Au-gustinu pedi kánonb tartozóna minősíti Ugyanez tett trident zsina i íg XVI sz ót Sz végérvényese besoroztatot kereszténysé szen könyve közé 1896-i csupá görö é szí szövege volta ismeretese régie közül Ekko eg pergamen tartalmaz ládá hozot ké ango n Keletrő é S Schechte cambridge egyetem taná abba Sz könyvéne hébe szövegé talált meg Ugyanekko Neubaue 1 o é Cov ey oxford orientalistá szinté kairó Genisa-kézirato birtokáb jutottak mir Schechte személyese men Kairóba talál szövege átvizsgálására Eze nagyobbrész Britis Múzeumba van Ehhe járulta a Izrae Lev franci nagyrabb é Gaste london portugá chacha álta felfedezet fragmentumok amelye tartalmazzá Sz könyv ókor hébe szövegéne nagyobbrészét nég különböz kéziratban Margoliout oxford taná azonba ne tartj eredetine ez hébe szöveget hane görö é szi szöve nyomá készül visszafordításna csupán Va azonba olya rés is amel csupá talál hébe szövegbe fordu elő íg végs himnusz tudomán vitá Sz eredet szövegé illetőle mé nincsene lezárva

14863.h

CÍMSZ Szira

SZÓCIK Szirac Jézu S fián bölcsessége alexandri korb szárma n kanonizá zsi ira Héberü Chochma b Szi latin Ecclesiasticu görögü Szóf Jész hüi S Talm Széf b Szi B Szi köny név isme Jeru Szanhedr 28 Chaggi 13 Nid 16 Berách ll T-szefos J Hachaza I Héb példány Jerom egyházat Masl Parabol név említ kanonizá apokr irat szerz közö S egyetle a telj névv művén szerzőjé mun vég Jeruzsálemb származón vall magá gör szöv szeri S sok utazo soksz vo halál veszedelembe 3 11-1 Bizonyosságg azonb cs anny tudn ról ho na tud vol ig járat Szentírásb Alexandriáb é 247-2 közö rend időszámít előt Valószín ho kön tulajdonképpe szerző S nagyaty vol a a héb nyelv ír szerzőké szerep unoká cs görög fordítot l kön különbö korszakokb szárma aforizmák maximák tartalma Ho gyűjtemé tö korszakn produktum gyako ismétlés előfordu ellentmondás bizonyítjá szöv időbe keletkezésén megállapítás megnehezí körülmén ho S Sim név emlí jeruzsále főpapo ily ne főp azonb tö vo utol k századba hin leh Josephusna a Sz.-b Simon Igazságo sejt akk kön e századd időseb S köny nagy hasonl Példa-beszédek-h kivé a körülmény ho e szer ke jobb meglátsz rajt mi különbö fordításokb összeállíto Példabeszédeke amely aforizm antológiáján tekinthető S köny morál tanácsok aforizmák tartalma amely gyakr utilitárius él mind körülményei alkalmazható Egyará szóln szülőkne gyermekekne férjne feleségne tanítványna tanítóna fiatalna öregne barátna szegényne gazdagna Szám mondá udvariasságr csiszoltságró embern saj ma más irá va kötelességérő szegényekke társadalomm államma leginká Istenn szemb va viselkedésér szó N annyi tartalmu mi kül formáju versszerkezet szeri csoportosít őke különbö fejezetek beveze elmélked elő me bölcsess S mondá szeri azon istenfélelemme miszticizmu elvet ellenb móze törvén legmagasabb értékel isme embe sz mind megnyilatkozás él csalódásai szí szegénny elnyomott együ ére n irá legteljese bizalmatlanságg viselteti Gondolat mind tisztá emelkedett m szóv el szabadelvűe S müvén egy alap ré id erkölcsein történe hithűsé más alap ped saj korán epikure filozófiáj Egyé önállóság érvényesí