14938.htm

CÍMSZÓ: Szülők

SZÓCIKK: Szülők. A hébernek nincs külön szava a Sz.-re, hanem mindig «atya és anya»-val pótolja. A sorrend általában mindig ugyanaz, ami a patriárkátusi (atyauralmi) társadalmi felfogás korából való eredetre vall. Előfordul «anya és atya» is (Móz. III. 19. 2. és 21. 2.) és ez a talmudi gondolkodás szerint az egyenlőség helyreállítására való tekintettel van, a modern magyarázók feltevése szerint pedig a többnejű házasságra való tekintettel, melyben az anya közelebb áll a gyermekhez. A szülők iránt a Biblia tiszteletet parancsol : «Tiszteld atyádat és anyádat, hogy fennmaradásod legyen azon a földön, melyet az Örökkévaló a te Istened neked ad (Tízparancsolat Móz. II. 20. 12.); Arra, aki vét a parancs ellen halálbüntetést szab (u. o. 21. 17.). A szülőknek megadja a Tóra a jogot, hogy engedetlen, vásott és falánk vagy iszákos gyermeküket a bíróság előtt elítéltesse, de, hogy e felsorolt hibák csak halmazatban vagy külön-külön is adtak jogalapot az elítélésre, az a Biblia erre vonatkozó rendelkezéseiből nem derül ki. A törvény kétségkívül régi sémi jognak átültetése, nemesbítve azzal a korlátozással, hogy a szülők csak bírák hozzájárulása mellett gyakorolhatják jogukat, mely ily módon már csak elméletivé válik. A szülőkhöz való viszonyt erkölcsi tekintetben a Példabeszédek Könyve vési be. Eszerint: «aki atyját, anyját sérti, annak kialszik fénye a sötétség idején (20. 20.). A szem, mely az atyát gúnyolja, vagy az öreg anyát semmibe veszi, azt kaparják ki a patakmenti hollók és falják fel a sasfiókok (30, 17). Izrael érzületének felháborodásával ecseteli a moabiták családi életét Lót ősük életében, ki a hajadon lányait kiszolgáltatja az erőszakoskodóknak (Móz. I. 19. 8 ) és ugyanilyen botrányt ecsetel a «gibeai bűn» története (Bír. 19. 24.). Ezzel szemben a Tóra tiltja a családi fertőzést: «Ne szentségtelenltsd meg leányodat őt paráznaságra adva.» (Móz. III. 19. 29.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4938. címszó a lexikon => 870. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14938.htm

CÍMSZÓ: Szülők

SZÓCIKK: Szülők. A hébernek nincs külön szava a Sz.-re, hanem mindig atya és anya -val pótolja. A sorrend általában mindig ugyanaz, ami a patriárkátusi atyauralmi társadalmi felfogás korából való eredetre vall. Előfordul anya és atya is Móz. III. 19. 2. és 21. 2. és ez a talmudi gondolkodás szerint az egyenlőség helyreállítására való tekintettel van, a modern magyarázók feltevése szerint pedig a többnejű házasságra való tekintettel, melyben az anya közelebb áll a gyermekhez. A szülők iránt a Biblia tiszteletet parancsol : Tiszteld atyádat és anyádat, hogy fennmaradásod legyen azon a földön, melyet az Örökkévaló a te Istened neked ad Tízparancsolat Móz. II. 20. 12. ; Arra, aki vét a parancs ellen halálbüntetést szab u. o. 21. 17. . A szülőknek megadja a Tóra a jogot, hogy engedetlen, vásott és falánk vagy iszákos gyermeküket a bíróság előtt elítéltesse, de, hogy e felsorolt hibák csak halmazatban vagy külön-külön is adtak jogalapot az elítélésre, az a Biblia erre vonatkozó rendelkezéseiből nem derül ki. A törvény kétségkívül régi sémi jognak átültetése, nemesbítve azzal a korlátozással, hogy a szülők csak bírák hozzájárulása mellett gyakorolhatják jogukat, mely ily módon már csak elméletivé válik. A szülőkhöz való viszonyt erkölcsi tekintetben a Példabeszédek Könyve vési be. Eszerint: aki atyját, anyját sérti, annak kialszik fénye a sötétség idején 20. 20. . A szem, mely az atyát gúnyolja, vagy az öreg anyát semmibe veszi, azt kaparják ki a patakmenti hollók és falják fel a sasfiókok 30, 17 . Izrael érzületének felháborodásával ecseteli a moabiták családi életét Lót ősük életében, ki a hajadon lányait kiszolgáltatja az erőszakoskodóknak Móz. I. 19. 8 és ugyanilyen botrányt ecsetel a gibeai bűn története Bír. 19. 24. . Ezzel szemben a Tóra tiltja a családi fertőzést: Ne szentségtelenltsd meg leányodat őt paráznaságra adva. Móz. III. 19. 29. .

