14874.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága

SZÓCIKK: "Szlovenszkó zsidósága. Szlovenszkó területén az 1921 febr. 15. megtartott utolsó népszámlálás adatai szerint 135,819 zsidó él, ami az összlakosság számarányához képest (3.000,870) 4 50 százaléknak felel meg. A magyar impérium alatt 1910. törtónt népszámláláshoz képest 4596 zsidóval kevesebb él most Sz. területén, mint azelőtt. Ez az apadás százalékokban kifejezve 3-27°/0-ot tesz ki. Sz.-ban háromféle hitközség van: kongresszusi (neológ), orthodox és statusquo-aute. A hitközségek közül egyedül az orthodox hitközségeknek van központi irodájuk a Jüdische Kanzlei, melynek központja Pöstyénben van és vezetője Wéber Kálmán pöstyéni orthodox főrabbi. A kongresszusi és statusquo hitközségek központi megszervezése állandóan tárgyalás alatt van, de eddig még nem sikerült létrehozni. A három fentnevezett hitközségi alakulaton kívül Keletszlovenszkó egyes részein úgynevezett chásszid hitközségek is vannak, melyek formailag az orthodox hitközségekhez tartoznak, mégis külön imaházakkal rendelkeznek, így Kassán, Nagymihályon, Mezőlaborczon. A Sz.-i hitközségek általában szervezetlenek. A különböző vallási árnyalatok egyenetlenséget idéztek elő az egyes hitközségekben és így hitközségi intézmények nem igen alakulhattak. Ezek az egyenetlenségek idézték elő, hogy a hitközségek anyagi viszonyai is meglehetősen kedvezőtlenek. Csak néhány nagyobb város hitközsége, mint Pozsony (Bratislava), Kassa (Kosice), Nyitra (Nítra) van konszolidált állapotban, a többi viszont éppen csak hogy egyensúlyban tudja tartani mérlegét. Az új államalakulat óta a fejlődés legszembeötlőbb eredménye, hogy Losoncon a kongresszusi, Kassán az orthodox és kongresszusi hitközségek nagy költséggel pompás új templomokat építettek. Anyanyelv szerint Sz.-nak több mint 40%-a magyar, a többi szlovák, német és lengyel anyanyelvű."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4874. címszó a lexikon => 855. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14874.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága

SZÓCIKK: Szlovenszkó zsidósága. Szlovenszkó területén az 1921 febr. 15. megtartott utolsó népszámlálás adatai szerint 135,819 zsidó él, ami az összlakosság számarányához képest 3.000,870 4 50 százaléknak felel meg. A magyar impérium alatt 1910. törtónt népszámláláshoz képest 4596 zsidóval kevesebb él most Sz. területén, mint azelőtt. Ez az apadás százalékokban kifejezve 3-27°/0-ot tesz ki. Sz.-ban háromféle hitközség van: kongresszusi neológ , orthodox és statusquo-aute. A hitközségek közül egyedül az orthodox hitközségeknek van központi irodájuk a Jüdische Kanzlei, melynek központja Pöstyénben van és vezetője Wéber Kálmán pöstyéni orthodox főrabbi. A kongresszusi és statusquo hitközségek központi megszervezése állandóan tárgyalás alatt van, de eddig még nem sikerült létrehozni. A három fentnevezett hitközségi alakulaton kívül Keletszlovenszkó egyes részein úgynevezett chásszid hitközségek is vannak, melyek formailag az orthodox hitközségekhez tartoznak, mégis külön imaházakkal rendelkeznek, így Kassán, Nagymihályon, Mezőlaborczon. A Sz.-i hitközségek általában szervezetlenek. A különböző vallási árnyalatok egyenetlenséget idéztek elő az egyes hitközségekben és így hitközségi intézmények nem igen alakulhattak. Ezek az egyenetlenségek idézték elő, hogy a hitközségek anyagi viszonyai is meglehetősen kedvezőtlenek. Csak néhány nagyobb város hitközsége, mint Pozsony Bratislava , Kassa Kosice , Nyitra Nítra van konszolidált állapotban, a többi viszont éppen csak hogy egyensúlyban tudja tartani mérlegét. Az új államalakulat óta a fejlődés legszembeötlőbb eredménye, hogy Losoncon a kongresszusi, Kassán az orthodox és kongresszusi hitközségek nagy költséggel pompás új templomokat építettek. Anyanyelv szerint Sz.-nak több mint 40%-a magyar, a többi szlovák, német és lengyel anyanyelvű.

