14892.htm

CÍMSZÓ: Szociológia

SZÓCIKK: Szociológia. A társadalmi fejlődés törvényeinek tudománya az újabb tudományok sorába tartozik. A Magyar Tudományos Akadémia 1867. könyvsorozatot nyitott értekezések a törvénytudomány (1870-től a társadalomtudomány) köréből címen. Ez a sorozat 1915-ig jelent meg és ebben már zsidó származású társadalomtudósok tanulmányaival is találkozunk. Ezek: Körösi József és Fayer László. Csakhamar megindult a statisztika tudománya is, amelynek egyik előharcosa Körösi József (1. o.) a fővárosi Statisztikai Hivatal megalapítója. A társadalomtudomány ismertebb zsidó, származású művelői sorából felemlítendő Pikler Gyula, aki megállapítja, hogy a társadalomtudományi vizsgálat alapja csak a természettudományi módszer lehet (Bevezetés a jogbölcseletbe. 1892). Kiváló helyet foglal el Somló Bódog, aki a társadalom jelenségeinek törvényeit a pszichológiában keresi (Törvényszerűség a szociológiában 1898). Külön helyet foglal el a szociológusok körében Szabó Ervin, aki nyíltan a történelmi materializmus alapjára helyezkedik (A szocializmus 1904). A Műveltség Könyvtára sorozatban jelenik meg egy hatalmas összefoglaló mű. A társadalom címmel (1908), amelynek írói között ott látjuk Mádai Andor, Meszlenyi Albert zsidó származású tudósokat. 1901-ben alakul meg a Társadalomtudományi Társaság, amelynek lelke csakhamar Pikler Gyula lesz. A Társaság adja ki a Társadalomtudományi Könyvtár c. könyvsorozatot, amelyben számos munkát zsidó származású társadalomtudós írt. Így Harkányi Ede, Somló Bódog. stb. 1906-ban a konzervatív tudósok - minthogy a társaság működését a nemzeti eszmére nézve károsnak látják -- kilépnek és megalkotják a ma is fennálló Magyar Társadalomtudományi Társaságot. Mindkét társaságban előkelő helyet foglalnak el a zsidó származású társadalomtudósok. A Társadalomtudományi Társaság tagjai között felemlítendök: Braun Róbert, Dániel Arnold, Doktor Sándor, Fenyő Vilmos, Ferenczi Imre, Kármán Elemér, Papp József, Pikler Gyula, Polányi Károly, Polányiné-Stricker Laura, Papp Dávid. Szabó Ervin, Szende Pál, Székely Arthur és Aladár, Szirtes Arthur, Selymes Károly, Vágó József, Wilheim Szidónia stb. A Magyar Társadalomtudományi Társaság tagjai közül jelentékenyek: Marczali Henrik, Palágyi Menyhért, Farkas-Wolfner Pál, Béla Henrik, Braun Sándor, Glücksthal Samu, Hajdú Miklós, Katona Mór stb. A Társadalomtudományi Társaság keretében alakult meg 1905. a Szabadgondolkozók Magyarországi Egyesülete, amelynek lapja a Szabadgondolat (1911), ennek szerkesztői között található: Timár Miklós, Vámos Henrik. Kende Zsigmond. A Társaság keretében alakult meg (1908.) a Galilei Kör Polányi Károly elnöklésével, amelyet a háború alatt antimilitarista propagandája miatt feloszlattak. Másik ismert intézménye a Társadalomtudományok Szabad Iskolája volt. A Társaság folyóirata a Huszadik Század (1900). A háború után a Független Szemle, majd a Századunk köré csoportosul a progresszív írók sora, míg a konzervatív írók a Társadalomtudomány c. szemle köré gyülekeznek. Mindkét lapnak igen sok zsidó származású társadalomtudós munkatársa van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4892. címszó a lexikon => 859. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14892.htm

