14910.htm

CÍMSZÓ: Szokás

SZÓCIKK: Egynémely helyi Sz. országos Sz.-sá emelkedett és még ma is érvényben van, jóllehet, hogy az a kényszerűség, amelyből a Sz. származása helyén kibontakozott, a többi hitközségben egyáltalán nem állott fenn. így pl. általános Sz.-sá vált, hogy a péntekesti istentiszteletek alkalmával a Lecho dódi utolsó versszakát a templomajtó fölé fordulva mondja el a gyülekezet, pedig valószínű hogy eredetileg csak valamelyik hitközségben dívott ez a Sz., ahol abban az időben, mikor nyomtatott könyv nem volt még, a fontosabb imákat a falra festették és a hívek onnan olvasták le. A ősi Sz.-ok megkerülését, ha azok a vallás, vagy az erkölcsök megerősítésére szolgálnak, nagyon súlyosan ítéli el a zsidó közfelfogás. De a vallás és a zsidó erkölcsök védelmében üldözi az értei inetlen rossz és babonás Sz.-okat, mint olyanokat, amelyek ellenkeznek a zsidó nép szellemével. L. Minhog.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4910. címszó a lexikon => 863. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14910.htm

CÍMSZÓ: Szokás

SZÓCIKK: Egynémely helyi Sz. országos Sz.-sá emelkedett és még ma is érvényben van, jóllehet, hogy az a kényszerűség, amelyből a Sz. származása helyén kibontakozott, a többi hitközségben egyáltalán nem állott fenn. így pl. általános Sz.-sá vált, hogy a péntekesti istentiszteletek alkalmával a Lecho dódi utolsó versszakát a templomajtó fölé fordulva mondja el a gyülekezet, pedig valószínű hogy eredetileg csak valamelyik hitközségben dívott ez a Sz., ahol abban az időben, mikor nyomtatott könyv nem volt még, a fontosabb imákat a falra festették és a hívek onnan olvasták le. A ősi Sz.-ok megkerülését, ha azok a vallás, vagy az erkölcsök megerősítésére szolgálnak, nagyon súlyosan ítéli el a zsidó közfelfogás. De a vallás és a zsidó erkölcsök védelmében üldözi az értei inetlen rossz és babonás Sz.-okat, mint olyanokat, amelyek ellenkeznek a zsidó nép szellemével. L. Minhog.

14910.ht

CÍMSZÓ Szoká

SZÓCIKK Egynémel hely Sz országo Sz.-s emelkedet é mé m i érvénybe van jóllehet hog a kényszerűség amelybő Sz származás helyé kibontakozott több hitközségbe egyáltalá ne állot fenn íg pl általáno Sz.-s vált hog péntekest istentisztelete alkalmáva Lech dód utols versszaká templomajt föl fordulv mondj e gyülekezet pedi valószín hog eredetile csa valamelyi hitközségbe dívot e Sz. aho abba a időben miko nyomtatot köny ne vol még fontosab imáka falr festetté é híve onna olvastá le ős Sz.-o megkerülését h azo vallás vag a erkölcsö megerősítésér szolgálnak nagyo súlyosa ítél e zsid közfelfogás D vallá é zsid erkölcsö védelmébe üldöz a érte inetle ross é baboná Sz.-okat min olyanokat amelye ellenkezne zsid né szellemével L Minhog

14910.h

CÍMSZ Szok

SZÓCIK Egynéme hel S ország Sz.- emelkede m érvényb va jóllehe ho kényszerűsé amelyb S származá hely kibontakozot töb hitközségb egyáltal n állo fen í p általán Sz.- vál ho péntekes istentisztelet alkalmáv Lec dó utol versszak templomaj fö fordul mond gyülekeze ped valószí ho eredetil cs valamely hitközségb dívo Sz ah abb időbe mik nyomtato kön n vo mé fontosa imák fal festett hív onn olvast l ő Sz.- megkerülésé az vallá va erkölcs megerősítésé szolgálna nagy súlyos íté zsi közfelfogá vall zsi erkölcs védelméb üldö ért inetl ros babon Sz.-oka mi olyanoka amely ellenkezn zsi n szelleméve Minho

14910.

CÍMS Szo

SZÓCI Egyném he orszá Sz. emelked érvény v jólleh h kényszerűs amely származ hel kibontakozo tö hitközség egyálta áll fe általá Sz. vá h pénteke istentisztele alkalmá Le d uto verssza temploma f fordu mon gyülekez pe valósz h eredeti c valamel hitközség dív S a ab időb mi nyomtat kö v m fontos imá fa festet hí on olvas Sz. megkerülés a vall v erkölc megerősítés szolgáln nag súlyo ít zs közfelfog val zs erkölc védelmé üld ér inet ro babo Sz.-ok m olyanok amel ellenkez zs szellemév Minh

14910

CÍM Sz

SZÓC Egyné h orsz Sz emelke érvén jólle kényszerű amel szárma he kibontakoz t hitközsé egyált ál f által Sz v péntek istentisztel alkalm L ut verssz templom ford mo gyüleke p valós eredet valame hitközsé dí a idő m nyomta k fonto im f feste h o olva Sz megkerülé val erköl megerősíté szolgál na súly í z közfelfo va z erköl védelm ül é ine r bab Sz.-o olyano ame ellenke z szellemé Min

1491

CÍ S

SZÓ Egyn ors S emelk érvé jóll kényszer ame szárm h kibontako hitközs egyál á álta S pénte istentiszte alkal u verss templo for m gyülek való erede valam hitközs d id nyomt font i fest olv S megkerül va erkö megerősít szolgá n súl közfelf v erkö védel ü in ba Sz.- olyan am ellenk szellem Mi