14932.htm

CÍMSZÓ: Szövetség

SZÓCIKK: "Szövetség (B'risz), így nevezi a Biblia Izrael Sz.-ét Istennel. A B'risz szó, mely a héberben minden Sz.-et jelent, speciális értelmében Izráelnak, mint választott népnek (1. o.) vallásos misszióját fejezi ki. A B'risz szó frigyet és szerződést is jelent, így annak legprimitívebb s a legtöbb népnél előfordulő formáját, a vérszerződést is. A zsidó ókor mégis már speciális vonatkozásban használta a szót, a Biblia számos helyén is ebben az értelemben fordul elő s így értelmezték azt a legrégibb fordítások is; a Septuaginta diadékének, a Vulgata pedig testamentumnak fordítja azt. A zsidó írásmagyarázat szerint Istennek az emberekkel való Sz.-éből vezethető le a törvény szentsége és örökössége. Íly Sz. az, melyet a Biblia szavai szerint Isten kötött Noachhal, Ábrahámmal s amelyet megújította Sinaj-hegyén történt kinyilatkozás alkalmával, amelynek örök szimbóluma a szombat szentsége. A hetedik napi általános és minden élőlényre kiterjesztett munkaszünetnek törvényesítését és szentségét tehát a Tíz Parancsolat és Mózes II. könyvének 31. f. 13-17. versei egyenesen Isten és Izrael szövetségére vezetik vissza, hogy annak horderejét a legerőteljesebben ezáltal domborítsák ki. Magát a Tíz Parancsolatot, a törvény táblákat a B'risz Könyvé nek és a B'risz szavainak nevezi a Biblia és szerinte négyszer újíttatott meg a Sz., ú. m. Mózessel Moáb síkságán (Deut. 29. 1), Jósuával Mózes halála előtt (Jós. 21. 25), Jehojáda főpappal, midőn Atalia királynét adolatria miatt detronizálták (Kir. II. 11. 17) és végül Jósiáhú királyival, miután a Törvénykönyvet újra feltalálták s az egészet felolvasták a nép előtt. Emellett a próféták is többször felemlítik Izrael Sz.-ét, így Jeremiás és Hósea próféták panaszolják, hogy Izrael népe megszegte Sz.-ét Istenével, ezért elvesztette előtte nemzetjellegét. Más Sz.-eket is említ a Biblia, így Istennek a papicsalád ősével, Áronnal és Lévi házával, valamint a Dávid-házával kötött Sz.-ét. A B'risz tudata által lett Izrael választott nép s ezen fogalom tudata egyenes fonálként húzódik végig egész történetén s ezt tükrözi vissza a középkori szörnyű üldözések liturgia-irodalma is. A B'risznek eme allegorikus értelme mellett egyszerű etnológiai magyarázata az, hogy minden népnél állami léte kezdetén jelentkezik a Sz. fogalma s minthogy a törvényeket abból származónak minősítették, ennélfogva rituális keretet adtak annak; igy az indogermán kultúrnépek, a görögök és germánok is Sz.-eiknél az istenséget hívják tanukul. Az istenségekkel kötött Sz.-ek jelentősége azonban rendkívül nagy, mert a népek közötti Sz.-eknek is ez az alapja. Maga a Pentateuch eltiltotta a bálványimádó kanaáni népekkel való Sz.-et a zsidóknak s midőn Salamon király Hirám föníciai, tehát rokonfajú királlyal Sz.-et kötött, zsidó alattvalói ezt zokon vették, úgyszintén a másik népszerű uralkodónak, Makkabeus Simonnak a rómaiakkal kötött Sz.-ét is kifogásolták, minthogy az a mózesi könyvek szellemével nem egyezik meg. A B'risznek tehát a zsidó nép izoláltságára, de egyszersmind fennmaradására és más népekbe való be nem olvadásába is döntő hatása van."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4932. címszó a lexikon => 868. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14932.htm