CÍMSZÓ: Szociológia

SZÓCIKK: Szociológia. A társadalmi fejlődés törvényeinek tudománya az újabb tudományok sorába tartozik. A Magyar Tudományos Akadémia 1867. könyvsorozatot nyitott értekezések a törvénytudomány 1870-től a társadalomtudomány köréből címen. Ez a sorozat 1915-ig jelent meg és ebben már zsidó származású társadalomtudósok tanulmányaival is találkozunk. Ezek: Körösi József és Fayer László. Csakhamar megindult a statisztika tudománya is, amelynek egyik előharcosa Körösi József 1. o. a fővárosi Statisztikai Hivatal megalapítója. A társadalomtudomány ismertebb zsidó, származású művelői sorából felemlítendő Pikler Gyula, aki megállapítja, hogy a társadalomtudományi vizsgálat alapja csak a természettudományi módszer lehet Bevezetés a jogbölcseletbe. 1892 . Kiváló helyet foglal el Somló Bódog, aki a társadalom jelenségeinek törvényeit a pszichológiában keresi Törvényszerűség a szociológiában 1898 . Külön helyet foglal el a szociológusok körében Szabó Ervin, aki nyíltan a történelmi materializmus alapjára helyezkedik A szocializmus 1904 . A Műveltség Könyvtára sorozatban jelenik meg egy hatalmas összefoglaló mű. A társadalom címmel 1908 , amelynek írói között ott látjuk Mádai Andor, Meszlenyi Albert zsidó származású tudósokat. 1901-ben alakul meg a Társadalomtudományi Társaság, amelynek lelke csakhamar Pikler Gyula lesz. A Társaság adja ki a Társadalomtudományi Könyvtár c. könyvsorozatot, amelyben számos munkát zsidó származású társadalomtudós írt. Így Harkányi Ede, Somló Bódog. stb. 1906-ban a konzervatív tudósok - minthogy a társaság működését a nemzeti eszmére nézve károsnak látják -- kilépnek és megalkotják a ma is fennálló Magyar Társadalomtudományi Társaságot. Mindkét társaságban előkelő helyet foglalnak el a zsidó származású társadalomtudósok. A Társadalomtudományi Társaság tagjai között felemlítendök: Braun Róbert, Dániel Arnold, Doktor Sándor, Fenyő Vilmos, Ferenczi Imre, Kármán Elemér, Papp József, Pikler Gyula, Polányi Károly, Polányiné-Stricker Laura, Papp Dávid. Szabó Ervin, Szende Pál, Székely Arthur és Aladár, Szirtes Arthur, Selymes Károly, Vágó József, Wilheim Szidónia stb. A Magyar Társadalomtudományi Társaság tagjai közül jelentékenyek: Marczali Henrik, Palágyi Menyhért, Farkas-Wolfner Pál, Béla Henrik, Braun Sándor, Glücksthal Samu, Hajdú Miklós, Katona Mór stb. A Társadalomtudományi Társaság keretében alakult meg 1905. a Szabadgondolkozók Magyarországi Egyesülete, amelynek lapja a Szabadgondolat 1911 , ennek szerkesztői között található: Timár Miklós, Vámos Henrik. Kende Zsigmond. A Társaság keretében alakult meg 1908. a Galilei Kör Polányi Károly elnöklésével, amelyet a háború alatt antimilitarista propagandája miatt feloszlattak. Másik ismert intézménye a Társadalomtudományok Szabad Iskolája volt. A Társaság folyóirata a Huszadik Század 1900 . A háború után a Független Szemle, majd a Századunk köré csoportosul a progresszív írók sora, míg a konzervatív írók a Társadalomtudomány c. szemle köré gyülekeznek. Mindkét lapnak igen sok zsidó származású társadalomtudós munkatársa van.

