14875.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága. Iskolaügye

SZÓCIKK: Iskolaügye. Az iskolaügy terén az új államalakulás nem igen hozott lényeges változásokat. Az unifikált iskolatörvény szerint a 40 növendéken aluli iskolákat beszüntették. Jelenleg 75 zsidó iskola van 154 tanerővel és 5493 tanulóval. Tannyelv szerint: 42 szlovák (56%), 26 magyar (3467%), 6 német (8%) és 1 magyar-német vegyes (1-33%) iskola. A középtipusú iskolából Pozsonyban van 2 zsidó polgári iskola, az egyik orthodox fiú- a másik kongresszusi fiú- és leánypolgári, Érsekújváron egy kongresszusi fiú- és leány-polgári iskola. A vágújhelyi zsidó reáliskola 1919. megszűnt. Zsidó felsőiskola nincs Szlovenszkóban, úgyszintén mindeddig nincs felállítva sem a rabbi-, sem a hitoktatóképző iskola. A szlovenszkói zsidó iskolák pedagógiai rendszere általában hasonlatos a többi köztársasági iskolákéhoz, a tankönyvek is ugyanazok. Újítás e téren a Gerő-féle szlovák-nyelvű Zsidó Biblia Történet (megjelent Nagyszombatban), a magyarnyelvű Biblia történet (megjelent Tornalján) és a Héber ABC (megjelent Nyitrán). A zsidó iskolákban általában intenzíven tanítják a héber nyelvet, ami különben Szloveszkóban erősen terjedőben van, úgyhogy a különböző kurzusok révén ma már több mint 300-ra tehető azok száma, akik jól beszélnek héberül.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4875. címszó a lexikon => 855. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14875.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága. Iskolaügye

SZÓCIKK: Iskolaügye. Az iskolaügy terén az új államalakulás nem igen hozott lényeges változásokat. Az unifikált iskolatörvény szerint a 40 növendéken aluli iskolákat beszüntették. Jelenleg 75 zsidó iskola van 154 tanerővel és 5493 tanulóval. Tannyelv szerint: 42 szlovák 56% , 26 magyar 3467% , 6 német 8% és 1 magyar-német vegyes 1-33% iskola. A középtipusú iskolából Pozsonyban van 2 zsidó polgári iskola, az egyik orthodox fiú- a másik kongresszusi fiú- és leánypolgári, Érsekújváron egy kongresszusi fiú- és leány-polgári iskola. A vágújhelyi zsidó reáliskola 1919. megszűnt. Zsidó felsőiskola nincs Szlovenszkóban, úgyszintén mindeddig nincs felállítva sem a rabbi-, sem a hitoktatóképző iskola. A szlovenszkói zsidó iskolák pedagógiai rendszere általában hasonlatos a többi köztársasági iskolákéhoz, a tankönyvek is ugyanazok. Újítás e téren a Gerő-féle szlovák-nyelvű Zsidó Biblia Történet megjelent Nagyszombatban , a magyarnyelvű Biblia történet megjelent Tornalján és a Héber ABC megjelent Nyitrán . A zsidó iskolákban általában intenzíven tanítják a héber nyelvet, ami különben Szloveszkóban erősen terjedőben van, úgyhogy a különböző kurzusok révén ma már több mint 300-ra tehető azok száma, akik jól beszélnek héberül.

14875.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága Iskolaügy

SZÓCIKK Iskolaügye A iskolaüg teré a ú államalakulá ne ige hozot lényege változásokat A unifikál iskolatörvén szerin 4 növendéke alul iskoláka beszüntették Jelenle 7 zsid iskol va 15 tanerőve é 549 tanulóval Tannyel szerint 4 szlová 56 2 magya 3467 néme 8 é magyar-néme vegye 1-33 iskola középtipus iskolábó Pozsonyba va zsid polgár iskola a egyi orthodo fiú mási kongresszus fiú é leánypolgári Érsekújváro eg kongresszus fiú é leány-polgár iskola vágújhely zsid reáliskol 1919 megszűnt Zsid felsőiskol ninc Szlovenszkóban úgyszinté mindeddi ninc felállítv se rabbi- se hitoktatóképz iskola szlovenszkó zsid iskolá pedagógia rendszer általába hasonlato több köztársaság iskolákéhoz tankönyve i ugyanazok Újítá tére Gerő-fél szlovák-nyelv Zsid Bibli Történe megjelen Nagyszombatba magyarnyelv Bibli történe megjelen Tornaljá é Hébe AB megjelen Nyitrá zsid iskolákba általába intenzíve tanítjá hébe nyelvet am különbe Szloveszkóba erőse terjedőbe van úgyhog különböz kurzuso révé m má töb min 300-r tehet azo száma aki jó beszélne héberül

