14936.htm

CÍMSZÓ: Szücs

SZEMÉLYNÉV: Szücs Adolf

SZÓCIKK: Szücs Adolf, matematikus, szül. Budapesten 1884 nov. 29. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Parisban végezte. Előbb fővárosi középiskolai tanár volt, majd 1912. műegyetemi tanársegéd, 1913. magántanár és adjunktus lett. Számos értekezést írt főleg a variációszámításra és a differenciálegyenletekre vonatkozóan a Mathem. és Phys. Lapokba, a Math. és Természettudom. Értesítőbe, a Mathematische Annalenbe és a Rendineonti del Circolo Matematico di Palermo c. folyóiratba. Emellett jelentékeny pedagógiai tevékenységet fejtett ki a matematikai oktatás reformjáról és a geometriai tanítás újabb szempontjairól írott műveivel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4936. címszó a lexikon => 869. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14936.htm

CÍMSZÓ: Szücs

SZEMÉLYNÉV: Szücs Adolf

SZÓCIKK: Szücs Adolf, matematikus, szül. Budapesten 1884 nov. 29. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Parisban végezte. Előbb fővárosi középiskolai tanár volt, majd 1912. műegyetemi tanársegéd, 1913. magántanár és adjunktus lett. Számos értekezést írt főleg a variációszámításra és a differenciálegyenletekre vonatkozóan a Mathem. és Phys. Lapokba, a Math. és Természettudom. Értesítőbe, a Mathematische Annalenbe és a Rendineonti del Circolo Matematico di Palermo c. folyóiratba. Emellett jelentékeny pedagógiai tevékenységet fejtett ki a matematikai oktatás reformjáról és a geometriai tanítás újabb szempontjairól írott műveivel.

14936.ht

CÍMSZÓ Szüc

SZEMÉLYNÉV Szüc Adol

SZÓCIKK Szüc Adolf matematikus szül Budapeste 188 nov 29 Egyetem tanulmányai Budapeste é Parisba végezte Előb főváros középiskola taná volt maj 1912 műegyetem tanársegéd 1913 magántaná é adjunktu lett Számo értekezés ír főle variációszámításr é differenciálegyenletekr vonatkozóa Mathem é Phys Lapokba Math é Természettudom Értesítőbe Mathematisch Annalenb é Rendineont de Circol Matematic d Palerm c folyóiratba Emellet jelentéken pedagógia tevékenysége fejtet k matematika oktatá reformjáró é geometria tanítá újab szempontjairó írot műveivel

14936.h

CÍMSZ Szü

SZEMÉLYNÉ Szü Ado

SZÓCIK Szü Adol matematiku szü Budapest 18 no 2 Egyete tanulmánya Budapest Parisb végezt Elő főváro középiskol tan vol ma 191 műegyete tanársegé 191 magántan adjunkt let Szám értekezé í fől variációszámítás differenciálegyenletek vonatkozó Mathe Phy Lapokb Mat Természettudo Értesítőb Mathematisc Annalen Rendineon d Circo Matemati Paler folyóiratb Emelle jelentéke pedagógi tevékenység fejte matematik oktat reformjár geometri tanít úja szempontjair íro műveive

14936.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Ad

SZÓCI Sz Ado matematik sz Budapes 1 n Egyet tanulmány Budapes Paris végez El fővár középisko ta vo m 19 műegyet tanárseg 19 magánta adjunk le Szá értekez fő variációszámítá differenciálegyenlete vonatkoz Math Ph Lapok Ma Természettud Értesítő Mathematis Annale Rendineo Circ Matemat Pale folyóirat Emell jelenték pedagóg tevékenysé fejt matemati okta reformjá geometr taní új szempontjai ír műveiv

14936

CÍM S

SZEMÉLY S A

SZÓC S Ad matemati s Budape Egye tanulmán Budape Pari vége E fővá középisk t v 1 műegye tanárse 1 magánt adjun l Sz érteke f variációszámít differenciálegyenlet vonatko Mat P Lapo M Természettu Értesít Mathemati Annal Rendine Cir Matema Pal folyóira Emel jelenté pedagó tevékenys fej matemat okt reformj geomet tan ú szempontja í művei

1493SZEMÉL

SZÓ A matemat Budap Egy tanulmá Budap Par vég főv középis műegy tanárs magán adju S értek variációszámí differenciálegyenle vonatk Ma Lap Természett Értesí Mathemat Anna Rendin Ci Matem Pa folyóir Eme jelent pedag tevékeny fe matema ok reform geome ta szempontj műve