14944.htm

CÍMSZÓ: Tab

SZÓCIKK: "Tab, kisk. Somogy vm. 3236 lak. A tabi (orthodox) hitközség már a XVII. sz. vége felé fennállott. Az első időkről azonban jóformán semmit sem tudunk, mert az 1866-iki nagy tűz alkalmával az egész levéltár elpusztult. Mindössze egy dokumentum maradt meg, mely a hitközség évszázados múltja mellett bizonyít: a Chevra Kadisa tagkönyve, mely 160 éves. Az első rabbi, akiről tudunk, Jomtov Ber Hakohen volt; 1770 táján halt meg Tabon. Utóda R. Wolf Abelesz sírköve «nagy csodatevő»-nek magasztalja. A jelenlegi rabbi Breuer Bernát elődei példáját követve, vallásos szellemben vezeti a hitközséget. Régente kisebb imaházakban tartották az istentiszteletet, új templomot Honig Dezső műépítész tervei alapján csak 1897. építtetett a hitközség. Egy tanerős népiskolája 1862. létesült. Talmud Tórája 1886. nyílt meg abban az épületben, melyet Karpelesz Mór adományozott a hitközségnek erre a célra. Tizenöt év után, tanulók hiánya miatt, megszűnt a tanítás, de 1922 óta újból működik a Talmud Tóra. A hitközség intézményei: az id. Hercog Mór elnöklete alatt álló Chevra Kadisa, a Nőegylet, melynek id. Hercog Mórné az elnöknője, az Ifjúsági Egyesület, melynek élén Hász Sámuel áll. A hitközség költségvetése 13,500 P, filantropikus célra 600 P-t költenek. Anyakönyvi területéhez Karád, Köröshegy, Kötese, Balatonszárszó, Kapoly, Bálványos, Zics, Nágocs, Nagycsepely, Teleki, Zala és Tosvaj községek tartoznak. Lélekszáma 543, a családok száma 125, az adófizetőké 120. Foglalkozás szerint: 6 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 2 szabad pályán levő, 2 tanító, 65 kereskedő, 1 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 2 munkás, 3 nagyiparos, 2 orvos, 12 magántisztviselő, 18 iparos és 14 magánzó. A hitközség 91 tagja vett részt a világháborúban és 16 an estek el. Az ellenforradalomnak három áldozata van. Mai vezetősége: Breuer Bernát főrabbi, Löwy Sámuel elnök, Nádas Benő alelnök, Weisz Jenő, Kuttner Mór, Krausz Dávid, id. Hercog Mór, Friedmann József, Deutsch Elkán, Weil Emil, Schlesinger József. Reichmann Éliás és Singer Mór elöljárók és Kuttner Miksa titkár."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4944. címszó a lexikon => 871. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14944.htm

CÍMSZÓ: Tab

SZÓCIKK: Tab, kisk. Somogy vm. 3236 lak. A tabi orthodox hitközség már a XVII. sz. vége felé fennállott. Az első időkről azonban jóformán semmit sem tudunk, mert az 1866-iki nagy tűz alkalmával az egész levéltár elpusztult. Mindössze egy dokumentum maradt meg, mely a hitközség évszázados múltja mellett bizonyít: a Chevra Kadisa tagkönyve, mely 160 éves. Az első rabbi, akiről tudunk, Jomtov Ber Hakohen volt; 1770 táján halt meg Tabon. Utóda R. Wolf Abelesz sírköve nagy csodatevő -nek magasztalja. A jelenlegi rabbi Breuer Bernát elődei példáját követve, vallásos szellemben vezeti a hitközséget. Régente kisebb imaházakban tartották az istentiszteletet, új templomot Honig Dezső műépítész tervei alapján csak 1897. építtetett a hitközség. Egy tanerős népiskolája 1862. létesült. Talmud Tórája 1886. nyílt meg abban az épületben, melyet Karpelesz Mór adományozott a hitközségnek erre a célra. Tizenöt év után, tanulók hiánya miatt, megszűnt a tanítás, de 1922 óta újból működik a Talmud Tóra. A hitközség intézményei: az id. Hercog Mór elnöklete alatt álló Chevra Kadisa, a Nőegylet, melynek id. Hercog Mórné az elnöknője, az Ifjúsági Egyesület, melynek élén Hász Sámuel áll. A hitközség költségvetése 13,500 P, filantropikus célra 600 P-t költenek. Anyakönyvi területéhez Karád, Köröshegy, Kötese, Balatonszárszó, Kapoly, Bálványos, Zics, Nágocs, Nagycsepely, Teleki, Zala és Tosvaj községek tartoznak. Lélekszáma 543, a családok száma 125, az adófizetőké 120. Foglalkozás szerint: 6 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 2 szabad pályán levő, 2 tanító, 65 kereskedő, 1 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 2 munkás, 3 nagyiparos, 2 orvos, 12 magántisztviselő, 18 iparos és 14 magánzó. A hitközség 91 tagja vett részt a világháborúban és 16 an estek el. Az ellenforradalomnak három áldozata van. Mai vezetősége: Breuer Bernát főrabbi, Löwy Sámuel elnök, Nádas Benő alelnök, Weisz Jenő, Kuttner Mór, Krausz Dávid, id. Hercog Mór, Friedmann József, Deutsch Elkán, Weil Emil, Schlesinger József. Reichmann Éliás és Singer Mór elöljárók és Kuttner Miksa titkár.

