14870.htm

CÍMSZÓ: Szirtes

SZEMÉLYNÉV: Szirtes Artúr

SZÓCIKK: "Szirtes Arthur, ügyvéd, jogi és szociológiai író, szül. Budapesten 1887., megh. u. 0.1927. öngyilkosság következtében. A budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. Főképpen iparjogi kérdésekkel foglalkozott. Számos társadalomtudományi tanulmányt irt a Huszadik Század c. szociológiai folyóiratba. Németországi jogászkörökben is rokonszenvvel kísérték egy szociális tartalmú jog felépítésére és érvényesítésére irányuló törekvéseit. Önállóan megjelent munkái: Világharmonia: A kollektív munkaszerződés ; A szociá­is jog elmélete ; Társadalmi szervezkedés ; A gazdaságpolitikai pártok fejlődése ; Jogalkotástani előadások; Közvélemény és társadalmi fejlődés (németül is); Szociálindividualizmus."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4870. címszó a lexikon => 854. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14870.htm

CÍMSZÓ: Szirtes

SZEMÉLYNÉV: Szirtes Artúr

SZÓCIKK: Szirtes Arthur, ügyvéd, jogi és szociológiai író, szül. Budapesten 1887., megh. u. 0.1927. öngyilkosság következtében. A budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. Főképpen iparjogi kérdésekkel foglalkozott. Számos társadalomtudományi tanulmányt irt a Huszadik Század c. szociológiai folyóiratba. Németországi jogászkörökben is rokonszenvvel kísérték egy szociális tartalmú jog felépítésére és érvényesítésére irányuló törekvéseit. Önállóan megjelent munkái: Világharmonia: A kollektív munkaszerződés ; A szociá­is jog elmélete ; Társadalmi szervezkedés ; A gazdaságpolitikai pártok fejlődése ; Jogalkotástani előadások; Közvélemény és társadalmi fejlődés németül is ; Szociálindividualizmus.

14870.ht

CÍMSZÓ Szirte

SZEMÉLYNÉV Szirte Artú

SZÓCIKK Szirte Arthur ügyvéd jog é szociológia író szül Budapeste 1887. megh u 0.1927 öngyilkossá következtében budapest egyeteme jogtudomány doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett Főképpe iparjog kérdésekke foglalkozott Számo társadalomtudomány tanulmány ir Huszadi Száza c szociológia folyóiratba Németország jogászkörökbe i rokonszenvve kísérté eg szociáli tartalm jo felépítésér é érvényesítésér irányul törekvéseit Önállóa megjelen munkái Világharmonia kollektí munkaszerződé szociá­i jo elmélet Társadalm szervezkedé gazdaságpolitika párto fejlődés Jogalkotástan előadások Közvélemén é társadalm fejlődé németü i Szociálindividualizmus

14870.h

CÍMSZ Szirt

SZEMÉLYNÉ Szirt Art

SZÓCIK Szirt Arthu ügyvé jo szociológi ír szü Budapest 1887 meg 0.192 öngyilkoss következtébe budapes egyetem jogtudomán doktorátu ügyvé oklevel szerzet Főképp iparjo kérdésekk foglalkozot Szám társadalomtudomán tanulmán i Huszad Száz szociológi folyóiratb Németorszá jogászkörökb rokonszenvv kísért e szociál tartal j felépítésé érvényesítésé irányu törekvései Önálló megjele munká Világharmoni kollekt munkaszerződ szociá­ j elméle Társadal szervezked gazdaságpolitik párt fejlődé Jogalkotásta előadáso Közvélemé társadal fejlőd német Szociálindividualizmu

14870.

CÍMS Szir

SZEMÉLYN Szir Ar

SZÓCI Szir Arth ügyv j szociológ í sz Budapes 188 me 0.19 öngyilkos következtéb budape egyete jogtudomá doktorát ügyv okleve szerze Főkép iparj kérdések foglalkozo Szá társadalomtudomá tanulmá Husza Szá szociológ folyóirat Németorsz jogászkörök rokonszenv kísér szociá tarta felépítés érvényesítés irány törekvése Önáll megjel munk Világharmon kollek munkaszerző szoci elmél Társada szervezke gazdaságpoliti pár fejlőd Jogalkotást előadás Közvélem társada fejlő néme Szociálindividualizm

14870

CÍM Szi

SZEMÉLY Szi A

SZÓC Szi Art ügy szocioló s Budape 18 m 0.1 öngyilko következté budap egyet jogtudom doktorá ügy oklev szerz Főké ipar kérdése foglalkoz Sz társadalomtudom tanulm Husz Sz szocioló folyóira Németors jogászkörö rokonszen kísé szoci tart felépíté érvényesíté irán törekvés Önál megje mun Világharmo kolle munkaszerz szoc elmé Társad szervezk gazdaságpolit pá fejlő Jogalkotás előadá Közvéle társad fejl ném Szociálindividualiz

1487

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz Ar üg szociol Budap 1 0. öngyilk következt buda egye jogtudo doktor üg okle szer Fők ipa kérdés foglalko S társadalomtudo tanul Hus S szociol folyóir Németor jogászkör rokonsze kís szoc tar felépít érvényesít irá törekvé Öná megj mu Világharm koll munkaszer szo elm Társa szervez gazdaságpoli p fejl Jogalkotá előad Közvél társa fej né Szociálindividuali