14920.htm

CÍMSZÓ: Szombatév

SZÓCIKK: Szombatév, a bibliai időben minden hetedik év, mikor a mezőgazdasági termelés szünetelt (Mózes II. 23. 10 és 11; III. 25. 4, 5.) és a magától kikelt vetést is szabad jószággá kellett tenni, az adósságot pedig nem volt szabad behajtani (Móz. V. 15). A héber rabszolgáknak hét év után való felszabadítása is valószínűleg egybeesett a Sz.-vel (Móz. II. 21. 2). Téves hit, hogy ugaroltatás miatt tartották a Sz.-ot, mert az a szőlő és gyümölcsfára is vonatkozott és az ugaroltatással való indokolás ezekre nem alkalmazható. Csakis karitatív célzattal intézményesíthették a Sz.-et, amit a hétszer hétéves ciklus befejezéséül elrendelt jóbelév (1. o.) is bizonyít. Az ugaroltatást a nép nem hanyagolta volna el és nem adott volna alapot a Mózes dorgáló beszédében a Sz. elhanyagolásának felró vására (Móz. III. 26. 34 és 35). Annak tényleges megtartásáról csak a babiloni fogság utáni időből értesülünk (Neh. 10.31). A hetedik év végén sátorosünnepen kellett aTórát is felolvasni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4920. címszó a lexikon => 865. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14920.htm

CÍMSZÓ: Szombatév

SZÓCIKK: Szombatév, a bibliai időben minden hetedik év, mikor a mezőgazdasági termelés szünetelt Mózes II. 23. 10 és 11; III. 25. 4, 5. és a magától kikelt vetést is szabad jószággá kellett tenni, az adósságot pedig nem volt szabad behajtani Móz. V. 15 . A héber rabszolgáknak hét év után való felszabadítása is valószínűleg egybeesett a Sz.-vel Móz. II. 21. 2 . Téves hit, hogy ugaroltatás miatt tartották a Sz.-ot, mert az a szőlő és gyümölcsfára is vonatkozott és az ugaroltatással való indokolás ezekre nem alkalmazható. Csakis karitatív célzattal intézményesíthették a Sz.-et, amit a hétszer hétéves ciklus befejezéséül elrendelt jóbelév 1. o. is bizonyít. Az ugaroltatást a nép nem hanyagolta volna el és nem adott volna alapot a Mózes dorgáló beszédében a Sz. elhanyagolásának felró vására Móz. III. 26. 34 és 35 . Annak tényleges megtartásáról csak a babiloni fogság utáni időből értesülünk Neh. 10.31 . A hetedik év végén sátorosünnepen kellett aTórát is felolvasni.

14920.ht

CÍMSZÓ Szombaté

SZÓCIKK Szombatév biblia időbe minde hetedi év miko mezőgazdaság termelé szünetel Móze II 23 1 é 11 III 25 4 5 é magátó kikel vetés i szaba jószágg kellet tenni a adósságo pedi ne vol szaba behajtan Móz V 1 hébe rabszolgákna hé é utá val felszabadítás i valószínűle egybeeset Sz.-ve Móz II 21 Téve hit hog ugaroltatá miat tartottá Sz.-ot mer a szől é gyümölcsfár i vonatkozot é a ugaroltatássa val indokolá ezekr ne alkalmazható Csaki karitatí célzatta intézményesíthetté Sz.-et ami hétsze hétéve ciklu befejezéséü elrendel jóbelé 1 o i bizonyít A ugaroltatás né ne hanyagolt voln e é ne adot voln alapo Móze dorgál beszédébe Sz elhanyagolásána felr vásár Móz III 26 3 é 3 Anna ténylege megtartásáró csa babilon fogsá után időbő értesülün Neh 10.3 hetedi é végé sátorosünnepe kellet aTórá i felolvasni

14920.h

CÍMSZ Szombat

SZÓCIK Szombaté bibli időb mind heted é mik mezőgazdasá termel szünete Móz I 2 1 II 2 magát kike veté szab jószág kelle tenn adósság ped n vo szab behajta Mó héb rabszolgákn h ut va felszabadítá valószínűl egybeese Sz.-v Mó I 2 Tév hi ho ugaroltat mia tartott Sz.-o me sző gyümölcsfá vonatkozo ugaroltatáss va indokol ezek n alkalmazhat Csak karitat célzatt intézményesíthett Sz.-e am hétsz hétév cikl befejezésé elrende jóbel bizonyí ugaroltatá n n hanyagol vol n ado vol alap Móz dorgá beszédéb S elhanyagolásán fel vásá Mó II 2 Ann tényleg megtartásár cs babilo fogs utá időb értesülü Ne 10. heted vég sátorosünnep kelle aTór felolvasn

14920.

CÍMS Szomba

SZÓCI Szombat bibl idő min hete mi mezőgazdas terme szünet Mó I magá kik vet sza jószá kell ten adóssá pe v sza behajt M hé rabszolgák u v felszabadít valószínű egybees Sz.- M Té h h ugarolta mi tartot Sz.- m sz gyümölcsf vonatkoz ugaroltatás v indoko eze alkalmazha Csa karita célzat intézményesíthet Sz.- a héts hété cik befejezés elrend jóbe bizony ugaroltat hanyago vo ad vo ala Mó dorg beszédé elhanyagolásá fe vás M I An tényle megtartásá c babil fog ut idő értesül N 10 hete vé sátorosünne kell aTó felolvas

14920

CÍM Szomb

SZÓC Szomba bib id mi het m mezőgazda term szüne M mag ki ve sz jósz kel te adóss p sz behaj h rabszolgá felszabadí valószín egybee Sz. T ugarolt m tarto Sz. s gyümölcs vonatko ugaroltatá indok ez alkalmazh Cs karit célza intézményesíthe Sz. hét hét ci befejezé elren jób bizon ugarolta hanyag v a v al M dor beszéd elhanyagolás f vá A tényl megtartás babi fo u id értesü 1 het v sátorosünn kel aT felolva

1492

CÍ Szom

SZÓ Szomb bi i m he mezőgazd ter szün ma k v s jós ke t adós s beha rabszolg felszabad valószí egybe Sz ugarol tart Sz gyümölc vonatk ugaroltat indo e alkalmaz C kari célz intézményesíth Sz hé hé c befejez elre jó bizo ugarolt hanya a do beszé elhanyagolá v tény megtartá bab f i értes he sátorosün ke a felolv