14930.htm

CÍMSZÓ: Szondi

SZEMÉLYNÉV: Szondi Lipót

SZÓCIKK: "Szondi Lipót, idegorvos, endokrinológista, az állami gyógypedagógiai, kórtani és gyógytani laboratórium vezetője, szül. Nyitrán 1893 máre. 11. Orvosdoktori oklevelet a budapesti egyetemen nyert. Bécsben a világhírű Wagner Jauregg professzor mellett dolgozott rövidebb ideig. Évek óta vezeti az értelmi és erkölcsi fogyatékosságok kutatására alakult állami gyógypedagógiai laboratóriumot. Előadó tanára a gyógypedagógiai fő­ iskolának. Kutató munkássága főleg az ideggyógyászat és endokrinológia (mirigyek tana) határkérdéseinek megoldására irányul. E munkásságával nemcsak Magyarországon áll úgyszólván teljesen egyedül, de megelőzte a külföldet is, különösen Németországot, ahol az ő munkáinak megjelenése után kezdtek csak behatóbban foglalkozni az endokrinológiával. E téren való tudományos tevékenységét ma már világszerte méltányolják, amit az a körülmény is igazol, hogy az értelmi fogyatékosságokra vonatkozó kutatásait a legújabb psichiatriai tankönyvekben forrásmunkául használják. Szerkesztóje a Budapesten német nyelven megjelenő Abhandlungen aus deu Grenzgebietender inneren Sekretion cmonográfia-sorozatnak, melybe a világ minden táján élő tudósok írnak az ideggyógyászat körébe vágó tanulmányokat. Sz. írta a Müller-féle recipe-könyvbe az idegbetegségek és vérmirigybetegségek kölcsönös kapcsolataira vonatkozó fejezetet. A legelőkelőbb külföldi tudományos folyóiratoknak, a Magyar Gyógyászatnak és Orvosi Hetilapnak állandó munkatársa. Megjelent könyvei: Schwachsinn und innere Sekretion (Budapest 1923); A fogyatékos értelem (1925), A növés zavarai és a belső sekretio (1926. Egyetemi ny.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4930. címszó a lexikon => 868. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14930.htm

CÍMSZÓ: Szondi

SZEMÉLYNÉV: Szondi Lipót

SZÓCIKK: Szondi Lipót, idegorvos, endokrinológista, az állami gyógypedagógiai, kórtani és gyógytani laboratórium vezetője, szül. Nyitrán 1893 máre. 11. Orvosdoktori oklevelet a budapesti egyetemen nyert. Bécsben a világhírű Wagner Jauregg professzor mellett dolgozott rövidebb ideig. Évek óta vezeti az értelmi és erkölcsi fogyatékosságok kutatására alakult állami gyógypedagógiai laboratóriumot. Előadó tanára a gyógypedagógiai fő­ iskolának. Kutató munkássága főleg az ideggyógyászat és endokrinológia mirigyek tana határkérdéseinek megoldására irányul. E munkásságával nemcsak Magyarországon áll úgyszólván teljesen egyedül, de megelőzte a külföldet is, különösen Németországot, ahol az ő munkáinak megjelenése után kezdtek csak behatóbban foglalkozni az endokrinológiával. E téren való tudományos tevékenységét ma már világszerte méltányolják, amit az a körülmény is igazol, hogy az értelmi fogyatékosságokra vonatkozó kutatásait a legújabb psichiatriai tankönyvekben forrásmunkául használják. Szerkesztóje a Budapesten német nyelven megjelenő Abhandlungen aus deu Grenzgebietender inneren Sekretion cmonográfia-sorozatnak, melybe a világ minden táján élő tudósok írnak az ideggyógyászat körébe vágó tanulmányokat. Sz. írta a Müller-féle recipe-könyvbe az idegbetegségek és vérmirigybetegségek kölcsönös kapcsolataira vonatkozó fejezetet. A legelőkelőbb külföldi tudományos folyóiratoknak, a Magyar Gyógyászatnak és Orvosi Hetilapnak állandó munkatársa. Megjelent könyvei: Schwachsinn und innere Sekretion Budapest 1923 ; A fogyatékos értelem 1925 , A növés zavarai és a belső sekretio 1926. Egyetemi ny. .

14930.ht

CÍMSZÓ Szond

SZEMÉLYNÉV Szond Lipó

SZÓCIKK Szond Lipót idegorvos endokrinológista a állam gyógypedagógiai kórtan é gyógytan laboratóriu vezetője szül Nyitrá 189 máre 11 Orvosdoktor oklevele budapest egyeteme nyert Bécsbe világhír Wagne Jaureg professzo mellet dolgozot rövideb ideig Éve ót vezet a értelm é erkölcs fogyatékosságo kutatásár alakul állam gyógypedagógia laboratóriumot Előad tanár gyógypedagógia f iskolának Kutat munkásság főle a ideggyógyásza é endokrinológi mirigye tan határkérdéseine megoldásár irányul munkásságáva nemcsa Magyarországo ál úgyszólvá teljese egyedül d megelőzt külfölde is különöse Németországot aho a munkáina megjelenés utá kezdte csa behatóbba foglalkozn a endokrinológiával tére val tudományo tevékenységé m má világszert méltányolják ami a körülmén i igazol hog a értelm fogyatékosságokr vonatkoz kutatásai legújab psichiatria tankönyvekbe forrásmunkáu használják Szerkesztój Budapeste néme nyelve megjelen Abhandlunge au de Grenzgebietende innere Sekretio cmonográfia-sorozatnak melyb vilá minde tájá él tudóso írna a ideggyógyásza köréb vág tanulmányokat Sz írt Müller-fél recipe-könyvb a idegbetegsége é vérmirigybetegsége kölcsönö kapcsolatair vonatkoz fejezetet legelőkelőb külföld tudományo folyóiratoknak Magya Gyógyászatna é Orvos Hetilapna álland munkatársa Megjelen könyvei Schwachsin un inner Sekretio Budapes 192 fogyatéko értele 192 növé zavara é bels sekreti 1926 Egyetem ny