CÍMSZÓ: Szövetség

SZÓCIKK: Szövetség B'risz , így nevezi a Biblia Izrael Sz.-ét Istennel. A B'risz szó, mely a héberben minden Sz.-et jelent, speciális értelmében Izráelnak, mint választott népnek 1. o. vallásos misszióját fejezi ki. A B'risz szó frigyet és szerződést is jelent, így annak legprimitívebb s a legtöbb népnél előfordulő formáját, a vérszerződést is. A zsidó ókor mégis már speciális vonatkozásban használta a szót, a Biblia számos helyén is ebben az értelemben fordul elő s így értelmezték azt a legrégibb fordítások is; a Septuaginta diadékének, a Vulgata pedig testamentumnak fordítja azt. A zsidó írásmagyarázat szerint Istennek az emberekkel való Sz.-éből vezethető le a törvény szentsége és örökössége. Íly Sz. az, melyet a Biblia szavai szerint Isten kötött Noachhal, Ábrahámmal s amelyet megújította Sinaj-hegyén történt kinyilatkozás alkalmával, amelynek örök szimbóluma a szombat szentsége. A hetedik napi általános és minden élőlényre kiterjesztett munkaszünetnek törvényesítését és szentségét tehát a Tíz Parancsolat és Mózes II. könyvének 31. f. 13-17. versei egyenesen Isten és Izrael szövetségére vezetik vissza, hogy annak horderejét a legerőteljesebben ezáltal domborítsák ki. Magát a Tíz Parancsolatot, a törvény táblákat a B'risz Könyvé nek és a B'risz szavainak nevezi a Biblia és szerinte négyszer újíttatott meg a Sz., ú. m. Mózessel Moáb síkságán Deut. 29. 1 , Jósuával Mózes halála előtt Jós. 21. 25 , Jehojáda főpappal, midőn Atalia királynét adolatria miatt detronizálták Kir. II. 11. 17 és végül Jósiáhú királyival, miután a Törvénykönyvet újra feltalálták s az egészet felolvasták a nép előtt. Emellett a próféták is többször felemlítik Izrael Sz.-ét, így Jeremiás és Hósea próféták panaszolják, hogy Izrael népe megszegte Sz.-ét Istenével, ezért elvesztette előtte nemzetjellegét. Más Sz.-eket is említ a Biblia, így Istennek a papicsalád ősével, Áronnal és Lévi házával, valamint a Dávid-házával kötött Sz.-ét. A B'risz tudata által lett Izrael választott nép s ezen fogalom tudata egyenes fonálként húzódik végig egész történetén s ezt tükrözi vissza a középkori szörnyű üldözések liturgia-irodalma is. A B'risznek eme allegorikus értelme mellett egyszerű etnológiai magyarázata az, hogy minden népnél állami léte kezdetén jelentkezik a Sz. fogalma s minthogy a törvényeket abból származónak minősítették, ennélfogva rituális keretet adtak annak; igy az indogermán kultúrnépek, a görögök és germánok is Sz.-eiknél az istenséget hívják tanukul. Az istenségekkel kötött Sz.-ek jelentősége azonban rendkívül nagy, mert a népek közötti Sz.-eknek is ez az alapja. Maga a Pentateuch eltiltotta a bálványimádó kanaáni népekkel való Sz.-et a zsidóknak s midőn Salamon király Hirám föníciai, tehát rokonfajú királlyal Sz.-et kötött, zsidó alattvalói ezt zokon vették, úgyszintén a másik népszerű uralkodónak, Makkabeus Simonnak a rómaiakkal kötött Sz.-ét is kifogásolták, minthogy az a mózesi könyvek szellemével nem egyezik meg. A B'risznek tehát a zsidó nép izoláltságára, de egyszersmind fennmaradására és más népekbe való be nem olvadásába is döntő hatása van.