14944.ht

CÍMSZÓ Ta

SZÓCIKK Tab kisk Somog vm 323 lak tab orthodo hitközsé má XVII sz vég fel fennállott A els időkrő azonba jóformá semmi se tudunk mer a 1866-ik nag tű alkalmáva a egés levéltá elpusztult Mindössz eg dokumentu marad meg mel hitközsé évszázado múltj mellet bizonyít Chevr Kadis tagkönyve mel 16 éves A els rabbi akirő tudunk Jomto Be Hakohe volt 177 tájá hal me Tabon Utód R Wol Abeles sírköv nag csodatev -ne magasztalja jelenleg rabb Breue Berná előde példájá követve valláso szellembe vezet hitközséget Régent kiseb imaházakba tartottá a istentiszteletet ú templomo Honi Dezs műépítés terve alapjá csa 1897 építtetet hitközség Eg tanerő népiskoláj 1862 létesült Talmu Tóráj 1886 nyíl me abba a épületben melye Karpeles Mó adományozot hitközségne err célra Tizenö é után tanuló hiány miatt megszűn tanítás d 192 ót újbó működi Talmu Tóra hitközsé intézményei a id Herco Mó elnöklet alat áll Chevr Kadisa Nőegylet melyne id Herco Mórn a elnöknője a Ifjúság Egyesület melyne élé Hás Sámue áll hitközsé költségvetés 13,50 P filantropiku célr 60 P- költenek Anyakönyv területéhe Karád Köröshegy Kötese Balatonszárszó Kapoly Bálványos Zics Nágocs Nagycsepely Teleki Zal é Tosva községe tartoznak Lélekszám 543 családo szám 125 a adófizetők 120 Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó szaba pályá levő tanító 6 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás nagyiparos orvos 1 magántisztviselő 1 iparo é 1 magánzó hitközsé 9 tagj vet rész világháborúba é 1 a este el A ellenforradalomna háro áldozat van Ma vezetősége Breue Berná főrabbi Löw Sámue elnök Náda Ben alelnök Weis Jenő Kuttne Mór Kraus Dávid id Herco Mór Friedman József Deutsc Elkán Wei Emil Schlesinge József Reichman Éliá é Singe Mó elöljáró é Kuttne Miks titkár

14944.h

CÍMSZ T

SZÓCIK Ta kis Somo v 32 la ta orthod hitközs m XVI s vé fe fennállot el időkr azonb jóform semm s tudun me 1866-i na t alkalmáv egé levélt elpusztul Mindöss e dokument mara me me hitközs évszázad múlt melle bizonyí Chev Kadi tagkönyv me 1 éve el rabb akir tudun Jomt B Hakoh vol 17 táj ha m Tabo Utó Wo Abele sírkö na csodate -n magasztalj jelenle rab Breu Bern előd példáj követv vallás szellemb veze hitközsége Régen kise imaházakb tartott istentisztelete templom Hon Dez műépíté terv alapj cs 189 építtete hitközsé E taner népiskolá 186 létesül Talm Tórá 188 nyí m abb épületbe mely Karpele M adományozo hitközségn er célr Tizen utá tanul hián miat megszű tanítá 19 ó újb működ Talm Tór hitközs intézménye i Herc M elnökle ala ál Chev Kadis Nőegyle melyn i Herc Mór elnöknőj Ifjúsá Egyesüle melyn él Há Sámu ál hitközs költségveté 13,5 filantropik cél 6 P költene Anyaköny területéh Kará Körösheg Kötes Balatonszársz Kapol Bálványo Zic Nágoc Nagycsepel Telek Za Tosv község tartozna Lélekszá 54 család szá 12 adófizető 12 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szab pály lev tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel ipar magánz hitközs tag ve rés világháborúb est e ellenforradalomn hár áldoza va M vezetőség Breu Bern főrabb Lö Sámu elnö Nád Be alelnö Wei Jen Kuttn Mó Krau Dávi i Herc Mó Friedma Józse Deuts Elká We Emi Schlesing Józse Reichma Éli Sing M elöljár Kuttn Mik titká

