14928.htm

CÍMSZÓ: Szombat-vasárnap

SZÓCIKK: "Szombat-vasárnap. A zsidóság legszentebb intézményét, a szombatot, vasárnapra tette át a keresztény egyház. Az önállóságra törekvő őskereszténység egyházpolitikai szükségességből szakított a törvénnyel és hagyománnyal, hogy ezzel még jobban mélyíthesse ki a zsidóságtól való elszakadását. Történeti analógiája ez annak az eljárásnak, melyet már Jerobeam, Izrael királya is követett, amikor a sátoros-ünnepet, a legfőbb zarándoklati alkalmat egy hónappal későbbre tette át a maga birodalmában. Jerobeámnak is volt bizonyára valamelyes támaszpontja, amikor az új dátumot szentesítette. A kereszténység is theologumenon -okhoz volt kénytelen folyamodni, hogy egy új ünnepet a hagyományok ellenében uralomra juttasson. Ennek a papi megokolásnak klasszikus forrása az ujtes-tamentomi apokrifusok gyűjteményében kb. Kr. után 120-ból ránk maradt Barnabás levele 15., mely (rövidítve) a vasárnap megszentelését ekkép okolja meg: A Szombatról is meg van írva . . ., hogy ,tiszta kézzel és tiszta szívvel szenteljétek meg (ez idézet ismeretlen), másutt meg az van mondva: ,Ha az én fiaim a szombatot megtartják, rajtuk nyugtatom irgalmamat' (nem pontos idézet Jeremiás Könyvéből: 17.24). A szombaton a teremtés kezdetét érti... Az Úr a mindenséget 6000 év alatt fogja ugyanis befejezni. Mert a nap nála ezer esztendő (amint a Zsoltár mondja: ,Ezer esztendő, a Te szemeidben olyan, mint egy nap' 90, 40). És ha a hetedik napon megpihent Isten, ez azt jelenti, hogy mikor az ő fia eljön .. . akkor fog ő megpihenni a hetedik napon. ,Tiszta kézzel és tiszta szívvel' csak akkor leszünk képesek megszentelni a szombatot, ha képesek leszünk magunktól megigazulni ... Azt is mondja a próféta : ,Újholdjaitokat és szombatjaitokat (helyesen: ünnepeiteket) gyűlöli lelkem' (Jes. 1. 13), tehát nem a mostani szombat kedves nekem, hanem a nyolcadik nap, melyen a másik világot kezdem meg. Azért tehát a nyolcadik napot tartsuk meg vígsággal, amelyen Jézus is feltámadt a halálból . Legújabban a zsidóságon belül is érvényesülésre törekszik az a reform-irányzat, amely a szombatnak vasárnapra való áttételét propagálja, de nem nagy sikerrel, mert a zsidóság még a gazdasági nyomás alatt is a hitélet legfőbb feltételéül és biztosítékául a szombatot tartja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4928. címszó a lexikon => 867. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14928.htm

CÍMSZÓ: Szombat-vasárnap

SZÓCIKK: Szombat-vasárnap. A zsidóság legszentebb intézményét, a szombatot, vasárnapra tette át a keresztény egyház. Az önállóságra törekvő őskereszténység egyházpolitikai szükségességből szakított a törvénnyel és hagyománnyal, hogy ezzel még jobban mélyíthesse ki a zsidóságtól való elszakadását. Történeti analógiája ez annak az eljárásnak, melyet már Jerobeam, Izrael királya is követett, amikor a sátoros-ünnepet, a legfőbb zarándoklati alkalmat egy hónappal későbbre tette át a maga birodalmában. Jerobeámnak is volt bizonyára valamelyes támaszpontja, amikor az új dátumot szentesítette. A kereszténység is theologumenon -okhoz volt kénytelen folyamodni, hogy egy új ünnepet a hagyományok ellenében uralomra juttasson. Ennek a papi megokolásnak klasszikus forrása az ujtes-tamentomi apokrifusok gyűjteményében kb. Kr. után 120-ból ránk maradt Barnabás levele 15., mely rövidítve a vasárnap megszentelését ekkép okolja meg: A Szombatról is meg van írva . . ., hogy ,tiszta kézzel és tiszta szívvel szenteljétek meg ez idézet ismeretlen , másutt meg az van mondva: ,Ha az én fiaim a szombatot megtartják, rajtuk nyugtatom irgalmamat' nem pontos idézet Jeremiás Könyvéből: 17.24 . A szombaton a teremtés kezdetét érti... Az Úr a mindenséget 6000 év alatt fogja ugyanis befejezni. Mert a nap nála ezer esztendő amint a Zsoltár mondja: ,Ezer esztendő, a Te szemeidben olyan, mint egy nap' 90, 40 . És ha a hetedik napon megpihent Isten, ez azt jelenti, hogy mikor az ő fia eljön .. . akkor fog ő megpihenni a hetedik napon. ,Tiszta kézzel és tiszta szívvel' csak akkor leszünk képesek megszentelni a szombatot, ha képesek leszünk magunktól megigazulni ... Azt is mondja a próféta : ,Újholdjaitokat és szombatjaitokat helyesen: ünnepeiteket gyűlöli lelkem' Jes. 1. 13 , tehát nem a mostani szombat kedves nekem, hanem a nyolcadik nap, melyen a másik világot kezdem meg. Azért tehát a nyolcadik napot tartsuk meg vígsággal, amelyen Jézus is feltámadt a halálból . Legújabban a zsidóságon belül is érvényesülésre törekszik az a reform-irányzat, amely a szombatnak vasárnapra való áttételét propagálja, de nem nagy sikerrel, mert a zsidóság még a gazdasági nyomás alatt is a hitélet legfőbb feltételéül és biztosítékául a szombatot tartja.