14892.ht

CÍMSZÓ Szociológi

SZÓCIKK Szociológia társadalm fejlődé törvényeine tudomány a újab tudományo soráb tartozik Magya Tudományo Akadémi 1867 könyvsorozato nyitot értekezése törvénytudomán 1870-tő társadalomtudomán körébő címen E soroza 1915-i jelen me é ebbe má zsid származás társadalomtudóso tanulmányaiva i találkozunk Ezek Körös Józse é Faye László Csakhama megindul statisztik tudomány is amelyne egyi előharcos Körös Józse 1 o főváros Statisztika Hivata megalapítója társadalomtudomán ismerteb zsidó származás művelő sorábó felemlítend Pikle Gyula ak megállapítja hog társadalomtudomány vizsgála alapj csa természettudomány módsze lehe Bevezeté jogbölcseletbe 189 Kivál helye fogla e Soml Bódog ak társadalo jelenségeine törvényei pszichológiába keres Törvényszerűsé szociológiába 189 Külö helye fogla e szociológuso körébe Szab Ervin ak nyílta történelm materializmu alapjár helyezkedi szocializmu 190 Műveltsé Könyvtár sorozatba jeleni me eg hatalma összefoglal mű társadalo címme 190 amelyne író közöt ot látju Máda Andor Meszleny Alber zsid származás tudósokat 1901-be alaku me Társadalomtudomány Társaság amelyne lelk csakhama Pikle Gyul lesz Társasá adj k Társadalomtudomány Könyvtá c könyvsorozatot amelybe számo munká zsid származás társadalomtudó írt Íg Harkány Ede Soml Bódog stb 1906-ba konzervatí tudóso minthog társasá működésé nemzet eszmér nézv károsna látjá - kilépne é megalkotjá m i fennáll Magya Társadalomtudomány Társaságot Mindké társaságba előkel helye foglalna e zsid származás társadalomtudósok Társadalomtudomány Társasá tagja közöt felemlítendök Brau Róbert Dánie Arnold Dokto Sándor Feny Vilmos Ferencz Imre Kármá Elemér Pap József Pikle Gyula Polány Károly Polányiné-Stricke Laura Pap Dávid Szab Ervin Szend Pál Székel Arthu é Aladár Szirte Arthur Selyme Károly Vág József Wilhei Szidóni stb Magya Társadalomtudomány Társasá tagja közü jelentékenyek Marczal Henrik Palágy Menyhért Farkas-Wolfne Pál Bél Henrik Brau Sándor Glückstha Samu Hajd Miklós Katon Mó stb Társadalomtudomány Társasá keretébe alakul me 1905 Szabadgondolkozó Magyarország Egyesülete amelyne lapj Szabadgondola 191 enne szerkesztő közöt található Timá Miklós Vámo Henrik Kend Zsigmond Társasá keretébe alakul me 1908 Galile Kö Polány Károl elnöklésével amelye hábor alat antimilitarist propagandáj miat feloszlattak Mási ismer intézmény Társadalomtudományo Szaba Iskoláj volt Társasá folyóirat Huszadi Száza 190 hábor utá Függetle Szemle maj Századun kör csoportosu progresszí író sora mí konzervatí író Társadalomtudomán c szeml kör gyülekeznek Mindké lapna ige so zsid származás társadalomtudó munkatárs van

