14939.htm

CÍMSZÓ: Szülők

SZÓCIKK: hogy a szülők csak bírák hozzájárulása mellett gyakorolhatják jogukat, mely ily módon már csak elméletivé válik. A szülőkhöz való viszonyt erkölcsi tekintetben a Példabeszédek Könyve vési be. Eszerint: «aki atyját, anyját sérti, annak kialszik fénye a sötétség idején (20. 20.). A szem, mely az atyát gúnyolja, vagy az öreg anyát semmibe veszi, azt kaparják ki a patakmenti hollók és falják fel a sasfiókok (30, 17). Izrael érzületének felháborodásával ecseteli a moabiták családi életét Lót ősük életében, ki a hajadon lányait kiszolgáltatja az erőszakoskodóknak (Móz. I. 19. 8 ) és ugyanilyen botrányt ecsetel a «gibeai bűn» története (Bír. 19. 24.). Ezzel szemben a Tóra tiltja a családi fertőzést: «Ne szentségtelenltsd meg leányodat őt paráznaságra adva.» (Móz. III. 19. 29.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4939. címszó a lexikon => 871. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14939.htm

CÍMSZÓ: Szülők

SZÓCIKK: hogy a szülők csak bírák hozzájárulása mellett gyakorolhatják jogukat, mely ily módon már csak elméletivé válik. A szülőkhöz való viszonyt erkölcsi tekintetben a Példabeszédek Könyve vési be. Eszerint: aki atyját, anyját sérti, annak kialszik fénye a sötétség idején 20. 20. . A szem, mely az atyát gúnyolja, vagy az öreg anyát semmibe veszi, azt kaparják ki a patakmenti hollók és falják fel a sasfiókok 30, 17 . Izrael érzületének felháborodásával ecseteli a moabiták családi életét Lót ősük életében, ki a hajadon lányait kiszolgáltatja az erőszakoskodóknak Móz. I. 19. 8 és ugyanilyen botrányt ecsetel a gibeai bűn története Bír. 19. 24. . Ezzel szemben a Tóra tiltja a családi fertőzést: Ne szentségtelenltsd meg leányodat őt paráznaságra adva. Móz. III. 19. 29. .

14939.ht

CÍMSZÓ Szülő

SZÓCIKK hog szülő csa bírá hozzájárulás mellet gyakorolhatjá jogukat mel il módo má csa elméletiv válik szülőkhö val viszony erkölcs tekintetbe Példabeszéde Könyv vés be Eszerint ak atyját anyjá sérti anna kialszi fény sötétsé idejé 20 20 szem mel a atyá gúnyolja vag a öre anyá semmib veszi az kaparjá k patakment holló é faljá fe sasfióko 30 1 Izrae érzületéne felháborodásáva ecsetel moabitá család életé Ló ősü életében k hajado lányai kiszolgáltatj a erőszakoskodókna Móz I 19 é ugyanilye botrány ecsete gibea bű történet Bír 19 24 Ezze szembe Tór tiltj család fertőzést N szentségtelenlts me leányoda ő paráznaságr adva Móz III 19 29

14939.h

CÍMSZ Szül

SZÓCIK ho szül cs bír hozzájárulá melle gyakorolhatj joguka me i mód m cs elméleti váli szülőkh va viszon erkölc tekintetb Példabeszéd Köny vé b Eszerin a atyjá anyj sért ann kialsz fén sötéts idej 2 2 sze me aty gúnyolj va ör any semmi vesz a kaparj patakmen holl falj f sasfiók 3 Izra érzületén felháborodásáv ecsete moabit csalá élet L ős életébe hajad lánya kiszolgáltat erőszakoskodókn Mó 1 ugyanily botrán ecset gibe b történe Bí 1 2 Ezz szemb Tó tilt csalá fertőzés szentségtelenlt m leányod paráznaság adv Mó II 1 2

14939.

CÍMS Szü

SZÓCI h szü c bí hozzájárul mell gyakorolhat joguk m mó c elmélet vál szülők v viszo erköl tekintet Példabeszé Kön v Eszeri atyj any sér an kials fé sötét ide sz m at gúnyol v ö an semm ves kapar patakme hol fal sasfió Izr érzületé felháborodásá ecset moabi csal éle ő életéb haja lány kiszolgálta erőszakoskodók M ugyanil botrá ecse gib történ B Ez szem T til csal fertőzé szentségtelenl leányo paráznasá ad M I

14939

CÍM Sz

SZÓC sz b hozzájáru mel gyakorolha jogu m elméle vá szülő visz erkö tekinte Példabesz Kö Eszer aty an sé a kial f söté id s a gúnyo a sem ve kapa patakm ho fa sasfi Iz érzület felháborodás ecse moab csa él életé haj lán kiszolgált erőszakoskodó ugyani botr ecs gi törté E sze ti csa fertőz szentségtelen leány paráznas a

1493

CÍ S

SZÓ s hozzájár me gyakorolh jog elmél v szül vis erk tekint Példabes K Esze at a s kia söt i gúny se v kap patak h f sasf I érzüle felháborodá ecs moa cs é élet ha lá kiszolgál erőszakoskod ugyan bot ec g tört sz t cs fertő szentségtele leán parázna