14909.htm

CÍMSZÓ: Szokás

SZÓCIKK: Szokás, héberül minhog, a zsidó hitélet alapvető elemei közé tartozik, fontosságát a szájról szájra hagyományozott tan (Tóra sebal pe) dogmatikus tekintélyétől nyeri. A zsidó vallásrendszer ugyanis az irott (Tom sebekszav) és a hagyományozott tanból épült ki. A szájról szájra átörökített hagyomány szentsége egyértékü az írott tan szentségével és a zsidó konzervativizmus ebből meríti erejét. Hagyomány által megszentelt Sz. kétféle van: olyan, amely még magától Mózestól ered és olyan, amelyet a későbbi korok hitéleti auktoritásai vezettek be, hogy megerősítsék a hitéletet. Ide tartoznak még azok a Sz.-ok is, amelyeknek az eredete homályos és valószínűleg úgy keletkeztek, hogy valamely bibliai rendelkezést kibővítettek és a Bibliában említett konkrét esethez hasonló más esetben is érvényesítettek. Nem minden analógia gyökerezik a Szentírásban, de mindegyik egyformán kötelező. A Talmud a Sz.-ok szigorú tiszteletbentartását követeli. Ne változtassátok meg a Sz.-okat (B-K. 117b) Idegen városban tarsd magad az ott dívó Sz.-okhoz (Midras Rabba, Vajéra). A Sz.-sal szemben erejét veszti a Halacha (B. M. 7. 1). Olyan esetekben, mikor a törvény szövege többféle interpretációra ád alkalmat és kétessé teszi a helyes alkalmazást, a Talmud a nép-Sz. érvényességét ismeri el és az ahhoz való alkalmazkodást írja elö. Nem a törvény betűiben, de a szelleméből kialakult Sz.-ban gyökerezik a pompa nélkül való egyszerű temetés, amelyet II. Gamaliel honosított meg, részben az örökösök érdekéből, részben pedig azért, hogy legalább a halálban jusson kifejezésre az emberi egyenlőség. A Sz. erejénél fogva és csak azért, mert a Talmud (6. Beca-íb) meghagyja, hogy: Ne bolygassátok meg apáitok Sz.-ait , ünneplik a diaszpórában is az ünnepek másodnapját, holott a kétnapos ünneplést csak a Szentföldre írja elő a, Biblia. Az idők során sokfelé helyi Sz.-ok alakultak ki, amelyeket a kegyelet és a vallásos érzés a törvénynek kijáró tisztelet palládiuma alá állított. Egynémely helyi Sz. országos Sz.-sá emelkedett és még ma is érvényben van, jóllehet, hogy az a kényszerűség, amelyből a Sz. származása helyén kibontakozott, a többi hitközségben egyáltalán nem állott fenn. így pl. általános Sz.-sá vált, hogy a péntekesti istentiszteletek alkalmával a Lecho dódi utolsó versszakát a templomajtó fölé fordulva mondja el a gyülekezet, pedig valószínű hogy eredetileg csak valamelyik hitközségben dívott ez a Sz., ahol abban az időben, mikor nyomtatott könyv nem volt még, a fontosabb imákat a falra festették és a hívek onnan olvasták le. A ősi Sz.-ok megkerülését, ha azok a vallás, vagy az erkölcsök megerősítésére szolgálnak, nagyon súlyosan ítéli el a zsidó közfelfogás. De a vallás és a zsidó erkölcsök védelmében üldözi az értei inetlen rossz és babonás Sz.-okat, mint olyanokat, amelyek ellenkeznek a zsidó nép szellemével. L. Minhog.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4909. címszó a lexikon => 862. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14909.htm

