14873.htm

CÍMSZÓ: Szláv családnevek

SZÓCIKK: "Szláv családnevek. Az 1780-ból származó összeírási íveken szlávizált zsidó családneveket is találunk. Keletkezési idejüket nem ismerjük, de akad olyan is közöttük, amelyről föltehető, hogy már a vegyesházbeli királyok idejéből származik, mikor több ősi zsidó család magyar nevet vett fel. Lehet, hogy a köznép adta rájuk a szláv neveket és ezek nemzedékről nemzedékre tovább öröklődtek. A szláv nevek mindenesetre arra mutatnak, hogy az a feltevés, mintha a múlt századok magyar zsidói kivétel nélkül, vagy túlnyomóan német hatás alatt fejlődtek volna, nem állja meg a történelmi kritikát. Területenkint a miliő hatása még a névképzésben is érvényesült, amit éppen a szláv vezetéknevek bizonyítanak. 1780 előtt ilyen szlávizált zsidó családneveket találunk; Bellák (fehér), Chlamtacs (faló), Dluty (hosszú), Pollacsek (lengyel), Safranek (füszerkereskedő), Schimerlik, Schimko (Simonfi), Verbovszky (verbói). A rutén és szerb vidékek zsidói ilyen neveket vettek fel az atyai név után: Berkovics (Bernátfi), Davidovics (Dávidfi), Herskovics, Lebo-vics, Lefkovics, Markovics. (V. ö. Mandel Bernát A zsidók családneveiről c. tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24, febr. 7., márc. 7. és márc. 14. megjelent számaiban.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4873. címszó a lexikon => 855. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14873.htm

CÍMSZÓ: Szláv családnevek

SZÓCIKK: Szláv családnevek. Az 1780-ból származó összeírási íveken szlávizált zsidó családneveket is találunk. Keletkezési idejüket nem ismerjük, de akad olyan is közöttük, amelyről föltehető, hogy már a vegyesházbeli királyok idejéből származik, mikor több ősi zsidó család magyar nevet vett fel. Lehet, hogy a köznép adta rájuk a szláv neveket és ezek nemzedékről nemzedékre tovább öröklődtek. A szláv nevek mindenesetre arra mutatnak, hogy az a feltevés, mintha a múlt századok magyar zsidói kivétel nélkül, vagy túlnyomóan német hatás alatt fejlődtek volna, nem állja meg a történelmi kritikát. Területenkint a miliő hatása még a névképzésben is érvényesült, amit éppen a szláv vezetéknevek bizonyítanak. 1780 előtt ilyen szlávizált zsidó családneveket találunk; Bellák fehér , Chlamtacs faló , Dluty hosszú , Pollacsek lengyel , Safranek füszerkereskedő , Schimerlik, Schimko Simonfi , Verbovszky verbói . A rutén és szerb vidékek zsidói ilyen neveket vettek fel az atyai név után: Berkovics Bernátfi , Davidovics Dávidfi , Herskovics, Lebo-vics, Lefkovics, Markovics. V. ö. Mandel Bernát A zsidók családneveiről c. tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24, febr. 7., márc. 7. és márc. 14. megjelent számaiban.

14873.ht

CÍMSZÓ Szlá családneve

SZÓCIKK Szlá családnevek A 1780-bó származ összeírás íveke szlávizál zsid családneveke i találunk Keletkezés idejüke ne ismerjük d aka olya i közöttük amelyrő föltehető hog má vegyesházbel királyo idejébő származik miko töb ős zsid csalá magya neve vet fel Lehet hog közné adt ráju szlá neveke é eze nemzedékrő nemzedékr továb öröklődtek szlá neve mindenesetr arr mutatnak hog a feltevés minth múl százado magya zsidó kivéte nélkül vag túlnyomóa néme hatá alat fejlődte volna ne állj me történelm kritikát Területenkin mili hatás mé névképzésbe i érvényesült ami éppe szlá vezetékneve bizonyítanak 178 előt ilye szlávizál zsid családneveke találunk Bellá fehé Chlamtac fal Dlut hossz Pollacse lengye Safrane füszerkeresked Schimerlik Schimk Simonf Verbovszk verbó ruté é szer vidéke zsidó ilye neveke vette fe a atya né után Berkovic Bernátf Davidovic Dávidf Herskovics Lebo-vics Lefkovics Markovics V ö Mande Berná zsidó családneveirő c tanulmányáva a Egyenlőségne 190 jan 17. jan 24 febr 7. márc 7 é márc 14 megjelen számaiban

