14934.htm

CÍMSZÓ: Szterényi

SZEMÉLYNÉV: Szterényi József

SZÓCIKK: "Szterényi József* (brassói) báró, államférfiú, nyug. miniszter, szül. Lengyeltótiban 1861 nov. 5. Atyja Stern Albert (1. o.) újpesti rabbi volt. Sz. mint újságíró kezdte pályáját s 1883. Brassóban Brassó címen politikai napilapot alapított és szerkesztett. Ugyancsak az ő alapítása az erdélyi Ipari és Kereskedelmi Egyesület, melynek 1889-ig főtitkára volt. Közben többször volt nagyobb külföldi tanulmányúton, főleg a Keleten. 1889-ben Baross Gábor iparfelügyelóvé nevezte ki, majd egy év múlva a kereskedelmi minisztériumba került. 1895-ben iparoktatási főigazgató lett, megszervezte a magyar házipart és újjászervezte az iparoktatást. 1901-ben min. tanácsos, 1905. keresk. miniszt.adminisztratív államtitkár, 1906. politikai államtitkár és brassói képviselő lett. Megszervezte az ipartörvény revízióját és a munkásbiztosítási törvényt. 1908-ban vbtt., 1918 kereskedelmi miniszter lett, de még ugyanez évben designált miniszterelnökként emlegették, minthogy Károly király egyik leghívebb embere volt. 1919-ben a Károlyi-kormány internáltatta, a kommün alatt pedig a Gyűjtőfogházban tartották fogságban. 1927-ben a Felsőház tagja lett. Sz. mint közgazdasági író is igen jelentékeny. Számos cikke és tanulmánya jelent meg magyar, német és francia szaklapokban és politikai lapokban. Nagyobb önállóan megjelent művei: Atakarékszövetkezetekröl (1884); Törökország kereskedelmi viszonyai (1889); Az iparoktatás külföldön (1894); A háziipar Magyarországon (1895); Magyarország nagy- és mezőgazdasági ipara (1895); A kézügyességi és háziipari oktatás Magyarországon (1896); Az iparoktatás Magyarországon (franciául es németül is, 1897); A magyar szent korona országainak gyáripara (20 köt., 1901); Az iparoktatás Magyarországon és külföldön (1909); Emlékirat az iparfejlesztésről (1909); Régmúlt idők emlékei (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4934. címszó a lexikon => 869. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14934.htm

CÍMSZÓ: Szterényi

SZEMÉLYNÉV: Szterényi József

SZÓCIKK: Szterényi József* brassói báró, államférfiú, nyug. miniszter, szül. Lengyeltótiban 1861 nov. 5. Atyja Stern Albert 1. o. újpesti rabbi volt. Sz. mint újságíró kezdte pályáját s 1883. Brassóban Brassó címen politikai napilapot alapított és szerkesztett. Ugyancsak az ő alapítása az erdélyi Ipari és Kereskedelmi Egyesület, melynek 1889-ig főtitkára volt. Közben többször volt nagyobb külföldi tanulmányúton, főleg a Keleten. 1889-ben Baross Gábor iparfelügyelóvé nevezte ki, majd egy év múlva a kereskedelmi minisztériumba került. 1895-ben iparoktatási főigazgató lett, megszervezte a magyar házipart és újjászervezte az iparoktatást. 1901-ben min. tanácsos, 1905. keresk. miniszt.adminisztratív államtitkár, 1906. politikai államtitkár és brassói képviselő lett. Megszervezte az ipartörvény revízióját és a munkásbiztosítási törvényt. 1908-ban vbtt., 1918 kereskedelmi miniszter lett, de még ugyanez évben designált miniszterelnökként emlegették, minthogy Károly király egyik leghívebb embere volt. 1919-ben a Károlyi-kormány internáltatta, a kommün alatt pedig a Gyűjtőfogházban tartották fogságban. 1927-ben a Felsőház tagja lett. Sz. mint közgazdasági író is igen jelentékeny. Számos cikke és tanulmánya jelent meg magyar, német és francia szaklapokban és politikai lapokban. Nagyobb önállóan megjelent művei: Atakarékszövetkezetekröl 1884 ; Törökország kereskedelmi viszonyai 1889 ; Az iparoktatás külföldön 1894 ; A háziipar Magyarországon 1895 ; Magyarország nagy- és mezőgazdasági ipara 1895 ; A kézügyességi és háziipari oktatás Magyarországon 1896 ; Az iparoktatás Magyarországon franciául es németül is, 1897 ; A magyar szent korona országainak gyáripara 20 köt., 1901 ; Az iparoktatás Magyarországon és külföldön 1909 ; Emlékirat az iparfejlesztésről 1909 ; Régmúlt idők emlékei 1925 .