14875.h

CÍMSZ Szlovensz zsidóság Iskolaüg

SZÓCIK Iskolaügy iskolaü ter államalakul n ig hozo lényeg változásoka unifiká iskolatörvé szeri növendék alu iskolák beszüntetté Jelenl zsi isko v 1 tanerőv 54 tanulóva Tannye szerin szlov 5 magy 346 ném magyar-ném vegy 1-3 iskol középtipu iskoláb Pozsonyb v zsi polgá iskol egy orthod fi más kongresszu fi leánypolgár Érsekújvár e kongresszu fi leány-polgá iskol vágújhel zsi reálisko 191 megszűn Zsi felsőisko nin Szlovenszkóba úgyszint mindedd nin felállít s rabbi s hitoktatókép iskol szlovenszk zsi iskol pedagógi rendsze általáb hasonlat töb köztársasá iskolákého tankönyv ugyanazo Újít tér Gerő-fé szlovák-nyel Zsi Bibl Történ megjele Nagyszombatb magyarnyel Bibl történ megjele Tornalj Héb A megjele Nyitr zsi iskolákb általáb intenzív tanítj héb nyelve a különb Szloveszkób erős terjedőb va úgyho különbö kurzus rév m tö mi 300- tehe az szám ak j beszéln héberü

14875.

CÍMS Szlovens zsidósá Iskolaü

SZÓCI Iskolaüg iskola te államalaku i hoz lénye változások unifik iskolatörv szer növendé al iskolá beszüntett Jelen zs isk tanerő 5 tanulóv Tanny szeri szlo mag 34 né magyar-né veg 1- isko középtip iskolá Pozsony zs polg isko eg ortho f má kongressz f leánypolgá Érsekújvá kongressz f leány-polg isko vágújhe zs reálisk 19 megszű Zs felsőisk ni Szlovenszkób úgyszin minded ni felállí rabb hitoktatóké isko szlovensz zs isko pedagóg rendsz általá hasonla tö köztársas iskolákéh tanköny ugyanaz Újí té Gerő-f szlovák-nye Zs Bib Törté megjel Nagyszombat magyarnye Bib törté megjel Tornal Hé megjel Nyit zs iskolák általá intenzí tanít hé nyelv külön Szloveszkó erő terjedő v úgyh különb kurzu ré t m 300 teh a szá a beszél héber

14875

CÍM Szloven zsidós Iskola

SZÓC Iskolaü iskol t államalak ho lény változáso unifi iskolatör sze növend a iskol beszüntet Jele z is taner tanuló Tann szer szl ma 3 n magyar-n ve 1 isk középti iskol Pozson z pol isk e orth m kongress leánypolg Érsekújv kongress leány-pol isk vágújh z reális 1 megsz Z felsőis n Szlovenszkó úgyszi minde n feláll rab hitoktatók isk szlovens z isk pedagó rends által hasonl t köztársa iskoláké tankön ugyana Új t Gerő- szlovák-ny Z Bi Tört megje Nagyszomba magyarny Bi tört megje Torna H megje Nyi z iskolá által intenz taní h nyel külö Szloveszk er terjed úgy külön kurz r 30 te sz beszé hébe

1487

CÍ Szlove zsidó Iskol

SZÓ Iskola isko államala h lén változás unif iskolatö sz növen isko beszünte Jel i tane tanul Tan sze sz m magyar- v is középt isko Pozso po is ort kongres leánypol Érsekúj kongres leány-po is vágúj reáli megs felsői Szlovenszk úgysz mind felál ra hitoktató is szloven is pedag rend álta hason köztárs iskolák tankö ugyan Ú Gerő szlovák-n B Tör megj Nagyszomb magyarn B tör megj Torn megj Ny iskol álta inten tan nye kül Szlovesz e terje úg külö kur 3 t s besz héb