14884.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Cionista mozgalom

SZÓCIKK: Cionista mozgalom. Szlovenszkóban jelenleg 104 cionista helyicsoport van, melyek a mahrisch-ostraui cionista központhoz tartoznak. A helyicsoportok 3 körzetben működnek: a pozsonyi, zsolnai és eperjesi körzetben. A cionista helyicsoportok munkája felöleli a cionista világszervezet programját és Palesztina felépítésének szolgálatában áll. A szlovenszkói cionisták teljesítménye számarányukhoz képest megfelelő. A Zsidó Nemzeti Alapra évenkint körülbelül 300 - 400,000 c. koronát gyűjtenek, a Keren Hajeszod évi bevétele Szlovenszkóban körülbelül 100 - 120.000 ck. az eladott sékelek száma körülbelül évi 6 -7000 darabot tesz ki. Kongresszusokon Szlovenszkót rendszerint 3 -4 delegátus képviseli. Két chaluc-telep is működik Szlovenszkóban, ahol állandóan 40-40 chalucot képeznek ki a Palesztinái munkára. A mozgalom vezéralakjai: Sipos Leó, Neumann Oscar, Tánzer N., Lövi József, Ferbstein Károly, Mandula, Spielberger Mór.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4884. címszó a lexikon => 857. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14884.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Cionista mozgalom

SZÓCIKK: Cionista mozgalom. Szlovenszkóban jelenleg 104 cionista helyicsoport van, melyek a mahrisch-ostraui cionista központhoz tartoznak. A helyicsoportok 3 körzetben működnek: a pozsonyi, zsolnai és eperjesi körzetben. A cionista helyicsoportok munkája felöleli a cionista világszervezet programját és Palesztina felépítésének szolgálatában áll. A szlovenszkói cionisták teljesítménye számarányukhoz képest megfelelő. A Zsidó Nemzeti Alapra évenkint körülbelül 300 - 400,000 c. koronát gyűjtenek, a Keren Hajeszod évi bevétele Szlovenszkóban körülbelül 100 - 120.000 ck. az eladott sékelek száma körülbelül évi 6 -7000 darabot tesz ki. Kongresszusokon Szlovenszkót rendszerint 3 -4 delegátus képviseli. Két chaluc-telep is működik Szlovenszkóban, ahol állandóan 40-40 chalucot képeznek ki a Palesztinái munkára. A mozgalom vezéralakjai: Sipos Leó, Neumann Oscar, Tánzer N., Lövi József, Ferbstein Károly, Mandula, Spielberger Mór.

14884.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága.Cionist mozgalo

SZÓCIKK Cionist mozgalom Szlovenszkóba jelenle 10 cionist helyicsopor van melye mahrisch-ostrau cionist központho tartoznak helyicsoporto körzetbe működnek pozsonyi zsolna é eperjes körzetben cionist helyicsoporto munkáj felölel cionist világszerveze programjá é Palesztin felépítéséne szolgálatába áll szlovenszkó cionistá teljesítmény számarányukho képes megfelelő Zsid Nemzet Alapr évenkin körülbelü 30 400,00 c koroná gyűjtenek Kere Hajeszo év bevétel Szlovenszkóba körülbelü 10 120.00 ck a eladot sékele szám körülbelü év -700 darabo tes ki Kongresszusoko Szlovenszkó rendszerin - delegátu képviseli Ké chaluc-tele i működi Szlovenszkóban aho állandóa 40-4 chaluco képezne k Palesztiná munkára mozgalo vezéralakjai Sipo Leó Neuman Oscar Tánze N. Löv József Ferbstei Károly Mandula Spielberge Mór

14884.h

CÍMSZ Szlovensz zsidósága.Cionis mozgal

SZÓCIK Cionis mozgalo Szlovenszkób jelenl 1 cionis helyicsopo va mely mahrisch-ostra cionis központh tartozna helyicsoport körzetb működne pozsony zsoln eperje körzetbe cionis helyicsoport munká felöle cionis világszervez programj Paleszti felépítésén szolgálatáb ál szlovenszk cionist teljesítmén számarányukh képe megfelel Zsi Nemze Alap évenki körülbel 3 400,0 koron gyűjtene Ker Hajesz é bevéte Szlovenszkób körülbel 1 120.0 c elado sékel szá körülbel é -70 darab te k Kongresszusok Szlovenszk rendszeri delegát képvisel K chaluc-tel működ Szlovenszkóba ah állandó 40- chaluc képezn Palesztin munkár mozgal vezéralakja Sip Le Neuma Osca Tánz N Lö Józse Ferbste Károl Mandul Spielberg Mó

14884.

CÍMS Szlovens zsidósága.Cioni mozga

SZÓCI Cioni mozgal Szlovenszkó jelen cioni helyicsop v mel mahrisch-ostr cioni központ tartozn helyicsopor körzet működn pozson zsol eperj körzetb cioni helyicsopor munk felöl cioni világszerve program Paleszt felépítésé szolgálatá á szlovensz cionis teljesítmé számarányuk kép megfele Zs Nemz Ala évenk körülbe 400, koro gyűjten Ke Hajes bevét Szlovenszkó körülbe 120. elad séke sz körülbe -7 dara t Kongresszuso Szlovensz rendszer delegá képvise chaluc-te műkö Szlovenszkób a álland 40 chalu képez Paleszti munká mozga vezéralakj Si L Neum Osc Tán L Józs Ferbst Káro Mandu Spielber M

14884

CÍM Szloven zsidósága.Cion mozg

SZÓC Cion mozga Szlovenszk jele cion helyicso me mahrisch-ost cion közpon tartoz helyicsopo körze működ pozso zso eper körzet cion helyicsopo mun felö cion világszerv progra Palesz felépítés szolgálat szlovens cioni teljesítm számarányu ké megfel Z Nem Al éven körülb 400 kor gyűjte K Haje bevé Szlovenszk körülb 120 ela sék s körülb - dar Kongresszus Szlovens rendsze deleg képvis chaluc-t műk Szlovenszkó állan 4 chal képe Paleszt munk mozg vezéralak S Neu Os Tá Józ Ferbs Kár Mand Spielbe

1488

CÍ Szlove zsidósága.Cio moz

SZÓ Cio mozg Szlovensz jel cio helyics m mahrisch-os cio közpo tarto helyicsop körz műkö pozs zs epe körze cio helyicsop mu fel cio világszer progr Pales felépíté szolgála szloven cion teljesít számarány k megfe Ne A éve körül 40 ko gyűjt Haj bev Szlovensz körül 12 el sé körül da Kongresszu Szloven rendsz dele képvi chaluc- mű Szlovenszk álla cha kép Palesz mun moz vezérala Ne O T Jó Ferb Ká Man Spielb