14938.ht

CÍMSZÓ Szülő

SZÓCIKK Szülők héberne ninc külö szav Sz.-re hane mindi aty é any -va pótolja sorren általába mindi ugyanaz am patriárkátus atyauralm társadalm felfogá korábó val eredetr vall Előfordu any é aty i Móz III 19 2 é 21 2 é e talmud gondolkodá szerin a egyenlősé helyreállításár val tekintette van moder magyarázó feltevés szerin pedi többnej házasságr val tekintettel melybe a any közeleb ál gyermekhez szülő irán Bibli tisztelete parancso Tisztel atyáda é anyádat hog fennmaradáso legye azo földön melye a Örökkéval t Istene neke a Tízparancsola Móz II 20 12 Arra ak vé paranc elle halálbüntetés sza u o 21 17 szülőkne megadj Tór jogot hog engedetlen vásot é falán vag iszáko gyermeküke bírósá előt elítéltesse de hog felsorol hibá csa halmazatba vag külön-külö i adta jogalapo a elítélésre a Bibli err vonatkoz rendelkezéseibő ne derü ki törvén kétségkívü rég sém jogna átültetése nemesbítv azza korlátozással hog szülő csa bírá hozzájárulás mellet gyakorolhatjá jogukat mel il módo má csa elméletiv válik szülőkhö val viszony erkölcs tekintetbe Példabeszéde Könyv vés be Eszerint ak atyját anyjá sérti anna kialszi fény sötétsé idejé 20 20 szem mel a atyá gúnyolja vag a öre anyá semmib veszi az kaparjá k patakment holló é faljá fe sasfióko 30 1 Izrae érzületéne felháborodásáva ecsetel moabitá család életé Ló ősü életében k hajado lányai kiszolgáltatj a erőszakoskodókna Móz I 19 é ugyanilye botrány ecsete gibea bű történet Bír 19 24 Ezze szembe Tór tiltj család fertőzést N szentségtelenlts me leányoda ő paráznaságr adva Móz III 19 29

14938.h

CÍMSZ Szül

SZÓCIK Szülő hébern nin kül sza Sz.-r han mind at an -v pótolj sorre általáb mind ugyana a patriárkátu atyaural társadal felfog koráb va eredet val Előford an at Mó II 1 2 talmu gondolkod szeri egyenlős helyreállításá va tekintett va mode magyaráz feltevé szeri ped többne házasság va tekintette melyb an közele á gyermekhe szül irá Bibl tisztelet parancs Tiszte atyád anyáda ho fennmaradás legy az földö mely Örökkéva Isten nek Tízparancsol Mó I 2 1 Arr a v paran ell halálbünteté sz 2 1 szülőkn megad Tó jogo ho engedetle váso falá va iszák gyermekük bírós elő elítéltess d ho felsoro hib cs halmazatb va külön-kül adt jogalap elítélésr Bibl er vonatko rendelkezéseib n der k törvé kétségkív ré sé jogn átültetés nemesbít azz korlátozássa ho szül cs bír hozzájárulá melle gyakorolhatj joguka me i mód m cs elméleti váli szülőkh va viszon erkölc tekintetb Példabeszéd Köny vé b Eszerin a atyjá anyj sért ann kialsz fén sötéts idej 2 2 sze me aty gúnyolj va ör any semmi vesz a kaparj patakmen holl falj f sasfiók 3 Izra érzületén felháborodásáv ecsete moabit csalá élet L ős életébe hajad lánya kiszolgáltat erőszakoskodókn Mó 1 ugyanily botrán ecset gibe b történe Bí 1 2 Ezz szemb Tó tilt csalá fertőzés szentségtelenlt m leányod paráznaság adv Mó II 1 2