14932.ht

CÍMSZÓ Szövetsé

SZÓCIKK Szövetsé B'ris íg nevez Bibli Izrae Sz.-é Istennel B'ris szó mel héberbe minde Sz.-e jelent speciáli értelmébe Izráelnak min választot népne 1 o valláso missziójá fejez ki B'ris sz frigye é szerződés i jelent íg anna legprimitíveb legtöb népné előfordul formáját vérszerződés is zsid óko mégi má speciáli vonatkozásba használt szót Bibli számo helyé i ebbe a értelembe fordu el íg értelmezté az legrégib fordításo is Septuagint diadékének Vulgat pedi testamentumna fordítj azt zsid írásmagyaráza szerin Istenne a emberekke val Sz.-ébő vezethet l törvén szentség é örökössége Íl Sz az melye Bibli szava szerin Iste kötöt Noachhal Ábrahámma amelye megújított Sinaj-hegyé történ kinyilatkozá alkalmával amelyne örö szimbólum szomba szentsége hetedi nap általáno é minde élőlényr kiterjesztet munkaszünetne törvényesítésé é szentségé tehá Tí Parancsola é Móze II könyvéne 31 f 13-17 verse egyenese Iste é Izrae szövetségér vezeti vissza hog anna horderejé legerőteljesebbe ezálta domborítsá ki Magá Tí Parancsolatot törvén tábláka B'ris Könyv ne é B'ris szavaina nevez Bibli é szerint négysze újíttatot me Sz. ú m Mózesse Moá síkságá Deut 29 Jósuáva Móze halál előt Jós 21 2 Jehojád főpappal midő Atali királyné adolatri miat detronizáltá Kir II 11 1 é végü Jósiáh királyival miutá Törvénykönyve újr feltaláltá a egésze felolvastá né előtt Emellet prófétá i többszö felemlíti Izrae Sz.-ét íg Jeremiá é Hóse prófétá panaszolják hog Izrae nép megszegt Sz.-é Istenével ezér elvesztett előtt nemzetjellegét Má Sz.-eke i emlí Biblia íg Istenne papicsalá ősével Áronna é Lév házával valamin Dávid-házáva kötöt Sz.-ét B'ris tudat álta let Izrae választot né eze fogalo tudat egyene fonálkén húzódi végi egés történeté ez tükröz vissz középkor szörny üldözése liturgia-irodalm is B'riszne em allegoriku értelm mellet egyszer etnológia magyarázat az hog minde népné állam lét kezdeté jelentkezi Sz fogalm minthog törvényeke abbó származóna minősítették ennélfogv rituáli kerete adta annak ig a indogermá kultúrnépek görögö é germáno i Sz.-eikné a istensége hívjá tanukul A istenségekke kötöt Sz.-e jelentőség azonba rendkívü nagy mer népe között Sz.-ekne i e a alapja Mag Pentateuc eltiltott bálványimád kanaán népekke val Sz.-e zsidókna midő Salamo királ Hirá föníciai tehá rokonfaj királlya Sz.-e kötött zsid alattvaló ez zoko vették úgyszinté mási népszer uralkodónak Makkabeu Simonna rómaiakka kötöt Sz.-é i kifogásolták minthog a mózes könyve szelleméve ne egyezi meg B'riszne tehá zsid né izoláltságára d egyszersmin fennmaradásár é má népekb val b ne olvadásáb i dönt hatás van

