14893.htm

CÍMSZÓ: Szociológia

SZÓCIKK: Mindkét társaságban előkelő helyet foglalnak el a zsidó származású társadalomtudósok. A Társadalomtudományi Társaság tagjai között felemlítendök: Braun Róbert, Dániel Arnold, Doktor Sándor, Fenyő Vilmos, Ferenczi Imre, Kármán Elemér, Papp József, Pikler Gyula, Polányi Károly, Polányiné-Stricker Laura, Papp Dávid. Szabó Ervin, Szende Pál, Székely Arthur és Aladár, Szirtes Arthur, Selymes Károly, Vágó József, Wilheim Szidónia stb. A Magyar Társadalomtudományi Társaság tagjai közül jelentékenyek: Marczali Henrik, Palágyi Menyhért, Farkas-Wolfner Pál, Béla Henrik, Braun Sándor, Glücksthal Samu, Hajdú Miklós, Katona Mór stb. A Társadalomtudományi Társaság keretében alakult meg 1905. a Szabadgondolkozók Magyarországi Egyesülete, amelynek lapja a Szabadgondolat (1911), ennek szerkesztői között található: Timár Miklós, Vámos Henrik. Kende Zsigmond. A Társaság keretében alakult meg (1908.) a Galilei Kör Polányi Károly elnöklésével, amelyet a háború alatt antimilitarista propagandája miatt feloszlattak. Másik ismert intézménye a Társadalomtudományok Szabad Iskolája volt. A Társaság folyóirata a Huszadik Század (1900). A háború után a Független Szemle, majd a Századunk köré csoportosul a progresszív írók sora, míg a konzervatív írók a Társadalomtudomány c. szemle köré gyülekeznek. Mindkét lapnak igen sok zsidó származású társadalomtudós munkatársa van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4893. címszó a lexikon => 860. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14893.htm

CÍMSZÓ: Szociológia

SZÓCIKK: Mindkét társaságban előkelő helyet foglalnak el a zsidó származású társadalomtudósok. A Társadalomtudományi Társaság tagjai között felemlítendök: Braun Róbert, Dániel Arnold, Doktor Sándor, Fenyő Vilmos, Ferenczi Imre, Kármán Elemér, Papp József, Pikler Gyula, Polányi Károly, Polányiné-Stricker Laura, Papp Dávid. Szabó Ervin, Szende Pál, Székely Arthur és Aladár, Szirtes Arthur, Selymes Károly, Vágó József, Wilheim Szidónia stb. A Magyar Társadalomtudományi Társaság tagjai közül jelentékenyek: Marczali Henrik, Palágyi Menyhért, Farkas-Wolfner Pál, Béla Henrik, Braun Sándor, Glücksthal Samu, Hajdú Miklós, Katona Mór stb. A Társadalomtudományi Társaság keretében alakult meg 1905. a Szabadgondolkozók Magyarországi Egyesülete, amelynek lapja a Szabadgondolat 1911 , ennek szerkesztői között található: Timár Miklós, Vámos Henrik. Kende Zsigmond. A Társaság keretében alakult meg 1908. a Galilei Kör Polányi Károly elnöklésével, amelyet a háború alatt antimilitarista propagandája miatt feloszlattak. Másik ismert intézménye a Társadalomtudományok Szabad Iskolája volt. A Társaság folyóirata a Huszadik Század 1900 . A háború után a Független Szemle, majd a Századunk köré csoportosul a progresszív írók sora, míg a konzervatív írók a Társadalomtudomány c. szemle köré gyülekeznek. Mindkét lapnak igen sok zsidó származású társadalomtudós munkatársa van.

14893.ht

CÍMSZÓ Szociológi

SZÓCIKK Mindké társaságba előkel helye foglalna e zsid származás társadalomtudósok Társadalomtudomány Társasá tagja közöt felemlítendök Brau Róbert Dánie Arnold Dokto Sándor Feny Vilmos Ferencz Imre Kármá Elemér Pap József Pikle Gyula Polány Károly Polányiné-Stricke Laura Pap Dávid Szab Ervin Szend Pál Székel Arthu é Aladár Szirte Arthur Selyme Károly Vág József Wilhei Szidóni stb Magya Társadalomtudomány Társasá tagja közü jelentékenyek Marczal Henrik Palágy Menyhért Farkas-Wolfne Pál Bél Henrik Brau Sándor Glückstha Samu Hajd Miklós Katon Mó stb Társadalomtudomány Társasá keretébe alakul me 1905 Szabadgondolkozó Magyarország Egyesülete amelyne lapj Szabadgondola 191 enne szerkesztő közöt található Timá Miklós Vámo Henrik Kend Zsigmond Társasá keretébe alakul me 1908 Galile Kö Polány Károl elnöklésével amelye hábor alat antimilitarist propagandáj miat feloszlattak Mási ismer intézmény Társadalomtudományo Szaba Iskoláj volt Társasá folyóirat Huszadi Száza 190 hábor utá Függetle Szemle maj Századun kör csoportosu progresszí író sora mí konzervatí író Társadalomtudomán c szeml kör gyülekeznek Mindké lapna ige so zsid származás társadalomtudó munkatárs van

