14883.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Kulturális intézmények

SZÓCIKK: Kulturális intézmények tekintetében Szlovenszkóban nagyon kevés kezdeményezés történt és e téren még minden a kezdet-kezdetén van. Megemlítésre méltó a Szlovenszkói Zsidó Múzeum, mely Eperjesen létesült 1928. Bárkány Jenő mérnök és Austerlitz Tivadar ügyvéd kezdeményezésére. Elhelyezést nyert egy véletlenül felfedezett, a XVIII sz.-ból való zsinagóga épületében és magában foglalja a Szlovenszkó zsidó kultúrájára, történetére és művészetére vonatkozó emlékeket és okiratokat. Az alapítás költségeit az eperjesi zsidóság adta össze.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4883. címszó a lexikon => 856. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14883.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Kulturális intézmények

SZÓCIKK: Kulturális intézmények tekintetében Szlovenszkóban nagyon kevés kezdeményezés történt és e téren még minden a kezdet-kezdetén van. Megemlítésre méltó a Szlovenszkói Zsidó Múzeum, mely Eperjesen létesült 1928. Bárkány Jenő mérnök és Austerlitz Tivadar ügyvéd kezdeményezésére. Elhelyezést nyert egy véletlenül felfedezett, a XVIII sz.-ból való zsinagóga épületében és magában foglalja a Szlovenszkó zsidó kultúrájára, történetére és művészetére vonatkozó emlékeket és okiratokat. Az alapítás költségeit az eperjesi zsidóság adta össze.

14883.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága.Kulturáli intézménye

SZÓCIKK Kulturáli intézménye tekintetébe Szlovenszkóba nagyo kevé kezdeményezé történ é tére mé minde kezdet-kezdeté van Megemlítésr mélt Szlovenszkó Zsid Múzeum mel Eperjese létesül 1928 Bárkán Jen mérnö é Austerlit Tivada ügyvé kezdeményezésére Elhelyezés nyer eg véletlenü felfedezett XVII sz.-bó val zsinagóg épületébe é magába foglalj Szlovenszk zsid kultúrájára történetér é művészetér vonatkoz emlékeke é okiratokat A alapítá költségei a eperjes zsidósá adt össze

14883.h

CÍMSZ Szlovensz zsidósága.Kulturál intézmény

SZÓCIK Kulturál intézmény tekintetéb Szlovenszkób nagy kev kezdeményez törté tér m mind kezdet-kezdet va Megemlítés mél Szlovenszk Zsi Múzeu me Eperjes létesü 192 Bárká Je mérn Austerli Tivad ügyv kezdeményezésér Elhelyezé nye e véletlen felfedezet XVI sz.-b va zsinagó épületéb magáb foglal Szlovensz zsi kultúrájár történeté művészeté vonatko emlékek okiratoka alapít költsége eperje zsidós ad össz

14883.

CÍMS Szlovens zsidósága.Kulturá intézmén

SZÓCI Kulturá intézmén tekinteté Szlovenszkó nag ke kezdeménye tört té min kezdet-kezde v Megemlíté mé Szlovensz Zs Múze m Eperje létes 19 Bárk J mér Austerl Tiva ügy kezdeményezésé Elhelyez ny véletle felfedeze XV sz.- v zsinag épületé magá fogla Szlovens zs kultúrájá történet művészet vonatk emléke okiratok alapí költség eperj zsidó a öss

14883

CÍM Szloven zsidósága.Kultur intézmé

SZÓC Kultur intézmé tekintet Szlovenszk na k kezdemény tör t mi kezdet-kezd Megemlít m Szlovens Z Múz Eperj léte 1 Bár mé Auster Tiv üg kezdeményezés Elhelye n véletl felfedez X sz. zsina épület mag fogl Szloven z kultúráj történe művésze vonat emlék okirato alap költsé eper zsid ös

1488

CÍ Szlove zsidósága.Kultu intézm

SZÓ Kultu intézm tekinte Szlovensz n kezdemén tö m kezdet-kez Megemlí Szloven Mú Eper lét Bá m Auste Ti ü kezdeményezé Elhely vélet felfede sz zsin épüle ma fog Szlove kultúrá történ művész vona emlé okirat ala költs epe zsi ö