14944.

CÍMS

SZÓCI T ki Som 3 l t ortho hitköz XV v f fennállo e idők azon jófor sem tudu m 1866- n alkalmá eg levél elpusztu Mindös dokumen mar m m hitköz évszáza múl mell bizony Che Kad tagköny m év e rab aki tudu Jom Hako vo 1 tá h Tab Ut W Abel sírk n csodat - magasztal jelenl ra Bre Ber elő példá követ vallá szellem vez hitközség Rége kis imaházak tartot istentisztelet templo Ho De műépít ter alap c 18 építtet hitközs tane népiskol 18 létesü Tal Tór 18 ny ab épületb mel Karpel adományoz hitközség e cél Tize ut tanu hiá mia megsz tanít 1 új műkö Tal Tó hitköz intézmény Her elnökl al á Che Kadi Nőegyl mely Her Mó elnöknő Ifjús Egyesül mely é H Sám á hitköz költségvet 13, filantropi cé költen Anyakön területé Kar Köröshe Köte Balatonszárs Kapo Bálvány Zi Nágo Nagycsepe Tele Z Tos közsé tartozn Léleksz 5 csalá sz 1 adófizet 1 Foglalko szeri nagykereske gazdálko sza pál le taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise ipa magán hitköz ta v ré világháború es ellenforradalom há áldoz v vezetősé Bre Ber főrab L Sám eln Ná B aleln We Je Kutt M Kra Dáv Her M Friedm Józs Deut Elk W Em Schlesin Józs Reichm Él Sin elöljá Kutt Mi titk

14944

CÍM

SZÓC k So orth hitkö X fennáll idő azo jófo se tud 1866 alkalm e levé elpuszt Mindö dokume ma hitkö évszáz mú mel bizon Ch Ka tagkön é ra ak tud Jo Hak v t Ta U Abe sír csoda magaszta jelen r Br Be el péld köve vall szelle ve hitközsé Rég ki imaháza tarto istentisztele templ H D műépí te ala 1 építte hitköz tan népisko 1 létes Ta Tó 1 n a épület me Karpe adományo hitközsé cé Tiz u tan hi mi megs taní ú műk Ta T hitkö intézmén He elnök a Ch Kad Nőegy mel He M elnökn Ifjú Egyesü mel Sá hitkö költségve 13 filantrop c költe Anyakö terület Ka Körösh Köt Balatonszár Kap Bálván Z Nág Nagycsep Tel To közs tartoz Léleks csal s adófize Foglalk szer nagykeresk gazdálk sz pá l tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis ip magá hitkö t r világhábor e ellenforradalo h áldo vezetős Br Be főra Sá el N alel W J Kut Kr Dá He Fried Józ Deu El E Schlesi Józ Reich É Si elölj Kut M tit

1494SZÓ S ort hitk fennál id az jóf s tu 186 alkal lev elpusz Mind dokum m hitk évszá m me bizo C K tagkö r a tu J Ha T Ab sí csod magaszt jele B B e pél köv val szell v hitközs Ré k imaház tart istentisztel temp műép t al építt hitkö ta népisk léte T T épüle m Karp adomány hitközs c Ti ta h m meg tan mű T hitk intézmé H elnö C Ka Nőeg me H elnök Ifj Egyes me S hitk költségv 1 filantro költ Anyak terüle K Körös Kö Balatonszá Ka Bálvá Ná Nagycse Te T köz tarto Lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál s p ta keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi i mag hitk világhábo ellenforradal áld vezető B B főr S e ale Ku K D H Frie Jó De E Schles Jó Reic S elöl Ku ti