14893.h

CÍMSZ Szociológ

SZÓCIK Mindk társaságb előke hely foglaln zsi származá társadalomtudóso Társadalomtudomán Társas tagj közö felemlítendö Bra Róber Dáni Arnol Dokt Sándo Fen Vilmo Ferenc Imr Kárm Elemé Pa Józse Pikl Gyul Polán Károl Polányiné-Strick Laur Pa Dávi Sza Ervi Szen Pá Széke Arth Aladá Szirt Arthu Selym Károl Vá Józse Wilhe Szidón st Magy Társadalomtudomán Társas tagj köz jelentékenye Marcza Henri Palág Menyhér Farkas-Wolfn Pá Bé Henri Bra Sándo Glücksth Sam Haj Mikló Kato M st Társadalomtudomán Társas keretéb alaku m 190 Szabadgondolkoz Magyarorszá Egyesület amelyn lap Szabadgondol 19 enn szerkeszt közö találhat Tim Mikló Vám Henri Ken Zsigmon Társas keretéb alaku m 190 Galil K Polán Káro elnökléséve amely hábo ala antimilitaris propagandá mia feloszlatta Más isme intézmén Társadalomtudomány Szab Iskolá vol Társas folyóira Huszad Száz 19 hábo ut Függetl Szeml ma Századu kö csoportos progressz ír sor m konzervat ír Társadalomtudomá szem kö gyülekezne Mindk lapn ig s zsi származá társadalomtud munkatár va

14893.

CÍMS Szocioló

SZÓCI Mind társaság elők hel foglal zs származ társadalomtudós Társadalomtudomá Társa tag köz felemlítend Br Róbe Dán Arno Dok Sánd Fe Vilm Feren Im Kár Elem P Józs Pik Gyu Polá Káro Polányiné-Stric Lau P Dáv Sz Erv Sze P Szék Art Alad Szir Arth Sely Káro V Józs Wilh Szidó s Mag Társadalomtudomá Társa tag kö jelentékeny Marcz Henr Palá Menyhé Farkas-Wolf P B Henr Br Sánd Glückst Sa Ha Mikl Kat s Társadalomtudomá Társa kereté alak 19 Szabadgondolko Magyarorsz Egyesüle amely la Szabadgondo 1 en szerkesz köz találha Ti Mikl Vá Henr Ke Zsigmo Társa kereté alak 19 Gali Polá Kár elnöklésév amel háb al antimilitari propagand mi feloszlatt Má ism intézmé Társadalomtudomán Sza Iskol vo Társa folyóir Husza Szá 1 háb u Függet Szem m Század k csoporto progress í so konzerva í Társadalomtudom sze k gyülekezn Mind lap i zs származ társadalomtu munkatá v

14893

CÍM Szociol

SZÓC Min társasá elő he fogla z szárma társadalomtudó Társadalomtudom Társ ta kö felemlíten B Rób Dá Arn Do Sán F Vil Fere I Ká Ele Józ Pi Gy Pol Kár Polányiné-Stri La Dá S Er Sz Szé Ar Ala Szi Art Sel Kár Józ Wil Szid Ma Társadalomtudom Társ ta k jelentéken Marc Hen Pal Menyh Farkas-Wol Hen B Sán Glücks S H Mik Ka Társadalomtudom Társ keret ala 1 Szabadgondolk Magyarors Egyesül amel l Szabadgond e szerkes kö találh T Mik V Hen K Zsigm Társ keret ala 1 Gal Pol Ká elnöklésé ame há a antimilitar propagan m feloszlat M is intézm Társadalomtudomá Sz Isko v Társ folyói Husz Sz há Függe Sze Száza csoport progres s konzerv Társadalomtudo sz gyülekez Min la z szárma társadalomt munkat

1489

CÍ Szocio

SZÓ Mi társas el h fogl szárm társadalomtud Társadalomtudo Tár t k felemlíte Ró D Ar D Sá Vi Fer K El Jó P G Po Ká Polányiné-Str L D E S Sz A Al Sz Ar Se Ká Jó Wi Szi M Társadalomtudo Tár t jelentéke Mar He Pa Meny Farkas-Wo He Sá Glück Mi K Társadalomtudo Tár kere al Szabadgondol Magyaror Egyesü ame Szabadgon szerke k talál Mi He Zsig Tár kere al Ga Po K elnöklés am h antimilita propaga feloszla i intéz Társadalomtudom S Isk Tár folyó Hus S h Függ Sz Száz csopor progre konzer Társadalomtud s gyüleke Mi l szárm társadalom munka