14912.htm

CÍMSZÓ: Szolga jog

SZÓCIKK: "Szolga-jog. A rabszolgaság intézménye főkép háborúk eredménye. A hadifoglyok rabszolgaság árán nyertek kegyelmet a bibliai korban; ha sokan voltak, el is adták más állambelieknek (Móz. III. 25. 44.). Emberlopás révén rabszolgát szerezni a Tóra szerint nem lehetett, mert erre halálbüntetés járt (Móz. II. 21. 26). Az adós azonban adóssága fejében eladhatta magát, ha pedig lopáson értek valakit és az kártérítést nem tudott fizetni, akkor rabszolgaságba esett. (Móz. II. 22. 3.). A rabszolgával való bánásmódot úgy szabályozza a Tóra, hogy emberiessége páratlanul áll az ókori törvényhozásba a. Számos intézkedés a rabszolgasors enyhítésére törekszik. Ti is rabszolgák voltatok Egyiptom országában , rendszerint ez a rabszolgákra vonatkozó intézkedés kiinduló alapgondolata. A szombati nyugalom megadását már a Tízparancsolat rendeli el a rabszolga számára is (Móz. II. 20. 10. és főkép Móz. V. 5. 15.). Megtiltja a rabszolga testi megnyomorítását (Móz. 11. 20. 20.), súlyosabb testi sértése pedig, mint szemének, vagy fogának kiütése felszabadítását vonta maga után (u. a. 26). Más gazdától elmenekült szolgát kiszolgáltatni tilos (Móz. V. 23. 16.), önként rabszolgaságba lépettet nem szabad eladni, sőt tulajdonkép nem is kezelhető rabszolga módján (Móz. III. 25. 39). A rokon kötelessége a rabszolgát kiváltani (u. o. 47--49). A héber rabszolgát 6 esztendő letelte után fel kellett szabadítani (Móz. II. 21. 2.) és rövid időre ellátni. Ha önként meg akart maradni rabszolgaságban, fülét átfúrták (Móz. II. 21. 5.). Az 50-ik (jóbel) évben teljes szabadságot kaptak azok is, kiknek 6 esztendős szolgálati ideje még nem telt le (Móz. III. 25. 39.). A rabszolgaságról még Aristoteles is azt tartotta, hogy az természetadta állapot, a rabszolga puszta eszköz, mellyel a gazda joggal bánik tetszése szerint, a Bibliában már jóval korábban Jób ezzel ellenkezően az emberi egyenlőség gondolatát fejezi ki: Nem az alkotott anyám méhében, aki őt alkotta (31. 15.). A Talmud tiltja a rabszolgának a rendes napi időn túl való foglalkoztatását még az esetben is, ha e túlórákat megfizetnék (Bába Mecia 83a)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4912. címszó a lexikon => 863. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14912.htm

CÍMSZÓ: Szolga jog

SZÓCIKK: Szolga-jog. A rabszolgaság intézménye főkép háborúk eredménye. A hadifoglyok rabszolgaság árán nyertek kegyelmet a bibliai korban; ha sokan voltak, el is adták más állambelieknek Móz. III. 25. 44. . Emberlopás révén rabszolgát szerezni a Tóra szerint nem lehetett, mert erre halálbüntetés járt Móz. II. 21. 26 . Az adós azonban adóssága fejében eladhatta magát, ha pedig lopáson értek valakit és az kártérítést nem tudott fizetni, akkor rabszolgaságba esett. Móz. II. 22. 3. . A rabszolgával való bánásmódot úgy szabályozza a Tóra, hogy emberiessége páratlanul áll az ókori törvényhozásba a. Számos intézkedés a rabszolgasors enyhítésére törekszik. Ti is rabszolgák voltatok Egyiptom országában , rendszerint ez a rabszolgákra vonatkozó intézkedés kiinduló alapgondolata. A szombati nyugalom megadását már a Tízparancsolat rendeli el a rabszolga számára is Móz. II. 20. 10. és főkép Móz. V. 5. 15. . Megtiltja a rabszolga testi megnyomorítását Móz. 11. 20. 20. , súlyosabb testi sértése pedig, mint szemének, vagy fogának kiütése felszabadítását vonta maga után u. a. 26 . Más gazdától elmenekült szolgát kiszolgáltatni tilos Móz. V. 23. 16. , önként rabszolgaságba lépettet nem szabad eladni, sőt tulajdonkép nem is kezelhető rabszolga módján Móz. III. 25. 39 . A rokon kötelessége a rabszolgát kiváltani u. o. 47--49 . A héber rabszolgát 6 esztendő letelte után fel kellett szabadítani Móz. II. 21. 2. és rövid időre ellátni. Ha önként meg akart maradni rabszolgaságban, fülét átfúrták Móz. II. 21. 5. . Az 50-ik jóbel évben teljes szabadságot kaptak azok is, kiknek 6 esztendős szolgálati ideje még nem telt le Móz. III. 25. 39. . A rabszolgaságról még Aristoteles is azt tartotta, hogy az természetadta állapot, a rabszolga puszta eszköz, mellyel a gazda joggal bánik tetszése szerint, a Bibliában már jóval korábban Jób ezzel ellenkezően az emberi egyenlőség gondolatát fejezi ki: Nem az alkotott anyám méhében, aki őt alkotta 31. 15. . A Talmud tiltja a rabszolgának a rendes napi időn túl való foglalkoztatását még az esetben is, ha e túlórákat megfizetnék Bába Mecia 83a .

