14885.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Sajtója

SZÓCIKK: "Sajtója. A szlovenszkói zsidó sajtó az idők folyamán változásokon ment keresztül. Az államalakulat óta a következő sajtóorgánumok jelentek meg: Útmutató (1909. Szerk. Nemes Albert, Érsekújvár. Megszűnt 1923); Szombat (1923. Szerk. Újvári Péter, Érsekújvár. Megsz. 1924); Judea (1925. Szerk. Újvári Péter, Pozsony-Kassa. Megsz. 1925); j Judea (1925. Szerk. Újvári Péter Kassa. Megsz. 1926); Jüdische Volkszeitung (1919. Pozsony. Szerk. Oskar Neumann; IX. évfolyam); Jüdisches Familienblatt (1926. Szerk. Müller Henrik, Pozsony; II. évfolyam). Jelenleg három cionista irányzatú zsidó újság van Szlovenszkóban : a két németnyelvű pozsonyi újság: a Jüdische Volkszeitung és a Jüdisches Familien-blatt és az Ungvár-Kassa megjelenésű Zsidó Néplap (1919. Szerk. Szerény Béla IX. évfolyam)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4885. címszó a lexikon => 857. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14885.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Sajtója

SZÓCIKK: Sajtója. A szlovenszkói zsidó sajtó az idők folyamán változásokon ment keresztül. Az államalakulat óta a következő sajtóorgánumok jelentek meg: Útmutató 1909. Szerk. Nemes Albert, Érsekújvár. Megszűnt 1923 ; Szombat 1923. Szerk. Újvári Péter, Érsekújvár. Megsz. 1924 ; Judea 1925. Szerk. Újvári Péter, Pozsony-Kassa. Megsz. 1925 ; j Judea 1925. Szerk. Újvári Péter Kassa. Megsz. 1926 ; Jüdische Volkszeitung 1919. Pozsony. Szerk. Oskar Neumann; IX. évfolyam ; Jüdisches Familienblatt 1926. Szerk. Müller Henrik, Pozsony; II. évfolyam . Jelenleg három cionista irányzatú zsidó újság van Szlovenszkóban : a két németnyelvű pozsonyi újság: a Jüdische Volkszeitung és a Jüdisches Familien-blatt és az Ungvár-Kassa megjelenésű Zsidó Néplap 1919. Szerk. Szerény Béla IX. évfolyam .

14885.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága.Sajtój

SZÓCIKK Sajtója szlovenszkó zsid sajt a idő folyamá változásoko men keresztül A államalakula ót következ sajtóorgánumo jelente meg Útmutat 1909 Szerk Neme Albert Érsekújvár Megszűn 192 Szomba 1923 Szerk Újvár Péter Érsekújvár Megsz 192 Jude 1925 Szerk Újvár Péter Pozsony-Kassa Megsz 192 Jude 1925 Szerk Újvár Péte Kassa Megsz 192 Jüdisch Volkszeitun 1919 Pozsony Szerk Oska Neumann IX évfolya Jüdische Familienblat 1926 Szerk Mülle Henrik Pozsony II évfolya Jelenle háro cionist irányzat zsid újsá va Szlovenszkóba ké németnyelv pozsony újság Jüdisch Volkszeitun é Jüdische Familien-blat é a Ungvár-Kass megjelenés Zsid Népla 1919 Szerk Szerén Bél IX évfolya

14885.h

CÍMSZ Szlovensz zsidósága.Sajtó

SZÓCIK Sajtój szlovenszk zsi saj id folyam változások me keresztü államalakul ó követke sajtóorgánum jelent me Útmuta 190 Szer Nem Alber Érsekújvá Megszű 19 Szomb 192 Szer Újvá Péte Érsekújvá Megs 19 Jud 192 Szer Újvá Péte Pozsony-Kass Megs 19 Jud 192 Szer Újvá Pét Kass Megs 19 Jüdisc Volkszeitu 191 Pozson Szer Osk Neuman I évfoly Jüdisch Familienbla 192 Szer Müll Henri Pozson I évfoly Jelenl hár cionis irányza zsi újs v Szlovenszkób k németnyel pozson újsá Jüdisc Volkszeitu Jüdisch Familien-bla Ungvár-Kas megjelené Zsi Népl 191 Szer Szeré Bé I évfoly

14885.

CÍMS Szlovens zsidósága.Sajt

SZÓCI Sajtó szlovensz zs sa i folya változáso m kereszt államalaku követk sajtóorgánu jelen m Útmut 19 Sze Ne Albe Érsekújv Megsz 1 Szom 19 Sze Újv Pét Érsekújv Meg 1 Ju 19 Sze Újv Pét Pozsony-Kas Meg 1 Ju 19 Sze Újv Pé Kas Meg 1 Jüdis Volkszeit 19 Pozso Sze Os Neuma évfol Jüdisc Familienbl 19 Sze Mül Henr Pozso évfol Jelen há cioni irányz zs új Szlovenszkó németnye pozso újs Jüdis Volkszeit Jüdisc Familien-bl Ungvár-Ka megjelen Zs Nép 19 Sze Szer B évfol

14885

CÍM Szloven zsidósága.Saj

SZÓC Sajt szlovens z s foly változás keresz államalak követ sajtóorgán jele Útmu 1 Sz N Alb Érsekúj Megs Szo 1 Sz Új Pé Érsekúj Me J 1 Sz Új Pé Pozsony-Ka Me J 1 Sz Új P Ka Me Jüdi Volkszei 1 Pozs Sz O Neum évfo Jüdis Familienb 1 Sz Mü Hen Pozs évfo Jele h cion irány z ú Szlovenszk németny pozs új Jüdi Volkszei Jüdis Familien-b Ungvár-K megjele Z Né 1 Sz Sze évfo

1488

CÍ Szlove zsidósága.Sa

SZÓ Saj szloven fol változá keres államala köve sajtóorgá jel Útm S Al Érsekú Meg Sz S Ú P Érsekú M S Ú P Pozsony-K M S Ú K M Jüd Volksze Poz S Neu évf Jüdi Familien S M He Poz évf Jel cio irán Szlovensz németn poz ú Jüd Volksze Jüdi Familien- Ungvár- megjel N S Sz évf