14881.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Irodalmi élete

SZÓCIKK: Irodalmi élete. Már a régi Magyarország keretében is voltak művelői a zsidó irodalomnak a mai Szlovenszkón. Így Juhász Mór, Kassa volt rendőrkapitánya, aki különösen hébernyelvű verseivel és tárcáival szerepelt a héber lapokban. (Hacefira, Hamagid, Haolam). Juhász Mór nemcsak héber, de magyar nyelven is írt, zsidó témájú írásai egy finom költői lélek megnyilvánulásai voltak. Juhász Mór azonban nem talált követőkre és így hosszú ideig nem volt intenzív zsidó irodalmi élet a mai Szlovenszkón. A háború nyomán történt események hatása alatt a zsidó sajtó fellendült és itt-ott, ha bátortalanul is, megszólalt a zsidó irodalom. Neumann Oszkár (Pozsony) finoman ötvözött, németnyelvű verseiben az új zsidó útját járja. A zsidó groteszkség és fanyar humor jelentkezik Komlósi Soma (Pozsony) írásaiban, aki leginkább régi zsidó történetek ás legendák persziflálásával szerzett magának nagy olvasótábort. A zsidóság egyetemes gondolata szólaltatta meg Lányi Menyhértet (Kassa), aki különösen Keleti hajós c. novelláskönyvében az örök, furcsa zsidó sorsot írta meg. Spielberger Leónak (Kassa) a zsidó küzdelem és a mai zsidó fiatalember hányodása a különböző világnézetek között a témaköre. Szociális világnézete Zsidó építők c. könyvében bontakozik ki áttekinthetően. Lányi Menyhérttel együtt lefordította Anski Dybuk c. drámáját magyar nyelvre. Lövi József (Kassa) polemikus, valamint zsidó ismeretterjesztő írásai nagy népszerűségnek örvendenek. Sze-es Erzsi (Nagymihály) világi versein kívül néhány meleg zsidó költeményt is irt a zsidó leánylélek vívódásairól. A szlovenszkói zsidó irodalomnak általában ma még csak a körvonalai látszanak és legfőbb igyekezete, hogy jó fordításokban a jiddis és héber irodalom nagy mestereit ismertesse meg a zsidó olvasókkal.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4881. címszó a lexikon => 856. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14881.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Irodalmi élete

SZÓCIKK: Irodalmi élete. Már a régi Magyarország keretében is voltak művelői a zsidó irodalomnak a mai Szlovenszkón. Így Juhász Mór, Kassa volt rendőrkapitánya, aki különösen hébernyelvű verseivel és tárcáival szerepelt a héber lapokban. Hacefira, Hamagid, Haolam . Juhász Mór nemcsak héber, de magyar nyelven is írt, zsidó témájú írásai egy finom költői lélek megnyilvánulásai voltak. Juhász Mór azonban nem talált követőkre és így hosszú ideig nem volt intenzív zsidó irodalmi élet a mai Szlovenszkón. A háború nyomán történt események hatása alatt a zsidó sajtó fellendült és itt-ott, ha bátortalanul is, megszólalt a zsidó irodalom. Neumann Oszkár Pozsony finoman ötvözött, németnyelvű verseiben az új zsidó útját járja. A zsidó groteszkség és fanyar humor jelentkezik Komlósi Soma Pozsony írásaiban, aki leginkább régi zsidó történetek ás legendák persziflálásával szerzett magának nagy olvasótábort. A zsidóság egyetemes gondolata szólaltatta meg Lányi Menyhértet Kassa , aki különösen Keleti hajós c. novelláskönyvében az örök, furcsa zsidó sorsot írta meg. Spielberger Leónak Kassa a zsidó küzdelem és a mai zsidó fiatalember hányodása a különböző világnézetek között a témaköre. Szociális világnézete Zsidó építők c. könyvében bontakozik ki áttekinthetően. Lányi Menyhérttel együtt lefordította Anski Dybuk c. drámáját magyar nyelvre. Lövi József Kassa polemikus, valamint zsidó ismeretterjesztő írásai nagy népszerűségnek örvendenek. Sze-es Erzsi Nagymihály világi versein kívül néhány meleg zsidó költeményt is irt a zsidó leánylélek vívódásairól. A szlovenszkói zsidó irodalomnak általában ma még csak a körvonalai látszanak és legfőbb igyekezete, hogy jó fordításokban a jiddis és héber irodalom nagy mestereit ismertesse meg a zsidó olvasókkal.

14881.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága.Irodalm élet

SZÓCIKK Irodalm élete Má rég Magyarorszá keretébe i volta művelő zsid irodalomna ma Szlovenszkón Íg Juhás Mór Kass vol rendőrkapitánya ak különöse hébernyelv verseive é tárcáiva szerepel hébe lapokban Hacefira Hamagid Haola Juhás Mó nemcsa héber d magya nyelve i írt zsid témáj írása eg fino költő léle megnyilvánulása voltak Juhás Mó azonba ne talál követőkr é íg hossz idei ne vol intenzí zsid irodalm éle ma Szlovenszkón hábor nyomá történ eseménye hatás alat zsid sajt fellendül é itt-ott h bátortalanu is megszólal zsid irodalom Neuman Oszká Pozson finoma ötvözött németnyelv verseibe a ú zsid útjá járja zsid groteszksé é fanya humo jelentkezi Komlós Som Pozson írásaiban ak leginkáb rég zsid története á legendá persziflálásáva szerzet magána nag olvasótábort zsidósá egyeteme gondolat szólaltatt me Lány Menyhérte Kass ak különöse Kelet hajó c novelláskönyvébe a örök furcs zsid sorso írt meg Spielberge Leóna Kass zsid küzdele é ma zsid fiatalembe hányodás különböz világnézete közöt témaköre Szociáli világnézet Zsid építő c könyvébe bontakozi k áttekinthetően Lány Menyhértte együt lefordított Ansk Dybu c drámájá magya nyelvre Löv Józse Kass polemikus valamin zsid ismeretterjeszt írása nag népszerűségne örvendenek Sze-e Erzs Nagymihál világ versei kívü néhán mele zsid költemény i ir zsid leányléle vívódásairól szlovenszkó zsid irodalomna általába m mé csa körvonala látszana é legfőb igyekezete hog j fordításokba jiddi é hébe irodalo nag mesterei ismertess me zsid olvasókkal