14934.ht

CÍMSZÓ Szterény

SZEMÉLYNÉV Szterény Józse

SZÓCIKK Szterény József brassó báró államférfiú nyug miniszter szül Lengyeltótiba 186 nov 5 Atyj Ster Alber 1 o újpest rabb volt Sz min újságír kezdt pályájá 1883 Brassóba Brass címe politika napilapo alapítot é szerkesztett Ugyancsa a alapítás a erdély Ipar é Kereskedelm Egyesület melyne 1889-i főtitkár volt Közbe többszö vol nagyob külföld tanulmányúton főle Keleten 1889-be Baros Gábo iparfelügyelóv nevezt ki maj eg é múlv kereskedelm minisztériumb került 1895-be iparoktatás főigazgat lett megszervezt magya házipar é újjászervezt a iparoktatást 1901-be min tanácsos 1905 keresk miniszt.adminisztratí államtitkár 1906 politika államtitká é brassó képvisel lett Megszervezt a ipartörvén revíziójá é munkásbiztosítás törvényt 1908-ba vbtt. 191 kereskedelm miniszte lett d mé ugyane évbe designál miniszterelnökkén emlegették minthog Károl királ egyi leghíveb ember volt 1919-be Károlyi-kormán internáltatta kommü alat pedi Gyűjtőfogházba tartottá fogságban 1927-be Felsőhá tagj lett Sz min közgazdaság ír i ige jelentékeny Számo cikk é tanulmány jelen me magyar néme é franci szaklapokba é politika lapokban Nagyob önállóa megjelen művei Atakarékszövetkezetekrö 188 Törökorszá kereskedelm viszonya 188 A iparoktatá külföldö 189 háziipa Magyarországo 189 Magyarorszá nagy é mezőgazdaság ipar 189 kézügyesség é háziipar oktatá Magyarországo 189 A iparoktatá Magyarországo franciáu e németü is 189 magya szen koron országaina gyáripar 2 köt. 190 A iparoktatá Magyarországo é külföldö 190 Emlékira a iparfejlesztésrő 190 Régmúl idő emléke 192

14934.h

CÍMSZ Szterén

SZEMÉLYNÉ Szterén Józs

SZÓCIK Szterén Józse brass bár államférfi nyu miniszte szü Lengyeltótib 18 no Aty Ste Albe újpes rab vol S mi újságí kezd pályáj 188 Brassób Bras cím politik napilap alapíto szerkesztet Ugyancs alapítá erdél Ipa Kereskedel Egyesüle melyn 1889- főtitká vol Közb többsz vo nagyo külföl tanulmányúto fől Kelete 1889-b Baro Gáb iparfelügyeló nevez k ma e múl kereskedel minisztérium kerül 1895-b iparoktatá főigazga let megszervez magy házipa újjászervez iparoktatás 1901-b mi tanácso 190 keres miniszt.adminisztrat államtitká 190 politik államtitk brass képvise let Megszervez ipartörvé revíziój munkásbiztosítá törvény 1908-b vbtt 19 kereskedel miniszt let m ugyan évb designá miniszterelnökké emlegetté mintho Káro kirá egy leghíve embe vol 1919-b Károlyi-kormá internáltatt komm ala ped Gyűjtőfogházb tartott fogságba 1927-b Felsőh tag let S mi közgazdasá í ig jelentéken Szám cik tanulmán jele m magya ném franc szaklapokb politik lapokba Nagyo önálló megjele műve Atakarékszövetkezetekr 18 Törökorsz kereskedel viszony 18 iparoktat külföld 18 háziip Magyarország 18 Magyarorsz nag mezőgazdasá ipa 18 kézügyessé háziipa oktat Magyarország 18 iparoktat Magyarország franciá német i 18 magy sze koro országain gyáripa köt 19 iparoktat Magyarország külföld 19 Emlékir iparfejlesztésr 19 Régmú id emlék 19

14934.