14874.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidóság

SZÓCIKK Szlovenszk zsidósága Szlovenszk területé a 192 febr 15 megtartot utols népszámlálá adata szerin 135,81 zsid él am a összlakossá számarányáho képes 3.000,87 5 százalékna fele meg magya impériu alat 1910 törtón népszámlálásho képes 459 zsidóva keveseb é mos Sz területén min azelőtt E a apadá százalékokba kifejezv 3-27°/0-o tes ki Sz.-ba háromfél hitközsé van kongresszus neoló orthodo é statusquo-aute hitközsége közü egyedü a orthodo hitközségekne va központ irodáju Jüdisch Kanzlei melyne központj Pöstyénbe va é vezetőj Wébe Kálmá pöstyén orthodo főrabbi kongresszus é statusqu hitközsége központ megszervezés állandóa tárgyalá alat van d eddi mé ne sikerül létrehozni háro fentnevezet hitközség alakulato kívü Keletszlovenszk egye részei úgynevezet chásszi hitközsége i vannak melye formaila a orthodo hitközségekhe tartoznak mégi külö imaházakka rendelkeznek íg Kassán Nagymihályon Mezőlaborczon Sz.- hitközsége általába szervezetlenek különböz vallás árnyalato egyenetlensége idézte el a egye hitközségekbe é íg hitközség intézménye ne ige alakulhattak Eze a egyenetlensége idézté elő hog hitközsége anyag viszonya i meglehetőse kedvezőtlenek Csa néhán nagyob váro hitközsége min Pozson Bratislav Kass Kosic Nyitr Nítr va konszolidál állapotban több viszon éppe csa hog egyensúlyba tudj tartan mérlegét A ú államalakula ót fejlődé legszembeötlőb eredménye hog Losonco kongresszusi Kassá a orthodo é kongresszus hitközsége nag költségge pompá ú templomoka építettek Anyanyel szerin Sz.-na töb min 40%- magyar több szlovák néme é lengye anyanyelvű

14874.h

CÍMSZ Szlovensz zsidósá

SZÓCIK Szlovensz zsidóság Szlovensz terület 19 feb 1 megtarto utol népszámlál adat szeri 135,8 zsi é a összlakoss számarányáh képe 3.000,8 százalékn fel me magy impéri ala 191 törtó népszámlálásh képe 45 zsidóv kevese mo S területé mi azelőt apad százalékokb kifejez 3-27°/0- te k Sz.-b háromfé hitközs va kongresszu neol orthod statusquo-aut hitközség köz egyed orthod hitközségekn v közpon irodáj Jüdisc Kanzle melyn központ Pöstyénb v vezető Wéb Kálm pöstyé orthod főrabb kongresszu statusq hitközség közpon megszervezé állandó tárgyal ala va edd m n sikerü létrehozn hár fentneveze hitközsé alakulat kív Keletszlovensz egy része úgyneveze chássz hitközség vanna mely formail orthod hitközségekh tartozna még kül imaházakk rendelkezne í Kassá Nagymihályo Mezőlaborczo Sz. hitközség általáb szervezetlene különbö vallá árnyalat egyenetlenség idézt e egy hitközségekb í hitközsé intézmény n ig alakulhatta Ez egyenetlenség idézt el ho hitközség anya viszony meglehetős kedvezőtlene Cs néhá nagyo vár hitközség mi Pozso Bratisla Kas Kosi Nyit Nít v konszolidá állapotba töb viszo épp cs ho egyensúlyb tud tarta mérlegé államalakul ó fejlőd legszembeötlő eredmény ho Losonc kongresszus Kass orthod kongresszu hitközség na költségg pomp templomok építette Anyanye szeri Sz.-n tö mi 40% magya töb szlová ném lengy anyanyelv

14874.