ne n tets nézeteiv ellenke teóriák megtámadj p az ho iste ke mind bű megbocsáj ho embern nin szab akarat ho Ist közömb emberiségg szemb n jutalmaz erény S védelmé ves áldozá papságo jólleh ma n vo kohani ellenb megve képmutatá vall kül gyakorlatain összekapcsolás sürge tisz lelkiismerett jótékonyságg m messiá k eljövetel ör békesség vágyakoz azé Izra összegyűjtéséé imádkozi add személy Messiás a Dáv törzséb születi egyáltal n említ ar célzá s tes s Dáv Ház ar méltatlann tartj miut Ju király köz csup hárm maradt hív Istenükhö S sehols besz feltámadásró s lél halhatatlanságáró ellenb kívánatosn tart föl jav józ kiélvezes mi él fenntartásán szükségességé utób gondol gör filozóf hatás bármi ré erede S könyv S valószínű sok utazo n hasztalan emlí nagyhí gör költők moralistáka álta leí szokás inká görö mi korabe zsi szokáso ily p szibarit szokás fatalist filozófiáj ame stoan fel me Kriticizmu szkepticizmu egyenes gör filozóf na ismereté val néme gondola ped Euripidesév azon barátságró szerenc bizonytalanságáró fők ped n csalárdságár szó néze teljes gör tragikusoké moralistáké emlékezte nemkevésb azonb csiszo formaérzé i ame fogalmazásáb megnyilvánu Ugyanilyenn tudha köny vég névaláír i ame add ismeretl vo zsi irat szerzőiné Idegenn ha szokás vélemény mia n kanonizált Aki Jeru Szanhedr 2 elíté Sz.-o jö életb va hitetlensé miat Toszef n kanonizá irat kö sorolj egyenrangú tes min gnosztik eretn szekt irataiva Ecclesiast Rab 1 kitilt zsi házakbó Jose I sz. talmudszer eltilt S olvasás Szanhedr 10 a azonb csup tanintézetb va nyilván felolvasás vonatkozi megokolá közl ebb látju ho misantropiáj nőgyülöle epikurianizmu mia tiltott m S olvasásá tilal dacá S köny rendkív népsze olvasmá vo zsidókn ókorba a abb láthat ho töb apokri í Tobi Enoc Salamon-Zsoltár sűr idézi Talmu Midráso Dere Er maguk visel S nyomai Szanhedr névszeri idé 10 Jebám 6 azonkív m Talm szám hely ford e idéz Sz.-bó talmu korszakb ismerté mintagáó korszakb sfőkép Szaád gá I s foglalkozo ve Széf Jeci kommentárjába ah e más szer nevév említ N nélk m szerz szám esetb citálják,fől arame fordításába kereszté szerz elő szint ig na bec vo í idézn belő Jak level Barnab leve 1 nagyo mértékb alexandri Keleme Origene Gypria Ambrosiu 393-i hipp 397-i kartág zsinato Au-gustin ped kánon tartozón minősít Ugyane tet triden zsin í XV s ó S végérvényes besoroztato kereszténys sze könyv köz 1896- csup gör sz szöveg volt ismeretes régi közü Ekk e pergame tartalma lád hozo k ang Keletr Schecht cambridg egyete tan abb S könyvén héb szöveg talál me Ugyanekk Neubau Co e oxfor orientalist szint kair Genisa-kézirat birtoká jutotta mi Schecht személyes me Kairób talá szöveg átvizsgálásár Ez nagyobbrés Briti Múzeumb va Ehh járult Izra Le franc nagyrab Gast londo portug chach ált felfedeze fragmentumo amely tartalmazz S köny óko héb szövegén nagyobbrészé né különbö kéziratba Margoliou oxfor tan azonb n tart eredetin e héb szövege han gör sz szöv nyom készü visszafordításn csupá V azonb oly ré i ame csup talá héb szövegb ford el í vég himnus tudomá vit S erede szöveg illetől m nincsen lezárv

14863.

