14922.htm

CÍMSZÓ: Szombathely

SZÓCIKK: Szombathely, rend. tan. város Vas vm., 34,669 lak. A Sz.-i hitközség, mint önálló szervezet 1830. alakult meg. Előzőleg hosszú ideig a tekintélyes rohonci hitközség fiókhitközsége volt. Első rabbiját mindjárt megalakulásakor választotta Königsberger Lajos személyében, aki kereskedőből lett rabbivá. Képesítését a nikolsburgi országos főrabbitól nyerte s ezt a pozsonyi Chaszam Szófer is megerősítette. Tudós és jámbor életű férfiú volt, aki nagy hozzáértéssel, vallásos szellemben vezette a hitközséget 1861 dec. 14. bekövetkezett haláláig. A kongresszusi hitközségnek van egy régi temploma, amelyet most az orthodoxok használnak. Új temploma 1880. épült Schöne híres bécsi építész tervei alapján. A szép modern stílusú templom egyike az ország első tornyos zsinagógáinak. 1846-ban létesítette a hitközség népiskoláját, melyben 1861 óta tanítanak magyar nyelven. Az iskola öt tanerős, hat osztályos, növendékeinek száma kb. 160. Talmud-Tórája nincs a hitközségnek, de ezt helyettesíti az állandó Héber Tanfolyam, amelyet még 1897. a hitközség volt főrabbija, Bernstein Béla (l. o.) létesített. A tanfolyam vezetősége: szergényi Geist Jenő kormányfőtanácsos elnök, Hacker Ignác, Glück Gyula alelnökök és Horovitz József főrabbi-igazgató. A tanfolyam, amelyet hat csoportban 170 középiskolai fiú- és leánytanuló látogat, szép eredményeket ért el már eddig is a vallásos érzés megerősítése és a héber nyelvkultúra terjesztése terén. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely 1828. alakult s most Viola Ödön elnöklete alatt áll, a Chonem Evjo-nim Vedalim egylet, mely jótékony célt szolgál s elnöke Wolf Sándor, a Nőegylet és Baby-egylet, melynek Wolf Sándorné és ifj. Deutsch Samuné az elnöknői, a több szegénysorsú aggastyánt gondozó Aggokháza, melyet Glück Gyula elnök vezet és a Holzer Ida elnöklete alatt álló Leányegylet, mely népkonyhát tart fenn. A hitközség multjával több könyv is foglalkozik: Bernstein Béla két munkája: A zsidók története Szombathelyen 1687-1909 (Budapest 1914) és A szombathelyi izr. elemi népiskola története (Budapest 1896), továbbá Feldmann D. F.: A szombathelyi Chevra Kadisa története (Szombathely 1893) és Stier József rabbi német nyelvű munkája, melyben az új templom felépítésének történetét írja meg. A hitközség tagjai közül szergényi Geist Jenő kormányfőtanácsos nagybirtokos, Glück Gyula ny. főtörzsorvos és Ganger Jenő ny. orvos-ezredes a város társadalmi életében élénk szerepet játszanak. Nagyobb mintagazdaságot vezetnek szergényi Geist Jenő és Henrik, továbbá Stadler Izidor. A hitközség neves szülöttje Radó Antal (1. o.) író és műfordító, kinek atyja Roder Adolf itt volt tanító s annak idején ő írta meg a Toussain Langenscheidt sorozatban a magyar nyelv tanulására vonatkozó kötetet. Sz.- en működött, mint, a hitközség kántora 34 évig, 1917. bekövetkezett haláláig Goldstein Miksa, egyházi zeneszerző, akit országszerte Male Goldstein néven ismertek. A nagy költségvetéssel dolgozó hitközségnek 815 adófizető tagja van. Foglalkozás szerint: 11 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 6 tanító, 223 kereskedő, 21 ügyvéd, 20 köztisztviselő, 2 munkás, 5 nagyiparos, 26 orvos, 222 magántisztviselő és kereskedelmi alkalmazott, 1 vállalkozó, 132 iparos, 12 mérnök, 1 hírlapíró, 52 magánzó és 33 egyéb. A világháborúban a tagjai közül 33-an estek el. A hiközség mai vezetősége: Horovitz József főrabbi, szergényi Geist Jenő elnök, Glück Gyula alelnök, Weiner Károly ellenőr (a VIII. hitk. kerület elnöke), Deutsch Ottó pénztáros, Hacker Ignác templomelőljárósági elnök, Engel Sámuel iskolaszéki és jogügyi bizottsági elnök, Weisz Oszkár, a gazdasági bizottság elnöke, Weisz Mór a pénzügyi bizottság elnöke. Az elöljáróság tagjai: Arnstein Izidor, legifj. Deutsch Samu, Lengyel Henrik, Stadler Izidor, Schwarc Bertalan, Szili Miksa, Schwarc Simon és Wolf Sándor. Titkár: Horovitz Adolf.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4922. címszó a lexikon => 866. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14922.htm