14938.

CÍMS Szü

SZÓCI Szül héber ni kü sz Sz.- ha min a a - pótol sorr általá min ugyan patriárkát atyaura társada felfo korá v erede va Előfor a a M I talm gondolko szer egyenlő helyreállítás v tekintet v mod magyará feltev szer pe többn házassá v tekintett mely a közel gyermekh szü ir Bib tisztele paranc Tiszt atyá anyád h fennmaradá leg a föld mel Örökkév Iste ne Tízparancso M Ar para el halálbüntet s szülők mega T jog h engedetl vás fal v iszá gyermekü bíró el elítéltes h felsor hi c halmazat v külön-kü ad jogala elítélés Bib e vonatk rendelkezései de törv kétségkí r s jog átülteté nemesbí az korlátozáss h szü c bí hozzájárul mell gyakorolhat joguk m mó c elmélet vál szülők v viszo erköl tekintet Példabeszé Kön v Eszeri atyj any sér an kials fé sötét ide sz m at gúnyol v ö an semm ves kapar patakme hol fal sasfió Izr érzületé felháborodásá ecset moabi csal éle ő életéb haja lány kiszolgálta erőszakoskodók M ugyanil botrá ecse gib történ B Ez szem T til csal fertőzé szentségtelenl leányo paráznasá ad M I

14938

CÍM Sz

SZÓC Szü hébe n k s Sz. h mi póto sor által mi ugya patriárká atyaur társad felf kor ered v Előfo tal gondolk sze egyenl helyreállítá tekinte mo magyar felte sze p több házass tekintet mel köze gyermek sz i Bi tisztel paran Tisz aty anyá fennmarad le föl me Örökké Ist n Tízparancs A par e halálbünte szülő meg jo engedet vá fa isz gyermek bír e elítélte felso h halmaza külön-k a jogal elítélé Bi vonat rendelkezése d tör kétségk jo átültet nemesb a korlátozás sz b hozzájáru mel gyakorolha jogu m elméle vá szülő visz erkö tekinte Példabesz Kö Eszer aty an sé a kial f söté id s a gúnyo a sem ve kapa patakm ho fa sasfi Iz érzület felháborodás ecse moab csa él életé haj lán kiszolgált erőszakoskodó ugyani botr ecs gi törté E sze ti csa fertőz szentségtelen leány paráznas a

1493

CÍ S

SZÓ Sz héb Sz m pót so álta m ugy patriárk atyau társa fel ko ere Előf ta gondol sz egyen helyreállít tekint m magya felt sz töb házas tekinte me köz gyerme s B tiszte para Tis at any fennmara l fö m Örökk Is Tízparanc pa halálbünt szül me j engede v f is gyerme bí elítélt fels halmaz külön- joga elítél B vona rendelkezés tö kétség j átülte nemes korlátozá s hozzájár me gyakorolh jog elmél v szül vis erk tekint Példabes K Esze at a s kia söt i gúny se v kap patak h f sasf I érzüle felháborodá ecs moa cs é élet ha lá kiszolgál erőszakoskod ugyan bot ec g tört sz t cs fertő szentségtele leán parázna