14911.htm

CÍMSZÓ: Szold

SZEMÉLYNÉV: Szold Benjamin

SZÓCIKK: "Szold Benjámin, rabbi, szül. Nemeskörtén (Nyitra vm.) 1829 nov. 15., megh. Berkeley Springsben 1902 júl. 31. A verbói és pozsonyi jesivákon tanult, rabbidiplomáját pedig Aszód Juda és Szidon Simon rabbiktól kapta. Később a breslaui egyetemen tanult. Meghívásra rabbi-funkciót teljesített Stockholmban, majd 1859. a baltimorei Óhev Sólom hitközség hivta meg rabbijának. Itt működött haláláig, szigorúan a tradiciók szellemében. Első cselekedete volt a szombat szentségének teljes helyreállítása és a tradicionális liturgia bevezetése. Héberszövegű és angol fordítással ellátott imakönyvét a legtöbb hitközség bevezette az Egyesült-Államokban, a legkiválóbb teológusok hozzájárulásával. Sz. a zsidó közéletben is sikeresen tevékenykedett s Heilprin(l. o.) mellett az elsők között volt, aki az üldözött orosz zsidóság védelmére jótékony szervezetet létesített. Szimpatizált a még csirájában levő cionista mozgalommal, de elítélte a túlságos radikalizmust. Kitűnő, tudós exegeta volt, aki keveset, de jót irt. Jób-kommentárja (Balti­more 1886) klasszikus héberséggel megirt tanulmány, mely a zsidó szellemet is méltó módon tükrözteti vissza. Dániel kommentárja a Heilprin-féle Bibelkritische-Notizen közli. Mendelssohn-tanulmánya, a 150 éves forduló alkalmával jelent meg. Leánya Sz. Henrietta kiváló írónő, a rabbiszemináriumot hallgatta New-Yorkban s angolra fordította Lazarusnak és Darmostoternek a zsidó ethikáról és a Talmudról szóló müvét. Társszerkesztöje az American Yewish Jear-booknak Gyrus Adler professzor mellett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4911. címszó a lexikon => 863. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14911.htm

CÍMSZÓ: Szold

SZEMÉLYNÉV: Szold Benjamin

SZÓCIKK: Szold Benjámin, rabbi, szül. Nemeskörtén Nyitra vm. 1829 nov. 15., megh. Berkeley Springsben 1902 júl. 31. A verbói és pozsonyi jesivákon tanult, rabbidiplomáját pedig Aszód Juda és Szidon Simon rabbiktól kapta. Később a breslaui egyetemen tanult. Meghívásra rabbi-funkciót teljesített Stockholmban, majd 1859. a baltimorei Óhev Sólom hitközség hivta meg rabbijának. Itt működött haláláig, szigorúan a tradiciók szellemében. Első cselekedete volt a szombat szentségének teljes helyreállítása és a tradicionális liturgia bevezetése. Héberszövegű és angol fordítással ellátott imakönyvét a legtöbb hitközség bevezette az Egyesült-Államokban, a legkiválóbb teológusok hozzájárulásával. Sz. a zsidó közéletben is sikeresen tevékenykedett s Heilprin l. o. mellett az elsők között volt, aki az üldözött orosz zsidóság védelmére jótékony szervezetet létesített. Szimpatizált a még csirájában levő cionista mozgalommal, de elítélte a túlságos radikalizmust. Kitűnő, tudós exegeta volt, aki keveset, de jót irt. Jób-kommentárja Balti­more 1886 klasszikus héberséggel megirt tanulmány, mely a zsidó szellemet is méltó módon tükrözteti vissza. Dániel kommentárja a Heilprin-féle Bibelkritische-Notizen közli. Mendelssohn-tanulmánya, a 150 éves forduló alkalmával jelent meg. Leánya Sz. Henrietta kiváló írónő, a rabbiszemináriumot hallgatta New-Yorkban s angolra fordította Lazarusnak és Darmostoternek a zsidó ethikáról és a Talmudról szóló müvét. Társszerkesztöje az American Yewish Jear-booknak Gyrus Adler professzor mellett.

14911.ht

CÍMSZÓ Szol

SZEMÉLYNÉV Szol Benjami

SZÓCIKK Szol Benjámin rabbi szül Nemeskörté Nyitr vm 182 nov 15. megh Berkele Springsbe 190 júl 31 verbó é pozsony jesiváko tanult rabbidiplomájá pedi Aszó Jud é Szido Simo rabbiktó kapta Későb breslau egyeteme tanult Meghívásr rabbi-funkció teljesítet Stockholmban maj 1859 baltimore Óhe Sólo hitközsé hivt me rabbijának It működöt haláláig szigorúa tradició szellemében Els cselekedet vol szomba szentségéne telje helyreállítás é tradicionáli liturgi bevezetése Héberszöveg é ango fordítássa ellátot imakönyvé legtöb hitközsé bevezett a Egyesült-Államokban legkiválób teológuso hozzájárulásával Sz zsid közéletbe i sikerese tevékenykedet Heilpri l o mellet a első közöt volt ak a üldözöt oros zsidósá védelmér jótékon szervezete létesített Szimpatizál mé csirájába lev cionist mozgalommal d elítélt túlságo radikalizmust Kitűnő tudó exeget volt ak keveset d jó irt Jób-kommentárj Balti­mor 188 klassziku héberségge megir tanulmány mel zsid szelleme i mélt módo tükröztet vissza Dánie kommentárj Heilprin-fél Bibelkritische-Notize közli Mendelssohn-tanulmánya 15 éve fordul alkalmáva jelen meg Leány Sz Henriett kivál írónő rabbiszemináriumo hallgatt New-Yorkba angolr fordított Lazarusna é Darmostoterne zsid ethikáró é Talmudró szól müvét Társszerkesztöj a America Yewis Jear-bookna Gyru Adle professzo mellett

