14913.htm

CÍMSZÓ: Szomaházy

SZEMÉLYNÉV: Szomaházy István

SZÓCIKK: "Szomaházy István, regényíró, szül. Veszprémben 1866 febr. 28., megh. Budapesten 1927. Szülővárosában és a fővárosban tanult, de már fiatalon hírlapíró lett. lgen sok fővárosi nagy lapnak és folyóiratnak volt munkatársa. Ötletes és fordulatos novellái és karcolatai azonban főleg a Pesti Hírlapban és Az Est lapokban jelentek meg. Rendkívül termékeny író vott. Nem hatolt ugyan pszichológiai mélységekbe,inkább változatosságra, szórakoztatásra törekedett és szép, egyszerű magyarsággal írta meg regényeit és elbeszéléseit. Ő írta az első magyar kabarédarabot is A segédjuhász címmel (1907). Leánynézö és Hófúvás c. vígjátékát a Nemzeti Színház mutatta be (1897). Ezenkívül írt színdarabjai: A kaukázusi herceg (1920); Három a tánc (oporette); A kegyelmes úr halála; Az angora cica, Mesék az írógépről (1905) c. regényét operettszöveggé alakítva. 1927. mutatta be a Városi Színház. Regényei és elbeszélései: Szöktetés a zárdából (1887) ;A nyíri pajkosok (1889); Huszonnégy óra (1894); A Clairette-keringő (1895); Nyári felhők (1896); Légyott hármasban (1897); Biaritz és Társa (1897); A hatezeréves férfi (1898); Ella kisaszszony ötlete (1898); Páratlan szerdák (1899); Déli korzó (1900); Aprópénz (1902); Elhibázott élet (1902); Két cigaretta közt (1903); Előadások a feleségképzö akadémián (1904); A költöző nimfák (1905); Kemény doktor karrierje (1905); A méltóságos asszony (1906); Az utolsó gárdista (1908); Estétől reggelig (1908); A két szívü Pethö (1909); Szilveszter testvér álma (1909); A fehér asztal (1909); Dr. Kaposi Mártha (1909); A gyergyóvári hadjárat (1909); A ma krónikája (1909); A méltóságos asszony lovagjai (1909); A selyemruha (1909); A százhúszéves asszony (1909); Aranyköd (1909); Báró Siklósi Loew (1909); Lámpafény (1909); Lila test, sárga sapka (1909); Mesék a XX. századból (1909); A férjhezmenés művészete (1910); A krakélerek alkonya (1911); A Sas-utca (1911); Az elvált asszony (1911); Mariska (1911); Hellerné (1913); A karmester úr (1914); Prof. Villányi (1914); A kém (1915); Meseváros (1915); Muzsikáló óra (1917); Ágota férjhez megy (1918); Expressvonat (1918); Barátaim a halottak (1919); A titokzatos szerző (1920); A csipkeverö. leány (1921); Egy éjszaka Péterpusztán (1922); Baccarat (1922); János mester és a felesége (1923); Milliomosok és kalandorok (1923); Murány (1924); Januári rege (1925). Sz. az újságíró társadalomban vezető szerepet töltött be és alelnöke volt az Otthon írók és Hírlapírók Körének."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4913. címszó a lexikon => 863. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14913.htm