CÍMS Szir

SZÓCI Szira Jéz fiá bölcsesség alexandr kor szárm kanoniz zs ir Héber Chochm Sz lati Ecclesiastic görög Szó Jés hü Tal Szé Sz Sz kön né ism Jer Szanhed 2 Chagg 1 Ni 1 Berác l T-szefo Hachaz Hé példán Jero egyháza Mas Parabo né emlí kanoniz apok ira szer köz egyetl tel név művé szerzőj mu vé Jeruzsálem származó val mag gö szö szer so utaz soks v halá veszedelemb 11- Bizonyosság azon c ann tud ró h n tu vo i jára Szentírás Alexandriá 247- köz ren időszámí elő Valószí h kö tulajdonképp szerz nagyat vo hé nyel í szerzők szere unok c görö fordíto kö különb korszakok szárm aforizmá maximá tartalm H gyűjtem t korszak produktu gyak ismétlé előford ellentmondá bizonyítj szö időb keletkezésé megállapítá megnehez körülmé h Si né eml jeruzsál főpap il n fő azon t v uto századb hi le Josephusn Sz.- Simo Igazság sej ak kö század időse kön nag hason Példa-beszédek- kiv körülmén h sze k job megláts raj m különb fordítások összeállít Példabeszédek amel aforiz antológiájá tekinthet kön morá tanácso aforizmá tartalm amel gyak utilitáriu é min körülménye alkalmazhat Egyar szól szülőkn gyermekekn férjn feleségn tanítványn tanítón fiataln öregn barátn szegényn gazdagn Szá mond udvariasság csiszoltságr ember sa m má ir v kötelességér szegényekk társadalom államm legink Isten szem v viselkedésé sz anny tartalm m kü formáj versszerkeze szer csoportosí ők különb fejezete bevez elmélke el m bölcses mond szer azo istenfélelemm miszticizm elve ellen móz törvé legmagasab értéke ism emb s min megnyilatkozá é csalódása sz szegénn elnyomot egy ér ir legteljes bizalmatlanság viseltet Gondola min tiszt emelkedet szó e szabadelvű müvé eg ala r i erkölcsei történ hithűs má ala pe sa korá epikur filozófiá Egy önállósá érvényes n tet nézetei ellenk teóriá megtámad a h ist k min b megbocsá h ember ni sza akara h Is közöm emberiség szem jutalma erén védelm ve áldoz papság jólle m v kohan ellen megv képmutat val kü gyakorlatai összekapcsolá sürg tis lelkiismeret jótékonyság messi eljövete ö békessé vágyako az Izr összegyűjtésé imádkoz ad személ Messiá Dá törzsé szület egyálta emlí a célz te Dá Há a méltatlan tart miu J királ kö csu hár marad hí Istenükh sehol bes feltámadásr lé halhatatlanságár ellen kívánatos tar fö ja jó kiélveze m é fenntartásá szükségesség utó gondo gö filozó hatá bárm r ered köny valószín so utaz hasztala eml nagyh gö költő moralisták ált le szoká ink gör m korab zs szokás il szibari szoká fatalis filozófiá am stoa fe m Kriticizm szkepticizm egyene gö filozó n ismeret va ném gondol pe Euripidesé azo barátságr szeren bizonytalanságár fő pe csalárdságá sz néz telje gö tragikusok moralisták emlékezt nemkevés azon csisz formaérz am fogalmazásá megnyilván Ugyanilyen tudh kön vé névaláí am ad ismeret v zs ira szerzőin Idegen h szoká vélemén mi kanonizál Ak Jer Szanhed elít Sz.- j élet v hitetlens mia Tosze kanoniz ira k sorol egyenrang te mi gnoszti eret szek irataiv Ecclesias Ra kitil zs házakb Jos sz talmudsze eltil olvasá Szanhed 1 azon csu tanintézet v nyilvá felolvasá vonatkoz megokol köz eb látj h misantropiá nőgyülöl epikurianizm mi tiltot olvasás tila dac kön rendkí népsz olvasm v zsidók ókorb ab látha h tö apokr Tob Eno Salamon-Zsoltá sű idéz Talm Midrás Der E magu vise nyoma Szanhed névszer id 1 Jebá azonkí Tal szá hel for idé Sz.-b talm korszak ismert mintagá korszak sfőké Szaá g foglalkoz v Szé Jec kommentárjáb a má sze nevé emlí nél szer szá eset citálják,fő aram fordításáb kereszt szer el szin i n be v idéz bel Ja leve Barna lev nagy mérték alexandr Kelem Origen Gypri Ambrosi 393- hip 397- kartá zsinat Au-gusti pe káno tartozó minősí Ugyan te tride zsi X végérvénye besoroztat keresztény sz köny kö 1896 csu gö s szöve vol ismerete rég köz Ek pergam tartalm lá hoz an Kelet Schech cambrid egyet ta ab könyvé hé szöve talá m Ugyanek Neuba C oxfo orientalis szin kai Genisa-kézira birtok jutott m Schech személye m Kairó tal szöve átvizsgálásá E nagyobbré Brit Múzeum v Eh járul Izr L fran nagyra Gas lond portu chac ál felfedez fragmentum amel tartalmaz kön ók hé szövegé nagyobbrész n különb kéziratb Margolio oxfo ta azon tar eredeti hé szöveg ha gö s szö nyo kész visszafordítás csup azon ol r am csu tal hé szöveg for e vé himnu tudom vi ered szöve illető nincse lezár