CÍMSZÓ: Szombathely

SZÓCIKK: Szombathely, rend. tan. város Vas vm., 34,669 lak. A Sz.-i hitközség, mint önálló szervezet 1830. alakult meg. Előzőleg hosszú ideig a tekintélyes rohonci hitközség fiókhitközsége volt. Első rabbiját mindjárt megalakulásakor választotta Königsberger Lajos személyében, aki kereskedőből lett rabbivá. Képesítését a nikolsburgi országos főrabbitól nyerte s ezt a pozsonyi Chaszam Szófer is megerősítette. Tudós és jámbor életű férfiú volt, aki nagy hozzáértéssel, vallásos szellemben vezette a hitközséget 1861 dec. 14. bekövetkezett haláláig. A kongresszusi hitközségnek van egy régi temploma, amelyet most az orthodoxok használnak. Új temploma 1880. épült Schöne híres bécsi építész tervei alapján. A szép modern stílusú templom egyike az ország első tornyos zsinagógáinak. 1846-ban létesítette a hitközség népiskoláját, melyben 1861 óta tanítanak magyar nyelven. Az iskola öt tanerős, hat osztályos, növendékeinek száma kb. 160. Talmud-Tórája nincs a hitközségnek, de ezt helyettesíti az állandó Héber Tanfolyam, amelyet még 1897. a hitközség volt főrabbija, Bernstein Béla l. o. létesített. A tanfolyam vezetősége: szergényi Geist Jenő kormányfőtanácsos elnök, Hacker Ignác, Glück Gyula alelnökök és Horovitz József főrabbi-igazgató. A tanfolyam, amelyet hat csoportban 170 középiskolai fiú- és leánytanuló látogat, szép eredményeket ért el már eddig is a vallásos érzés megerősítése és a héber nyelvkultúra terjesztése terén. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely 1828. alakult s most Viola Ödön elnöklete alatt áll, a Chonem Evjo-nim Vedalim egylet, mely jótékony célt szolgál s elnöke Wolf Sándor, a Nőegylet és Baby-egylet, melynek Wolf Sándorné és ifj. Deutsch Samuné az elnöknői, a több szegénysorsú aggastyánt gondozó Aggokháza, melyet Glück Gyula elnök vezet és a Holzer Ida elnöklete alatt álló Leányegylet, mely népkonyhát tart fenn. A hitközség multjával több könyv is foglalkozik: Bernstein Béla két munkája: A zsidók története Szombathelyen 1687-1909 Budapest 1914 és A szombathelyi izr. elemi népiskola története Budapest 1896 , továbbá Feldmann D. F.: A szombathelyi Chevra Kadisa története Szombathely 1893 és Stier József rabbi német nyelvű munkája, melyben az új templom felépítésének történetét írja meg. A hitközség tagjai közül szergényi Geist Jenő kormányfőtanácsos nagybirtokos, Glück Gyula ny. főtörzsorvos és Ganger Jenő ny. orvos-ezredes a város társadalmi életében élénk szerepet játszanak. Nagyobb mintagazdaságot vezetnek szergényi Geist Jenő és Henrik, továbbá Stadler Izidor. A hitközség neves szülöttje Radó Antal 1. o. író és műfordító, kinek atyja Roder Adolf itt volt tanító s annak idején ő írta meg a Toussain Langenscheidt sorozatban a magyar nyelv tanulására vonatkozó kötetet. Sz.- en működött, mint, a hitközség kántora 34 évig, 1917. bekövetkezett haláláig Goldstein Miksa, egyházi zeneszerző, akit országszerte Male Goldstein néven ismertek. A nagy költségvetéssel dolgozó hitközségnek 815 adófizető tagja van. Foglalkozás szerint: 11 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 6 tanító, 223 kereskedő, 21 ügyvéd, 20 köztisztviselő, 2 munkás, 5 nagyiparos, 26 orvos, 222 magántisztviselő és kereskedelmi alkalmazott, 1 vállalkozó, 132 iparos, 12 mérnök, 1 hírlapíró, 52 magánzó és 33 egyéb. A világháborúban a tagjai közül 33-an estek el. A hiközség mai vezetősége: Horovitz József főrabbi, szergényi Geist Jenő elnök, Glück Gyula alelnök, Weiner Károly ellenőr a VIII. hitk. kerület elnöke , Deutsch Ottó pénztáros, Hacker Ignác templomelőljárósági elnök, Engel Sámuel iskolaszéki és jogügyi bizottsági elnök, Weisz Oszkár, a gazdasági bizottság elnöke, Weisz Mór a pénzügyi bizottság elnöke. Az elöljáróság tagjai: Arnstein Izidor, legifj. Deutsch Samu, Lengyel Henrik, Stadler Izidor, Schwarc Bertalan, Szili Miksa, Schwarc Simon és Wolf Sándor. Titkár: Horovitz Adolf.