14881.h

CÍMSZ Szlovensz zsidósága.Irodal éle

SZÓCIK Irodal élet M ré Magyarorsz keretéb volt művel zsi irodalomn m Szlovenszkó Í Juhá Mó Kas vo rendőrkapitány a különös hébernyel verseiv tárcáiv szerepe héb lapokba Hacefir Hamagi Haol Juhá M nemcs hébe magy nyelv ír zsi témá írás e fin költ lél megnyilvánulás volta Juhá M azonb n talá követők í hoss ide n vo intenz zsi irodal él m Szlovenszkó hábo nyom törté esemény hatá ala zsi saj fellendü itt-ot bátortalan i megszóla zsi irodalo Neuma Oszk Pozso finom ötvözöt németnyel verseib zsi útj járj zsi groteszks fany hum jelentkez Komló So Pozso írásaiba a leginká ré zsi történet legend persziflálásáv szerze magán na olvasótábor zsidós egyetem gondola szólaltat m Lán Menyhért Kas a különös Kele haj novelláskönyvéb örö furc zsi sors ír me Spielberg León Kas zsi küzdel m zsi fiatalemb hányodá különbö világnézet közö témakör Szociál világnéze Zsi épít könyvéb bontakoz áttekinthetőe Lán Menyhértt együ lefordítot Ans Dyb drámáj magy nyelvr Lö Józs Kas polemiku valami zsi ismeretterjesz írás na népszerűségn örvendene Sze- Erz Nagymihá vilá verse kív néhá mel zsi költemén i zsi leánylél vívódásairó szlovenszk zsi irodalomn általáb m cs körvonal látszan legfő igyekezet ho fordításokb jidd héb irodal na mestere ismertes m zsi olvasókka

14881.

CÍMS Szlovens zsidósága.Iroda él

SZÓCI Iroda éle r Magyarors kereté vol műve zs irodalom Szlovenszk Juh M Ka v rendőrkapitán különö hébernye versei tárcái szerep hé lapokb Hacefi Hamag Hao Juh nemc héb mag nyel í zs tém írá fi köl lé megnyilvánulá volt Juh azon tal követő hos id v inten zs iroda é Szlovenszk háb nyo tört esemén hat al zs sa fellend itt-o bátortala megszól zs irodal Neum Osz Pozs fino ötvözö németnye versei zs út jár zs groteszk fan hu jelentke Koml S Pozs írásaib legink r zs történe legen persziflálásá szerz magá n olvasótábo zsidó egyete gondol szólalta Lá Menyhér Ka különö Kel ha novelláskönyvé ör fur zs sor í m Spielber Leó Ka zs küzde zs fiatalem hányod különb világnéze köz témakö Szociá világnéz Zs épí könyvé bontako áttekinthető Lá Menyhért egy lefordíto An Dy drámá mag nyelv L Józ Ka polemik valam zs ismeretterjes írá n népszerűség örvenden Sze Er Nagymih vil vers kí néh me zs költemé zs leánylé vívódásair szlovensz zs irodalom általá c körvona látsza legf igyekeze h fordítások jid hé iroda n mester ismerte zs olvasókk

14881

CÍM Szloven zsidósága.Irod é

SZÓC Irod él Magyaror keret vo műv z irodalo Szlovensz Ju K rendőrkapitá külön héberny verse tárcá szere h lapok Hacef Hama Ha Ju nem hé ma nye z té ír f kö l megnyilvánul vol Ju azo ta követ ho i inte z irod Szlovensz há ny tör esemé ha a z s fellen itt- bátortal megszó z iroda Neu Os Poz fin ötvöz németny verse z ú já z grotesz fa h jelentk Kom Poz írásai legin z történ lege persziflálás szer mag olvasótáb zsid egyet gondo szólalt L Menyhé K külön Ke h novelláskönyv ö fu z so Spielbe Le K z küzd z fiatale hányo külön világnéz kö témak Szoci világné Z ép könyv bontak áttekinthet L Menyhér eg lefordít A D drám ma nyel Jó K polemi vala z ismeretterje ír népszerűsé örvende Sz E Nagymi vi ver k né m z költem z leányl vívódásai szlovens z irodalo által körvon látsz leg igyekez fordításo ji h irod meste ismert z olvasók

1488

CÍ Szlove zsidósága.Iro

SZÓ Iro é Magyaro kere v mű irodal Szlovens J rendőrkapit külö hébern vers tárc szer lapo Hace Ham H J ne h m ny t í k megnyilvánu vo J az t köve h int iro Szlovens h n tö esem h felle itt bátorta megsz irod Ne O Po fi ötvö németn vers j grotes f jelent Ko Po írása legi törté leg persziflálá sze ma olvasótá zsi egye gond szólal Menyh külö K novellásköny f s Spielb L küz fiatal hány külö világné k téma Szoc világn é köny bonta áttekinthe Menyhé e lefordí drá m nye J polem val ismeretterj í népszerűs örvend S Nagym v ve n költe leány vívódása szloven irodal álta körvo láts le igyeke fordítás j iro mest ismer olvasó