14917.htm

CÍMSZÓ: Szomory

SZEMÉLYNÉV: Szomory Dezső

SZÓCIKK: "Szomory 1. Dezső, regény- és színműíró, szül. Budapesten 1869. Gyermekkorában Liszt Ferenc tanítványa volt és nem közönséges zenei érzéke később elsősorban muzikális hatásra törekvő prózájában is megnyilvánult. Nagyon korán lépett a hírlapírói pályára. 1890-ben Parisba ment, rövid időre Londonba is, ahonnan a budapesti napilapoknak tudósításokat küldött. 1910 óta ismét Budapesten tartózkodik és termékeny szépirodalmi tevékenységet folytat. A legegyénibb magyar elbeszélők egyike. Novellás kötetei: El-bukottak ; Mesekönyv; Az isteni kert; Ünnep a Dühöngön és egyéb szerelmek ; Lőrinc emléke ; A pékné; Az élet diadala ; A selyemzsinór. Oly témák felé fordul, amelyekhez legtöbb írótársa hozzá sem merne nyúlni. Azt az elvet vallja, hogy nincsen emberi, ami idegen volna hozzá. A hétköznapok polgári mértéke szerint alakjai többnyire patologikusak, torzak, sőt talán perverzek is. De az idegbajnak ezt a kusza és sötét világát nagy erővel tudja megjeleníteni és szuggeszciója alá nyűgözi az olvasót. Színműírói tevékenységét, amely nagyobb sikereket juttatott neki, a Péntek este és a Búcsú c. egyfelvonásosokkal kezdte meg. Három színpadi munkájával a Habsburgok emlékének hódol. Legszínesebb A nagy asszony c. Mária Terézia alakját és udvarát fölelevenitő képsorozat, legművészibb és legemberibb a II. József császár, legszinpadibb a Mária Antónia. Egy másik történeti trilógiának eddig elkészült bevezető darabja a Lajos király, amelyben a mohácsi vész korának kegyetlenül dübörgő magyar végzetjárását igyekszik lélekbe idézni. Színműveinek nagyobbik csoportja a mai Budapest bizonyos társadalmi rétegének erősen érzékies alakjait lépteti föl bővérűen szenvedélyes cselekmény keretében (A rajongó Bolzay-lány; Györgyike drága gyermek; Bella; Glória ; Szabóky Zsigmond Rafael; Matuska). Egy angol haditudósító megtévesztő álruhájába bújva, Harry Russel Dorsan harctéri leveleiben nagy stílűen érzékelteti a világháborúnak vérszennyes viharzását. Költészetet és tudományt, valóságot és álmot, naturalizmust és romantikát mesterien egybeötvöző gyűjteménye: Levelek egy barát-nőmhöz. Nyelvezete egyéni és abban a törekvésben, hogy a kifejezhetlent is kifejezhesse, nem törődik a hagyományokkal és olykor még a nyelv an törvényeit is félreteszi, főképen a nyelvzenei hatása kedvéért. Szereti a zsidó témákat is (Péntek este). Társadalmi színmüveinek több jellegzetes alakja zsidó. Novelláinak némelyike is a vidéki zsidóság életének egy-egy érdekes szeletét mutatja be. Önéletrajzi visszaemlékezései tele vannak érdekes zsidó vonatkozásokkal."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4917. címszó a lexikon => 864. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14917.htm