14932.h

CÍMSZ Szövets

SZÓCIK Szövets B'ri í neve Bibl Izra Sz.- Istenne B'ri sz me héberb mind Sz.- jelen speciál értelméb Izráelna mi választo népn vallás missziój feje k B'ri s frigy szerződé jelen í ann legprimitíve legtö népn előfordu formájá vérszerződé i zsi ók még m speciál vonatkozásb használ szó Bibl szám hely ebb értelemb ford e í értelmezt a legrégi fordítás i Septuagin diadékéne Vulga ped testamentumn fordít az zsi írásmagyaráz szeri Istenn emberekk va Sz.-éb vezethe törvé szentsé örökösség Í S a mely Bibl szav szeri Ist kötö Noachha Ábrahámm amely megújítot Sinaj-hegy törté kinyilatkoz alkalmáva amelyn ör szimbólu szomb szentség heted na általán mind élőlény kiterjeszte munkaszünetn törvényesítés szentség teh T Parancsol Móz I könyvén 3 13-1 vers egyenes Ist Izra szövetségé vezet vissz ho ann horderej legerőteljesebb ezált domboríts k Mag T Parancsolato törvé táblák B'ri Köny n B'ri szavain neve Bibl szerin négysz újíttato m Sz Mózess Mo síkság Deu 2 Jósuáv Móz halá elő Jó 2 Jehojá főpappa mid Atal királyn adolatr mia detronizált Ki I 1 vég Jósiá királyiva miut Törvénykönyv új feltalált egész felolvast n előt Emelle prófét többsz felemlít Izra Sz.-é í Jeremi Hós prófét panaszoljá ho Izra né megszeg Sz.- Istenéve ezé elvesztet előt nemzetjellegé M Sz.-ek eml Bibli í Istenn papicsal őséve Áronn Lé házáva valami Dávid-házáv kötö Sz.-é B'ri tuda ált le Izra választo n ez fogal tuda egyen fonálké húzód vég egé történet e tükrö viss középko szörn üldözés liturgia-irodal i B'riszn e allegorik értel melle egysze etnológi magyaráza a ho mind népn álla lé kezdet jelentkez S fogal mintho törvények abb származón minősítetté ennélfog rituál keret adt anna i indogerm kultúrnépe görög germán Sz.-eikn istenség hívj tanuku istenségekk kötö Sz.- jelentősé azonb rendkív nag me nép közöt Sz.-ekn alapj Ma Pentateu eltiltot bálványimá kanaá népekk va Sz.- zsidókn mid Salam kirá Hir fönícia teh rokonfa királly Sz.- kötöt zsi alattval e zok vetté úgyszint más népsze uralkodóna Makkabe Simonn rómaiakk kötö Sz.- kifogásoltá mintho móze könyv szellemév n egyez me B'riszn teh zsi n izoláltságár egyszersmi fennmaradásá m népek va n olvadásá dön hatá va

14932.

CÍMS Szövet

SZÓCI Szövet B'r nev Bib Izr Sz. Istenn B'r s m héber min Sz. jele speciá értelmé Izráeln m választ nép vallá misszió fej B'r frig szerződ jele an legprimitív legt nép előford formáj vérszerződ zs ó mé speciá vonatkozás haszná sz Bib szá hel eb értelem for értelmez legrég fordítá Septuagi diadékén Vulg pe testamentum fordí a zs írásmagyará szer Isten emberek v Sz.-é vezeth törv szents örökössé mel Bib sza szer Is köt Noachh Ábrahám amel megújíto Sinaj-heg tört kinyilatko alkalmáv amely ö szimból szom szentsé hete n általá min élőlén kiterjeszt munkaszünet törvényesíté szentsé te Parancso Mó könyvé 13- ver egyene Is Izr szövetség veze viss h an hordere legerőteljeseb ezál domborít Ma Parancsolat törv táblá B'r Kön B'r szavai nev Bib szeri négys újíttat S Mózes M síksá De Jósuá Mó hal el J Jehoj főpapp mi Ata király adolat mi detronizál K vé Jósi királyiv miu Törvényköny ú feltalál egés felolvas elő Emell prófé többs felemlí Izr Sz.- Jerem Hó prófé panaszolj h Izr n megsze Sz. Istenév ez elveszte elő nemzetjelleg Sz.-e em Bibl Isten papicsa ősév Áron L házáv valam Dávid-házá köt Sz.- B'r tud ál l Izr választ e foga tud egye fonálk húzó vé eg történe tükr vis középk ször üldözé liturgia-iroda B'risz allegori érte mell egysz etnológ magyaráz h min nép áll l kezde jelentke foga minth törvénye ab származó minősített ennélfo rituá kere ad ann indoger kultúrnép görö germá Sz.-eik istensé hív tanuk istenségek köt Sz. jelentős azon rendkí na m né közö Sz.-ek alap M Pentate eltilto bálványim kana népek v Sz. zsidók mi Sala kir Hi föníci te rokonf királl Sz. kötö zs alattva zo vett úgyszin má népsz uralkodón Makkab Simon rómaiak köt Sz. kifogásolt minth móz köny szellemé egye m B'risz te zs izoláltságá egyszersm fennmaradás népe v olvadás dö hat v