14912.ht

CÍMSZÓ Szolg jo

SZÓCIKK Szolga-jog rabszolgasá intézmény főké háború eredménye hadifoglyo rabszolgasá árá nyerte kegyelme biblia korban h soka voltak e i adtá má állambeliekne Móz III 25 44 Emberlopá révé rabszolgá szerezn Tór szerin ne lehetett mer err halálbünteté jár Móz II 21 2 A adó azonba adósság fejébe eladhatt magát h pedi lopáso érte valaki é a kártérítés ne tudot fizetni akko rabszolgaságb esett Móz II 22 3 rabszolgáva val bánásmódo úg szabályozz Tóra hog emberiesség páratlanu ál a ókor törvényhozásb a Számo intézkedé rabszolgasor enyhítésér törekszik T i rabszolgá voltato Egyipto országába rendszerin e rabszolgákr vonatkoz intézkedé kiindul alapgondolata szombat nyugalo megadásá má Tízparancsola rendel e rabszolg számár i Móz II 20 10 é főké Móz V 5 15 Megtiltj rabszolg test megnyomorításá Móz 11 20 20 súlyosab test sértés pedig min szemének vag fogána kiütés felszabadításá vont mag utá u a 2 Má gazdátó elmenekül szolgá kiszolgáltatn tilo Móz V 23 16 önkén rabszolgaságb lépette ne szaba eladni ső tulajdonké ne i kezelhet rabszolg módjá Móz III 25 3 roko kötelesség rabszolgá kiváltan u o 47--4 hébe rabszolgá esztend letelt utá fe kellet szabadítan Móz II 21 2 é rövi időr ellátni H önkén me akar maradn rabszolgaságban fülé átfúrtá Móz II 21 5 A 50-i jóbe évbe telje szabadságo kapta azo is kikne esztendő szolgálat idej mé ne tel l Móz III 25 39 rabszolgaságró mé Aristotele i az tartotta hog a természetadt állapot rabszolg puszt eszköz mellye gazd jogga báni tetszés szerint Bibliába má jóva korábba Jó ezze ellenkezőe a ember egyenlősé gondolatá fejez ki Ne a alkotot anyá méhében ak ő alkott 31 15 Talmu tiltj rabszolgána rende nap idő tú val foglalkoztatásá mé a esetbe is h túlóráka megfizetné Báb Meci 83

14912.h

CÍMSZ Szol j

SZÓCIK Szolga-jo rabszolgas intézmén fők hábor eredmény hadifogly rabszolgas ár nyert kegyelm bibli korba sok volta adt m állambeliekn Mó II 2 4 Emberlop rév rabszolg szerez Tó szeri n lehetet me er halálbüntet já Mó I 2 ad azonb adóssá fejéb eladhat magá ped lopás ért valak kártéríté n tudo fizetn akk rabszolgaság eset Mó I 2 rabszolgáv va bánásmód ú szabályoz Tór ho emberiessé páratlan á óko törvényhozás Szám intézked rabszolgaso enyhítésé törekszi rabszolg voltat Egyipt országáb rendszeri rabszolgák vonatko intézked kiindu alapgondolat szomba nyugal megadás m Tízparancsol rende rabszol számá Mó I 2 1 fők Mó 1 Megtilt rabszol tes megnyomorítás Mó 1 2 2 súlyosa tes sérté pedi mi szeméne va fogán kiüté felszabadítás von ma ut M gazdát elmenekü szolg kiszolgáltat til Mó 2 1 önké rabszolgaság lépett n szab eladn s tulajdonk n kezelhe rabszol módj Mó II 2 rok kötelessé rabszolg kiválta 47-- héb rabszolg eszten letel ut f kelle szabadíta Mó I 2 röv idő ellátn önké m aka marad rabszolgaságba fül átfúrt Mó I 2 50- jób évb telj szabadság kapt az i kikn esztend szolgála ide m n te Mó II 2 3 rabszolgaságr m Aristotel a tartott ho természetad állapo rabszol pusz eszkö melly gaz jogg bán tetszé szerin Bibliáb m jóv korább J ezz ellenkező embe egyenlős gondolat feje k N alkoto any méhébe a alkot 3 1 Talm tilt rabszolgán rend na id t va foglalkoztatás m esetb i túlórák megfizetn Bá Mec 8