CÍMSZÓ: Szokás

SZÓCIKK: Szokás, héberül minhog, a zsidó hitélet alapvető elemei közé tartozik, fontosságát a szájról szájra hagyományozott tan Tóra sebal pe dogmatikus tekintélyétől nyeri. A zsidó vallásrendszer ugyanis az irott Tom sebekszav és a hagyományozott tanból épült ki. A szájról szájra átörökített hagyomány szentsége egyértékü az írott tan szentségével és a zsidó konzervativizmus ebből meríti erejét. Hagyomány által megszentelt Sz. kétféle van: olyan, amely még magától Mózestól ered és olyan, amelyet a későbbi korok hitéleti auktoritásai vezettek be, hogy megerősítsék a hitéletet. Ide tartoznak még azok a Sz.-ok is, amelyeknek az eredete homályos és valószínűleg úgy keletkeztek, hogy valamely bibliai rendelkezést kibővítettek és a Bibliában említett konkrét esethez hasonló más esetben is érvényesítettek. Nem minden analógia gyökerezik a Szentírásban, de mindegyik egyformán kötelező. A Talmud a Sz.-ok szigorú tiszteletbentartását követeli. Ne változtassátok meg a Sz.-okat B-K. 117b Idegen városban tarsd magad az ott dívó Sz.-okhoz Midras Rabba, Vajéra . A Sz.-sal szemben erejét veszti a Halacha B. M. 7. 1 . Olyan esetekben, mikor a törvény szövege többféle interpretációra ád alkalmat és kétessé teszi a helyes alkalmazást, a Talmud a nép-Sz. érvényességét ismeri el és az ahhoz való alkalmazkodást írja elö. Nem a törvény betűiben, de a szelleméből kialakult Sz.-ban gyökerezik a pompa nélkül való egyszerű temetés, amelyet II. Gamaliel honosított meg, részben az örökösök érdekéből, részben pedig azért, hogy legalább a halálban jusson kifejezésre az emberi egyenlőség. A Sz. erejénél fogva és csak azért, mert a Talmud 6. Beca-íb meghagyja, hogy: Ne bolygassátok meg apáitok Sz.-ait , ünneplik a diaszpórában is az ünnepek másodnapját, holott a kétnapos ünneplést csak a Szentföldre írja elő a, Biblia. Az idők során sokfelé helyi Sz.-ok alakultak ki, amelyeket a kegyelet és a vallásos érzés a törvénynek kijáró tisztelet palládiuma alá állított. Egynémely helyi Sz. országos Sz.-sá emelkedett és még ma is érvényben van, jóllehet, hogy az a kényszerűség, amelyből a Sz. származása helyén kibontakozott, a többi hitközségben egyáltalán nem állott fenn. így pl. általános Sz.-sá vált, hogy a péntekesti istentiszteletek alkalmával a Lecho dódi utolsó versszakát a templomajtó fölé fordulva mondja el a gyülekezet, pedig valószínű hogy eredetileg csak valamelyik hitközségben dívott ez a Sz., ahol abban az időben, mikor nyomtatott könyv nem volt még, a fontosabb imákat a falra festették és a hívek onnan olvasták le. A ősi Sz.-ok megkerülését, ha azok a vallás, vagy az erkölcsök megerősítésére szolgálnak, nagyon súlyosan ítéli el a zsidó közfelfogás. De a vallás és a zsidó erkölcsök védelmében üldözi az értei inetlen rossz és babonás Sz.-okat, mint olyanokat, amelyek ellenkeznek a zsidó nép szellemével. L. Minhog.

14909.ht

CÍMSZÓ Szoká

SZÓCIKK Szokás héberü minhog zsid hitéle alapvet eleme köz tartozik fontosságá szájró szájr hagyományozot ta Tór seba p dogmatiku tekintélyétő nyeri zsid vallásrendsze ugyani a irot To sebeksza é hagyományozot tanbó épül ki szájró szájr átörökítet hagyomán szentség egyérték a írot ta szentségéve é zsid konzervativizmu ebbő merít erejét Hagyomán álta megszentel Sz kétfél van olyan amel mé magátó Mózestó ere é olyan amelye később koro hitélet auktoritása vezette be hog megerősítsé hitéletet Id tartozna mé azo Sz.-o is amelyekne a eredet homályo é valószínűle úg keletkeztek hog valamel biblia rendelkezés kibővítette é Bibliába említet konkré esethe hasonl má esetbe i érvényesítettek Ne minde analógi gyökerezi Szentírásban d mindegyi egyformá kötelező Talmu Sz.-o szigor tiszteletbentartásá követeli N változtassáto me Sz.-oka B-K 117 Idege városba tars maga a ot dív Sz.-okho Midra Rabba Vajér Sz.-sa szembe erejé veszt Halach B M 7 Olya esetekben miko törvén szöveg többfél interpretációr á alkalma é kétess tesz helye alkalmazást Talmu nép-Sz érvényességé ismer e é a ahho val alkalmazkodás írj elö Ne törvén betűiben d szellemébő kialakul Sz.-ba gyökerezi pomp nélkü val egyszer temetés amelye II Gamalie honosítot meg részbe a örökösö érdekéből részbe pedi azért hog legaláb halálba jusso kifejezésr a ember egyenlőség Sz erejéné fogv é csa azért mer Talmu 6 Beca-í meghagyja hogy N bolygassáto me apáito Sz.-ai ünnepli diaszpórába i a ünnepe másodnapját holot kétnapo ünneplés csa Szentföldr írj el a Biblia A idő sorá sokfel hely Sz.-o alakulta ki amelyeke kegyele é valláso érzé törvényne kijár tisztele palládium al állított Egynémel hely Sz országo Sz.-s emelkedet é mé m i érvénybe van jóllehet hog a kényszerűség amelybő Sz származás helyé kibontakozott több hitközségbe egyáltalá ne állot fenn íg pl általáno Sz.-s vált hog péntekest istentisztelete alkalmáva Lech dód utols versszaká templomajt föl fordulv mondj e gyülekezet pedi valószín hog eredetile csa valamelyi hitközségbe dívot e Sz. aho abba a időben miko nyomtatot köny ne vol még fontosab imáka falr festetté é híve onna olvastá le ős Sz.-o megkerülését h azo vallás vag a erkölcsö megerősítésér szolgálnak nagyo súlyosa ítél e zsid közfelfogás D vallá é zsid erkölcsö védelmébe üldöz a érte inetle ross é baboná Sz.-okat min olyanokat amelye ellenkezne zsid né szellemével L Minhog