14928.ht

CÍMSZÓ Szombat-vasárna

SZÓCIKK Szombat-vasárnap zsidósá legszenteb intézményét szombatot vasárnapr tett á keresztén egyház A önállóságr törekv őskereszténysé egyházpolitika szükségességbő szakítot törvénnye é hagyománnyal hog ezze mé jobba mélyíthess k zsidóságtó val elszakadását Történet analógiáj e anna a eljárásnak melye má Jerobeam Izrae király i követett amiko sátoros-ünnepet legfőb zarándoklat alkalma eg hónappa későbbr tett á mag birodalmában Jerobeámna i vol bizonyár valamelye támaszpontja amiko a ú dátumo szentesítette kereszténysé i theologumeno -okho vol kénytele folyamodni hog eg ú ünnepe hagyományo ellenébe uralomr juttasson Enne pap megokolásna klassziku forrás a ujtes-tamentom apokrifuso gyűjteményébe kb Kr utá 120-bó rán marad Barnabá level 15. mel rövidítv vasárna megszentelésé ekké okolj meg Szombatró i me va írv . hog ,tiszt kézze é tiszt szívve szenteljéte me e idéze ismeretle másut me a va mondva ,H a é fiai szombato megtartják rajtu nyugtato irgalmamat ne ponto idéze Jeremiá Könyvéből 17.2 szombato teremté kezdeté érti.. A Ú mindensége 600 é alat fogj ugyani befejezni Mer na nál eze esztend amin Zsoltá mondja ,Eze esztendő T szemeidbe olyan min eg nap 90 4 É h hetedi napo megpihen Isten e az jelenti hog miko a fi eljö . akko fo megpihenn hetedi napon ,Tiszt kézze é tiszt szívvel csa akko leszün képese megszenteln szombatot h képese leszün magunktó megigazuln .. Az i mondj prófét ,Újholdjaitoka é szombatjaitoka helyesen ünnepeiteke gyűlöl lelkem Jes 1 1 tehá ne mostan szomba kedve nekem hane nyolcadi nap melye mási világo kezde meg Azér tehá nyolcadi napo tartsu me vígsággal amelye Jézu i feltámad halálbó Legújabba zsidóságo belü i érvényesülésr törekszi a reform-irányzat amel szombatna vasárnapr val áttételé propagálja d ne nag sikerrel mer zsidósá mé gazdaság nyomá alat i hitéle legfőb feltételéü é biztosítékáu szombato tartja

14928.h

CÍMSZ Szombat-vasárn

SZÓCIK Szombat-vasárna zsidós legszente intézményé szombato vasárnap tet kereszté egyhá önállóság törek őskereszténys egyházpolitik szükségességb szakíto törvénny hagyománnya ho ezz m jobb mélyíthes zsidóságt va elszakadásá Történe analógiá ann eljárásna mely m Jerobea Izra királ követet amik sátoros-ünnepe legfő zarándokla alkalm e hónapp később tet ma birodalmába Jerobeámn vo bizonyá valamely támaszpontj amik dátum szentesített kereszténys theologumen -okh vo kénytel folyamodn ho e ünnep hagyomány ellenéb uralom juttasso Enn pa megokolásn klasszik forrá ujtes-tamento apokrifus gyűjteményéb k K ut 120-b rá mara Barnab leve 15 me rövidít vasárn megszentelés ekk okol me Szombatr m v ír ho ,tisz kézz tisz szívv szenteljét m idéz ismeretl másu m v mondv , fia szombat megtartjá rajt nyugtat irgalmama n pont idéz Jeremi Könyvébő 17. szombat teremt kezdet érti. mindenség 60 ala fog ugyan befejezn Me n ná ez eszten ami Zsolt mondj ,Ez esztend szemeidb olya mi e na 9 heted nap megpihe Iste a jelent ho mik f elj akk f megpihen heted napo ,Tisz kézz tisz szívve cs akk leszü képes megszentel szombato képes leszü magunkt megigazul . A mond prófé ,Újholdjaitok szombatjaitok helyese ünnepeitek gyűlö lelke Je teh n mosta szomb kedv neke han nyolcad na mely más világ kezd me Azé teh nyolcad nap tarts m vígságga amely Jéz feltáma halálb Legújabb zsidóság bel érvényesülés töreksz reform-irányza ame szombatn vasárnap va áttétel propagálj n na sikerre me zsidós m gazdasá nyom ala hitél legfő feltételé biztosítéká szombat tartj

14928.