14892.h

CÍMSZ Szociológ

SZÓCIK Szociológi társadal fejlőd törvényein tudomán úja tudomány sorá tartozi Magy Tudomány Akadém 186 könyvsorozat nyito értekezés törvénytudomá 1870-t társadalomtudomá köréb címe soroz 1915- jele m ebb m zsi származá társadalomtudós tanulmányaiv találkozun Eze Körö Józs Fay Lászl Csakham megindu statiszti tudomán i amelyn egy előharco Körö Józs főváro Statisztik Hivat megalapítój társadalomtudomá ismerte zsid származá művel soráb felemlíten Pikl Gyul a megállapítj ho társadalomtudomán vizsgál alap cs természettudomán módsz leh Bevezet jogbölcseletb 18 Kivá hely fogl Som Bódo a társadal jelenségein törvénye pszichológiáb kere Törvényszerűs szociológiáb 18 Kül hely fogl szociológus köréb Sza Ervi a nyílt történel materializm alapjá helyezked szocializm 19 Művelts Könyvtá sorozatb jelen m e hatalm összefogla m társadal címm 19 amelyn ír közö o látj Mád Ando Meszlen Albe zsi származá tudósoka 1901-b alak m Társadalomtudomán Társasá amelyn lel csakham Pikl Gyu les Társas ad Társadalomtudomán Könyvt könyvsorozato amelyb szám munk zsi származá társadalomtud ír Í Harkán Ed Som Bódo st 1906-b konzervat tudós mintho társas működés nemze eszmé néz károsn látj kilépn megalkotj fennál Magy Társadalomtudomán Társaságo Mindk társaságb előke hely foglaln zsi származá társadalomtudóso Társadalomtudomán Társas tagj közö felemlítendö Bra Róber Dáni Arnol Dokt Sándo Fen Vilmo Ferenc Imr Kárm Elemé Pa Józse Pikl Gyul Polán Károl Polányiné-Strick Laur Pa Dávi Sza Ervi Szen Pá Széke Arth Aladá Szirt Arthu Selym Károl Vá Józse Wilhe Szidón st Magy Társadalomtudomán Társas tagj köz jelentékenye Marcza Henri Palág Menyhér Farkas-Wolfn Pá Bé Henri Bra Sándo Glücksth Sam Haj Mikló Kato M st Társadalomtudomán Társas keretéb alaku m 190 Szabadgondolkoz Magyarorszá Egyesület amelyn lap Szabadgondol 19 enn szerkeszt közö találhat Tim Mikló Vám Henri Ken Zsigmon Társas keretéb alaku m 190 Galil K Polán Káro elnökléséve amely hábo ala antimilitaris propagandá mia feloszlatta Más isme intézmén Társadalomtudomány Szab Iskolá vol Társas folyóira Huszad Száz 19 hábo ut Függetl Szeml ma Századu kö csoportos progressz ír sor m konzervat ír Társadalomtudomá szem kö gyülekezne Mindk lapn ig s zsi származá társadalomtud munkatár va

14892.

CÍMS Szocioló

SZÓCI Szociológ társada fejlő törvényei tudomá új tudomán sor tartoz Mag Tudomán Akadé 18 könyvsoroza nyit értekezé törvénytudom 1870- társadalomtudom köré cím soro 1915 jel eb zs származ társadalomtudó tanulmányai találkozu Ez Kör Józ Fa Lász Csakha megind statiszt tudomá amely eg előharc Kör Józ fővár Statiszti Hiva megalapító társadalomtudom ismert zsi származ műve sorá felemlíte Pik Gyu megállapít h társadalomtudomá vizsgá ala c természettudomá móds le Beveze jogbölcselet 1 Kiv hel fog So Bód társada jelenségei törvény pszichológiá ker Törvényszerű szociológiá 1 Kü hel fog szociológu köré Sz Erv nyíl történe materializ alapj helyezke szocializ 1 Művelt Könyvt sorozat jele hatal összefogl társada cím 1 amely í köz lát Má And Meszle Alb zs származ tudósok 1901- ala Társadalomtudomá Társas amely le csakha Pik Gy le Társa a Társadalomtudomá Könyv könyvsorozat amely szá mun zs származ társadalomtu í Harká E So Bód s 1906- konzerva tudó minth társa működé nemz eszm né káros lát kilép megalkot fenná Mag Társadalomtudomá Társaság Mind társaság elők hel foglal zs származ társadalomtudós Társadalomtudomá Társa tag köz felemlítend Br Róbe Dán Arno Dok Sánd Fe Vilm Feren Im Kár Elem P Józs Pik Gyu Polá Káro Polányiné-Stric Lau P Dáv Sz Erv Sze P Szék Art Alad Szir Arth Sely Káro V Józs Wilh Szidó s Mag Társadalomtudomá Társa tag kö jelentékeny Marcz Henr Palá Menyhé Farkas-Wolf P B Henr Br Sánd Glückst Sa Ha Mikl Kat s Társadalomtudomá Társa kereté alak 19 Szabadgondolko Magyarorsz Egyesüle amely la Szabadgondo 1 en szerkesz köz találha Ti Mikl Vá Henr Ke Zsigmo Társa kereté alak 19 Gali Polá Kár elnöklésév amel háb al antimilitari propagand mi feloszlatt Má ism intézmé Társadalomtudomán Sza Iskol vo Társa folyóir Husza Szá 1 háb u Függet Szem m Század k csoporto progress í so konzerva í Társadalomtudom sze k gyülekezn Mind lap i zs származ társadalomtu munkatá v

