14949.htm

CÍMSZÓ: Tachanun

SZÓCIKK: "Tachanun (h.). Könyörgés. Tulajdonképpen a sacharisz és minchó imának egyik része, mely közvetlenül a tefilót követi. Bűnbevallást is tartalmaz, ezért sok helyütt a viddujt is beiktatják ide. Kétféle T.-t különböztetünk meg, rövidet és hosszabbat. A hosszabbat csak hétfőn és csütörtökön mondják a sacharisz ima keretében. Főrésze a 6. Zsoltár, ezt néhány bibliai vers előzi meg és somér Jiszróél kezdetű költemény követi, majd ismét bibliai versek. A T.-t reggel a jobb és este a bal kézre borulva, ülve és halkan kell elmondani. Hétfőn és csütörtök reggel bibliai versgyűjteményt mondanak előtte, a vulgárisán hosszú vehu rachum-nak nevezett részt. (Ezt állva mondják.) Ilyenkor a Zsoltárt még egy refraines költemény követi. Az Ovinu Malkénu kezdetű ima is a T. egyik része. A T. minden olyan alkalommal, melynek csak csekély ünnep (nem teljes hétköznap) jellege van, elmarad, sőt már az előző nap délutánján sem mondják; Elmarad egész niszán hónapban, szíván elsejétől a sovuoszt követő nap utánig, áv hó 15-én, tisri egész hónapjában, kivéve a bűnbánó napok köznapjait, chanuka 8 napján, sevát hó 15-én, kis purim mindkét napján, ádar 7. napján, purim két napján; péntek délutántól szombat délutánig, az új holdat megelőző nap délutánjától újhold délutánjáig. Oly helyeken, hol a köznapi minchót nagyon későn imádkozták, T.-t nem mondanak. Chásszideus vidékeken minden nevesebb ember halálozási évfordulóján is elmarad. Elmarad akkor is, ha az esküvő vőlegény jelen van az imánál, úgyszintén a koma, illetőleg az újszülött fiú apja jelenlétében a brisz napján. Teljesen a T.-hoz alkalmazkodik a szombat délutáni mincho tefillót követő cidkoszchó cedek ima. Ha elmarad a T., ez is elmarad. Olyan alkalmakkor, amikor T. nincs, az imát lezáró 87. Zsoltár helyett rendszerint a 29. Zsoltárt mondják."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4949. címszó a lexikon => 872. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14949.htm

CÍMSZÓ: Tachanun

SZÓCIKK: Tachanun h. . Könyörgés. Tulajdonképpen a sacharisz és minchó imának egyik része, mely közvetlenül a tefilót követi. Bűnbevallást is tartalmaz, ezért sok helyütt a viddujt is beiktatják ide. Kétféle T.-t különböztetünk meg, rövidet és hosszabbat. A hosszabbat csak hétfőn és csütörtökön mondják a sacharisz ima keretében. Főrésze a 6. Zsoltár, ezt néhány bibliai vers előzi meg és somér Jiszróél kezdetű költemény követi, majd ismét bibliai versek. A T.-t reggel a jobb és este a bal kézre borulva, ülve és halkan kell elmondani. Hétfőn és csütörtök reggel bibliai versgyűjteményt mondanak előtte, a vulgárisán hosszú vehu rachum-nak nevezett részt. Ezt állva mondják. Ilyenkor a Zsoltárt még egy refraines költemény követi. Az Ovinu Malkénu kezdetű ima is a T. egyik része. A T. minden olyan alkalommal, melynek csak csekély ünnep nem teljes hétköznap jellege van, elmarad, sőt már az előző nap délutánján sem mondják; Elmarad egész niszán hónapban, szíván elsejétől a sovuoszt követő nap utánig, áv hó 15-én, tisri egész hónapjában, kivéve a bűnbánó napok köznapjait, chanuka 8 napján, sevát hó 15-én, kis purim mindkét napján, ádar 7. napján, purim két napján; péntek délutántól szombat délutánig, az új holdat megelőző nap délutánjától újhold délutánjáig. Oly helyeken, hol a köznapi minchót nagyon későn imádkozták, T.-t nem mondanak. Chásszideus vidékeken minden nevesebb ember halálozási évfordulóján is elmarad. Elmarad akkor is, ha az esküvő vőlegény jelen van az imánál, úgyszintén a koma, illetőleg az újszülött fiú apja jelenlétében a brisz napján. Teljesen a T.-hoz alkalmazkodik a szombat délutáni mincho tefillót követő cidkoszchó cedek ima. Ha elmarad a T., ez is elmarad. Olyan alkalmakkor, amikor T. nincs, az imát lezáró 87. Zsoltár helyett rendszerint a 29. Zsoltárt mondják.

14949.ht

CÍMSZÓ Tachanu

SZÓCIKK Tachanu h Könyörgés Tulajdonképpe sacharis é minch imána egyi része mel közvetlenü tefiló követi Bűnbevallás i tartalmaz ezér so helyüt vidduj i beiktatjá ide Kétfél T.- különböztetün meg rövide é hosszabbat hosszabba csa hétfő é csütörtökö mondjá sacharis im keretében Főrész 6 Zsoltár ez néhán biblia ver előz me é somé Jiszróé kezdet költemén követi maj ismé biblia versek T.- regge job é est ba kézr borulva ülv é halka kel elmondani Hétfő é csütörtö regge biblia versgyűjtemény mondana előtte vulgárisá hossz veh rachum-na nevezet részt Ez állv mondják Ilyenko Zsoltár mé eg refraine költemén követi A Ovin Malkén kezdet im i T egyi része T minde olya alkalommal melyne csa csekél ünne ne telje hétközna jelleg van elmarad ső má a előz na délutánjá se mondják Elmara egés niszá hónapban szívá elsejétő sovuosz követ na utánig á h 15-én tisr egés hónapjában kivév bűnbán napo köznapjait chanuk napján sevá h 15-én ki puri mindké napján áda 7 napján puri ké napján pénte délutántó szomba délutánig a ú holda megelőz na délutánjátó újhol délutánjáig Ol helyeken ho köznap minchó nagyo késő imádkozták T.- ne mondanak Chásszideu vidékeke minde neveseb embe halálozás évfordulójá i elmarad Elmara akko is h a esküv vőlegén jele va a imánál úgyszinté koma illetőle a újszülöt fi apj jelenlétébe bris napján Teljese T.-ho alkalmazkodi szomba délután minch tefilló követ cidkoszch cede ima H elmara T. e i elmarad Olya alkalmakkor amiko T nincs a imá lezár 87 Zsoltá helyet rendszerin 29 Zsoltár mondják

