14924.htm

CÍMSZÓ: Szombati kapu

SZÓCIKK: "Szombati kapu. Buda várának északi részén feküdt. 1246 körül építették a tatárjárás után, mikor IV. Béla a várat megalapította. A zsidók még a falak és a kapu teljes felépítése előtt telepedtek meg itt és a kapu vagy a bejárat helyét szombat-zsinórokkal szerelték fel, hogy a szombatot hagyományos módon megtarthassák. Innen kapta a várkapu a Szombat-kapu nevet, amely egészen a törökidőkig megmaradt. Nemsokkal a vár keletkezése után zsinagóga is épült a kapu tőszomszédságában úgy, hogy a kaput vagy hatvan évvel a vár keletkezése után 1307. zsinagóga melletti kapu -nak is nevezték. A Sz. kapu azonos a Bécsi kapuval."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4924. címszó a lexikon => 866. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14924.htm

CÍMSZÓ: Szombati kapu

SZÓCIKK: Szombati kapu. Buda várának északi részén feküdt. 1246 körül építették a tatárjárás után, mikor IV. Béla a várat megalapította. A zsidók még a falak és a kapu teljes felépítése előtt telepedtek meg itt és a kapu vagy a bejárat helyét szombat-zsinórokkal szerelték fel, hogy a szombatot hagyományos módon megtarthassák. Innen kapta a várkapu a Szombat-kapu nevet, amely egészen a törökidőkig megmaradt. Nemsokkal a vár keletkezése után zsinagóga is épült a kapu tőszomszédságában úgy, hogy a kaput vagy hatvan évvel a vár keletkezése után 1307. zsinagóga melletti kapu -nak is nevezték. A Sz. kapu azonos a Bécsi kapuval.

14924.ht

CÍMSZÓ Szombat kap

SZÓCIKK Szombat kapu Bud várána észak részé feküdt 124 körü építetté tatárjárá után miko IV Bél vára megalapította zsidó mé fala é kap telje felépítés előt telepedte me it é kap vag bejára helyé szombat-zsinórokka szerelté fel hog szombato hagyományo módo megtarthassák Inne kapt várkap Szombat-kap nevet amel egésze törökidőki megmaradt Nemsokka vá keletkezés utá zsinagóg i épül kap tőszomszédságába úgy hog kapu vag hatva évve vá keletkezés utá 1307 zsinagóg mellett kap -na i nevezték Sz kap azono Bécs kapuval

14924.h

CÍMSZ Szomba ka

SZÓCIK Szomba kap Bu várán észa rész feküd 12 kör épített tatárjár utá mik I Bé vár megalapított zsid m fal ka telj felépíté elő telepedt m i ka va bejár hely szombat-zsinórokk szerelt fe ho szombat hagyomány mód megtarthassá Inn kap várka Szombat-ka neve ame egész törökidők megmarad Nemsokk v keletkezé ut zsinagó épü ka tőszomszédságáb úg ho kap va hatv évv v keletkezé ut 130 zsinagó mellet ka -n nevezté S ka azon Béc kapuva

14924.

CÍMS Szomb k

SZÓCI Szomb ka B várá ész rés fekü 1 kö építet tatárjá ut mi B vá megalapítot zsi fa k tel felépít el teleped k v bejá hel szombat-zsinórok szerel f h szomba hagyomán mó megtarthass In ka várk Szombat-k nev am egés törökidő megmara Nemsok keletkez u zsinag ép k tőszomszédságá ú h ka v hat év keletkez u 13 zsinag melle k - nevezt k azo Bé kapuv

14924

CÍM Szom

SZÓC Szom k vár és ré fek k építe tatárj u m v megalapíto zs f te felépí e telepe bej he szombat-zsinóro szere szomb hagyomá m megtarthas I k vár Szombat- ne a egé törökid megmar Nemso keletke zsina é tőszomszédság k ha é keletke 1 zsina mell nevez az B kapu

1492

CÍ Szo

SZÓ Szo vá é r fe épít tatár megalapít z t felép telep be h szombat-zsinór szer szom hagyom megtartha vá Szombat n eg töröki megma Nems keletk zsin tőszomszédsá h keletk zsin mel neve a kap