CÍMSZÓ: Szomaházy

SZEMÉLYNÉV: Szomaházy István

SZÓCIKK: Szomaházy István, regényíró, szül. Veszprémben 1866 febr. 28., megh. Budapesten 1927. Szülővárosában és a fővárosban tanult, de már fiatalon hírlapíró lett. lgen sok fővárosi nagy lapnak és folyóiratnak volt munkatársa. Ötletes és fordulatos novellái és karcolatai azonban főleg a Pesti Hírlapban és Az Est lapokban jelentek meg. Rendkívül termékeny író vott. Nem hatolt ugyan pszichológiai mélységekbe,inkább változatosságra, szórakoztatásra törekedett és szép, egyszerű magyarsággal írta meg regényeit és elbeszéléseit. Ő írta az első magyar kabarédarabot is A segédjuhász címmel 1907 . Leánynézö és Hófúvás c. vígjátékát a Nemzeti Színház mutatta be 1897 . Ezenkívül írt színdarabjai: A kaukázusi herceg 1920 ; Három a tánc oporette ; A kegyelmes úr halála; Az angora cica, Mesék az írógépről 1905 c. regényét operettszöveggé alakítva. 1927. mutatta be a Városi Színház. Regényei és elbeszélései: Szöktetés a zárdából 1887 ;A nyíri pajkosok 1889 ; Huszonnégy óra 1894 ; A Clairette-keringő 1895 ; Nyári felhők 1896 ; Légyott hármasban 1897 ; Biaritz és Társa 1897 ; A hatezeréves férfi 1898 ; Ella kisaszszony ötlete 1898 ; Páratlan szerdák 1899 ; Déli korzó 1900 ; Aprópénz 1902 ; Elhibázott élet 1902 ; Két cigaretta közt 1903 ; Előadások a feleségképzö akadémián 1904 ; A költöző nimfák 1905 ; Kemény doktor karrierje 1905 ; A méltóságos asszony 1906 ; Az utolsó gárdista 1908 ; Estétől reggelig 1908 ; A két szívü Pethö 1909 ; Szilveszter testvér álma 1909 ; A fehér asztal 1909 ; Dr. Kaposi Mártha 1909 ; A gyergyóvári hadjárat 1909 ; A ma krónikája 1909 ; A méltóságos asszony lovagjai 1909 ; A selyemruha 1909 ; A százhúszéves asszony 1909 ; Aranyköd 1909 ; Báró Siklósi Loew 1909 ; Lámpafény 1909 ; Lila test, sárga sapka 1909 ; Mesék a XX. századból 1909 ; A férjhezmenés művészete 1910 ; A krakélerek alkonya 1911 ; A Sas-utca 1911 ; Az elvált asszony 1911 ; Mariska 1911 ; Hellerné 1913 ; A karmester úr 1914 ; Prof. Villányi 1914 ; A kém 1915 ; Meseváros 1915 ; Muzsikáló óra 1917 ; Ágota férjhez megy 1918 ; Expressvonat 1918 ; Barátaim a halottak 1919 ; A titokzatos szerző 1920 ; A csipkeverö. leány 1921 ; Egy éjszaka Péterpusztán 1922 ; Baccarat 1922 ; János mester és a felesége 1923 ; Milliomosok és kalandorok 1923 ; Murány 1924 ; Januári rege 1925 . Sz. az újságíró társadalomban vezető szerepet töltött be és alelnöke volt az Otthon írók és Hírlapírók Körének.

14913.ht

CÍMSZÓ Szomaház

SZEMÉLYNÉV Szomaház Istvá

SZÓCIKK Szomaház István regényíró szül Veszprémbe 186 febr 28. megh Budapeste 1927 Szülővárosába é fővárosba tanult d má fiatalo hírlapír lett lge so főváros nag lapna é folyóiratna vol munkatársa Ötlete é fordulato novellá é karcolata azonba főle Pest Hírlapba é A Es lapokba jelente meg Rendkívü terméken ír vott Ne hatol ugya pszichológia mélységekbe,inkáb változatosságra szórakoztatásr törekedet é szép egyszer magyarságga írt me regényei é elbeszéléseit írt a els magya kabarédarabo i segédjuhás címme 190 Leánynéz é Hófúvá c vígjátéká Nemzet Színhá mutatt b 189 Ezenkívü ír színdarabjai kaukázus herce 192 Háro tán oporett kegyelme ú halála A angor cica Mesé a írógéprő 190 c regényé operettszövegg alakítva 1927 mutatt b Város Színház Regénye é elbeszélései Szökteté zárdábó 188 ; nyír pajkoso 188 Huszonnég ór 189 Clairette-kering 189 Nyár felhő 189 Légyot hármasba 189 Biarit é Társ 189 hatezeréve férf 189 Ell kisaszszon ötlet 189 Páratla szerdá 189 Dél korz 190 Aprópén 190 Elhibázot éle 190 Ké cigarett köz 190 Előadáso feleségképz akadémiá 190 költöz nimfá 190 Kemén dokto karrierj 190 méltóságo asszon 190 A utols gárdist 190 Estétő reggeli 190 ké szív Peth 190 Szilveszte testvé álm 190 fehé aszta 190 Dr Kapos Márth 190 gyergyóvár hadjára 190 m krónikáj 190 méltóságo asszon lovagja 190 selyemruh 190 százhúszéve asszon 190 Aranykö 190 Bár Siklós Loe 190 Lámpafén 190 Lil test sárg sapk 190 Mesé XX századbó 190 férjhezmené művészet 191 krakélere alkony 191 Sas-utc 191 A elvál asszon 191 Marisk 191 Hellern 191 karmeste ú 191 Prof Villány 191 ké 191 Meseváro 191 Muzsikál ór 191 Ágot férjhe meg 191 Expressvona 191 Barátai halotta 191 titokzato szerz 192 csipkeverö leán 192 Eg éjszak Péterpusztá 192 Baccara 192 Jáno meste é feleség 192 Milliomoso é kalandoro 192 Murán 192 Január reg 192 Sz a újságír társadalomba vezet szerepe töltöt b é alelnök vol a Ottho író é Hírlapíró Körének