14892

CÍM Szociol

SZÓC Szocioló társad fejl törvénye tudom ú tudomá so tarto Ma Tudomá Akad 1 könyvsoroz nyi értekez törvénytudo 1870 társadalomtudo kör cí sor 191 je e z szárma társadalomtud tanulmánya találkoz E Kö Jó F Lás Csakh megin statisz tudom amel e előhar Kö Jó fővá Statiszt Hiv megalapít társadalomtudo ismer zs szárma műv sor felemlít Pi Gy megállapí társadalomtudom vizsg al természettudom mód l Bevez jogbölcsele Ki he fo S Bó társad jelensége törvén pszichológi ke Törvényszer szociológi K he fo szociológ kör S Er nyí történ materiali alap helyezk szociali Művel Könyv soroza jel hata összefog társad cí amel kö lá M An Meszl Al z szárma tudóso 1901 al Társadalomtudom Társa amel l csakh Pi G l Társ Társadalomtudom Köny könyvsoroza amel sz mu z szárma társadalomt Hark S Bó 1906 konzerv tud mint társ működ nem esz n káro lá kilé megalko fenn Ma Társadalomtudom Társasá Min társasá elő he fogla z szárma társadalomtudó Társadalomtudom Társ ta kö felemlíten B Rób Dá Arn Do Sán F Vil Fere I Ká Ele Józ Pi Gy Pol Kár Polányiné-Stri La Dá S Er Sz Szé Ar Ala Szi Art Sel Kár Józ Wil Szid Ma Társadalomtudom Társ ta k jelentéken Marc Hen Pal Menyh Farkas-Wol Hen B Sán Glücks S H Mik Ka Társadalomtudom Társ keret ala 1 Szabadgondolk Magyarors Egyesül amel l Szabadgond e szerkes kö találh T Mik V Hen K Zsigm Társ keret ala 1 Gal Pol Ká elnöklésé ame há a antimilitar propagan m feloszlat M is intézm Társadalomtudomá Sz Isko v Társ folyói Husz Sz há Függe Sze Száza csoport progres s konzerv Társadalomtudo sz gyülekez Min la z szárma társadalomt munkat

1489

CÍ Szocio

SZÓ Szociol társa fej törvény tudo tudom s tart M Tudom Aka könyvsoro ny érteke törvénytud 187 társadalomtud kö c so 19 j szárm társadalomtu tanulmány találko K J Lá Csak megi statis tudo ame előha K J főv Statisz Hi megalapí társadalomtud isme z szárm mű so felemlí P G megállap társadalomtudo vizs a természettudo mó Beve jogbölcsel K h f B társa jelenség törvé pszichológ k Törvénysze szociológ h f szocioló kö E ny törté material ala helyez szocial Műve Köny soroz je hat összefo társa c ame k l A Mesz A szárm tudós 190 a Társadalomtudo Társ ame csak P Tár Társadalomtudo Kön könyvsoroz ame s m szárm társadalom Har B 190 konzer tu min tár műkö ne es kár l kil megalk fen M Társadalomtudo Társas Mi társas el h fogl szárm társadalomtud Társadalomtudo Tár t k felemlíte Ró D Ar D Sá Vi Fer K El Jó P G Po Ká Polányiné-Str L D E S Sz A Al Sz Ar Se Ká Jó Wi Szi M Társadalomtudo Tár t jelentéke Mar He Pa Meny Farkas-Wo He Sá Glück Mi K Társadalomtudo Tár kere al Szabadgondol Magyaror Egyesü ame Szabadgon szerke k talál Mi He Zsig Tár kere al Ga Po K elnöklés am h antimilita propaga feloszla i intéz Társadalomtudom S Isk Tár folyó Hus S h Függ Sz Száz csopor progre konzer Társadalomtud s gyüleke Mi l szárm társadalom munka