14930.h

CÍMSZ Szon

SZEMÉLYNÉ Szon Lip

SZÓCIK Szon Lipó idegorvo endokrinológist álla gyógypedagógia kórta gyógyta laboratóri vezetőj szü Nyitr 18 már 1 Orvosdokto oklevel budapes egyetem nyer Bécsb világhí Wagn Jaure professz melle dolgozo rövide idei Év ó veze értel erkölc fogyatékosság kutatásá alaku álla gyógypedagógi laboratóriumo Előa taná gyógypedagógi iskolána Kuta munkássá fől ideggyógyász endokrinológ mirigy ta határkérdésein megoldásá irányu munkásságáv nemcs Magyarország á úgyszólv teljes egyedü megelőz külföld i különös Németországo ah munkáin megjelené ut kezdt cs behatóbb foglalkoz endokrinológiáva tér va tudomány tevékenység m világszer méltányoljá am körülmé igazo ho értel fogyatékosságok vonatko kutatása legúja psichiatri tankönyvekb forrásmunká használjá Szerkesztó Budapest ném nyelv megjele Abhandlung a d Grenzgebietend inner Sekreti cmonográfia-sorozatna mely vil mind táj é tudós írn ideggyógyász köré vá tanulmányoka S ír Müller-fé recipe-könyv idegbetegség vérmirigybetegség kölcsön kapcsolatai vonatko fejezete legelőkelő külföl tudomány folyóiratokna Magy Gyógyászatn Orvo Hetilapn állan munkatárs Megjele könyve Schwachsi u inne Sekreti Budape 19 fogyaték értel 19 növ zavar bel sekret 192 Egyete n

14930.

CÍMS Szo

SZEMÉLYN Szo Li

SZÓCI Szo Lip idegorv endokrinológis áll gyógypedagógi kórt gyógyt laboratór vezető sz Nyit 1 má Orvosdokt okleve budape egyete nye Bécs világh Wag Jaur profess mell dolgoz rövid ide É vez érte erköl fogyatékossá kutatás alak áll gyógypedagóg laboratórium Elő tan gyógypedagóg iskolán Kut munkáss fő ideggyógyás endokrinoló mirig t határkérdései megoldás irány munkásságá nemc Magyarorszá úgyszól telje egyed megelő külföl különö Németország a munkái megjelen u kezd c behatób foglalko endokrinológiáv té v tudomán tevékenysé világsze méltányolj a körülm igaz h érte fogyatékosságo vonatk kutatás legúj psichiatr tankönyvek forrásmunk használj Szerkeszt Budapes né nyel megjel Abhandlun Grenzgebieten inne Sekret cmonográfia-sorozatn mel vi min tá tudó ír ideggyógyás kör v tanulmányok í Müller-f recipe-köny idegbetegsé vérmirigybetegsé kölcsö kapcsolata vonatk fejezet legelőkel külfö tudomán folyóiratokn Mag Gyógyászat Orv Hetilap álla munkatár Megjel könyv Schwachs inn Sekret Budap 1 fogyaté érte 1 nö zava be sekre 19 Egyet

14930

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz L

SZÓC Sz Li idegor endokrinológi ál gyógypedagóg kór gyógy laborató vezet s Nyi m Orvosdok oklev budap egyet ny Béc világ Wa Jau profes mel dolgo rövi id ve ért erkö fogyatékoss kutatá ala ál gyógypedagó laboratóriu El ta gyógypedagó iskolá Ku munkás f ideggyógyá endokrinol miri határkérdése megoldá irán munkásság nem Magyarorsz úgyszó telj egye megel külfö külön Németorszá munká megjele kez beható foglalk endokrinológiá t tudomá tevékenys világsz méltányol körül iga ért fogyatékosság vonat kutatá legú psichiat tankönyve forrásmun használ Szerkesz Budape n nye megje Abhandlu Grenzgebiete inn Sekre cmonográfia-sorozat me v mi t tud í ideggyógyá kö tanulmányo Müller- recipe-kön idegbetegs vérmirigybetegs kölcs kapcsolat vonat fejeze legelőke külf tudomá folyóiratok Ma Gyógyásza Or Hetila áll munkatá Megje köny Schwach in Sekre Buda fogyat ért n zav b sekr 1 Egye

1493

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S L idego endokrinológ á gyógypedagó kó gyóg laborat veze Ny Orvosdo okle buda egye n Bé vilá W Ja profe me dolg röv i v ér erk fogyatékos kutat al á gyógypedag laboratóri E t gyógypedag iskol K munká ideggyógy endokrino mir határkérdés megold irá munkássá ne Magyarors úgysz tel egy mege külf külö Németorsz munk megjel ke behat foglal endokrinológi tudom tevékeny világs méltányo körü ig ér fogyatékossá vona kutat leg psichia tankönyv forrásmu haszná Szerkes Budap ny megj Abhandl Grenzgebiet in Sekr cmonográfia-soroza m m tu ideggyógy k tanulmány Müller recipe-kö idegbeteg vérmirigybeteg kölc kapcsola vona fejez legelők kül tudom folyóirato M Gyógyász O Hetil ál munkat Megj kön Schwac i Sekr Bud fogya ér za sek Egy