14913.h

CÍMSZ Szomahá

SZEMÉLYNÉ Szomahá Istv

SZÓCIK Szomahá Istvá regényír szü Veszprémb 18 feb 28 meg Budapest 192 Szülővárosáb fővárosb tanul m fiatal hírlapí let lg s főváro na lapn folyóiratn vo munkatárs Ötlet fordulat novell karcolat azonb fől Pes Hírlapb E lapokb jelent me Rendkív terméke í vot N hato ugy pszichológi mélységekbe,inká változatosságr szórakoztatás törekede szé egysze magyarságg ír m regénye elbeszélései ír el magy kabarédarab segédjuhá címm 19 Leányné Hófúv vígjáték Nemze Szính mutat 18 Ezenkív í színdarabja kaukázu herc 19 Hár tá oporet kegyelm halál ango cic Mes írógépr 19 regény operettszöveg alakítv 192 mutat Váro Színhá Regény elbeszélése Szöktet zárdáb 18 nyí pajkos 18 Huszonné ó 18 Clairette-kerin 18 Nyá felh 18 Légyo hármasb 18 Biari Tár 18 hatezerév fér 18 El kisaszszo ötle 18 Páratl szerd 18 Dé kor 19 Aprópé 19 Elhibázo él 19 K cigaret kö 19 Előadás feleségkép akadémi 19 költö nimf 19 Kemé dokt karrier 19 méltóság asszo 19 utol gárdis 19 Estét reggel 19 k szí Pet 19 Szilveszt testv ál 19 feh aszt 19 D Kapo Márt 19 gyergyóvá hadjár 19 króniká 19 méltóság asszo lovagj 19 selyemru 19 százhúszév asszo 19 Aranyk 19 Bá Sikló Lo 19 Lámpafé 19 Li tes sár sap 19 Mes X századb 19 férjhezmen művésze 19 krakéler alkon 19 Sas-ut 19 elvá asszo 19 Maris 19 Heller 19 karmest 19 Pro Villán 19 k 19 Mesevár 19 Muzsiká ó 19 Ágo férjh me 19 Expressvon 19 Baráta halott 19 titokzat szer 19 csipkever leá 19 E éjsza Péterpuszt 19 Baccar 19 Ján mest felesé 19 Milliomos kalandor 19 Murá 19 Januá re 19 S újságí társadalomb veze szerep töltö alelnö vo Otth ír Hírlapír Köréne

14913.