14922.ht

CÍMSZÓ Szombathel

SZÓCIKK Szombathely rend tan váro Va vm. 34,66 lak Sz.- hitközség min önáll szerveze 1830 alakul meg Előzőle hossz idei tekintélye rohonc hitközsé fiókhitközség volt Els rabbijá mindjár megalakulásako választott Königsberge Lajo személyében ak kereskedőbő let rabbivá Képesítésé nikolsburg országo főrabbitó nyert ez pozsony Chasza Szófe i megerősítette Tudó é jámbo élet férfi volt ak nag hozzáértéssel valláso szellembe vezett hitközsége 186 dec 14 bekövetkezet haláláig kongresszus hitközségne va eg rég temploma amelye mos a orthodoxo használnak Ú templom 1880 épül Schön híre bécs építés terve alapján szé moder stílus templo egyik a orszá els tornyo zsinagógáinak 1846-ba létesített hitközsé népiskoláját melybe 186 ót tanítana magya nyelven A iskol ö tanerős ha osztályos növendékeine szám kb 160 Talmud-Tóráj ninc hitközségnek d ez helyettesít a álland Hébe Tanfolyam amelye mé 1897 hitközsé vol főrabbija Bernstei Bél l o létesített tanfolya vezetősége szergény Geis Jen kormányfőtanácso elnök Hacke Ignác Glüc Gyul alelnökö é Horovit Józse főrabbi-igazgató tanfolyam amelye ha csoportba 17 középiskola fiú é leánytanul látogat szé eredményeke ér e má eddi i valláso érzé megerősítés é hébe nyelvkultúr terjesztés terén hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel 1828 alakul mos Viol Ödö elnöklet alat áll Chone Evjo-ni Vedali egylet mel jótékon cél szolgá elnök Wol Sándor Nőegyle é Baby-egylet melyne Wol Sándorn é ifj Deutsc Samun a elnöknői töb szegénysors aggastyán gondoz Aggokháza melye Glüc Gyul elnö veze é Holze Id elnöklet alat áll Leányegylet mel népkonyhá tar fenn hitközsé multjáva töb köny i foglalkozik Bernstei Bél ké munkája zsidó történet Szombathelye 1687-190 Budapes 191 é szombathely izr elem népiskol történet Budapes 189 tovább Feldman D F. szombathely Chevr Kadis történet Szombathel 189 é Stie Józse rabb néme nyelv munkája melybe a ú templo felépítéséne történeté írj meg hitközsé tagja közü szergény Geis Jen kormányfőtanácso nagybirtokos Glüc Gyul ny főtörzsorvo é Gange Jen ny orvos-ezrede váro társadalm életébe élén szerepe játszanak Nagyob mintagazdaságo vezetne szergény Geis Jen é Henrik tovább Stadle Izidor hitközsé neve szülöttj Rad Anta 1 o ír é műfordító kine atyj Rode Adol it vol tanít anna idejé írt me Toussai Langenscheid sorozatba magya nyel tanulásár vonatkoz kötetet Sz. e működött mint hitközsé kántor 3 évig 1917 bekövetkezet halálái Goldstei Miksa egyház zeneszerző aki országszert Mal Goldstei néve ismertek nag költségvetésse dolgoz hitközségne 81 adófizet tagj van Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő gazdálkodó tanító 22 kereskedő 2 ügyvéd 2 köztisztviselő munkás nagyiparos 2 orvos 22 magántisztvisel é kereskedelm alkalmazott vállalkozó 13 iparos 1 mérnök hírlapíró 5 magánz é 3 egyéb világháborúba tagja közü 33-a este el hiközsé ma vezetősége Horovit Józse főrabbi szergény Geis Jen elnök Glüc Gyul alelnök Weine Károl ellenő VIII hitk kerüle elnök Deutsc Ott pénztáros Hacke Igná templomelőljáróság elnök Enge Sámue iskolaszék é jogügy bizottság elnök Weis Oszkár gazdaság bizottsá elnöke Weis Mó pénzügy bizottsá elnöke A elöljárósá tagjai Arnstei Izidor legifj Deutsc Samu Lengye Henrik Stadle Izidor Schwar Bertalan Szil Miksa Schwar Simo é Wol Sándor Titkár Horovit Adolf

