14915.htm

CÍMSZÓ: Szöllősi

SZEMÉLYNÉV: Szőllősi Zsigmond

SZÓCIKK: "Szöllősi Zsigmond, író és hírlapíró, szül. Tiszaszöllősön 1872. Már joghallgató korában hírlapiróskodott, mint a Magyar Újság belső munkatársa. Tizenöt évig a Budapesti Hirlap kötelékébe tartozott. 1914 óta Az Újság cikk- és tárcaírója. Választékos stílusú, szórakoztató hangú, élénk szellemességü cikkekben szól hozzá az aktuális társadalmi kérdésekhez. Novelláiban, amelyek között zsidó tárgyú is akad, a téma érdekességére és a mese ötletességére veti a fősúlyt. 1910 -14-ig a Kakas Márton c. élclapotszerkesztette. 1908 óta a Petöfi-Társaság tagja. A hírlapírás mellett egy nagy könyvkereskedésnek is tulajdonosa és vezetője. Novellás kötetei: Az Ollenburg dinasztia (Í899); Közönséges halandók (1902); A híres Bodolay (1905); Palma di Palma (1908); A férfi-szerelme (1910); Hihetlen történetek(1912) Párbaj a Korzón (1918).A Király Színház 1906. mutatta be Boris király c. operettjét, amelyet Hegyi Béla zenésített meg. A Nemzeti Színház 1909. adta elő György úr c. egyfelyonásos vígjátékát. A budapesti kabarészínpadokon több tréfája és vidám egyfelvonásosa került színre, amelyek közül néhány, így Az orr című kis bohózata külföldi színpadokra is eljutott."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4915. címszó a lexikon => 863. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14915.htm

CÍMSZÓ: Szöllősi

SZEMÉLYNÉV: Szőllősi Zsigmond

SZÓCIKK: Szöllősi Zsigmond, író és hírlapíró, szül. Tiszaszöllősön 1872. Már joghallgató korában hírlapiróskodott, mint a Magyar Újság belső munkatársa. Tizenöt évig a Budapesti Hirlap kötelékébe tartozott. 1914 óta Az Újság cikk- és tárcaírója. Választékos stílusú, szórakoztató hangú, élénk szellemességü cikkekben szól hozzá az aktuális társadalmi kérdésekhez. Novelláiban, amelyek között zsidó tárgyú is akad, a téma érdekességére és a mese ötletességére veti a fősúlyt. 1910 -14-ig a Kakas Márton c. élclapotszerkesztette. 1908 óta a Petöfi-Társaság tagja. A hírlapírás mellett egy nagy könyvkereskedésnek is tulajdonosa és vezetője. Novellás kötetei: Az Ollenburg dinasztia Í899 ; Közönséges halandók 1902 ; A híres Bodolay 1905 ; Palma di Palma 1908 ; A férfi-szerelme 1910 ; Hihetlen történetek 1912 Párbaj a Korzón 1918 .A Király Színház 1906. mutatta be Boris király c. operettjét, amelyet Hegyi Béla zenésített meg. A Nemzeti Színház 1909. adta elő György úr c. egyfelyonásos vígjátékát. A budapesti kabarészínpadokon több tréfája és vidám egyfelvonásosa került színre, amelyek közül néhány, így Az orr című kis bohózata külföldi színpadokra is eljutott.

14915.ht

CÍMSZÓ Szöllős

SZEMÉLYNÉV Szőllős Zsigmon

SZÓCIKK Szöllős Zsigmond ír é hírlapíró szül Tiszaszöllősö 1872 Má joghallgat korába hírlapiróskodott min Magya Újsá bels munkatársa Tizenö évi Budapest Hirla kötelékéb tartozott 191 ót A Újsá cikk é tárcaírója Választéko stílusú szórakoztat hangú élén szellemesség cikkekbe szó hozz a aktuáli társadalm kérdésekhez Novelláiban amelye közöt zsid tárgy i akad tém érdekességér é mes ötletességér vet fősúlyt 191 -14-i Kaka Márto c élclapotszerkesztette 190 ót Petöfi-Társasá tagja hírlapírá mellet eg nag könyvkereskedésne i tulajdonos é vezetője Novellá kötetei A Ollenbur dinaszti Í89 Közönsége halandó 190 híre Bodola 190 Palm d Palm 190 férfi-szerelm 191 Hihetle története 191 Párba Korzó 191 . Királ Színhá 1906 mutatt b Bori királ c operettjét amelye Hegy Bél zenésítet meg Nemzet Színhá 1909 adt el Györg ú c egyfelyonáso vígjátékát budapest kabarészínpadoko töb tréfáj é vidá egyfelvonásos kerül színre amelye közü néhány íg A or cím ki bohózat külföld színpadokr i eljutott