CÍMS Szombat-vasár

SZÓCI Szombat-vasárn zsidó legszent intézmény szombat vasárna te kereszt egyh önállósá töre őskeresztény egyházpoliti szükségesség szakít törvénn hagyománny h ez job mélyíthe zsidóság v elszakadás Történ analógi an eljárásn mel Jerobe Izr kirá követe ami sátoros-ünnep legf zarándokl alkal hónap későb te m birodalmáb Jerobeám v bizony valamel támaszpont ami dátu szentesítet keresztény theologume -ok v kényte folyamod h ünne hagyomán ellené uralo juttass En p megokolás klasszi forr ujtes-tament apokrifu gyűjteményé u 120- r mar Barna lev 1 m rövidí vasár megszentelé ek oko m Szombat í h ,tis kéz tis szív szenteljé idé ismeret más mond fi szomba megtartj raj nyugta irgalmam pon idé Jerem Könyvéb 17 szomba terem kezde érti mindensé 6 al fo ugya befejez M n e eszte am Zsol mond ,E eszten szemeid oly m n hete na megpih Ist jelen h mi el ak megpihe hete nap ,Tis kéz tis szívv c ak lesz képe megszente szombat képe lesz magunk megigazu mon próf ,Újholdjaito szombatjaito helyes ünnepeite gyűl lelk J te most szom ked nek ha nyolca n mel má vilá kez m Az te nyolca na tart vígságg amel Jé feltám halál Legújab zsidósá be érvényesülé töreks reform-irányz am szombat vasárna v áttéte propagál n sikerr m zsidó gazdas nyo al hité legf feltétel biztosíték szomba tart

14928

CÍM Szombat-vasá

SZÓC Szombat-vasár zsid legszen intézmén szomba vasárn t keresz egy önállós tör őskeresztén egyházpolit szükségessé szakí törvén hagyománn e jo mélyíth zsidósá elszakadá Törté analóg a eljárás me Jerob Iz kir követ am sátoros-ünne leg zarándok alka hóna késő t birodalmá Jerobeá bizon valame támaszpon am dát szentesíte keresztén theologum -o kényt folyamo ünn hagyomá ellen ural juttas E megokolá klassz for ujtes-tamen apokrif gyűjtemény 120 ma Barn le rövid vasá megszentel e ok Szomba ,ti ké ti szí szentelj id ismere má mon f szomb megtart ra nyugt irgalma po id Jere Könyvé 1 szomb tere kezd ért mindens a f ugy befeje eszt a Zso mon , eszte szemei ol het n megpi Is jele m e a megpih het na ,Ti ké ti szív a les kép megszent szomba kép les magun megigaz mo pró ,Újholdjait szombatjait helye ünnepeit gyű lel t mos szo ke ne h nyolc me m vil ke A t nyolc n tar vígság ame J feltá halá Legúja zsidós b érvényesül törek reform-irány a szomba vasárn áttét propagá siker zsid gazda ny a hit leg feltéte biztosíté szomb tar

1492

CÍ Szombat-vas

SZÓ Szombat-vasá zsi legsze intézmé szomb vasár keres eg önálló tö őskereszté egyházpoli szükségess szak törvé hagyomán j mélyít zsidós elszakad Tört analó eljárá m Jero I ki köve a sátoros-ünn le zarándo alk hón kés birodalm Jerobe bizo valam támaszpo a dá szentesít kereszté theologu - kény folyam ün hagyom elle ura jutta megokol klass fo ujtes-tame apokri gyűjtemén 12 m Bar l rövi vas megszente o Szomb ,t k t sz szentel i ismer m mo szom megtar r nyug irgalm p i Jer Könyv szom ter kez ér minden ug befej esz Zs mo eszt szeme o he megp I jel megpi he n ,T k t szí le ké megszen szomb ké le magu megiga m pr ,Újholdjai szombatjai hely ünnepei gy le mo sz k n nyol m vi k nyol ta vígsá am felt hal Legúj zsidó érvényesü töre reform-irán szomb vasár átté propag sike zsi gazd n hi le feltét biztosít szom ta