CÍMS Szlovens zsidós

SZÓCI Szlovens zsidósá Szlovens terüle 1 fe megtart uto népszámlá ada szer 135, zs összlakos számarányá kép 3.000, százalék fe m mag impér al 19 tört népszámlálás kép 4 zsidó keves m terület m azelő apa százalékok kifeje 3-27°/0 t Sz.- háromf hitköz v kongressz neo ortho statusquo-au hitközsé kö egye ortho hitközségek közpo irodá Jüdis Kanzl mely közpon Pöstyén vezet Wé Kál pösty ortho főrab kongressz status hitközsé közpo megszervez álland tárgya al v ed siker létrehoz há fentnevez hitközs alakula kí Keletszlovens eg rész úgynevez cháss hitközsé vann mel formai ortho hitközségek tartozn mé kü imaházak rendelkezn Kass Nagymihály Mezőlaborcz Sz hitközsé általá szervezetlen különb vall árnyala egyenetlensé idéz eg hitközségek hitközs intézmén i alakulhatt E egyenetlensé idéz e h hitközsé any viszon meglehető kedvezőtlen C néh nagy vá hitközsé m Pozs Bratisl Ka Kos Nyi Ní konszolid állapotb tö visz ép c h egyensúly tu tart mérleg államalaku fejlő legszembeötl eredmén h Loson kongresszu Kas ortho kongressz hitközsé n költség pom templomo épített Anyany szer Sz.- t m 40 magy tö szlov né leng anyanyel

14874

CÍM Szloven zsidó

SZÓC Szloven zsidós Szloven terül f megtar ut népszáml ad sze 135 z összlako számarány ké 3.000 százalé f ma impé a 1 tör népszámlálá ké zsid keve terüle azel ap százaléko kifej 3-27°/ Sz. három hitkö kongress ne orth statusquo-a hitközs k egy orth hitközsége közp irod Jüdi Kanz mel közpo Pöstyé veze W Ká pöst orth főra kongress statu hitközs közp megszerve állan tárgy a e sike létreho h fentneve hitköz alakul k Keletszloven e rés úgyneve chás hitközs van me forma orth hitközsége tartoz m k imaháza rendelkez Kas Nagymihál Mezőlaborc S hitközs által szervezetle külön val árnyal egyenetlens idé e hitközsége hitköz intézmé alakulhat egyenetlens idé hitközs an viszo meglehet kedvezőtle né nag v hitközs Poz Bratis K Ko Ny N konszoli állapot t vis é egyensúl t tar mérle államalak fejl legszembeöt eredmé Loso kongressz Ka orth kongress hitközs költsé po templom építet Anyan sze Sz. 4 mag t szlo n len anyanye

1487

CÍ Szlove zsid

SZÓ Szlove zsidó Szlove terü megta u népszám a sz 13 összlak számarán k 3.00 százal m imp tö népszámlál k zsi kev terül aze a százalék kife 3-27° Sz háro hitk kongres n ort statusquo- hitköz eg ort hitközség köz iro Jüd Kan me közp Pösty vez K pös ort főr kongres stat hitköz köz megszerv álla tárg sik létreh fentnev hitkö alaku Keletszlove ré úgynev chá hitköz va m form ort hitközség tarto imaház rendelke Ka Nagymihá Mezőlabor hitköz álta szervezetl külö va árnya egyenetlen id hitközség hitkö intézm alakulha egyenetlen id hitköz a visz meglehe kedvezőtl n na hitköz Po Brati K N konszol állapo vi egyensú ta mérl államala fej legszembeö eredm Los kongress K ort kongres hitköz költs p templo építe Anya sz Sz ma szl le anyany