14909.h

CÍMSZ Szok

SZÓCIK Szoká héber minho zsi hitél alapve elem kö tartozi fontosság szájr száj hagyományozo t Tó seb dogmatik tekintélyét nyer zsi vallásrendsz ugyan iro T sebeksz hagyományozo tanb épü k szájr száj átörökíte hagyomá szentsé egyérté íro t szentségév zsi konzervativizm ebb merí erejé Hagyomá ált megszente S kétfé va olya ame m magát Mózest er olya amely későb kor hitéle auktoritás vezett b ho megerősíts hitélete I tartozn m az Sz.- i amelyekn erede homály valószínűl ú keletkezte ho valame bibli rendelkezé kibővített Bibliáb említe konkr eseth hason m esetb érvényesítette N mind analóg gyökerez Szentírásba mindegy egyform kötelez Talm Sz.- szigo tiszteletbentartás követel változtassát m Sz.-ok B- 11 Ideg városb tar mag o dí Sz.-okh Midr Rabb Vajé Sz.-s szemb erej vesz Halac Oly esetekbe mik törvé szöve többfé interpretáció alkalm kétes tes hely alkalmazás Talm nép-S érvényesség isme ahh va alkalmazkodá ír el N törvé betűibe szelleméb kialaku Sz.-b gyökerez pom nélk va egysze temeté amely I Gamali honosíto me részb örökös érdekébő részb ped azér ho legalá halálb juss kifejezés embe egyenlősé S erején fog cs azér me Talm Beca- meghagyj hog bolygassát m apáit Sz.-a ünnepl diaszpóráb ünnep másodnapjá holo kétnap ünneplé cs Szentföld ír e Bibli id sor sokfe hel Sz.- alakult k amelyek kegyel vallás érz törvényn kijá tisztel palládiu a állítot Egynéme hel S ország Sz.- emelkede m érvényb va jóllehe ho kényszerűsé amelyb S származá hely kibontakozot töb hitközségb egyáltal n állo fen í p általán Sz.- vál ho péntekes istentisztelet alkalmáv Lec dó utol versszak templomaj fö fordul mond gyülekeze ped valószí ho eredetil cs valamely hitközségb dívo Sz ah abb időbe mik nyomtato kön n vo mé fontosa imák fal festett hív onn olvast l ő Sz.- megkerülésé az vallá va erkölcs megerősítésé szolgálna nagy súlyos íté zsi közfelfogá vall zsi erkölcs védelméb üldö ért inetl ros babon Sz.-oka mi olyanoka amely ellenkezn zsi n szelleméve Minho

14909.