14922.h

CÍMSZ Szombathe

SZÓCIK Szombathel ren ta vár V vm 34,6 la Sz. hitközsé mi önál szervez 183 alaku me Előzől hoss ide tekintély rohon hitközs fiókhitközsé vol El rabbij mindjá megalakulásak választot Königsberg Laj személyébe a kereskedőb le rabbiv Képesítés nikolsbur ország főrabbit nyer e pozson Chasz Szóf megerősített Tud jámb éle férf vol a na hozzáértésse vallás szellemb vezet hitközség 18 de 1 bekövetkeze halálái kongresszu hitközségn v e ré templom amely mo orthodox használna templo 188 épü Schö hír béc építé terv alapjá sz mode stílu templ egyi orsz el torny zsinagógáina 1846-b létesítet hitközs népiskolájá melyb 18 ó tanítan magy nyelve isko tanerő h osztályo növendékein szá k 16 Talmud-Tórá nin hitközségne e helyettesí állan Héb Tanfolya amely m 189 hitközs vo főrabbij Bernste Bé létesítet tanfoly vezetőség szergén Gei Je kormányfőtanács elnö Hack Igná Glü Gyu alelnök Horovi Józs főrabbi-igazgat tanfolya amely h csoportb 1 középiskol fi leánytanu látoga sz eredmények é m edd vallás érz megerősíté héb nyelvkultú terjeszté teré hitközs intézménye Chev Kadis me 182 alaku mo Vio Öd elnökle ala ál Chon Evjo-n Vedal egyle me jótéko cé szolg elnö Wo Sándo Nőegyl Baby-egyle melyn Wo Sándor if Deuts Samu elnöknő tö szegénysor aggastyá gondo Aggokház mely Glü Gyu eln vez Holz I elnökle ala ál Leányegyle me népkonyh ta fen hitközs multjáv tö kön foglalkozi Bernste Bé k munkáj zsid történe Szombathely 1687-19 Budape 19 szombathel iz ele népisko történe Budape 18 továb Feldma F szombathel Chev Kadi történe Szombathe 18 Sti Józs rab ném nyel munkáj melyb templ felépítésén történet ír me hitközs tagj köz szergén Gei Je kormányfőtanács nagybirtoko Glü Gyu n főtörzsorv Gang Je n orvos-ezred vár társadal életéb élé szerep játszana Nagyo mintagazdaság vezetn szergén Gei Je Henri továb Stadl Izido hitközs nev szülött Ra Ant í műfordít kin aty Rod Ado i vo taní ann idej ír m Toussa Langenschei sorozatb magy nye tanulásá vonatko kötete Sz működöt min hitközs kánto évi 191 bekövetkeze halálá Goldste Miks egyhá zeneszerz ak országszer Ma Goldste név ismerte na költségvetéss dolgo hitközségn 8 adófize tag va Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít 2 keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo 2 magántisztvise kereskedel alkalmazot vállalkoz 1 iparo mérnö hírlapír magán egyé világháborúb tagj köz 33- est e hiközs m vezetőség Horovi Józs főrabb szergén Gei Je elnö Glü Gyu alelnö Wein Káro ellen VII hit kerül elnö Deuts Ot pénztáro Hack Ign templomelőljárósá elnö Eng Sámu iskolaszé jogüg bizottsá elnö Wei Oszká gazdasá bizotts elnök Wei M pénzüg bizotts elnök elöljárós tagja Arnste Izido legif Deuts Sam Lengy Henri Stadl Izido Schwa Bertala Szi Miks Schwa Sim Wo Sándo Titká Horovi Adol

