14940.htm

CÍMSZÓ: Szvatopluk zsidói

SZÓCIKK: Szvatopluk zsidói. Nagy-Magyarország északnyugati részén zsidók már a honfoglalás előtt laktak. Sokan innen szivárogtak be Németországba, ami fölébresztette az akkori német uralkodó pénzéhségét. Gyermek Lajos 899. kiadott egy rendeletet, amely az előbbi királyok törvényeire hivatkozva meghagyja, hogy a Németországba jövő «zsidóktól és egyéb kereskedőktől» a bajor határszélen vámot szedjenek. De nem csak ez, hanem a zsidó szó is bizonyítja, hogy Szvatopluk birodalmát zsidók is lakták, mert a «zsidó» szót csak szláv nyelvű néptől vehették át a magyar honfoglalók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4940. címszó a lexikon => 871. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14940.htm

CÍMSZÓ: Szvatopluk zsidói

SZÓCIKK: Szvatopluk zsidói. Nagy-Magyarország északnyugati részén zsidók már a honfoglalás előtt laktak. Sokan innen szivárogtak be Németországba, ami fölébresztette az akkori német uralkodó pénzéhségét. Gyermek Lajos 899. kiadott egy rendeletet, amely az előbbi királyok törvényeire hivatkozva meghagyja, hogy a Németországba jövő zsidóktól és egyéb kereskedőktől a bajor határszélen vámot szedjenek. De nem csak ez, hanem a zsidó szó is bizonyítja, hogy Szvatopluk birodalmát zsidók is lakták, mert a zsidó szót csak szláv nyelvű néptől vehették át a magyar honfoglalók.

14940.ht

CÍMSZÓ Szvatoplu zsidó

SZÓCIKK Szvatoplu zsidói Nagy-Magyarorszá északnyugat részé zsidó má honfoglalá előt laktak Soka inne szivárogta b Németországba am fölébresztett a akkor néme uralkod pénzéhségét Gyerme Lajo 899 kiadot eg rendeletet amel a előbb királyo törvényeir hivatkozv meghagyja hog Németországb jöv zsidóktó é egyé kereskedőktő bajo határszéle vámo szedjenek D ne csa ez hane zsid sz i bizonyítja hog Szvatoplu birodalmá zsidó i lakták mer zsid szó csa szlá nyelv néptő vehetté á magya honfoglalók

14940.h

CÍMSZ Szvatopl zsid

SZÓCIK Szvatopl zsidó Nagy-Magyarorsz északnyuga rész zsid m honfoglal elő lakta Sok inn szivárogt Németországb a fölébresztet akko ném uralko pénzéhségé Gyerm Laj 89 kiado e rendelete ame előb király törvényei hivatkoz meghagyj ho Németország jö zsidókt egy kereskedőkt baj határszél vám szedjene n cs e han zsi s bizonyítj ho Szvatopl birodalm zsid laktá me zsi sz cs szl nyel népt vehett magy honfoglaló

14940.

CÍMS Szvatop zsi

SZÓCI Szvatop zsid Nagy-Magyarors északnyug rés zsi honfogla el lakt So in szivárog Németország fölébreszte akk né uralk pénzéhség Gyer La 8 kiad rendelet am elő királ törvénye hivatko meghagy h Németorszá j zsidók eg kereskedők ba határszé vá szedjen c ha zs bizonyít h Szvatop birodal zsi lakt m zs s c sz nye nép vehet mag honfoglal

14940

CÍM Szvato zs

SZÓC Szvato zsi Nagy-Magyaror északnyu ré zs honfogl e lak S i sziváro Németorszá fölébreszt ak n ural pénzéhsé Gye L kia rendele a el kirá törvény hivatk meghag Németorsz zsidó e kereskedő b határsz v szedje h z bizonyí Szvato biroda zs lak z s ny né vehe ma honfogla

1494

CÍ Szvat z

SZÓ Szvat zs Nagy-Magyaro északny r z honfog la szivár Németorsz fölébresz a ura pénzéhs Gy ki rendel e kir törvén hivat megha Németors zsid keresked határs szedj bizony Szvat birod z la n n veh m honfogl