14915.h

CÍMSZ Szöllő

SZEMÉLYNÉ Szőllő Zsigmo

SZÓCIK Szöllő Zsigmon í hírlapír szü Tiszaszöllős 187 M joghallga koráb hírlapiróskodot mi Magy Újs bel munkatárs Tizen év Budapes Hirl köteléké tartozot 19 ó Újs cik tárcaírój Választék stílus szórakozta hang élé szellemessé cikkekb sz hoz aktuál társadal kérdésekhe Novelláiba amely közö zsi tárg aka té érdekességé me ötletességé ve fősúly 19 -14- Kak Márt élclapotszerkesztett 19 ó Petöfi-Társas tagj hírlapír melle e na könyvkereskedésn tulajdono vezetőj Novell kötete Ollenbu dinaszt Í8 Közönség haland 19 hír Bodol 19 Pal Pal 19 férfi-szerel 19 Hihetl történet 19 Párb Korz 19 Kirá Szính 190 mutat Bor kirá operettjé amely Heg Bé zenésíte me Nemze Szính 190 ad e Györ egyfelyonás vígjátéká budapes kabarészínpadok tö tréfá vid egyfelvonáso kerü színr amely köz néhán í o cí k bohóza külföl színpadok eljutot

14915.

CÍMS Szöll

SZEMÉLYN Szőll Zsigm

SZÓCI Szöll Zsigmo hírlapí sz Tiszaszöllő 18 joghallg korá hírlapiróskodo m Mag Új be munkatár Tize é Budape Hir kötelék tartozo 1 Új ci tárcaíró Választé stílu szórakozt han él szellemess cikkek s ho aktuá társada kérdésekh Novelláib amel köz zs tár ak t érdekesség m ötletesség v fősúl 1 -14 Ka Már élclapotszerkesztet 1 Petöfi-Társa tag hírlapí mell n könyvkereskedés tulajdon vezető Novel kötet Ollenb dinasz Í Közönsé halan 1 hí Bodo 1 Pa Pa 1 férfi-szere 1 Hihet történe 1 Pár Kor 1 Kir Szín 19 muta Bo kir operettj amel He B zenésít m Nemz Szín 19 a Gyö egyfelyoná vígjáték budape kabarészínpado t tréf vi egyfelvonás ker szín amel kö néhá c bohóz külfö színpado eljuto

14915

CÍM Szöl

SZEMÉLY Szől Zsig

SZÓC Szöl Zsigm hírlap s Tiszaszöll 1 joghall kor hírlapiróskod Ma Ú b munkatá Tiz Budap Hi kötelé tartoz Ú c tárcaír Választ stíl szórakoz ha é szellemes cikke h aktu társad kérdések Novellái ame kö z tá a érdekessé ötletessé fősú -1 K Má élclapotszerkeszte Petöfi-Társ ta hírlap mel könyvkereskedé tulajdo vezet Nove köte Ollen dinas Közöns hala h Bod P P férfi-szer Hihe történ Pá Ko Ki Szí 1 mut B ki operett ame H zenésí Nem Szí 1 Gy egyfelyon vígjáté budap kabarészínpad tré v egyfelvoná ke szí ame k néh bohó külf színpad eljut

1491

CÍ Szö

SZEMÉL Sző Zsi

SZÓ Szö Zsig hírla Tiszaszöl joghal ko hírlapirósko M munkat Ti Buda H kötel tarto tárcaí Válasz stí szórako h szelleme cikk akt társa kérdése Novellá am k t érdekess ötletess fős - M élclapotszerkeszt Petöfi-Tár t hírla me könyvkeresked tulajd veze Nov köt Olle dina Közön hal Bo férfi-sze Hih törté P K K Sz mu k operet am zenés Ne Sz G egyfelyo vígját buda kabarészínpa tr egyfelvon k sz am né boh kül színpa elju