14922.

CÍMS Szombath

SZÓCI Szombathe re t vá v 34, l Sz hitközs m öná szerve 18 alak m Előző hos id tekintél roho hitköz fiókhitközs vo E rabbi mindj megalakulása választo Königsber La személyéb kereskedő l rabbi Képesíté nikolsbu orszá főrabbi nye pozso Chas Szó megerősítet Tu jám él fér vo n hozzáértéss vallá szellem veze hitközsé 1 d bekövetkez halálá kongressz hitközség r templo amel m orthodo használn templ 18 ép Sch hí bé épít ter alapj s mod stíl temp egy ors e torn zsinagógáin 1846- létesíte hitköz népiskoláj mely 1 taníta mag nyelv isk taner osztály növendékei sz 1 Talmud-Tór ni hitközségn helyettes álla Hé Tanfoly amel 18 hitköz v főrabbi Bernst B létesíte tanfol vezetősé szergé Ge J kormányfőtanác eln Hac Ign Gl Gy alelnö Horov Józ főrabbi-igazga tanfoly amel csoport középisko f leánytan látog s eredménye ed vallá ér megerősít hé nyelvkult terjeszt ter hitköz intézmény Che Kadi m 18 alak m Vi Ö elnökl al á Cho Evjo- Veda egyl m jóték c szol eln W Sánd Nőegy Baby-egyl mely W Sándo i Deut Sam elnökn t szegényso aggasty gond Aggokhá mel Gl Gy el ve Hol elnökl al á Leányegyl m népkony t fe hitköz multjá t kö foglalkoz Bernst B munká zsi történ Szombathel 1687-1 Budap 1 szombathe i el népisk történ Budap 1 tová Feldm szombathe Che Kad történ Szombath 1 St Józ ra né nye munká mely temp felépítésé történe í m hitköz tag kö szergé Ge J kormányfőtanác nagybirtok Gl Gy főtörzsor Gan J orvos-ezre vá társada életé él szere játszan Nagy mintagazdasá vezet szergé Ge J Henr tová Stad Izid hitköz ne szülöt R An műfordí ki at Ro Ad v tan an ide í Touss Langensche sorozat mag ny tanulás vonatk kötet S működö mi hitköz kánt év 19 bekövetkez halál Goldst Mik egyh zeneszer a országsze M Goldst né ismert n költségvetés dolg hitközség adófiz ta v Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvis kereskede alkalmazo vállalko ipar mérn hírlapí magá egy világháború tag kö 33 es hiköz vezetősé Horov Józ főrab szergé Ge J eln Gl Gy aleln Wei Kár elle VI hi kerü eln Deut O pénztár Hac Ig templomelőljárós eln En Sám iskolasz jogü bizotts eln We Oszk gazdas bizott elnö We pénzü bizott elnö elöljáró tagj Arnst Izid legi Deut Sa Leng Henr Stad Izid Schw Bertal Sz Mik Schw Si W Sánd Titk Horov Ado