CÍMS Szteré

SZEMÉLYN Szteré Józ

SZÓCI Szteré Józs bras bá államférf ny miniszt sz Lengyeltóti 1 n At St Alb újpe ra vo m újság kez pályá 18 Brassó Bra cí politi napila alapít szerkeszte Ugyanc alapít erdé Ip Kereskede Egyesül mely 1889 főtitk vo Köz többs v nagy külfö tanulmányút fő Kelet 1889- Bar Gá iparfelügyel neve m mú kereskede minisztériu kerü 1895- iparoktat főigazg le megszerve mag házip újjászerve iparoktatá 1901- m tanács 19 kere miniszt.adminisztra államtitk 19 politi államtit bras képvis le Megszerve ipartörv revízió munkásbiztosít törvén 1908- vbt 1 kereskede minisz le ugya év design miniszterelnökk emlegett minth Kár kir eg leghív emb vo 1919- Károlyi-korm internáltat kom al pe Gyűjtőfogház tartot fogságb 1927- Felső ta le m közgazdas i jelentéke Szá ci tanulmá jel magy né fran szaklapok politi lapokb Nagy önáll megjel műv Atakarékszövetkezetek 1 Törökors kereskede viszon 1 iparokta külföl 1 házii Magyarorszá 1 Magyarors na mezőgazdas ip 1 kézügyess háziip okta Magyarorszá 1 iparokta Magyarorszá franci néme 1 mag sz kor országai gyárip kö 1 iparokta Magyarorszá külföl 1 Emléki iparfejlesztés 1 Régm i emlé 1

14934

CÍM Szter

SZEMÉLY Szter Jó

SZÓC Szter Józ bra b államfér n minisz s Lengyeltót A S Al újp r v újsá ke pály 1 Brass Br c polit napil alapí szerkeszt Ugyan alapí erd I Keresked Egyesü mel 188 főtit v Kö több nag külf tanulmányú f Kele 1889 Ba G iparfelügye nev m keresked minisztéri ker 1895 iparokta főigaz l megszerv ma házi újjászerv iparoktat 1901 tanác 1 ker miniszt.adminisztr államtit 1 polit államti bra képvi l Megszerv ipartör revízi munkásbiztosí törvé 1908 vb keresked minis l ugy é desig miniszterelnök emleget mint Ká ki e leghí em v 1919 Károlyi-kor internálta ko a p Gyűjtőfoghá tarto fogság 1927 Fels t l közgazda jelenték Sz c tanulm je mag n fra szaklapo polit lapok Nag önál megje mű Atakarékszövetkezete Törökor keresked viszo iparokt külfö házi Magyarorsz Magyaror n mezőgazda i kézügyes házii okt Magyarorsz iparokt Magyarorsz franc ném ma s ko országa gyári k iparokt Magyarorsz külfö Emlék iparfejleszté Rég eml

1493

CÍ Szte

SZEMÉL Szte J

SZÓ Szte Jó br államfé minis Lengyeltó A új újs k pál Bras B poli napi alap szerkesz Ugya alap er Kereske Egyes me 18 főti K töb na kül tanulmány Kel 188 B iparfelügy ne kereske minisztér ke 189 iparokt főiga megszer m ház újjászer iparokta 190 taná ke miniszt.adminiszt államti poli államt br képv Megszer ipartö revíz munkásbiztos törv 190 v kereske mini ug desi miniszterelnö emlege min K k legh e 191 Károlyi-ko internált k Gyűjtőfogh tart fogsá 192 Fel közgazd jelenté S tanul j ma fr szaklap poli lapo Na öná megj m Atakarékszövetkezet Töröko kereske visz iparok külf ház Magyarors Magyaro mezőgazd kézügye házi ok Magyarors iparok Magyarors fran né m k ország gyár iparok Magyarors külf Emlé iparfejleszt Ré em