14949.h

CÍMSZ Tachan

SZÓCIK Tachan Könyörgé Tulajdonképp sachari minc imán egy rész me közvetlen tefil követ Bűnbevallá tartalma ezé s helyü viddu beiktatj id Kétfé T. különböztetü me rövid hosszabba hosszabb cs hétf csütörtök mondj sachari i keretébe Főrés Zsoltá e néhá bibli ve elő m som Jiszró kezde költemé követ ma ism bibli verse T. regg jo es b kéz borulv ül halk ke elmondan Hétf csütört regg bibli versgyűjtemén mondan előtt vulgáris hoss ve rachum-n neveze rész E áll mondjá Ilyenk Zsoltá m e refrain költemé követ Ovi Malké kezde i egy rész mind oly alkalomma melyn cs cseké ünn n telj hétközn jelle va elmara s m elő n délutánj s mondjá Elmar egé nisz hónapba szív elsejét sovuos köve n utáni 15-é tis egé hónapjába kivé bűnbá nap köznapjai chanu napjá sev 15-é k pur mindk napjá ád napjá pur k napjá pént délutánt szomb délutáni hold megelő n délutánját újho délutánjái O helyeke h közna minch nagy kés imádkoztá T. n mondana Chásszide vidékek mind nevese emb halálozá évfordulój elmara Elmar akk i eskü vőlegé jel v imáná úgyszint kom illetől újszülö f ap jelenlétéb bri napjá Teljes T.-h alkalmazkod szomb délutá minc tefill köve cidkoszc ced im elmar T elmara Oly alkalmakko amik ninc im lezá 8 Zsolt helye rendszeri 2 Zsoltá mondjá

14949.

CÍMS Tacha

SZÓCI Tacha Könyörg Tulajdonkép sachar min imá eg rés m közvetle tefi köve Bűnbevall tartalm ez hely vidd beiktat i Kétf T különböztet m rövi hosszabb hosszab c hét csütörtö mond sachar keretéb Főré Zsolt néh bibl v el so Jiszr kezd költem köve m is bibl vers T reg j e ké borul ü hal k elmonda Hét csütör reg bibl versgyűjtemé monda előt vulgári hos v rachum- nevez rés ál mondj Ilyen Zsolt refrai költem köve Ov Malk kezd eg rés min ol alkalomm mely c csek ün tel hétköz jell v elmar el délután mondj Elma eg nis hónapb szí elsejé sovuo köv után 15- ti eg hónapjáb kiv bűnb na köznapja chan napj se 15- pu mind napj á napj pu napj pén délután szom délután hol megel délutánjá újh délutánjá helyek közn minc nag ké imádkozt T mondan Chásszid vidéke min neves em haláloz évforduló elmar Elma ak esk vőleg je imán úgyszin ko illető újszül a jelenlété br napj Telje T.- alkalmazko szom délut min tefil köv cidkosz ce i elma elmar Ol alkalmakk ami nin i lez Zsol hely rendszer Zsolt mondj

14949

CÍM Tach

SZÓC Tach Könyör Tulajdonké sacha mi im e ré közvetl tef köv Bűnbeval tartal e hel vid beikta Két különbözte röv hosszab hossza hé csütört mon sacha kereté Főr Zsol né bib e s Jisz kez költe köv i bib ver re k boru ha elmond Hé csütö re bib versgyűjtem mond elő vulgár ho rachum neve ré á mond Ilye Zsol refra költe köv O Mal kez e ré mi o alkalom mel cse ü te hétkö jel elma e délutá mond Elm e ni hónap sz elsej sovu kö utá 15 t e hónapjá ki bűn n köznapj cha nap s 15 p min nap nap p nap pé délutá szo délutá ho mege délutánj új délutánj helye köz min na k imádkoz monda Chásszi vidék mi neve e halálo évfordul elma Elm a es vőle j imá úgyszi k illet újszü jelenlét b nap Telj T. alkalmazk szo délu mi tefi kö cidkos c elm elma O alkalmak am ni le Zso hel rendsze Zsol mond

1494

CÍ Tac

SZÓ Tac Könyö Tulajdonk sach m i r közvet te kö Bűnbeva tarta he vi beikt Ké különbözt rö hossza hossz h csütör mo sach keret Fő Zso n bi Jis ke költ kö bi ve r bor h elmon H csüt r bi versgyűjte mon el vulgá h rachu nev r mon Ily Zso refr költ kö Ma ke r m alkalo me cs t hétk je elm délut mon El n hóna s else sov k ut 1 hónapj k bű köznap ch na 1 mi na na na p délut sz délut h meg délután ú délután hely kö mi n imádko mond Chássz vidé m nev halál évfordu elm El e vől im úgysz ille újsz jelenlé na Tel T alkalmaz sz dél m tef k cidko el elm alkalma a n l Zs he rendsz Zso mon