14953.htm

CÍMSZÓ: Táháró

SZÓCIKK: Taháró (h). Tisztítás. Tágabb értelemben a holttest mosdatásának szertartása. A halott mosdatását csak akkor szabad megkezdeni, ha a halotti ruhák már elkészültek. Maga a mosdatás a következőképen történik. Két vagy három ember felemeli a halottat úgy, hogy lába, keze a földet ne érje s reáhelyezi a mosdatódeszkára, vagy márványra (lábával az ajtó felé). A holttestet langyos vízzel mossák meg, annak minden részét. Majd álló helyzetben tartják a halottat s kilenc mérték vízzel leöntik fejétől lábáig. A mosdatok minden leöblítés után ez kiáltják: tohór (tiszta). Majd tojásból és borból készült keverékkel kenik meg testének részeit ugyanolyan sorrendben, ahogy a mosdatást végezték. Végül letörlik a holttestet. A mosdatásnál az Énekek éneke leíró verseit idézik s annak sorrendjében haladnak, nevezetesen: fej, szemek, arc, kezek, vállak, lábszárak. Majd a felöltöztetés következik. L. Táchrichin.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4953. címszó a lexikon => 872. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14953.htm

CÍMSZÓ: Táháró

SZÓCIKK: Taháró h . Tisztítás. Tágabb értelemben a holttest mosdatásának szertartása. A halott mosdatását csak akkor szabad megkezdeni, ha a halotti ruhák már elkészültek. Maga a mosdatás a következőképen történik. Két vagy három ember felemeli a halottat úgy, hogy lába, keze a földet ne érje s reáhelyezi a mosdatódeszkára, vagy márványra lábával az ajtó felé . A holttestet langyos vízzel mossák meg, annak minden részét. Majd álló helyzetben tartják a halottat s kilenc mérték vízzel leöntik fejétől lábáig. A mosdatok minden leöblítés után ez kiáltják: tohór tiszta . Majd tojásból és borból készült keverékkel kenik meg testének részeit ugyanolyan sorrendben, ahogy a mosdatást végezték. Végül letörlik a holttestet. A mosdatásnál az Énekek éneke leíró verseit idézik s annak sorrendjében haladnak, nevezetesen: fej, szemek, arc, kezek, vállak, lábszárak. Majd a felöltöztetés következik. L. Táchrichin.

14953.ht

CÍMSZÓ Táhár

SZÓCIKK Tahár Tisztítás Tágab értelembe holttes mosdatásána szertartása halot mosdatásá csa akko szaba megkezdeni h halott ruhá má elkészültek Mag mosdatá következőképe történik Ké vag háro embe felemel halotta úgy hog lába kez földe n érj reáhelyez mosdatódeszkára vag márványr lábáva a ajt fel holtteste langyo vízze mossá meg anna minde részét Maj áll helyzetbe tartjá halotta kilen mérté vízze leönti fejétő lábáig mosdato minde leöblíté utá e kiáltják tohó tiszt Maj tojásbó é borbó készül keverékke keni me testéne részei ugyanolya sorrendben ahog mosdatás végezték Végü letörli holttestet mosdatásná a Éneke ének leír versei idézi anna sorrendjébe haladnak nevezetesen fej szemek arc kezek vállak lábszárak Maj felöltözteté következik L Táchrichin

14953.h

CÍMSZ Táhá

SZÓCIK Tahá Tisztítá Tága értelemb holtte mosdatásán szertartás halo mosdatás cs akk szab megkezden halot ruh m elkészülte Ma mosdat következőkép történi K va hár emb feleme halott úg ho láb ke föld ér reáhelye mosdatódeszkár va márvány lábáv aj fe holttest langy vízz moss me ann mind részé Ma ál helyzetb tartj halott kile mért vízz leönt fejét lábái mosdat mind leöblít ut kiáltjá toh tisz Ma tojásb borb készü keverékk ken m testén része ugyanoly sorrendbe aho mosdatá végezté Vég letörl holtteste mosdatásn Ének éne leí verse idéz ann sorrendjéb haladna nevezetese fe szeme ar keze válla lábszára Ma felöltöztet következi Táchrichi

14953.

CÍMS Táh

SZÓCI Tah Tisztít Tág értelem holtt mosdatásá szertartá hal mosdatá c ak sza megkezde halo ru elkészült M mosda következőké történ v há em felem halot ú h lá k föl é reáhely mosdatódeszká v márván lábá a f holttes lang víz mos m an min rész M á helyzet tart halot kil mér víz leön fejé lábá mosda min leöblí u kiáltj to tis M tojás bor kész keverék ke testé rész ugyanol sorrendb ah mosdat végezt Vé letör holttest mosdatás Éne én le vers idé an sorrendjé haladn nevezetes f szem a kez váll lábszár M felöltözte következ Táchrich

14953

CÍM Tá

SZÓC Ta Tisztí Tá értele holt mosdatás szertart ha mosdat a sz megkezd hal r elkészül mosd következők törté h e fele halo l fö reáhel mosdatódeszk márvá láb holtte lan ví mo a mi rés helyze tar halo ki mé ví leö fej láb mosd mi leöbl kiált t ti tojá bo kés keveré k test rés ugyano sorrend a mosda végez V letö holttes mosdatá Én é l ver id a sorrendj halad nevezete sze ke vál lábszá felöltözt követke Táchric

1495

CÍ T

SZÓ T Tiszt T értel hol mosdatá szertar h mosda s megkez ha elkészü mos következő tört fel hal f reáhe mosdatódesz márv lá holtt la v m m ré helyz ta hal k m v le fe lá mos m leöb kiál t toj b ké kever tes ré ugyan sorren mosd vége let holtte mosdat É ve i sorrend hala nevezet sz k vá lábsz felöltöz követk Táchri