14911.h

CÍMSZ Szo

SZEMÉLYNÉ Szo Benjam

SZÓCIK Szo Benjámi rabb szü Nemeskört Nyit v 18 no 15 meg Berkel Springsb 19 jú 3 verb pozson jesivák tanul rabbidiplomáj ped Asz Ju Szid Sim rabbikt kapt Késő bresla egyetem tanul Meghívás rabbi-funkci teljesíte Stockholmba ma 185 baltimor Óh Sól hitközs hiv m rabbijána I működö halálái szigorú tradici szellemébe El cselekede vo szomb szentségén telj helyreállítá tradicionál liturg bevezetés Héberszöve ang fordításs elláto imakönyv legtö hitközs bevezet Egyesült-Államokba legkiváló teológus hozzájárulásáva S zsi közéletb sikeres tevékenykede Heilpr melle els közö vol a üldözö oro zsidós védelmé jótéko szervezet létesítet Szimpatizá m csirájáb le cionis mozgalomma elítél túlság radikalizmus Kitűn tud exege vol a kevese j ir Jób-kommentár Balti­mo 18 klasszik héberségg megi tanulmán me zsi szellem mél mód tükrözte vissz Dáni kommentár Heilprin-fé Bibelkritische-Notiz közl Mendelssohn-tanulmány 1 év fordu alkalmáv jele me Leán S Henriet kivá írón rabbiszeminárium hallgat New-Yorkb angol fordítot Lazarusn Darmostotern zsi ethikár Talmudr szó müvé Társszerkesztö Americ Yewi Jear-bookn Gyr Adl professz mellet

14911.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Benja

SZÓCI Sz Benjám rab sz Nemeskör Nyi 1 n 1 me Berke Springs 1 j ver pozso jesivá tanu rabbidiplomá pe As J Szi Si rabbik kap Kés bresl egyete tanu Meghívá rabbi-funkc teljesít Stockholmb m 18 baltimo Ó Só hitköz hi rabbiján működ halálá szigor tradic szelleméb E cseleked v szom szentségé tel helyreállít tradicioná litur bevezeté Héberszöv an fordítás ellát imaköny legt hitköz beveze Egyesült-Államokb legkivál teológu hozzájárulásáv zs közélet sikere tevékenyked Heilp mell el köz vo üldöz or zsidó védelm jóték szerveze létesíte Szimpatiz csirájá l cioni mozgalomm elíté túlsá radikalizmu Kitű tu exeg vo keves i Jób-kommentá Balti­m 1 klasszi héberség meg tanulmá m zs szelle mé mó tükrözt viss Dán kommentá Heilprin-f Bibelkritische-Noti köz Mendelssohn-tanulmán é ford alkalmá jel m Leá Henrie kiv író rabbiszemináriu hallga New-York ango fordíto Lazarus Darmostoter zs ethiká Talmud sz müv Társszerkeszt Ameri Yew Jear-book Gy Ad profess melle

14911

CÍM S

SZEMÉLY S Benj

SZÓC S Benjá ra s Nemeskö Ny m Berk Spring ve pozs jesiv tan rabbidiplom p A Sz S rabbi ka Ké bres egyet tan Meghív rabbi-funk teljesí Stockholm 1 baltim S hitkö h rabbijá műkö halál szigo tradi szellemé cseleke szo szentség te helyreállí tradicion litu bevezet Héberszö a fordítá ellá imakön leg hitkö bevez Egyesült-Államok legkivá teológ hozzájárulásá z közéle siker tevékenyke Heil mel e kö v üldö o zsid védel jóté szervez létesít Szimpati csiráj cion mozgalom elít túls radikalizm Kit t exe v keve Jób-komment Balti­ klassz hébersé me tanulm z szell m m tükröz vis Dá komment Heilprin- Bibelkritische-Not kö Mendelssohn-tanulmá for alkalm je Le Henri ki ír rabbiszeminári hallg New-Yor ang fordít Lazaru Darmostote z ethik Talmu s mü Társszerkesz Amer Ye Jear-boo G A profes mell

1491



SZEMÉL Ben

SZÓ Benj r Nemesk N Ber Sprin v poz jesi ta rabbidiplo S rabb k K bre egye ta Meghí rabbi-fun teljes Stockhol balti hitk rabbij műk halá szig trad szellem cselek sz szentsé t helyreáll tradicio lit beveze Hébersz fordít ell imakö le hitk beve Egyesült-Államo legkiv teoló hozzájárulás közél sike tevékenyk Hei me k üld zsi véde jót szerve létesí Szimpat csirá cio mozgalo elí túl radikaliz Ki ex kev Jób-kommen Balt klass hébers m tanul szel tükrö vi D kommen Heilprin Bibelkritische-No k Mendelssohn-tanulm fo alkal j L Henr k í rabbiszeminár hall New-Yo an fordí Lazar Darmostot ethi Talm m Társszerkes Ame Y Jear-bo profe mel