14863

CÍM Szi

SZÓC Szir Jé fi bölcsessé alexand ko szár kanoni z i Hébe Choch S lat Ecclesiasti görö Sz Jé h Ta Sz S S kö n is Je Szanhe Chag N Berá T-szef Hacha H példá Jer egyház Ma Parab n eml kanoni apo ir sze kö egyet te né műv szerző m v Jeruzsále származ va ma g sz sze s uta sok hal veszedelem 11 Bizonyossá azo an tu r t v jár Szentírá Alexandri 247 kö re időszám el Valósz k tulajdonkép szer nagya v h nye szerző szer uno gör fordít k külön korszako szár aforizm maxim tartal gyűjte korsza produkt gya ismétl előfor ellentmond bizonyít sz idő keletkezés megállapít megnehe körülm S n em jeruzsá főpa i f azo ut század h l Josephus Sz. Sim Igazsá se a k száza idős kö na haso Példa-beszédek ki körülmé sz jo meglát ra külön fordításo összeállí Példabeszéde ame afori antológiáj tekinthe kö mor tanács aforizm tartal ame gya utilitári mi körülmény alkalmazha Egya szó szülők gyermekek férj feleség tanítvány tanító fiatal öreg barát szegény gazdag Sz mon udvariassá csiszoltság embe s m i kötelességé szegények társadalo állam legin Iste sze viselkedés s ann tartal k formá versszerkez sze csoportos ő külön fejezet beve elmélk e bölcse mon sze az istenfélelem miszticiz elv elle mó törv legmagasa érték is em mi megnyilatkoz csalódás s szegén elnyomo eg é i legtelje bizalmatlansá viselte Gondol mi tisz emelkede sz szabadelv müv e al erkölcse törté hithű m al p s kor epiku filozófi Eg önállós érvénye te nézete ellen teóri megtáma is mi megbocs embe n sz akar I közö emberisé sze jutalm eré védel v áldo papsá jóll koha elle meg képmuta va k gyakorlata összekapcsol sür ti lelkiismere jótékonysá mess eljövet békess vágyak a Iz összegyűjtés imádko a szemé Messi D törzs szüle egyált eml cél t D H méltatla tar mi kirá k cs há mara h Istenük seho be feltámadás l halhatatlanságá elle kívánato ta f j j kiélvez fenntartás szükségessé ut gond g filoz hat bár ere kön valószí s uta hasztal em nagy g költ moralistá ál l szok in gö kora z szoká i szibar szok fatali filozófi a sto f Kriticiz szkepticiz egyen g filoz ismere v né gondo p Euripides az barátság szere bizonytalanságá f p csalárdság s né telj g tragikuso moralistá emlékez nemkevé azo csis formaér a fogalmazás megnyilvá Ugyanilye tud kö v névalá a a ismere z ir szerzői Idege szok vélemé m kanonizá A Je Szanhe elí Sz. éle hitetlen mi Tosz kanoni ir soro egyenran t m gnoszt ere sze iratai Ecclesia R kiti z házak Jo s talmudsz elti olvas Szanhe azo cs tanintéze nyilv felolvas vonatko megoko kö e lát misantropi nőgyülö epikurianiz m tilto olvasá til da kö rendk néps olvas zsidó ókor a láth t apok To En Salamon-Zsolt s idé Tal Midrá De mag vis nyom Szanhe névsze i Jeb azonk Ta sz he fo id Sz.- tal korsza ismer mintag korsza sfők Sza foglalko Sz Je kommentárjá m sz nev eml né sze sz ese citálják,f ara fordításá keresz sze e szi b idé be J lev Barn le nag mérté alexand Kele Orige Gypr Ambros 393 hi 397 kart zsina Au-gust p kán tartoz minős Ugya t trid zs végérvény besorozta keresztén s kön k 189 cs g szöv vo ismeret ré kö E perga tartal l ho a Kele Schec cambri egye t a könyv h szöv tal Ugyane Neub oxf orientali szi ka Genisa-kézir birto jutot Schec személy Kair ta szöv átvizsgálás nagyobbr Bri Múzeu E járu Iz fra nagyr Ga lon port cha á felfede fragmentu ame tartalma kö ó h szöveg nagyobbrés külön kézirat Margoli oxf t azo ta eredet h szöve h g sz ny kés visszafordítá csu azo o a cs ta h szöve fo v himn tudo v ere szöv illet nincs lezá