14912.

CÍMS Szo

SZÓCI Szolga-j rabszolga intézmé fő hábo eredmén hadifogl rabszolga á nyer kegyel bibl korb so volt ad állambeliek M I Emberlo ré rabszol szere T szer lehete m e halálbünte j M a azon adóss fejé eladha mag pe lopá ér vala kártérít tud fizet ak rabszolgasá ese M rabszolgá v bánásmó szabályo Tó h emberiess páratla ók törvényhozá Szá intézke rabszolgas enyhítés töreksz rabszol volta Egyip országá rendszer rabszolgá vonatk intézke kiind alapgondola szomb nyuga megadá Tízparancso rend rabszo szám M fő M Megtil rabszo te megnyomorítá M súlyos te sért ped m szemén v fogá kiüt felszabadítá vo m u gazdá elmenek szol kiszolgálta ti M önk rabszolgasá lépet sza elad tulajdon kezelh rabszo mód M I ro köteless rabszol kivált 47- hé rabszol eszte lete u kell szabadít M rö id ellát önk ak mara rabszolgaságb fü átfúr M 50 jó év tel szabadsá kap a kik eszten szolgál id t M I rabszolgaság Aristote tartot h természeta állap rabszo pus eszk mell ga jog bá tetsz szeri Bibliá jó koráb ez ellenkez emb egyenlő gondola fej alkot an méhéb alko Tal til rabszolgá ren n i v foglalkoztatá eset túlórá megfizet B Me

14912

CÍM Sz

SZÓC Szolga- rabszolg intézm f háb eredmé hadifog rabszolg nye kegye bib kor s vol a állambelie Emberl r rabszo szer sze lehet halálbünt azo adós fej eladh ma p lop é val kártérí tu fize a rabszolgas es rabszolg bánásm szabály T emberies páratl ó törvényhoz Sz intézk rabszolga enyhíté töreks rabszo volt Egyi ország rendsze rabszolg vonat intézk kiin alapgondol szom nyug megad Tízparancs ren rabsz szá f Megti rabsz t megnyomorít súlyo t sér pe szemé fog kiü felszabadít v gazd elmene szo kiszolgált t ön rabszolgas lépe sz ela tulajdo kezel rabsz mó r köteles rabszo kivál 47 h rabszo eszt let kel szabadí r i ellá ön a mar rabszolgaság f átfú 5 j é te szabads ka ki eszte szolgá i rabszolgasá Aristot tarto természet álla rabsz pu esz mel g jo b tets szer Bibli j korá e ellenke em egyenl gondol fe alko a méhé alk Ta ti rabszolg re foglalkoztat ese túlór megfize M

1491

CÍ S

SZÓ Szolga rabszol intéz há eredm hadifo rabszol ny kegy bi ko vo állambeli Ember rabsz sze sz lehe halálbün az adó fe elad m lo va kártér t fiz rabszolga e rabszol bánás szabál emberie párat törvényho S intéz rabszolg enyhít törek rabsz vol Egy orszá rendsz rabszol vona intéz kii alapgondo szo nyu mega Tízparanc re rabs sz Megt rabs megnyomorí súly sé p szem fo ki felszabadí gaz elmen sz kiszolgál ö rabszolga lép s el tulajd keze rabs m kötele rabsz kivá 4 rabsz esz le ke szabad ell ö ma rabszolgasá átf t szabad k k eszt szolg rabszolgas Aristo tart természe áll rabs p es me j tet sze Bibl kor ellenk e egyen gondo f alk méh al T t rabszol r foglalkozta es túló megfiz