14886.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Sport

SZÓCIKK: Sport. A zsidó sport különösen az államalakulat első éveiben erős lendülettel indult meg, egymás után alakultak a különböző zsidó sportegyesületek, melyek azonban az idők folyamán megszűntek. Míg 1923. 11 zsidó sportegyesület volt Sz.-ban, most már csak 5 van, így Pozsonyban a Makkabea (300 taggal), Kassán a Hakoach (200 taggal), Nyitrán a Makkabi (150 taggal), Besztercebányán (Bauska Bystrica) a Makkábi (100 taggal) és Eperjesen (Presov) a Makkábi (100 taggal). A sportegyesületeknél sokkal kedvezőbb helyzetben van a Hasomer-Kadimah, a zsidó cserkészmozgalom, mely közel 12,000 tagot számlál, Pozsonyban van a központja és hivatalos tagja a csehszlovákiai országos cserkészszövetségnek. A testi kultuszon kívül a cserkészek igen értékes zsidó kulturmunkát végeznek és legfőbb művelői a héber nyelvnek és a chaluc mozgalomnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4886. címszó a lexikon => 857. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14886.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Sport

SZÓCIKK: Sport. A zsidó sport különösen az államalakulat első éveiben erős lendülettel indult meg, egymás után alakultak a különböző zsidó sportegyesületek, melyek azonban az idők folyamán megszűntek. Míg 1923. 11 zsidó sportegyesület volt Sz.-ban, most már csak 5 van, így Pozsonyban a Makkabea 300 taggal , Kassán a Hakoach 200 taggal , Nyitrán a Makkabi 150 taggal , Besztercebányán Bauska Bystrica a Makkábi 100 taggal és Eperjesen Presov a Makkábi 100 taggal . A sportegyesületeknél sokkal kedvezőbb helyzetben van a Hasomer-Kadimah, a zsidó cserkészmozgalom, mely közel 12,000 tagot számlál, Pozsonyban van a központja és hivatalos tagja a csehszlovákiai országos cserkészszövetségnek. A testi kultuszon kívül a cserkészek igen értékes zsidó kulturmunkát végeznek és legfőbb művelői a héber nyelvnek és a chaluc mozgalomnak.

14886.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága.Spor

SZÓCIKK Sport zsid spor különöse a államalakula els éveibe erő lendülette indul meg egymá utá alakulta különböz zsid sportegyesületek melye azonba a idő folyamá megszűntek Mí 1923 1 zsid sportegyesüle vol Sz.-ban mos má csa van íg Pozsonyba Makkabe 30 tagga Kassá Hakoac 20 tagga Nyitrá Makkab 15 tagga Besztercebányá Bausk Bystric Makkáb 10 tagga é Eperjese Preso Makkáb 10 tagga sportegyesületekné sokka kedvezőb helyzetbe va Hasomer-Kadimah zsid cserkészmozgalom mel köze 12,00 tago számlál Pozsonyba va központj é hivatalo tagj csehszlovákia országo cserkészszövetségnek test kultuszo kívü cserkésze ige értéke zsid kulturmunká végezne é legfőb művelő hébe nyelvne é chalu mozgalomnak

14886.h

CÍMSZ Szlovensz zsidósága.Spo

SZÓCIK Spor zsi spo különös államalakul el éveib er lendülett indu me egym ut alakult különbö zsi sportegyesülete mely azonb id folyam megszűnte M 192 zsi sportegyesül vo Sz.-ba mo m cs va í Pozsonyb Makkab 3 tagg Kass Hakoa 2 tagg Nyitr Makka 1 tagg Besztercebány Baus Bystri Makká 1 tagg Eperjes Pres Makká 1 tagg sportegyesületekn sokk kedvező helyzetb v Hasomer-Kadima zsi cserkészmozgalo me köz 12,0 tag számlá Pozsonyb v központ hivatal tag csehszlováki ország cserkészszövetségne tes kultusz kív cserkész ig érték zsi kulturmunk végezn legfő művel héb nyelvn chal mozgalomna

14886.

CÍMS Szlovens zsidósága.Sp

SZÓCI Spo zs sp különö államalaku e évei e lendület ind m egy u alakul különb zs sportegyesület mel azon i folya megszűnt 19 zs sportegyesü v Sz.-b m c v Pozsony Makka tag Kas Hako tag Nyit Makk tag Besztercebán Bau Bystr Makk tag Eperje Pre Makk tag sportegyesületek sok kedvez helyzet Hasomer-Kadim zs cserkészmozgal m kö 12, ta száml Pozsony közpon hivata ta csehszlovák orszá cserkészszövetségn te kultus kí cserkés i érté zs kulturmun végez legf műve hé nyelv cha mozgalomn

14886

CÍM Szloven zsidósága.S

SZÓC Sp z s külön államalak éve lendüle in eg alaku külön z sportegyesüle me azo foly megszűn 1 z sportegyes Sz.- Pozson Makk ta Ka Hak ta Nyi Mak ta Besztercebá Ba Byst Mak ta Eperj Pr Mak ta sportegyesülete so kedve helyze Hasomer-Kadi z cserkészmozga k 12 t szám Pozson közpo hivat t csehszlová orsz cserkészszövetség t kultu k cserké ért z kulturmu vége leg műv h nyel ch mozgalom

1488

CÍ Szlove zsidósága.

SZÓ S külö államala év lendül i e alak külö sportegyesül m az fol megszű sportegye Sz. Pozso Mak t K Ha t Ny Ma t Beszterceb B Bys Ma t Eper P Ma t sportegyesület s kedv helyz Hasomer-Kad cserkészmozg 1 szá Pozso közp hiva csehszlov ors cserkészszövetsé kult cserk ér kulturm vég le mű nye c mozgalo