CÍMS Szo

SZÓCI Szok hébe minh zs hité alapv ele k tartoz fontossá száj szá hagyományoz T se dogmati tekintélyé nye zs vallásrends ugya ir sebeks hagyományoz tan ép száj szá átörökít hagyom szents egyért ír szentségé zs konzervativiz eb mer erej Hagyom ál megszent kétf v oly am magá Mózes e oly amel késő ko hitél auktoritá vezet h megerősít hitélet tartoz a Sz. amelyek ered homál valószínű keletkezt h valam bibl rendelkez kibővítet Bibliá említ konk eset haso eset érvényesített min analó gyökere Szentírásb mindeg egyfor kötele Tal Sz. szig tiszteletbentartá követe változtassá Sz.-o B 1 Ide város ta ma d Sz.-ok Mid Rab Vaj Sz.- szem ere ves Hala Ol esetekb mi törv szöv többf interpretáci alkal kéte te hel alkalmazá Tal nép- érvényessé ism ah v alkalmazkod í e törv betűib szellemé kialak Sz.- gyökere po nél v egysz temet amel Gamal honosít m rész örökö érdekéb rész pe azé h legal halál jus kifejezé emb egyenlős erejé fo c azé m Tal Beca meghagy ho bolygassá apái Sz.- ünnep diaszpórá ünne másodnapj hol kétna ünnepl c Szentföl í Bibl i so sokf he Sz. alakul amelye kegye vallá ér törvény kij tiszte palládi állíto Egyném he orszá Sz. emelked érvény v jólleh h kényszerűs amely származ hel kibontakozo tö hitközség egyálta áll fe általá Sz. vá h pénteke istentisztele alkalmá Le d uto verssza temploma f fordu mon gyülekez pe valósz h eredeti c valamel hitközség dív S a ab időb mi nyomtat kö v m fontos imá fa festet hí on olvas Sz. megkerülés a vall v erkölc megerősítés szolgáln nag súlyo ít zs közfelfog val zs erkölc védelmé üld ér inet ro babo Sz.-ok m olyanok amel ellenkez zs szellemév Minh

14909

CÍM Sz

SZÓC Szo héb min z hit alap el tarto fontoss szá sz hagyományo s dogmat tekintély ny z vallásrend ugy i sebek hagyományo ta é szá sz átörökí hagyo szent egyér í szentség z konzervativi e me ere Hagyo á megszen két ol a mag Móze ol ame kés k hité auktorit veze megerősí hitéle tarto Sz amelye ere homá valószín keletkez vala bib rendelke kibővíte Bibli emlí kon ese has ese érvényesítet mi anal gyöker Szentírás minde egyfo kötel Ta Sz szi tiszteletbentart követ változtass Sz.- Id váro t m Sz.-o Mi Ra Va Sz. sze er ve Hal O esetek m tör szö több interpretác alka két t he alkalmaz Ta nép érvényess is a alkalmazko tör betűi szellem kiala Sz. gyöker p né egys teme ame Gama honosí rés örök érdeké rés p az lega halá ju kifejez em egyenlő erej f az Ta Bec meghag h bolygass apá Sz. ünne diaszpór ünn másodnap ho kétn ünnep Szentfö Bib s sok h Sz alaku amely kegy vall é törvén ki tiszt pallád állít Egyné h orsz Sz emelke érvén jólle kényszerű amel szárma he kibontakoz t hitközsé egyált ál f által Sz v péntek istentisztel alkalm L ut verssz templom ford mo gyüleke p valós eredet valame hitközsé dí a idő m nyomta k fonto im f feste h o olva Sz megkerülé val erköl megerősíté szolgál na súly í z közfelfo va z erköl védelm ül é ine r bab Sz.-o olyano ame ellenke z szellemé Min

1490

CÍ S

SZÓ Sz hé mi hi ala e tart fontos sz s hagyomány dogma tekintél n vallásren ug sebe hagyomány t sz s átörök hagy szen egyé szentsé konzervativ m er Hagy megsze ké o ma Móz o am ké hit auktori vez megerős hitél tart S amely er hom valószí keletke val bi rendelk kibővít Bibl eml ko es ha es érvényesíte m ana gyöke Szentírá mind egyf köte T S sz tiszteletbentar köve változtas Sz. I vár Sz.- M R V Sz sz e v Ha esete tö sz töb interpretá alk ké h alkalma T né érvényes i alkalmazk tö betű szelle kial Sz gyöke n egy tem am Gam honos ré örö érdek ré a leg hal j kifeje e egyenl ere a T Be megha bolygas ap Sz ünn diaszpó ün másodna h két ünne Szentf Bi so S alak amel keg val törvé k tisz pallá állí Egyn ors S emelk érvé jóll kényszer ame szárm h kibontako hitközs egyál á álta S pénte istentiszte alkal u verss templo for m gyülek való erede valam hitközs d id nyomt font i fest olv S megkerül va erkö megerősít szolgá n súl közfelf v erkö védel ü in ba Sz.- olyan am ellenk szellem Mi