CÍMSZÓ: Szomory

SZEMÉLYNÉV: Szomory Dezső

SZÓCIKK: Szomory 1. Dezső, regény- és színműíró, szül. Budapesten 1869. Gyermekkorában Liszt Ferenc tanítványa volt és nem közönséges zenei érzéke később elsősorban muzikális hatásra törekvő prózájában is megnyilvánult. Nagyon korán lépett a hírlapírói pályára. 1890-ben Parisba ment, rövid időre Londonba is, ahonnan a budapesti napilapoknak tudósításokat küldött. 1910 óta ismét Budapesten tartózkodik és termékeny szépirodalmi tevékenységet folytat. A legegyénibb magyar elbeszélők egyike. Novellás kötetei: El-bukottak ; Mesekönyv; Az isteni kert; Ünnep a Dühöngön és egyéb szerelmek ; Lőrinc emléke ; A pékné; Az élet diadala ; A selyemzsinór. Oly témák felé fordul, amelyekhez legtöbb írótársa hozzá sem merne nyúlni. Azt az elvet vallja, hogy nincsen emberi, ami idegen volna hozzá. A hétköznapok polgári mértéke szerint alakjai többnyire patologikusak, torzak, sőt talán perverzek is. De az idegbajnak ezt a kusza és sötét világát nagy erővel tudja megjeleníteni és szuggeszciója alá nyűgözi az olvasót. Színműírói tevékenységét, amely nagyobb sikereket juttatott neki, a Péntek este és a Búcsú c. egyfelvonásosokkal kezdte meg. Három színpadi munkájával a Habsburgok emlékének hódol. Legszínesebb A nagy asszony c. Mária Terézia alakját és udvarát fölelevenitő képsorozat, legművészibb és legemberibb a II. József császár, legszinpadibb a Mária Antónia. Egy másik történeti trilógiának eddig elkészült bevezető darabja a Lajos király, amelyben a mohácsi vész korának kegyetlenül dübörgő magyar végzetjárását igyekszik lélekbe idézni. Színműveinek nagyobbik csoportja a mai Budapest bizonyos társadalmi rétegének erősen érzékies alakjait lépteti föl bővérűen szenvedélyes cselekmény keretében A rajongó Bolzay-lány; Györgyike drága gyermek; Bella; Glória ; Szabóky Zsigmond Rafael; Matuska . Egy angol haditudósító megtévesztő álruhájába bújva, Harry Russel Dorsan harctéri leveleiben nagy stílűen érzékelteti a világháborúnak vérszennyes viharzását. Költészetet és tudományt, valóságot és álmot, naturalizmust és romantikát mesterien egybeötvöző gyűjteménye: Levelek egy barát-nőmhöz. Nyelvezete egyéni és abban a törekvésben, hogy a kifejezhetlent is kifejezhesse, nem törődik a hagyományokkal és olykor még a nyelv an törvényeit is félreteszi, főképen a nyelvzenei hatása kedvéért. Szereti a zsidó témákat is Péntek este . Társadalmi színmüveinek több jellegzetes alakja zsidó. Novelláinak némelyike is a vidéki zsidóság életének egy-egy érdekes szeletét mutatja be. Önéletrajzi visszaemlékezései tele vannak érdekes zsidó vonatkozásokkal.

14917.ht

CÍMSZÓ Szomor

SZEMÉLYNÉV Szomor Dezs

SZÓCIKK Szomor 1 Dezső regény é színműíró szül Budapeste 1869 Gyermekkorába Lisz Feren tanítvány vol é ne közönsége zene érzék későb elsősorba muzikáli hatásr törekv prózájába i megnyilvánult Nagyo korá lépet hírlapíró pályára 1890-be Parisb ment rövi időr Londonb is ahonna budapest napilapokna tudósításoka küldött 191 ót ismé Budapeste tartózkodi é terméken szépirodalm tevékenysége folytat legegyénib magya elbeszélő egyike Novellá kötetei El-bukotta Mesekönyv A isten kert Ünne Dühöngö é egyé szerelme Lőrin emlék pékné A éle diadal selyemzsinór Ol témá fel fordul amelyekhe legtöb írótárs hozz se mern nyúlni Az a elve vallja hog nincse emberi am idege voln hozzá hétköznapo polgár mérték szerin alakja többnyir patologikusak torzak ső talá perverze is D a idegbajna ez kusz é söté világá nag erőve tudj megjeleníten é szuggeszciój al nyűgöz a olvasót Színműíró tevékenységét amel nagyob sikereke juttatot neki Pénte est é Búcs c egyfelvonásosokka kezdt meg Háro színpad munkájáva Habsburgo emlékéne hódol Legszíneseb nag asszon c Mári Terézi alakjá é udvará fölelevenit képsorozat legművészib é legemberib II Józse császár legszinpadib Mári Antónia Eg mási történet trilógiána eddi elkészül bevezet darabj Lajo király amelybe mohács vés korána kegyetlenü dübörg magya végzetjárásá igyekszi lélekb idézni Színműveine nagyobbi csoportj ma Budapes bizonyo társadalm rétegéne erőse érzékie alakjai léptet fö bővérűe szenvedélye cselekmén keretébe rajong Bolzay-lány Györgyik drág gyermek Bella Glóri Szabók Zsigmon Rafael Matusk Eg ango haditudósít megtéveszt álruhájáb bújva Harr Russe Dorsa harctér leveleibe nag stílűe érzékeltet világháborúna vérszennye viharzását Költészete é tudományt valóságo é álmot naturalizmus é romantiká mesterie egybeötvöz gyűjteménye Levele eg barát-nőmhöz Nyelvezet egyén é abba törekvésben hog kifejezhetlen i kifejezhesse ne törődi hagyományokka é olyko mé nyel a törvényei i félreteszi főképe nyelvzene hatás kedvéért Szeret zsid témáka i Pénte est Társadalm színmüveine töb jellegzete alakj zsidó Novelláina némelyik i vidék zsidósá életéne egy-eg érdeke szeleté mutatj be Önéletrajz visszaemlékezése tel vanna érdeke zsid vonatkozásokkal