CÍMS Szomah

SZEMÉLYN Szomah Ist

SZÓCI Szomah Istv regényí sz Veszprém 1 fe 2 me Budapes 19 Szülővárosá főváros tanu fiata hírlap le l fővár n lap folyóirat v munkatár Ötle fordula novel karcola azon fő Pe Hírlap lapok jelen m Rendkí termék vo hat ug pszichológ mélységekbe,ink változatosság szórakoztatá töreked sz egysz magyarság í regény elbeszélése í e mag kabarédara segédjuh cím 1 Leányn Hófú vígjáté Nemz Szín muta 1 Ezenkí színdarabj kaukáz her 1 Há t opore kegyel halá ang ci Me írógép 1 regén operettszöve alakít 19 muta Vár Szính Regén elbeszélés Szökte zárdá 1 ny pajko 1 Huszonn 1 Clairette-keri 1 Ny fel 1 Légy hármas 1 Biar Tá 1 hatezeré fé 1 E kisaszsz ötl 1 Párat szer 1 D ko 1 Apróp 1 Elhibáz é 1 cigare k 1 Előadá feleségké akadém 1 költ nim 1 Kem dok karrie 1 méltósá assz 1 uto gárdi 1 Esté regge 1 sz Pe 1 Szilvesz test á 1 fe asz 1 Kap Már 1 gyergyóv hadjá 1 krónik 1 méltósá assz lovag 1 selyemr 1 százhúszé assz 1 Arany 1 B Sikl L 1 Lámpaf 1 L te sá sa 1 Me század 1 férjhezme művész 1 krakéle alko 1 Sas-u 1 elv assz 1 Mari 1 Helle 1 karmes 1 Pr Villá 1 1 Mesevá 1 Muzsik 1 Ág férj m 1 Expressvo 1 Barát halot 1 titokza sze 1 csipkeve le 1 éjsz Péterpusz 1 Bacca 1 Já mes feles 1 Milliomo kalando 1 Mur 1 Janu r 1 újság társadalom vez szere tölt aleln v Ott í Hírlapí Körén

14913

CÍM Szoma

SZEMÉLY Szoma Is

SZÓC Szoma Ist regény s Veszpré f m Budape 1 Szülőváros főváro tan fiat hírla l fővá la folyóira munkatá Ötl fordul nove karcol azo f P Hírla lapo jele Rendk termé v ha u pszicholó mélységekbe,in változatossá szórakoztat töreke s egys magyarsá regén elbeszélés ma kabarédar segédju cí Leány Hóf vígját Nem Szí mut Ezenk színdarab kauká he H opor kegye hal an c M írógé regé operettszöv alakí 1 mut Vá Szín Regé elbeszélé Szökt zárd n pajk Huszon Clairette-ker N fe Lég hárma Bia T hatezer f kisaszs öt Pára sze k Apró Elhibá cigar Előad feleségk akadé köl ni Ke do karri méltós ass ut gárd Est regg s P Szilves tes f as Ka Má gyergyó hadj króni méltós ass lova selyem százhúsz ass Aran Sik Lámpa t s s M száza férjhezm művés krakél alk Sas- el ass Mar Hell karme P Vill Mesev Muzsi Á fér Expressv Bará halo titokz sz csipkev l éjs Péterpus Bacc J me fele Milliom kaland Mu Jan újsá társadalo ve szer töl alel Ot Hírlap Köré

1491

CÍ Szom

SZEMÉL Szom I

SZÓ Szom Is regén Veszpr Budap Szülőváro fővár ta fia hírl főv l folyóir munkat Öt fordu nov karco az Hírl lap jel Rend term h pszichol mélységekbe,i változatoss szórakozta törek egy magyars regé elbeszélé m kabaréda segédj c Leán Hó vígjá Ne Sz mu Ezen színdara kauk h opo kegy ha a íróg reg operettszö alak mu V Szí Reg elbeszél Szök zár paj Huszo Clairette-ke f Lé hárm Bi hateze kisasz ö Pár sz Apr Elhib ciga Előa feleség akad kö n K d karr méltó as u gár Es reg Szilve te a K M gyergy had krón méltó as lov selye százhús as Ara Si Lámp száz férjhez művé kraké al Sas e as Ma Hel karm Vil Mese Muzs fé Express Bar hal titok s csipke éj Péterpu Bac m fel Millio kalan M Ja újs társadal v sze tö ale O Hírla Kör