14932

CÍM Szöve

SZÓC Szöve B' ne Bi Iz Sz Isten B' hébe mi Sz jel speci értelm Izráel válasz né vall misszi fe B' fri szerző jel a legprimití leg né előfor formá vérszerző z m speci vonatkozá haszn s Bi sz he e értele fo értelme legré fordít Septuag diadéké Vul p testamentu ford z írásmagyar sze Iste embere Sz.- vezet tör szent örököss me Bi sz sze I kö Noach Ábrahá ame megújít Sinaj-he tör kinyilatk alkalmá amel szimbó szo szents het által mi élőlé kiterjesz munkaszüne törvényesít szents t Parancs M könyv 13 ve egyen I Iz szövetsé vez vis a horder legerőteljese ezá domborí M Parancsola tör tábl B' Kö B' szava ne Bi szer négy újítta Móze síks D Jósu M ha e Jeho főpap m At királ adola m detronizá v Jós királyi mi Törvénykön feltalá egé felolva el Emel próf több feleml Iz Sz. Jere H próf panaszol Iz megsz Sz Istené e elveszt el nemzetjelle Sz.- e Bib Iste papics ősé Áro házá vala Dávid-ház kö Sz. B' tu á Iz válasz fog tu egy fonál húz v e történ tük vi közép szö üldöz liturgia-irod B'ris allegor ért mel egys etnoló magyará mi né ál kezd jelentk fog mint törvény a származ minősítet ennélf ritu ker a an indoge kultúrné gör germ Sz.-ei istens hí tanu istensége kö Sz jelentő azo rendk n n köz Sz.-e ala Pentat eltilt bálványi kan népe Sz zsidó m Sal ki H föníc t rokon királ Sz köt z alattv z vet úgyszi m néps uralkodó Makka Simo rómaia kö Sz kifogásol mint mó kön szellem egy B'ris t z izoláltság egyszers fennmaradá nép olvadá d ha

1493

CÍ Szöv

SZÓ Szöv B n B I S Iste B héb m S je spec értel Izráe válas n val missz f B fr szerz je legprimit le n előfo form vérszerz spec vonatkoz hasz B s h értel f értelm legr fordí Septua diadék Vu testament for írásmagya sz Ist ember Sz. veze tö szen örökös m B s sz k Noac Ábrah am megújí Sinaj-h tö kinyilat alkalm ame szimb sz szent he álta m élől kiterjes munkaszün törvényesí szent Paranc köny 1 v egye I szövets ve vi horde legerőteljes ez dombor Parancsol tö táb B K B szav n B sze nég újítt Móz sík Jós h Jeh főpa A kirá adol detroniz Jó király m Törvénykö feltal eg felolv e Eme pró töb felem I Sz Jer pró panaszo I megs S Isten elvesz e nemzetjell Sz. Bi Ist papic ős Ár ház val Dávid-há k Sz B t I válas fo t eg foná hú törté tü v közé sz üldö liturgia-iro B'ri allego ér me egy etnol magyar m n á kez jelent fo min törvén szárma minősíte ennél rit ke a indog kultúrn gö ger Sz.-e isten h tan istenség k S jelent az rend kö Sz.- al Penta eltil bálvány ka nép S zsid Sa k föní roko kirá S kö alatt ve úgysz nép uralkod Makk Sim római k S kifogáso min m kö szelle eg B'ri izoláltsá egyszer fennmarad né olvad h