14922

CÍM Szombat

SZÓC Szombath r v 34 S hitköz ön szerv 1 ala Előz ho i tekinté roh hitkö fiókhitköz v rabb mind megalakulás választ Königsbe L személyé keresked rabb Képesít nikolsb orsz főrabb ny pozs Cha Sz megerősíte T já é fé v hozzáértés vall szelle vez hitközs bekövetke halál kongress hitközsé templ ame orthod használ temp 1 é Sc h b épí te alap mo stí tem eg or tor zsinagógái 1846 létesít hitkö népiskolá mel tanít ma nyel is tane osztál növendéke s Talmud-Tó n hitközség helyette áll H Tanfol ame 1 hitkö főrabb Berns létesít tanfo vezetős szerg G kormányfőtaná el Ha Ig G G aleln Horo Jó főrabbi-igazg tanfol ame csopor középisk leányta láto eredmény e vall é megerősí h nyelvkul terjesz te hitkö intézmén Ch Kad 1 ala V elnök a Ch Evjo Ved egy jóté szo el Sán Nőeg Baby-egy mel Sánd Deu Sa elnök szegénys aggast gon Aggokh me G G e v Ho elnök a Leányegy népkon f hitkö multj k foglalko Berns munk zs törté Szombathe 1687- Buda szombath e népis törté Buda tov Feld szombath Ch Ka törté Szombat S Jó r n ny munk mel tem felépítés történ hitkö ta k szerg G kormányfőtaná nagybirto G G főtörzso Ga orvos-ezr v társad élet é szer játsza Nag mintagazdas veze szerg G Hen tov Sta Izi hitkö n szülö A műford k a R A ta a id Tous Langensch soroza ma n tanulá vonat köte működ m hitkö kán é 1 bekövetke halá Golds Mi egy zenesze országsz Golds n ismer költségveté dol hitközsé adófi t Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvi keresked alkalmaz vállalk ipa mér hírlap mag eg világhábor ta k 3 e hikö vezetős Horo Jó főra szerg G el G G alel We Ká ell V h ker el Deu pénztá Ha I templomelőljáró el E Sá iskolas jog bizott el W Osz gazda bizot eln W pénz bizot eln elöljár tag Arns Izi leg Deu S Len Hen Sta Izi Sch Berta S Mi Sch S Sán Tit Horo Ad

1492

CÍ Szomba

SZÓ Szombat 3 hitkö ö szer al Elő h tekint ro hitk fiókhitkö rab min megalakulá válasz Königsb személy kereske rab Képesí nikols ors főrab n poz Ch S megerősít j f hozzáérté val szell ve hitköz bekövetk halá kongres hitközs temp am ortho haszná tem S ép t ala m st te e o to zsinagógá 184 létesí hitk népiskol me taní m nye i tan osztá növendék Talmud-T hitközsé helyett ál Tanfo am hitk főrab Bern létesí tanf vezető szer kormányfőtan e H I alel Hor J főrabbi-igaz tanfo am csopo középis leányt lát eredmén val megerős nyelvku terjes t hitk intézmé C Ka al elnö C Evj Ve eg jót sz e Sá Nőe Baby-eg me Sán De S elnö szegény aggas go Aggok m H elnö Leányeg népko hitk mult foglalk Bern mun z tört Szombath 1687 Bud szombat népi tört Bud to Fel szombat C K tört Szomba J n mun me te felépíté törté hitk t szer kormányfőtan nagybirt főtörzs G orvos-ez társa éle sze játsz Na mintagazda vez szer He to St Iz hitk szül műfor t i Tou Langensc soroz m tanul vona köt műkö hitk ká bekövetk hal Gold M eg zenesz országs Gold isme költségvet do hitközs adóf Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztv kereske alkalma vállal ip mé hírla ma e világhábo t hik vezető Hor J főr szer e ale W K el ke e De pénzt H templomelőljár e S iskola jo bizot e Os gazd bizo el pén bizo el elöljá ta Arn Iz le De Le He St Iz Sc Bert M Sc Sá Ti Hor A