14873.h

CÍMSZ Szl családnev

SZÓCIK Szl családneve 1780-b szárma összeírá ívek szlávizá zsi családnevek találun Keletkezé idejük n ismerjü ak oly közöttü amelyr föltehet ho m vegyesházbe király idejéb származi mik tö ő zsi csal magy nev ve fe Lehe ho közn ad ráj szl nevek ez nemzedékr nemzedék tová öröklődte szl nev mindeneset ar mutatna ho feltevé mint mú század magy zsid kivét nélkü va túlnyomó ném hat ala fejlődt voln n áll m történel kritiká Területenki mil hatá m névképzésb érvényesül am épp szl vezetéknev bizonyítana 17 elő ily szlávizá zsi családnevek találun Bell feh Chlamta fa Dlu hoss Pollacs lengy Safran füszerkereske Schimerli Schim Simon Verbovsz verb rut sze vidék zsid ily nevek vett f aty n utá Berkovi Bernát Davidovi Dávid Herskovic Lebo-vic Lefkovic Markovic Mand Bern zsid családneveir tanulmányáv Egyenlőségn 19 ja 17 ja 2 feb 7 már már 1 megjele számaiba

14873.

CÍMS Sz családne

SZÓCI Sz családnev 1780- szárm összeír íve szláviz zs családneve találu Keletkez idejü ismerj a ol között amely föltehe h vegyesházb királ idejé származ mi t zs csa mag ne v f Leh h köz a rá sz neve e nemzedék nemzedé tov öröklődt sz ne mindenese a mutatn h feltev min m száza mag zsi kivé nélk v túlnyom né ha al fejlőd vol ál történe kritik Területenk mi hat névképzés érvényesü a ép sz vezetékne bizonyítan 1 el il szláviz zs családneve találu Bel fe Chlamt f Dl hos Pollac leng Safra füszerkeresk Schimerl Schi Simo Verbovs ver ru sz vidé zsi il neve vet at ut Berkov Berná Davidov Dávi Herskovi Lebo-vi Lefkovi Markovi Man Ber zsi családnevei tanulmányá Egyenlőség 1 j 1 j fe má má megjel számaib

14873

CÍM S családn

SZÓC S családne 1780 szár összeí ív szlávi z családnev talál Keletke idej ismer o közöt amel fölteh vegyesház kirá idej szárma m z cs ma n Le kö r s nev nemzedé nemzed to öröklőd s n mindenes mutat felte mi száz ma zs kiv nél túlnyo n h a fejlő vo á történ kriti Területen m ha névképzé érvényes é s vezetékn bizonyíta e i szlávi z családnev talál Be f Chlam D ho Polla len Safr füszerkeres Schimer Sch Sim Verbov ve r s vid zs i nev ve a u Berko Bern Davido Dáv Herskov Lebo-v Lefkov Markov Ma Be zs családneve tanulmány Egyenlősé f m m megje számai

1487

CÍ család

SZÓ családn 178 szá össze í szláv családne talá Keletk ide isme közö ame fölte vegyeshá kir ide szárm c m L k ne nemzed nemze t öröklő mindene muta felt m szá m z ki né túlny fejl v törté krit Területe h névképz érvénye vezeték bizonyít szláv családne talá B Chla h Poll le Saf füszerkere Schime Sc Si Verbo v vi z ne v Berk Ber David Dá Hersko Lebo- Lefko Marko M B z családnev tanulmán Egyenlős megj száma