14917.h

CÍMSZ Szomo

SZEMÉLYNÉ Szomo Dez

SZÓCIK Szomo Dezs regén színműír szü Budapest 186 Gyermekkoráb Lis Fere tanítván vo n közönség zen érzé késő elsősorb muzikál hatás törek prózájáb megnyilvánul Nagy kor lépe hírlapír pályár 1890-b Paris men röv idő London i ahonn budapes napilapokn tudósítások küldöt 19 ó ism Budapest tartózkod terméke szépirodal tevékenység folyta legegyéni magy elbeszél egyik Novell kötete El-bukott Meseköny iste ker Ünn Dühöng egy szerelm Lőri emlé pékn él diada selyemzsinó O tém fe fordu amelyekh legtö írótár hoz s mer nyúln A elv vallj ho nincs ember a ideg vol hozz hétköznap polgá mérté szeri alakj többnyi patologikusa torza s tal perverz i idegbajn e kus söt világ na erőv tud megjeleníte szuggeszció a nyűgö olvasó Színműír tevékenységé ame nagyo sikerek juttato nek Pént es Búc egyfelvonásosokk kezd me Hár színpa munkájáv Habsburg emlékén hódo Legszínese na asszo Már Teréz alakj udvar föleleveni képsoroza legművészi legemberi I Józs császá legszinpadi Már Antóni E más történe trilógián edd elkészü beveze darab Laj királ amelyb mohác vé korán kegyetlen dübör magy végzetjárás igyeksz lélek idézn Színművein nagyobb csoport m Budape bizony társadal rétegén erős érzéki alakja lépte f bővérű szenvedély cselekmé keretéb rajon Bolzay-lán Györgyi drá gyerme Bell Glór Szabó Zsigmo Rafae Matus E ang haditudósí megtévesz álruhájá bújv Har Russ Dors harcté leveleib na stílű érzékelte világháborún vérszenny viharzásá Költészet tudomány valóság álmo naturalizmu romantik mesteri egybeötvö gyűjtemény Level e barát-nőmhö Nyelveze egyé abb törekvésbe ho kifejezhetle kifejezhess n törőd hagyományokk olyk m nye törvénye félretesz főkép nyelvzen hatá kedvéér Szere zsi témák Pént es Társadal színmüvein tö jellegzet alak zsid Novelláin némelyi vidé zsidós életén egy-e érdek szelet mutat b Önéletraj visszaemlékezés te vann érdek zsi vonatkozásokka

14917.

