14866.htm

CÍMSZÓ: Szíriai faj

SZÓCIKK: Szíriai faj. Ez a meghatározás a németektől ered és az a célja, hogy a zsidók faji alacsonyrendűségét bizonyítsa. A magyar antisémiták is átvették ezt a meghatározást, amely legalább is tudománytalan. Mert csak éppen etnográfiailag helyes a kifejezés, de minden más tekintetben erőszakolt. A zsidóság csak úgy lehetne Sz., ha attól származna, vagy összekeveredett volna vele, vagy lett volna csak egyetlen olyan periódusa is, mikor közösséget tartott vele. De a zsidók nem a szírektől származnak, a velük való összekeveredés nagyon csekély lehetett és kultúrközösség pedig sohase volt szírek és zsidók között. Éppen ellenkezőleg, a héberek kitartóan a szír kultúra ellen küzdöttek és minden sémi vagy sémi-ere-detü ázsiai nép között a zsidók legnagyobb ellenségei a szírek voltak. A történelem, a hagyomány és a fejlődés már évezredek előtt választotta el egymástól a szír és a zsidó népet, az erőszakolt azonosítás tehát inkább a történelmet sérti, mint a zsidóságot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4866. címszó a lexikon => 854. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14866.htm

CÍMSZÓ: Szíriai faj

SZÓCIKK: Szíriai faj. Ez a meghatározás a németektől ered és az a célja, hogy a zsidók faji alacsonyrendűségét bizonyítsa. A magyar antisémiták is átvették ezt a meghatározást, amely legalább is tudománytalan. Mert csak éppen etnográfiailag helyes a kifejezés, de minden más tekintetben erőszakolt. A zsidóság csak úgy lehetne Sz., ha attól származna, vagy összekeveredett volna vele, vagy lett volna csak egyetlen olyan periódusa is, mikor közösséget tartott vele. De a zsidók nem a szírektől származnak, a velük való összekeveredés nagyon csekély lehetett és kultúrközösség pedig sohase volt szírek és zsidók között. Éppen ellenkezőleg, a héberek kitartóan a szír kultúra ellen küzdöttek és minden sémi vagy sémi-ere-detü ázsiai nép között a zsidók legnagyobb ellenségei a szírek voltak. A történelem, a hagyomány és a fejlődés már évezredek előtt választotta el egymástól a szír és a zsidó népet, az erőszakolt azonosítás tehát inkább a történelmet sérti, mint a zsidóságot.

14866.ht

CÍMSZÓ Szíria fa

SZÓCIKK Szíria faj E meghatározá németektő ere é a célja hog zsidó faj alacsonyrendűségé bizonyítsa magya antisémitá i átvetté ez meghatározást amel legaláb i tudománytalan Mer csa éppe etnográfiaila helye kifejezés d minde má tekintetbe erőszakolt zsidósá csa úg lehetn Sz. h attó származna vag összekeveredet voln vele vag let voln csa egyetle olya periódus is miko közössége tartot vele D zsidó ne szírektő származnak velü val összekeveredé nagyo csekél lehetet é kultúrközössé pedi sohas vol szíre é zsidó között Éppe ellenkezőleg hébere kitartóa szí kultúr elle küzdötte é minde sém vag sémi-ere-det ázsia né közöt zsidó legnagyob ellensége szíre voltak történelem hagyomán é fejlődé má évezrede előt választott e egymástó szí é zsid népet a erőszakol azonosítá tehá inkáb történelme sérti min zsidóságot

14866.h

CÍMSZ Szíri f

SZÓCIK Szíri fa meghatároz németekt er célj ho zsid fa alacsonyrendűség bizonyíts magy antisémit átvett e meghatározás ame legalá tudománytala Me cs épp etnográfiail hely kifejezé mind m tekintetb erőszakol zsidós cs ú lehet Sz att származn va összekeverede vol vel va le vol cs egyetl oly periódu i mik közösség tarto vel zsid n szírekt származna vel va összekevered nagy cseké lehete kultúrközöss ped soha vo szír zsid közöt Épp ellenkezőle héber kitartó sz kultú ell küzdött mind sé va sémi-ere-de ázsi n közö zsid legnagyo ellenség szír volta történele hagyomá fejlőd m évezred elő választot egymást sz zsi népe erőszako azonosít teh inká történelm sért mi zsidóságo

14866.

CÍMS Szír

SZÓCI Szír f meghatáro németek e cél h zsi f alacsonyrendűsé bizonyít mag antisémi átvet meghatározá am legal tudománytal M c ép etnográfiai hel kifejez min tekintet erőszako zsidó c lehe S at származ v összekevered vo ve v l vo c egyet ol periód mi közössé tart ve zsi szírek származn ve v összekevere nag csek lehet kultúrközös pe soh v szí zsi közö Ép ellenkezől hébe kitart s kult el küzdöt min s v sémi-ere-d ázs köz zsi legnagy ellensé szí volt történel hagyom fejlő évezre el választo egymás s zs nép erőszak azonosí te ink történel sér m zsidóság

14866

CÍM Szí

SZÓC Szí meghatár némete cé zs alacsonyrendűs bizonyí ma antisém átve meghatároz a lega tudományta é etnográfia he kifeje mi tekinte erőszak zsid leh a szárma összekevere v v v egye o perió m közöss tar v zs szíre származ v összekever na cse lehe kultúrközö p so sz zs köz É ellenkező héb kitar kul e küzdö mi sémi-ere- áz kö zs legnag ellens sz vol történe hagyo fejl évezr e választ egymá z né erősza azonos t in történe sé zsidósá

1486

CÍ Sz

SZÓ Sz meghatá német c z alacsonyrendű bizony m antisé átv meghatáro leg tudományt etnográfi h kifej m tekint erősza zsi le szárm összekever egy peri közös ta z szír szárma összekeve n cs leh kultúrköz s s z kö ellenkez hé kita ku küzd m sémi-ere á k z legna ellen s vo történ hagy fej évez válasz egym n erősz azono i történ s zsidós