14946.htm

CÍMSZÓ: Tábori

SZEMÉLYNÉV: Tábori Kornél

SZÓCIKK: "Tábori, 1. Kornél, író és hírlapíró, szül. Szolnokon 1879 jún. 24. A hírlapírói pályát egész fiatalon a Pesti Naplónál kezdte. Az orosz-japán háború idején haditudósító volt, a világháborúban pedig Erdélyből írt harctéri riportokat; az összeomlás után a bécsi levéltárból közzétette Kossuth elkobzott leveleit. Megírta a fővárosi rendőrség történetét, szerkesztette a Pesti Napló «Háborús Almanachjai»-t és a Detektív Szemlét. Munkái: A borzalom országa. Kalandozás Oroszországban ; Nyomor és bűn a gyermekvilágban ; Úri gonosztevők; A levegő hősei; Pesti élet; Híres emberek anekdotái; A kártyázó Budapest ; Szegény Erdély ; Titkos rendőrség és kamarilla ; Pesti bűnösök; Pesti spiritiszták ; A rejtelmes ifjú ; Lili már nagy leány; Józsi utazásai. Kriminalisztikai művei, melyeket Székely Vladimír rendőrfőnökkel közösen írt: A bűnös Budapest; Nyomorultak, gazemberek; A tolvajnép titkai; Az erkölcstelen Budapest; A csaló Budapest; Beteg szerelem; Bűnös nők."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4946. címszó a lexikon => 871. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14946.htm

CÍMSZÓ: Tábori

SZEMÉLYNÉV: Tábori Kornél

SZÓCIKK: Tábori, 1. Kornél, író és hírlapíró, szül. Szolnokon 1879 jún. 24. A hírlapírói pályát egész fiatalon a Pesti Naplónál kezdte. Az orosz-japán háború idején haditudósító volt, a világháborúban pedig Erdélyből írt harctéri riportokat; az összeomlás után a bécsi levéltárból közzétette Kossuth elkobzott leveleit. Megírta a fővárosi rendőrség történetét, szerkesztette a Pesti Napló Háborús Almanachjai -t és a Detektív Szemlét. Munkái: A borzalom országa. Kalandozás Oroszországban ; Nyomor és bűn a gyermekvilágban ; Úri gonosztevők; A levegő hősei; Pesti élet; Híres emberek anekdotái; A kártyázó Budapest ; Szegény Erdély ; Titkos rendőrség és kamarilla ; Pesti bűnösök; Pesti spiritiszták ; A rejtelmes ifjú ; Lili már nagy leány; Józsi utazásai. Kriminalisztikai művei, melyeket Székely Vladimír rendőrfőnökkel közösen írt: A bűnös Budapest; Nyomorultak, gazemberek; A tolvajnép titkai; Az erkölcstelen Budapest; A csaló Budapest; Beteg szerelem; Bűnös nők.

14946.ht

CÍMSZÓ Tábor

SZEMÉLYNÉV Tábor Korné

SZÓCIKK Tábori 1 Kornél ír é hírlapíró szül Szolnoko 187 jún 24 hírlapíró pályá egés fiatalo Pest Naplóná kezdte A orosz-japá hábor idejé haditudósít volt világháborúba pedi Erdélybő ír harctér riportokat a összeomlá utá bécs levéltárbó közzétett Kossut elkobzot leveleit Megírt főváros rendőrsé történetét szerkesztett Pest Napl Háború Almanachja - é Detektí Szemlét Munkái borzalo országa Kalandozá Oroszországba Nyomo é bű gyermekvilágba Úr gonosztevők leveg hősei Pest élet Híre embere anekdotái kártyáz Budapes Szegén Erdél Titko rendőrsé é kamarill Pest bűnösök Pest spiritisztá rejtelme ifj Lil má nag leány Józs utazásai Kriminalisztika művei melyeke Székel Vladimí rendőrfőnökke közöse írt bűnö Budapest Nyomorultak gazemberek tolvajné titkai A erkölcstele Budapest csal Budapest Bete szerelem Bűnö nők

14946.h

CÍMSZ Tábo

SZEMÉLYNÉ Tábo Korn

SZÓCIK Tábor Korné í hírlapír szü Szolnok 18 jú 2 hírlapír pály egé fiatal Pes Naplón kezdt orosz-jap hábo idej haditudósí vol világháborúb ped Erdélyb í harcté riportoka összeoml ut béc levéltárb közzétet Kossu elkobzo levelei Megír főváro rendőrs történeté szerkesztet Pes Nap Hábor Almanachj Detekt Szemlé Munká borzal ország Kalandoz Oroszországb Nyom b gyermekvilágb Ú gonosztevő leve hőse Pes éle Hír ember anekdotá kártyá Budape Szegé Erdé Titk rendőrs kamaril Pes bűnösö Pes spiritiszt rejtelm if Li m na leán Józ utazása Kriminalisztik műve melyek Széke Vladim rendőrfőnökk közös ír bűn Budapes Nyomorulta gazembere tolvajn titka erkölcstel Budapes csa Budapes Bet szerele Bűn nő

14946.

CÍMS Táb

SZEMÉLYN Táb Kor

SZÓCI Tábo Korn hírlapí sz Szolno 1 j hírlapí pál eg fiata Pe Napló kezd orosz-ja háb ide haditudós vo világháború pe Erdély harct riportok összeom u bé levéltár közzéte Koss elkobz levele Megí fővár rendőr történet szerkeszte Pe Na Hábo Almanach Detek Szeml Munk borza orszá Kalando Oroszország Nyo gyermekvilág gonosztev lev hős Pe él Hí embe anekdot kárty Budap Szeg Erd Tit rendőr kamari Pe bűnös Pe spiritisz rejtel i L n leá Jó utazás Kriminaliszti műv melye Szék Vladi rendőrfőnök közö í bű Budape Nyomorult gazember tolvaj titk erkölcste Budape cs Budape Be szerel Bű n

14946

CÍM Tá

SZEMÉLY Tá Ko

SZÓC Táb Kor hírlap s Szoln hírlap pá e fiat P Napl kez orosz-j há id haditudó v világhábor p Erdél harc riporto összeo b levéltá közzét Kos elkob level Meg fővá rendő történe szerkeszt P N Háb Almanac Dete Szem Mun borz orsz Kaland Oroszorszá Ny gyermekvilá gonoszte le hő P é H emb anekdo kárt Buda Sze Er Ti rendő kamar P bűnö P spiritis rejte le J utazá Kriminaliszt mű mely Szé Vlad rendőrfőnö köz b Budap Nyomorul gazembe tolva tit erkölcst Budap c Budap B szere B

1494

CÍ T

SZEMÉL T K

SZÓ Tá Ko hírla Szol hírla p fia Nap ke orosz- h i haditud világhábo Erdé har riport össze levélt közzé Ko elko leve Me főv rend történ szerkesz Há Almana Det Sze Mu bor ors Kalan Oroszorsz N gyermekvil gonoszt l h em anekd kár Bud Sz E T rend kama bűn spiriti rejt l utaz Kriminalisz m mel Sz Vla rendőrfőn kö Buda Nyomoru gazemb tolv ti erkölcs Buda Buda szer