CÍMS Szom

SZEMÉLYN Szom De

SZÓCI Szom Dez regé színműí sz Budapes 18 Gyermekkorá Li Fer tanítvá v közönsé ze érz kés elsősor muziká hatá töre prózájá megnyilvánu Nag ko lép hírlapí pályá 1890- Pari me rö id Londo ahon budape napilapok tudósításo küldö 1 is Budapes tartózko termék szépiroda tevékenysé folyt legegyén mag elbeszé egyi Novel kötet El-bukot Mesekön ist ke Ün Dühön eg szerel Lőr eml pék é diad selyemzsin té f ford amelyek legt írótá ho me nyúl el vall h ninc embe ide vo hoz hétközna polg mért szer alak többny patologikus torz ta perver idegbaj ku sö vilá n erő tu megjelenít szuggeszci nyűg olvas Színműí tevékenység am nagy sikere juttat ne Pén e Bú egyfelvonásosok kez m Há színp munkájá Habsbur emléké hód Legszínes n assz Má Teré alak udva föleleven képsoroz legművész legember Józ csász legszinpad Má Antón má történ trilógiá ed elkész bevez dara La kirá amely mohá v korá kegyetle dübö mag végzetjárá igyeks léle idéz Színművei nagyob csopor Budap bizon társada rétegé erő érzék alakj lépt bővér szenvedél cselekm kereté rajo Bolzay-lá György dr gyerm Bel Gló Szab Zsigm Rafa Matu an haditudós megtéves álruháj búj Ha Rus Dor harct levelei n stíl érzékelt világháború vérszenn viharzás Költésze tudomán valósá álm naturalizm romanti mester egybeötv gyűjtemén Leve barát-nőmh Nyelvez egy ab törekvésb h kifejezhetl kifejezhes törő hagyományok oly ny törvény félretes főké nyelvze hat kedvéé Szer zs témá Pén e Társada színmüvei t jellegze ala zsi Novellái némely vid zsidó életé egy- érde szele muta Önéletra visszaemlékezé t van érde zs vonatkozásokk

14917

CÍM Szo

SZEMÉLY Szo D

SZÓC Szo De reg színmű s Budape 1 Gyermekkor L Fe tanítv közöns z ér ké elsőso muzik hat tör prózáj megnyilván Na k lé hírlap pály 1890 Par m r i Lond aho budap napilapo tudósítás küld i Budape tartózk termé szépirod tevékenys foly legegyé ma elbesz egy Nove köte El-buko Mesekö is k Ü Dühö e szere Lő em pé dia selyemzsi t for amelye leg írót h m nyú e val nin emb id v ho hétközn pol mér sze ala többn patologiku tor t perve idegba k s vil er t megjelení szuggeszc nyű olva Színmű tevékenysé a nag siker jutta n Pé B egyfelvonásoso ke H szín munkáj Habsbu emlék hó Legszíne ass M Ter ala udv föleleve képsoro legművés legembe Jó csás legszinpa M Antó m törté trilógi e elkés beve dar L kir amel moh kor kegyetl düb ma végzetjár igyek lél idé Színműve nagyo csopo Buda bizo társad réteg er érzé alak lép bővé szenvedé cselek keret raj Bolzay-l Györg d gyer Be Gl Sza Zsig Raf Mat a haditudó megtéve álruhá bú H Ru Do harc levele stí érzékel világhábor vérszen viharzá Költész tudomá valós ál naturaliz romant meste egybeöt gyűjtemé Lev barát-nőm Nyelve eg a törekvés kifejezhet kifejezhe tör hagyományo ol n törvén félrete fők nyelvz ha kedvé Sze z tém Pé Társad színmüve jellegz al zs Novellá némel vi zsid élet egy érd szel mut Önéletr visszaemlékez va érd z vonatkozások

1491

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz D re színm Budap Gyermekko F tanít közön é k elsős muzi ha tö prózá megnyilvá N l hírla pál 189 Pa Lon ah buda napilap tudósítá kül Budap tartóz term szépiro tevékeny fol legegy m elbes eg Nov köt El-buk Mesek i Düh szer L e p di selyemzs fo amely le író ny va ni em i h hétköz po mé sz al több patologik to perv idegb vi e megjelen szuggesz ny olv Színm tevékenys na sike jutt P egyfelvonásos k szí munká Habsb emlé h Legszín as Te al ud fölelev képsor legművé legemb J csá legszinp Ant tört trilóg elké bev da ki ame mo ko kegyet dü m végzetjá igye lé id Színműv nagy csop Bud biz társa réte e érz ala lé bőv szenved csele kere ra Bolzay- Györ gye B G Sz Zsi Ra Ma haditud megtév álruh b R D har level st érzéke világhábo vérsze viharz Költés tudom való á naturali roman mest egybeö gyűjtem Le barát-nő Nyelv e törekvé kifejezhe kifejezh tö hagyomány o törvé félret fő nyelv h kedv Sz té P Társa színmüv jelleg a z Novell néme v zsi éle eg ér sze mu Önélet visszaemléke v ér vonatkozáso