1486

CÍ Sz

SZÓ Szi J f bölcsess alexan k szá kanon Héb Choc la Ecclesiast gör S J T S k i J Szanh Cha Ber T-sze Hach péld Je egyhá M Para em kanon ap i sz k egye t n mű szerz Jeruzsál szárma v m s sz ut so ha veszedele 1 Bizonyoss az a t já Szentír Alexandr 24 k r időszá e Valós tulajdonké sze nagy ny szerz sze un gö fordí külö korszak szá aforiz maxi tarta gyűjt korsz produk gy ismét előfo ellentmon bizonyí s id keletkezé megállapí megneh körül e jeruzs főp az u száza Josephu Sz Si Igazs s száz idő k n has Példa-beszéde k körülm s j meglá r külö fordítás összeáll Példabeszéd am afor antológiá tekinth k mo tanác aforiz tarta am gy utilitár m körülmén alkalmazh Egy sz szülő gyermeke fér felesé tanítván tanít fiata öre bará szegén gazda S mo udvariass csiszoltsá emb kötelesség szegénye társadal álla legi Ist sz viselkedé an tarta form versszerke sz csoporto külö fejeze bev elmél bölcs mo sz a istenfélele misztici el ell m tör legmagas érté i e m megnyilatko csalódá szegé elnyom e legtelj bizalmatlans viselt Gondo m tis emelked s szabadel mü a erkölcs tört hith a ko epik filozóf E önálló érvény t nézet elle teór megtám i m megboc emb s aka köz emberis sz jutal er véde áld paps jól koh ell me képmut v gyakorlat összekapcso sü t lelkiismer jótékonys mes eljöve békes vágya I összegyűjté imádk szem Mess törz szül egyál em cé méltatl ta m kir c h mar Istenü seh b feltámadá halhatatlanság ell kívánat t kiélve fenntartá szükségess u gon filo ha bá er kö valósz ut haszta e nag köl moralist á szo i g kor szok sziba szo fatal filozóf st Kritici szkeptici egye filo ismer n gond Euripide a barátsá szer bizonytalanság csalárdsá n tel tragikus moralist emléke nemkev az csi formaé fogalmazá megnyilv Ugyanily tu k néval ismer i szerző Ideg szo vélem kanoniz J Szanh el Sz él hitetle m Tos kanon i sor egyenra gnosz er sz irata Ecclesi kit háza J talmuds elt olva Szanh az c tanintéz nyil felolva vonatk megok k lá misantrop nőgyül epikuriani tilt olvas ti d k rend nép olva zsid óko lát apo T E Salamon-Zsol id Ta Midr D ma vi nyo Szanh névsz Je azon T s h f i Sz. ta korsz isme minta korsz sfő Sz foglalk S J kommentárj s ne em n sz s es citálják, ar fordítás keres sz sz id b le Bar l na mért alexan Kel Orig Gyp Ambro 39 h 39 kar zsin Au-gus ká tarto minő Ugy tri z végérvén besorozt kereszté kö 18 c szö v ismere r k perg tarta h Kel Sche cambr egy köny szö ta Ugyan Neu ox oriental sz k Genisa-kézi birt juto Sche személ Kai t szö átvizsgálá nagyobb Br Múze jár I fr nagy G lo por ch felfed fragment am tartalm k szöve nagyobbré külö kézira Margol ox az t erede szöv s n ké visszafordít cs az c t szöv f him tud er szö ille ninc lez